Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

Зажушишисе, имсе, (Срем.) vide зажућетисе. Зажутнути, нем

den, flavesco.

V. ,

pf. gelblich werЗажућетисе, ушимсе, v. г. pf. (Ерц.) gelb erglänzen, adgilvesco (z. B. von hingeschütteten Dukaten).

Зазвати, зовем, v. pf. rufen, laben, auffordern, voco, provoco. Зазвећетати, ећем, v. pf. erflingen, Зазвичати, чим, v. pf. - J resono. Зазвиждаши, дим, v. pf. einen fiff thun, sibilo.

Зазвонити, им, v. pf. läuten, resono. Зазивање, п. дав Hufforbern, provocatio.

Зазивати, ам (и зазивљем), v. impf. auffordern, provoco ; на част, ит Gastmal einladen, voco ad coenam: „Љубовић ме на мејдан зазива Зазидати, ам, v. pf. bermauern, muro claudo.

Зазиђивање, п. дав Bermauern, inclusio opere lateritio.

Зазиђивати, ђујем, v. impf. verimau= ern, claudo muro.

Зазимити, им, v. pf. pom Winter mo überfalen werbeп, ипд деведен òort bleiben, hieme impedior. Зазирање, п. bas Scheufeßen (без Pferdes), aspectus pavidus, pavor,

consternatio.

Зазираши, рем, v. impf. feu fееn, pavide aspicio.

Зазнати, ам, v. pf.. bemußt merben, ertennen, conscius sum, aguosco, novi: од како сам зазнао за се.

Зазор, m. дав Übelanfehen einer Sand. lung, reprehensio.

Зазоран, рна, но, über angefehen, in

famis.

Зазреши, рем, v. pf. fheu bliđen, pavide aspicio.

Зазубица, f. Befhrwür im Заßueifhe epulis; расту ми зазубице, дег Типо mäffert mir.

Зазујаши, јим, v. pf. anfangen zu fummen, insusurro, immurmuro. Заигравање, п. čaš Anlaufen, дав r= tangen, exsultatio,

[blocks in formation]

Заитање, n. vide заватање. Заитати, ам, vide заважати. Заитити, им, vide завапити. Зајазити, им, v. pf. bermehren, vers dammen, mole cohibeo.

Зајам, зајма, m. Borg, mutuum: у за

зам дати, - узеши; вратити зајам. Зајапритисе, имсе, v. г. pf, roth werden. vom Feuer, ab igne rubeo.

Зајац, т. (у крајини Неготинској) viде зец.

Заједница, f. дав Semeingut, was
Zwegen oder mehrern zugleich gehört,
bonum coinmume.
Заједнички, ка,

communis.

ko, gemeinschaftlich,

зajęдно, zugleich, zusammen, una. Заједраши, ам, v. pf. voll, biht wer den, denseri.

Зајмили, им, v, pf. 1) окупити, поКерами кога, или што, vor fich here treiben, cogo. 2) vide узајмили. Зајуларити, им, vide заулариши. Закадијашисе, амсе, ѵ. pi (etmas komisch) fich einkaðijen, Kadia ben, fio judex:

А. Бе ти је син?

wers

Б.Отишао у Зворник да се закадија.
А. Па шипа ради сад памо?
Б. Тимари коње код Али - бега.

G

Закадити, им, v. pf. н. п. буре, кониgy, anrauchen, infumo. Bakah вaíе, u. das Anrauchen, infu

matio.

Закађивати, ђујем, v. impf. aптац= chen, infumo.

Заказати, кажем, v. pf. fagen, dico, jubeo.

3аказваже, n. das Sagen, edictum? Заказивати, зујем. v, impf. fagen, dico.

Заканитисе, имсе, v. г. pf. fident= schließen, statuo.

3акануши, неm, v. pf. betropfen; gut. tatim perfundo.

Закаснипти, им, (у Сријему и у Бачкој) vide задоцнити. 3акачиши, им, v. pf. anhaken, unco prehendo. Закачка, f. ber

sartorius.

фneiderßaten, uncus

Закесерити, им, v. pf, m. ј. браду, (Fomic) in die Höhe heben, levo barbam. Bakивaшe, n. das Anschmieden, adcu.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Закинути, нем, v. pf. bebortheilen, \d‹ fraudo

Bàмиселии, им, v. pf. säuern, acidun reddo.

Закисавање, п. дав Паßтесден, hunectatio a pluvia. Закисивати, сује, v. impf. н. п. пушKa, naß werden (vom Regen), humector pluvia (кишша). Закиснути, не, v. pf. н. п. пушка, vom Regen naß werden, madetio a pluvia. Zakлáшe, n. das Schlachten, mactatio: "Је ли веће јање за заклање? 3аkлáпаже, n. 1) das Zudecken, operitio(?). 2) das Verschließen, occlusio. 3аклáпапи, аm, v. impf. 1) zudecken, operio. 2) verschließen, clando. Заклапити, им, v. pf. Saum betom= men, spumesco.

Заклати, кољем, v. pf. folaten, macto. Заклетва (заклетва), f. ber omur, jusjurandum.

Заклёши, кунем, v. pf. 1) einen be schwören, obtestor. 2) den Fluch anheben, coepi maledicere, execrari: „Кад закуну, сва се земља тресе Закл тисе, кунемсе, v. г. pf. fich burd) einen Sarwur verbinden, jurejurando me obstringo.

Забликшаши, кћем, v. pf, Den Caut

des Spechts hören lassen, sonum pici edo: закликша жуња, вила. зàклиьâне, n. das Beschwören, obtestatio.

Заклињати, њем, v. impf. befhmören, obtestor.

Заклињашисе, њемсе, v. r. impf. fid verschwören, jure jurando me obstringo. 3аkлон, m. Zufluchtsort, vor Wind und Regen (franz. abris), perfugium? Заклониши, им, v. pf. (hirmen yor Wind, Regen, Sonne, defendo, Заклонитисе, имсе, V. r. pf. sich

schüßen, retten, defendó me. 3аклошâне, m. das Schirmen, defensio. Заклоњати, ам, v impf, fhirmen defenso. 3акложашисе, aмce, v. r. impf. sich schirmen, defenso me.

3akлoп, n. Schloß und Niegel, sera. Заклопац, пца, m. ber Dectel, operculum. Заклопити ,, им, v. pf. 1) bedecken, contego. 2) verschließen, claudo. 3акдучáвame, n. das Verschließen, occlusio.

3аклучáваши, ам, v. impf. verschlies Ben, occludo.

закучашпи, ам, v. pf. verschließen,

Occludo.

3áko, m. hyp. v. зapuja. Зарија. Заковати, кујем, v. pf. verschmie den, concudo,

Заковрнути, нем, v. pf. у један пуп

занемоkи, рlóßlich erkranken, repentino morbo corripior.

Заковрчити, им, v. pf. н. п. реп, (vom Löwen, Hunde, Schweine)" den Schwanz in einen Kranz schlagen, retorqueo caudam. Заковчавање, n. baš Zuhäteln, ibulatio.

заковчáзаши, ам, v. impf. zuhäkeln, fibulo.

3аковчamи, ам, v. pf. zuhäkeln, fibulo. зáкон, m. 1) die Religion, der Glaube, religio: кога си и закона? по нашем закону то не може бити; не доноси закон. 2) čab heilige bend= mal, eucharistia : : ајдемо на закон; Данас сам узео закон. зáкoп, m. das Begräbniß, sepulturá. cf. погреб. Закопавање п.

tura.

das Begraben, sepul

Закопавати, ам, v. impf. begraben, sepelio.

Закопапи, ам, v. pf. 1) Безraben, sepelio. 2) inchoat. scharren (mit dem FuBe), rado.

Закопина, f. н. п. по је моја закопина, der Anbruch, Neubruch,* ubi ego primus coepi laborare.

Закопитити, им, v. pf. ermerben,

acquiro.

Закопчавање, n. vide заковчавање. Закопчаващи, ам, vide заковчавати. Закопчаши, ам, vide заковчани. Закорачити, им, v. pf. einen falfchen Tritt thun, (sich verwickeln wie das Pferd das sich in die Stränge ic. vers wickelt) impedire se.

[ocr errors]

Закошак, шка, m. ber luftritt hinten an der Kutsche, wo der Packkoffer 2c. zu stehen kommt.

Закрајинити, им, v. pf. Arieg begin= пеп, bellum infero. Закрајинишисе, нисе, ѵ. г. pf. закрајинилосе, е іn Srieg enttanden, exortum est bellum.

Закрашити, им, v. pf. коме штогођ, einem etwas verwehren, prohibeo aliqua re.

Закраћивање, п. дав Bermehren, prohibitio.

Закраћивати, Кујем, v. impf. bets wehren, prohibeo. Закрвавити, им, v. pf. m. ј. очима, mit blutdürftigen Augen ansehen, oculum quasi cruentum defigo in aliquem. Закрилиши, им, v. pf. unter feine liüs gel nehmen, beschüßen, alis tego et defendo: свети шестокрили Аранђеле! закрили ме крилом твојим; ,, Кад је Ђорђе Србијом завладо, „И Србију крстом прекрстио, „И својијем крилом, закрилио, „Од Видина па до воде Дрине Закрстити, им, v. pf. н. п. челе, без Ereuzen, signare cruce. Код Срба је и сад обичај у Србији, кад који. нађе челе у шуми, а он изреже сјекиром крст на кори онога дрвета у коме су челе, па други послије, ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Закруживање, п. дав Umërcifen, comprehensio..

Закруживати, жујем, v. impf, in bie Runde sich zueignen, circumdo (?). Закружити, им, v. pf. in bie Кипде umfaffen, complector circumcirca. Закошљавити, им, v. pf. perfum: Закошљати, ам, v. pf.

[ocr errors]

mern, an

Atrophie leiden, inedia consumor. Закршћавање (закршћање?), п. даё Befreusen, crucis incisio, Закршћивати (закршћати?), ам, v. impf. bekreuzen (z. B. einen Baum mit Bienen) crucem incido. Закръати, ам, vide забити. Закръатисе, амсе, vide забитисе, Закувавање, п. 1) дав Mießen дева» fers ins Brotmehl, aquae in farınam infusio. 2) die Gährung zu einem Kriege, Aufruhr u. s. m. fermentatio (?)

"

Закувавати, ам, v. impf. gäreen ma chen, fermento. Закуваватисе,

васе, V. r. impf. gähren, ferveo, paror. Закувати, ам, v. pf. 1) н. п. љеб, Wasser ins Brotmehl gießen, aquam iufundo farinae. 2) н. п. какгу ent stehen machen, existo.

Закуватисе, васе, v. r. pf. entitehen. existo : закувала се кавга. 3акукаmи, aм, v. pf, den Kuckucklaut von sich geben, edo sonum cuculi: „Закукала сиња кукавица

Закупити, им, v. pf. paten, cons

duco.

[blocks in formation]

Закусивање, п. baš Berfoften laffen cum quid praebeas ad gustandum. Закусивами, сујем, v. impf. zu Eoftent

девен, praebeo gustandum. Кусалом га закусује, а дршком му очи вади Закусити, им, у. pf. кога, einem kosten geben, praebeo gustandum, 3акупáваže, n. das hineinschlagen, immissio.

зaкучáваmи, aм, v. impf. hineinschlas gen, immitto. Закуцаши, ам, v. pf. 1) bineinl gen, н. п. клин, immilto, 2) flopferm (an die Thüre), pulso fores: „Па закуца алком на врашима Закучити, ѵ. pf. bevortheilen, fraudo. Закушљавити, им, v. pf vid. закрш Закушљати, ам, v. pf. љавиши. Залагање, п. 1) дав Berpfänden, oppigueratio. 2) дов Yüttern, (eincs, der nicht selbst mit der Hand zum Munde kann), pabulatio (?) Залагами, лажем, v. impf. 1) serpfänden, oppignero. 2) füttern, pasco. Залагивање, п. дав Богйдеn. (und Schmeicheln), mendacia adul toris. Залагивати, гујем, v. impf. око кога, vorlügen und vorschmeicheln, mendadiis et adulatione uti.

1

Заладити, ди, у. pf. Schatten werden, umbra fit: пред ноћ кад залади, ино кад залади сунце. Заладнети, ни, т. і. (Рес.) falt were Заладниши, ми, v. pf. Срем.) ben, friЗаладњеши, ни, v, pf. (Ерц.) gesco. зaлâhe, a (cm.) schattiger Ort, umbrae : „Ђурађ коси по побрђу, ладоле миле в „Коња пење по залађу, ој ладо ! оз Залађивање, n. das Nachlassen der Sonnenbige, remissio aestus solaris. Залаћивати, ђује, v. impf. tühler meta den (wenn die Sonnenhißt nachläßt), remittit aestus.

Ga

[ocr errors]

199

Залажење, п. 1) ber Ricbergang ber Conne, occasus solis. 2) дав Berge hen, Verirren, aberratio. Залазити, им, v. impf. 1) hinter біе Berge geben (bor ber Sonne) occido. 2) hinter etwas gehen, ire post - 3) verirren, aberrare. Залајати, јем, v. pf. anbeйеп, alla

[ocr errors]

tro. Заламање, п. 1) дав 2156rechen ber зи boben Heben, anfractio vitium. 2) дав Anbrechen, anfractio. Заламати, ам, v. impf. 1) н. п. виногpaд, die Reben oben abbrechen, aufringo vites. 2) н. п. чеп, anbremen, anfringo. Залапиши, им, v, pf. umzingeln unò vor sich hertreiben, cogo. Заледити, им, v. pf. zu i mahen, congelo: овај ће вјешар заледити Дунаво.

Заледитисе, дисе, v. r. pf.ufrieren, congelari,

Залежатисе, жимсе, v. r. pf. fith set= liegen (versißen), verderben, situ corrumpi.

Залепити, им, (Рес. и Срем.) vide залијепити

Залетање, п. (Рес. и Срем.) vide залијешање.

Залетати, лећем, (Рес. и Срем.) vide залијетати.

Залетатисе, лећемсе, (Рес. и Срем.) vide залијеташисе.

Захтети, летим, (Рес.)vide залећети. Залетелисе, летимсе, (Рес.) vide залећетисе.

Залёшити, им, (Срем.) vide залећети. Залешити, им, (Рес. и Срем.) vide

заљетиши.

Залетимнее, имсе, (Срем.) vide залећешисе.

Залекети, лешим, v. pf. (Ерц.) irre fliegen, sevolo. Залећеписе, летимсе, v. г. pf. (Ерц.) antaufen, aggredior. Залећи, лежем, v. pf. cinnien, nidu

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Зализивање, п. дав Unleřen, ádlambitio (?).

Зализивати, зујем, v. impf. anleđen, adlambo.

Залијепиши, им, v. pf. (Ерц.) vertlei> ben, oblino.

Залијетање, п. (Ерц.) 1) да nflie gen, advolatio. 2) ber Anlauf, impetus. Залијеташи, ећем, v. impf. (Ерц.) anfliegen, irrefliegen, sevolo. Залијешашисе, ећемсе, v. r. impf. (Ерц) anlaufen, impetum facio. Залијечити, им, v. pf. (Ерц) ¿ui zuheilen, claudo vuluus sanando. Залити, лијем, v. pf. 1) begießen, irrigo. 2) sich ergießen, redundo. 3áxor, m. das Pfand, pignus. Залога, 1, 1)діе Berpfändung,oppigneratio: дао у залогу.2)ein Mertblatt im Buhe. 3aлoraj, m. der Bissen Brot, bolus (6wλoç): не ма љеба ни залогаја. Заложити, им, v. pf. 1) füttern (einen rüppel), pasco; оди да заложимо мало; заложи мало љеба: „Ког јунака у животу нађе, ,, Умије га студеном водицом, „Залије га вином повенијем, „И заложи љебом бијелијем 2) verpfänden, oppignero. Заломити, им, v. pf.,1) виноград behauen, resecо. 2) н. п. чей, anbrechen, anfringo.

Залудан, дна, но, müg, unnü,

otiosus.

Залудети, дим (Рес.) 1 vide залуђе-
Залудити, им (Срем.) ши.
Залуду, vergebens, frustra.
Залуђени, дим, v. pf. (Ерц.) б
ren, decipio.

Залупати, ам, vide забити.
Залушати, ам, v. pf, заћи с пута,
den Weg verlieren, sich verirren, aberro:
,,Ил' је ђегођ с пута залутала
„Ако буде с пута залушала,
"Да Бог даде да ме скоро нађе
Залучивање, п. das Absondern, das

Entwöhnen (Absehen) der Lämmer, Sälber, Bertel, ablactatio. Bon Rins Dern fagt man одбити. Залучивати, чујем, v. impf. и п. јагањце од оваца, abfeken, ablacto. Залучити, им, v. pf. entwöhnen, ab= sehen, ablacto.

Залучити, им, v. pf. ушући бијелога

[blocks in formation]

Jitio.

Замазивати, зујем, v. impf. perfitе. ren, oblino.

Замайвање, п. дав lusholen, adductio brachii.

Замайвати, маујем, v. impf. ausolen, adduco brachium.

Замакање, п. дав Sinmeichen, Sintun, Fen, immersio.

Замакаши, мачем, v. impf. eintunten, immergo.

Замакнути, нем, vide замаћи. Замама, f. bie Coœfpeife, esca (um

Schweine, Hunde an sich zu locken). Замамити, им, v. pf. anlocken, allício: замами псето да не иде у планину за чобанима.

Замамљивање, п. баз Codfen, allectio, adescatio.

Замамљивати, љујем, v. impf. lođen,

allecto.

Замандалити, им, v. pf. превући манДал преко врата, даš Zhor mit ei= nem Balfen verriegeln, obice claudo: "Ал' капија пуста затворена, „Затворена и замандаљена Заманитами, ам, v. pf. auf дитте Art sich verirren, aberro stultus. Заманути, нем, v. pf. aušhoten um zu schlagen, brachium adduco. Замаћи (говорисе и замакнути), макнем, v. pf. fi bem Blide cutziehen (entrüden), subdueo me oculis: замаче (или замче) за брдо:

„Кад замакне у Нови с ђевојком – Замашај, m. ein Dieb, ictus. Замашан, шна, но, fhwingbar (fo fhrmer, бай тап ев, ит её зи беbеn, wingen тив), ponderosus, н. п. мач, нож, дрво, сабља.

Замедити, им, v. pf. Imit Sonig müt= Замедљати, ам, v. pf.eu, melle condio. Замена, 1. (Рес. и Срем.), vide замјена.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Замешак, тка, m. der erfte infang ei. ner Frucht, foetus, embryo, Замешање, п. 1) даê Иuzetteln, еxсі tatio. 2) das Erwerben, acquisitio. 3) das Heben in die Höhe, das Nehmen auf die Schultern, sublatio. Заметати, мећем, v. impf. 1) anzete teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) etmerben, acquiro, н. п. коза, ова. на. 3) на рамe, auf die Schultern laden, tollo in humeros.

Заметашисе, мећемсе, v. r. fr. ent stehen, exorior.

Заметнути, нем, v. pf, i) 'anetteln. excito. 2) ermerben, acquiro., 3) auf die Schultern laden, tollo. Заметнутисе, немсе, v. r. pf. entfte hen, exorior, н. п. заметнула се кавга, дијете.

Замешивање, п. (Рес. и Срем.) vide

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »