Page images
PDF
EPUB

Заждипти, им, v. pf. анзünsen, accen- Заигравати, ам, т. іmрt. anfangen ju do ; заждио из пушке, Yeuer geben,

tanzen, exsulto, Важећи, жем, v. pf. an ünven, in- Заиграваписе, амce, v. г. impf, auf uns cendo.

Papon rennen, avolo 1. 8. Коњ; као Зажмурипи, им, т. pf. blinzeln, cone јелен. niveo.

Заиграти, ам, v. pf. аnfаngеn au Зажутеши, улим, (Рее.) vidе заж у

tanzen, exsulto. fети

Заигратисе, амсе, ", г. pf. auf uno Заж петисе, утимсе, (Pec.) vide зa davon tanzen, avolo. жуtіетисе.

Заимање, и. дав Зоrgen, Bergnebmen, Заж упити, им, (Срем.) vide

зажу mutuatio. fети.

Заимали, ам (и заимљем), v. impf, Заж ўтишисе, имce, Срем.) vide зa borgen, mutuor. жућеписе.

Заинапитисе, имce, v. r. pf, it in Заж упнути, нем , v. pf. gelblid wers den Kopf feßen, trogen, renitor: sanden, flavesco,

натиосе па не fe Заж улетнсе, улимсе, у. r. pf. (Ерц.) Заміначити, им, v. pf. etwas immer

gelb erglänzen, adgilvesco (8. 8. von widerholen, semper idem vociferor : hingeschütteten Dukaten).

заинтачио те иште; шпа си пік Зазвати, зовем, v. pf. rufen, Iasen, заннmачно! auffordern, voco, provoco.

Заіра*, vide рана. Зазвеќепати, ећем , v. pf.l ertlingen, Запіскапи, иштем (у Босни, особиЗазвічати, чим, v. pf. . s resono. по по варошима, заишћем), v, pf. Зазвиждали, дим, v. pf. einen Tiff verlangen, begehren, peto. thun, sibilo.

Зайскаписе, иштемсе (у Босни, осо- , Зазвонии, им, у. pf, läuten, rеѕоnо. било по варошима, заишћемсе), у. Зазивање, п. Зав аuffоrреrn, proүo r. pf, die Erlaubniß verlangen, peto. catio.

Заиспокој душе, auf pie Rube ver Зазвівали, ам (и зазивљем), v, impf. Seele, ut requiescat iu pace (ein Trinks auffordern, provoco ; Ha vacm, zum spruch bei der Aaka). cf. Aaka.

Gastmal einladen, voco ad coenam : Заиста, wabrbaft, vere; gewiß, „Љубовић ме на мејдан зазива

заисло, certe. Зазсідати, ам, v. pf. permauer , muro заипање, п. vіdе заватање. claudo,

Заишати, ам, vidе заважати. Зазнђивање, п. Зав 23ermauern, inclu- Заитипи, тіdе завалити. sio opere lateritio.

Зајазити, им, т. pf. perepren, vers Зазиђивати, ђујем, у. impf, yerinaиз dammen, mole cohibeo. era, claudo muro.

Зајам, зајма, m, Borg, mutuum: у за• Зазнімилии, им, v. pf. Dom Binter mo јам дати, — узеши; вратити зајам.

überfallen werden, und deswegen dort 3ajanpumuce, uice, v. r.pf.roth werden. bleiben, hieme impedior.

pom Feuer, ab igne rubeo. Зазирање, р, дав ефеufepen. (Зев Bajaij, m. (у крајини Неготинској) vi

Pferdes), aspectus pavidus, pavor, consternatio.

Заједница, f. Зав Gemeingut, was Зазирати, рем, т. іmрt. feu feen, Zwegen oder mehrern zugleich gehört, pavide aspicio.

bonum coinmume, Зазнали, ам, v. pf., бетићt merten, заједничкӣ, кa, кo, gemeinfфаftlid,

erkennen, conscius sum, aguosco, novi: communis. од како сам зазнао за се,

заједно, зuglei), sufammen, una. Зазор , т. дав йbelanfeben einer раnt: Заједрапи, ам; v. pf. pol, bit mer» lung, reprehensio.

den, denseri. • Зазоран, рна , но, übel angefehen, in- Зајмилии, им, y, pf. 1) окупити, поfaunis.

Керами кога, или што, роr jih beta Зазреи, рем, v. pf, fфеи bliten, pa treiben, cogo. 2) vidе узајмити. vide aspicio.

Зајуларипи, им ,

vide

зауларипи. зазубица, f. Befфіїr im 3abuffeifфе Закадијаписе, амее,

v. pl. (etwas epulis; распту ми зазубице, беr Runo komisch) sich einkadijen, Kasia massert mir.

den, fio judex : Заз ујапи, јим, у. pf. аnfаngеn gu A: Ве ми је син ? summen, insusurro, immurmuro.

Б.Опишао у Зворник да се закадија. Заигравање, п. гав Дnlaufen, дав $r А. Ла па ради сад памо ? tangen, exsultatio,

Б, Тимари коње код Али - бега.

G

им,

dе зец.

mer

[ocr errors]

chen, infumo.

Sy.

Западипи, им , v. pf. н. п. буре, des Spechts hören lassent, sonum pici котницу, airaumen, infumo.

edo.: закликна жуња, вила. Закађвање, в. дав 24nraифеn, infu- Заклињање, п, бавејффееn, obte

statio. Зака, ватин , Бујем, т. impf, anrau: Заклињати, њем, т. impf. Defффdren,

obtestor. Заказати, кажем, т. pf fagen, dico, Заклињаписе, њемсе, у. r. impf, ji) jubeo.

verschwören, jure jurando me obstringo. Заказівање, п. Тав Cagen, edісtum ? Заклон, м. ЗuTubtsort, por 213ino вид Заказывати, зујем. Ү, impf. fage, Regen (franz. abris), perfugium ? dico.

Заклонили, им, v. pf. fair men poe Заканнтисе, имісе, у. г. pf. Fi, ent: Wind, Regen, Sonne, defendo, schließen, statuo.

Заклёниписе, имсе, у. е. pf. Заканупи, нем, т. pf. betropfen; gut. chúßen, rettent, defendo me. tatim perfuudu.

Заклоњање, m. Bas ©фiemen, dеfеnѕiо. Закаснили, им, (у Сријему и у Бач- Заклоњапи,ам, у impf, fфirmen defenso. кој) vidе задоцнити.

Заклоњаписе, амce, v, г. impf. jih fbird закачипін, им, y, pf. anhafen, unco men, defenso me. prehendo.

Заклоп, п. СФlog uns iegel, ѕеrа. Закачка, f. Der ефneiderhaten, oncus заклопац, пца, ш, беr pe@el, opersartorius,

culum. Закесериши, им, т. р. п. з. браду, Заклепили

ги им,

v. pf. 1) bedecken, (tonija) in die Höhe beben, levo barbam. contego, 2) verschließen, claudo. Запивање, п. Вав 2nfфniepen, adcu. Закључавање, п. дав Berfwliepen, ос

clusio. Зак івати, ам, у. impf, anfфmieset, Закључавати, ам, v. impf, perfФlies adcudo.

Ben, occludo. Закідање, р. За 8 epertseiten, frau- Закл учани, ам, v. p. perfФliереп, datio.

occludo. Закідати, ам, т. impf. beyortbeiten, Зако, m. hyp. 2. Зарија. franco.

Заківати, кујем, у. pf. perfф mies Закинули, нем, v. pf. Deportbeilen, den, concudo, dilaudo:

Заковрнупи, нем, v. pf. у један пулі закиселини, им, у. pf, fätern, асі. занемоћи, рlоgli ertrante, repeliuun reddo.

tino morbo corripior. Записівање, о. Рав хартеrѕеn, hu- Заківрчипи, им, v. pf. н. п. регі, a pluvia.

(vom Lowen, Hunde, Schweine) den Записівати, сује, у. impf. н. п. пуш Schwanz in einen Kranz (chlagen, reka, naß, werden (vom Regen), hu torqueo caudam. mector pluvia (kawa).

Заковчавање, n. Ba8 Зubüteln, fibuЗакиснути, не , v. pf. н. п. пунка ,

latio, vom Regen naß, werden, madebio a Zakobyásamı, am, v. impf. zuhäkeln, pluvia.

fibulo. Заклање , п. Зав сфIatten, mactatio : Заковчани, ам, v. pf. subüteln, fibulo.

„Је ли веће јање за заклање ? Закон, m. ) бi Religion, per &laube, Заклапање, п. а) дав Зидефеп, ореritio(?). religio : кога си ми закона ? по на2) das Verichließen, occlusio.

шем закону по не може бити ; не Заклёпали, ам, у. impf. 1) зидефеп, доноси закон. 2) сав beilige 26 елда operió. 2) verichließent, clando.

mat, euсhаristia: ајдемо на закон; Заклапити, им, v. pf. Gaum beёотя данас сам узео закон.. mell , spumesco.

Zákon, m. das Begräbniß, sepultura. заклаши, кољем, v. pf. flawten, mаctо.

cf. погреб. Заклетва (заклёпва), f. Der Gффис, закопавање п. Зав 3 graben, Bepuljusjurandum.

tura. Заклёпии, кунем,

. pf. 1) einen be. Закопавати, ам, т. іmрr. begraben, schworei , obtestor. 2) den Fluch an: heben, coepi maledicere, execrari : Закопали, ам, т. pf, 1) begraben, se„Кад закуну, сва се земља пресе — pelio. 2) inchoat. (marren (mit dem Fua ЗаклConce, кунемсе, v. r. pf. fiфurd) Ве), rado,

einen Sawur verbinden, jurejurando Zakonuha, f. H. п. по је моја закоme obstriago.

пина, дer 2nbru, Xeuprum.uz Закликташи, кћем, ү, pf, pen gaut ego primus coepi laborare.

njectallo

2

sepelio.

2

qua re.

einem zu

Закопипити, им, ғ. pf. et mertet, Закувавати, ам, т. іmрt. gübren maa acquiro.

chen, fermento. Закопчавање, п. vіdе заковчавање. Закувавайце,

Bace,

impf. Закопчавали, ам, vide зaкoвчавати. gähren, ferveo , paror. Закончании, ам, уide зaкoвчати. Закувати, ам, v. pf. 1) н. п. меб, Закорачити, им, v. pf. einen. faifфеn Wasser ins Brotmehl gießen, aquam.

Tritt thun, (sich verwickeln wie das iufundo faribae. 2) н. п. кавгу etta Pferd das sich in die Stränge zc. vers stehen machen, existo. wickelt) impedire se.

Закуваписе, васе, т. г. pf. entiteben, Закошак, шка, m. Pеr аuftrift fіntей , еxіѕto:, занувала се кавга.

an der Kutide, wo der Packkoffer 26. Zakykamu, am, V. pf, den fuckucklaut zu stehen kommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Закрајинии, им, х. pf. Wrieg begina . „Закунала сиња кукавица nen, bellum infero.

Закупити, им, v. pf. рафten, con, Закрајиниптисе, ниде, т. г. pf.. закра

ducо. јинилосе, ев іt frieg entitanvеn, ex- Закупівање, п. бав рађtein, condue ortum est bellum.

ctio. Закріпили, им, v. pf. коме шлого. Закупљивати, љујем, т. impf. раф» einein etwas verwehren, prohibeo ali ten, conduco.

Закусйвање, п. бав BerPoftеn laffen, Закрабівање , р. Вав Зеr wеbret, pro cum quid praebeas ad gustandum. hibitio.

Закусівати, сујем, у. impf. 8u Eoftent Закраћивати, кујем, т. impf. • рее? geben, praebeo gustandum. Kycamo wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи вади. Закрвавиппи, им, v. pf. п. ј. очима, Закусипіи, им, y, pf. кога, mit blutdürstigen Augen ansehen, ocu kosten geben, praebeo gustandum,

lum quasi cruentum defigo in aliquem. Baxygábabe, n, das biñeialdlagen, imЗакрилиши, им , v. pf. uter feine Sliis

missio. gel nehmen, beschüßen, alis tego et BakyuaBanat, am, V, impf. hineinsglas defendo : свети шестокрили Аран

gen, immitto. Ћеле! закрили ме крилом півојим ; Закуцанн, ам , v. pf. 1) bineinfla „Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, деп, н. п. клин, immilto. 2) #lopfeit „и Србију крстом прекрстио , (an die Thüre), pulso fores i „И својпјем крилом, закрилио, „Па закуца алком на вратима „Од Видина па до воде Дрине Закўчиши, pf, bevortheilen, fraudo. Закрспипи, им, v. pf. н. п. челе, бе? Закушљавии, им, v. pf, | vid. закрша freugen, ѕignаrе сruсе. Код Срба је закушљапій, ам, v. pf. јљавипи. и сад обичај у Србији, кад који. Залагање , p. 1) ба 3erpfänven, opнађе челе у шуми, а он изреже сје pigueratio. 2) dos Füttern, (eines киром крст на кори онога дрвета der nicht selbst mit der Hand gun у коме су челе, па други послије, Munde kann), pabulatio )

ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Залагами, лансем, v. impf. ij perpfänken, Закруживање, п. Вав ИmЁreifen, com oppignero. 2) füttern, pasco. prehensio.,

Залагивање,

Das Worlügent (und Закружківали, жујем, v. impf. in bie Schmeicheln), mendacia adui toris.

Runde sich zueignen, circumdo (?). Залагивати, гујем. . v, impf. око кога, Закружипи, им, т. pf. in die Runde vorlügen und vorschmeicheln, menda

umfassen, complector circumcirca. ciis et adulatione uti. Закршљавитпи, имі, v. pf. perfüm: Заладити, ди, v. pf. eаttеn wеrѕен, закршљати, ам, у. pf.) merui, an umbra fit : пред ноћ кад залади,

atrophie leiden, inedia consumor, uno кaд залади сунце. Закршћавање (закршћање ?), в. дав Заладнепи, ни, v. pi. Pec.) iPalt mee+ Закрші вапни (закршћати ?), ам, х. Заладњени, ни, v. pi. Ерц. JJgesco.

impf. bekreuzen (3. B. einen Baum mit Banake, n (cm.) schattiger Ori, umbrae Bizren) crucem incido.

„Бурађ коси по побрђу, ладоле миле Закъати , ам, vide зaбити.

„Коња пење по залађу, ој ладо | ojЗакръатисе, амce, vide забитийсе, Залађивање, р. das Nachlassen der Закувавање, п. 1) Bag (8iepen бев 23af. Sonnenhiße, remissio aestus solaris.

{ers ins Brotmehl, , aquae in farınam Zanahılbamu, hyje, v. impf. kühler weca infusio. 2) die Gährung zu einem Strie: den (wenn die Sonnenhiße nachläßt). ge, Aufruhr #. F. m. fermentatio (2) remittit aestus.

д.

1

tio (?).

Залажење, л. 1) беr іtѕеrgаng bеr Залигивање, и, дав реrumfфneidelin

Sonne, occasus solis. 2) das Verges blanditio, hen, Verirren, aberratió.

Залигивали, гујем, v. impf. око кога, Залазили, им, v. impf. 2) pinter Sie berumschmeidelt, blandior,

Serge geben (wоr bеr оnne) occido. Зализак, ска, m. ein angeleftев &tü, 2) hinter etwas gehen, ire post 3) rеѕ аdlаmbita (?). verirren, aberrare.

Зали запи, лижем, v, pf, anlecћені, ad. Залајали, јем, т. pt. anbelen, alla

- lambo. tro.

Зализивање, р. бав Дnlесtеп, adlambiЗаламање, п. 1) бав 215breфen Ber gu

hoben Neben, anfractio vitium. 2) das ZaanstíBàmh, zyjem , v. impf. anlecken, Anbrechen, anfractio.

adlambo. Заламаши, ам, v. impf. ) н. п. вино. Залијепипи, им, у. pf. (Ерт.) weetlei rpan, die Reben oben abbrechen, aufrin

ben, oblino. go vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аnbreфen, аn- Залијетање, р. (Ерц.) 1) ба8 2nflies fringo.

gen, advolatio. 2) der Ünlauf, impetus. Залапили, и, 7, pf. итҙingeIn ипо Залијетапи, ећем, v. impf. (Ерц.) por sio hertreiben, cogo.

anfliegen, irrefliegen, sevolo. Заледиши, им, v. pf. 31 &ів тађеп, Залијепатисе, ећемсе, v. . impf.

congelo: овај е вјештар заледипи (Ерц ) anlaufen, impetum facio. Дунаво..

Залијечипи, им, v. pf. (Ерц) Зubei. Заледиписе, дисе, y, r. pf, sufrieren, Ten, claudo vuluus sanando. congelari,

Залити, лијем, v. pf, a) begiepen, irЗалежатисе, жимсе , Vi r. pf. sich vér: rigo. 2) sich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben, situ cor. Zámor, m. das Pfand, pignus. rumpi.

3aaora, f. 1)die Verpfändung,oppigneratio: Залёпиши, им, (Рес. и Срем.) vide дао у залогу.2) ein Rertblatt ini ифе. залијепипін.

Залогај, m, per siffen Brot, bolus (вükos): Залетање, п. (Рес. и Срем.) vide зa не ма љеба ни залогаја. лнјешање.

Заложиппи, им, v. pf. ) füttern (einen Залежати, лећем, (Рес. и Срем.) vide Krüppel),

1 pasco ; оди да заложимо залиjеmати.

мало; заложи мало меба: Залетапісе , лећемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, vidе залијетаписе.

„Умије га студеном водицом, Залепети, летим, (Pec.)yile зaлeкeти. Залије га вином црвенијем , Залепетисе, летимсе, (Pec.) vide зa „И заложи љубом бијелијем лећенсе.

2) verpfänden, oppignero. Залепити, им, (Срем.) vidе залећети. Заломин, им, v. pf. 1) виноград, Залепити, им, (Рес. и Срем.) vide beaue11, rеѕесо. 2) н. п. чеп, аnbreфet, 34љетипи,

anfringo. Залітилінсе, имce, (Срем.) vidе зале. Залудан, дна, но, müffіg, unnük , fетписе.

otiosus. залећен, лепим, у. pf. (Ерц.) irres Залу депи, дим (Pec ) 1 vіdе залуђеfliegen', sevolo.

Залудини, им (Сремг.) / пи. Залеfетнее, лепимce, v. r. pf. (Ерц.) Залуду, pergebelis, fruѕtrа. andaufeli , aggredior.

Зал$ёпии, дим, т. pf. (Ерц.) беthща Залежи, лежем, v. pf. einnijten, aidu

decipio. lor,

Залупати, ам, vide забитти. Залеќи, леже (говорисе и залегне), у. Залулапи, ам, v. pf, заћи с пупа,

pf. hinreichen, decken (die Sculo), suf den Weg verlieren, sich verirren, aberro: ficio,

„Ил' је њего, с пута залутала Залелисе, лежемсе, т. г. pf, jih eins „Ако буде с пута залупала, misten, nidulor.

„Да Бог даде да ме скоро нађе Залеʻчити, им, (Pёс. и Срем,) vide Залучивање, т. Тав доfonvern , дав залијечими.

Entwöhnen (26seßen) der Lämmer, Zán, müssig, ohne Arbeit, unbeschäftigt, Kälber, Ferkel, ablactatio. Von Kins

otiose; воденица стоји зали (font Tern fagt man одбили. онако).

Залучивати, чујем, v. impf. и п. јагањZánus, m. die Bay (im Fluße, oder im це од оваца, абfeken, abacto. Meere), sinus.

Залучити, им , v. pf. ent@bnen, aь? Заливање, п. (Срем.) vidе заљевање. feßen , ablacto. заливади, ам, (Срем.) vid¢ заљевами. Залучити, им, v. pf. упући бијелога

[ocr errors]
[ocr errors]

ren,

Лисе.

[ocr errors]

тисе,

лука, па залучити каково јело (по- Заменів, т. (Рес. и Срем.) vide зaмијешали га с јелом), као н. п. мјеник. комбост, папулу, блитву, пиши. Заменипти, им, (Рес, и Срем.) vide зaје, кокошиње месо, и п. д.

мијенити. Заљевање, р. (Ерц.) ба8 Begiepen, irri- Заменитисе, имce, (Рес, и.Срем.) vide gatio.

замијеннписе. Заљевали, ам, v, impf. (Ерц.) begie - Замера , f. vіdе замјера. fien, irrigo.

Замеравање, п. vіdе замјеравање. заљетиппи, им, y. pf. (Ерц.) рот Замеравапии, ам, vidе замјеравами.

Commеr überfalen, itgen mо beiben, Замеравапнсе, ам, vidе замјераваübersommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замеранье, п. vіdе замеравање. Замаглив, им, т. pf. Хаиф тафеп, Замерапи, ам, vide

замеравами. einen Raифnebel um fib bеr bеrрrеі. Замераписе, амсе ,

vidе замерава. ten , fumum facio ex fistula, Замаглио као пас испод репа.

Замериши, им, vidе замјерии, Замазали, мажем, v. pf. sufфmieren, Замериписе, имсе, vidе замјериписе. verfohmieren, oblino.

Замесипти, им, (Рес. и Срем.) vide зaЗамазивање, п. дав 23erfф mieren, ob мијесипти. Jitio.

Замеспи, менем, y. vf. } kehren (das Zamasıíbamu, zyjem, v. impf. verschınie. auskebricht in den Winkel), converro. ren, oblino.

2) verwehen (mit Schnee) : zameo BjeЗамайвање, в. дав 2цвьolen, adductio шар пут. brachii,

Замести, мептем, у. pf. umrübren (mi. Замайвати, маујем, у. impf, au #bolen, Iden) mit dem Kochlöffel, misceo, H. n. adduco brachium.

замео као свињама. Замакање, n. дав $inmeiben, Cintun. Замеспипи, им, у. pf. (Рес, и Срем. ken, immersio.

п. ј. щman, cf. банатисе. Замакати, мачем, т. impf, eintunten, Замет *, п. біe ungelegenheit, Neither=" immergo.

lujt, molestia : украинсё к мени ако Замакнути, нем, vide" замаки.

пи није заметі; замет и је, доЗамама", f. Die Wectjpeife, esca (um

Schweine, Hunde an sich zu locken). замепак, пка, m. Sеr erite 24nfang ei. Замамипи, им, v. pf. anlоtеn, allicio : ner Frucht, foetus, embryo.

замами псето да не иде у планину Заметање, п. 1) бав 2nsettein, exci, за чобанима.

tatio. 2).Das Erwerben, acquisitio. 3) Замамљивање, о, бав gotep, alleсtiо, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern, sublatio. Замамыівати, љујем, v. impf. Toten, Замеmати, мекем, v. impf. 1) аnjet:

allecto, Замандалии , им, т. pf. превући ман.

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2)

еtwеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова. дал преко врата, баз хроr mit ei=

ца. 3) на раме, auf Sie Gфultern las nem Balken verriegeln, obice claudo :

den, tollo in humeros. „Ал' капија пуспа затворена ,. „Запіворена и замандаљеңа .

Заметаписе, мекемсе, т. г. fr. ent. Заманіпали, ам,, v. pf. auf битте

stehen, exorior. Urt fich verirren, aberro stultus. Заметнути, нем, v. pf, i) "ansettein, Заманути, нем, v. pf. аивboten um ju

excito. 2) erwerben, acquiro., 3) auf schlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаки (говорисе и замакнупи), ма- Заметнулисе, немсе, у. r. pf. entite»

кнем, v. pf. fі, бет Blife cutiebet . ben, exorior, н. п. заметнула се кав(entrüden), subdueo me oculis : šama дијете. че (или замче) за брдо:

Замешивање, п. (Рес. и Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ђевојком - замјешивање. Замашај, m. ein pieb, iсtus.

Замешивали, шујем, (Рес. и Срем.) Замашан, шна, но, j mingbar (fo fфwer, vidе замјешивати.

бар тап ев, ит е8 su beben, fфwing on Замешање, и. (Рес. и Срем.) cf. ба. тир), ponderosus , н. п. мач, нож,

Замещати, ам, т. impf. (Рес. и Срем.) Замедин, им, v. pf. mit Sonig müt: сt. банаписе. Замедљали, ам, v. pf.jsea, melle condio. Замијении, им, т. pf. (Ерц.) erfeken.. Замена, f. (Рес, и Сремі.), vidе замјена. compenso : замијениши своју главу,

вами Ми но.

га ,

насе.

дрво, сабља.

« PreviousContinue »