Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ј. кад човек убије непријатеља прије него погине. Србљи кажу да је штета и срамота (једни веле и гријома) погинути не замијенивши своје главе.

Замијени писе, имсе, v. r. pf. (Ерц.) 1) fein Leben theuer vertaufen (feinen Feind umbringen, che man selbst auch firbt), hostem occido, ante quam ipse moriari. 2) abgelöset werden, a statione recedo, recreor, Замијесими, им, v. pf. (Ерц.) Das Hrot anmachen, misceo aquam 'farinae. Заминути, нем, v pf. fid bem $lice entruden, submoveor, subducor oculis. Замислитисе, имсе, v. г. pf. fid in Gedanken vertiefen, immergi medita

tione.'

Замицање, п. bie Entrüdung, subductio.

Заминами, ичем, v. impf. entrüden,

submoveo.

Замјена, f. (Ерц.) ber Griaß, Die Bers tretung, vicarius : wajka је себи ро дила замјену.

Замјеник, m. (Ерц.) ber Kampfhelb (franz. le champiou), der Kämpfer für einen andern, pugnator: ,,Јали за се нађи замјеника замера, f. (Ерц.) мени се чини да се ова ријеч не говори у Србији ни у Ерцеговини, него само по Сријему по Бачкој и по Банату, и то понајвише по варошима) да8 uebelnehmen, die Beleidigung, offensio. Замјеравање, п. (Epn. cf. замјера) баз uebelnehmen, acceptio in malam par

[blocks in formation]

.

Замјентати, ам, v. impf. (Ерц.) г. j. штап, cf. банашисе. Замладитисе, дисе, v. pf. н. п. рана, sich, schließen, vernarben, clauditur vulnus ibique caro quasi juvenescit (млад). Замлађивање, n. Das Bernatben ber Wunde, clausio vulneris. Замлађиватисе, ђујесе, v. r. impf. 38= beilen, clauditur vulnus. Замлажење, n. Das unmelten, admulsio. Замла зими, им, v. impf. anmellen, admulgeo: замлазити јагње нејако, млијека коме у око.

Замлáтити, им, v. pf. (bas Beil) a1= stumpfen, um es dann zu schärfen, (noврашиши) retundo, Daher son cinem Dummen : Замлашио га Бог, па не повратно.

Замна, f. ријека у крајини Неготинској (умјече у Дунаво ниже Брзе паланке).

замолити, им, v. pf. кога, cine Hits

te thun an wen, rogo quem. Замолишисе, имсе, v. г. рf. коме, ci, ne Bitte thun an men, rogo quem. 3amошáваíе, n. das Einwickeln, invo

lutio.

[blocks in formation]

Замрачимисе, чисе, . v. r. pf. bunfel werden, obscuror.

Замрêми, ем, замръо, (Рес. и Срем,) viđe замријети.

Замрзини, им, v. pf. на кога, begin: nen zu hassen, feind werden, coepi odisse. Замрзнути, нем, v. pf. gefrieren maz chen, congelo.

[ocr errors]

Замрзнутисе, немсе, v. r. pf. zufries ren, congelor.

Замријеми, рем, замръо, v. pl. (Ерд.) ausfterben, exstinguor, intereo: замр ла кућа, села.

Замркнути, нем, vide замрки. Замрљаши, ам, v. pf, übertünden, übera streichen, obduco.

Замомлаши (замрмљати), ам, vide забрблати. замрсак, ска, м. etwas verwickeltes (3. B. Zwirn), impeditum quid,' tri« cae (?). Замрсипи, им, v. pf, vermiđeln, in

trico.

Замрки (говорное и замокнути), мр.

кнем, v. pf. vom Duntel überfalen

werden, und nicht weiter reisen, cre

pusculo retineor; дабег Замркао а не свануо von einem Verschwundenen. Замрцање, n. Das gurudbleiben, megen der Dunkelheit.

Замрцани, мрчем, v. impf. Der Däms merung wegen zurückbleiben, retineri crepusculo.

Замрчими, им, v. pf. (fфerzweife) auf. fdreiben, adnoto, in chartam conjicio. Замршивање, a. Dab Bermirren, perturbatio, perplexio.

Замршивати, шујем, v. impf. verwie

ren, turbo.

Замукнути (и замући), нем, v. pf. verfummen, obmutesco. Замукнулисе (и замућисе), немсе, v. r, pf. verstummen, obmutesco: ,,Мучи вило, муком се замукла „Мучи мајко, замукласе Замусти, музем, v. pf. н. п. теле, кад не може да се, Wild anmelen für ein junges Ehier, bas nidt feloft faugen Eann.

Замулиши, им, v. pf. trüb madeni turbo.

Замући, мукнем, vide замукнути. Замућисе, мукнемсе, vide замукну

мисе.

Занадими, им, v. pf. н. п. сјекиру, момику, verftählen, chalybe denuo

induco.

[blocks in formation]

Занемоћи, могнем, у рf. разбољеши. ce, erkranken, morbo corripi. Занети, несем, (Рес. и Срем.) vide занијети.

Занећати, ам, v. pf. кога, einen zum Ausschlagen bestimmen, indem man, auf ben untrag eines Dritten, mie ein Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß er etmas nimt mole (да не he). Занијети, несем, занијо (занијела, ло), v. pf. (Ерц.) 1) занијети што за кућу, binter etmas tragen, fero post. 2) vertragen, aufero: занијела га во да, коњ, младост. 3) irre führen, überhalten, in rationibus fallo, н. п. занијо ме 10 гроша. Зановет, f. (Рес. и Срем.) vide зановијем.

Зановéмање, р. (Pec. и Chem.) vide 3aновијемање.

Зановетами, ам, (Рес. и Срем.) vide
зановијетами.
Зановијем, f. (Ерц.) Geifttee, cytisus.
Зановијетање, п. (Ерц.) bas flapern,

blateratio.

[blocks in formation]

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава мужевља сестра, iе фägerin (des Manns Schwester), glos. Заовин, на, но, jer Gumägerin, glorisǝ Заовица, f. dim. v. заова. Заод, m. 1) ber Miebergang, occasus: „Када буде мјесец на заоду, „А даница зв'језда на истоку

2) der Abtritt, secessus (latrina). 3) mo ми је на заод, bas ift außer meinem Bege, extra viam, de via.

Заддими, им, v. impf. 1) nievergehen occido. 2) umbergehen, aberro. cf. за

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

adamo. 2) bemetlen, observe, conspicio.

Запаивање, п. баб индамpfen, advaporatio.

Запаивати, паујем, v. impf. anva pfen, advaporo.

Запалиши, им, v. pf. 1) angünen, incendo. 2) запално пјешице (чак) у—, petere coepit celeri gradu. Запаљивање, n. Das ungungen, Cens gen, incensio.

Запаљивати, љујем, т. impf, angün Den, iucendo.

Запамтими, им, v. pf. gе𐐨enten, im Gedächtniß haben, memini. Запанути, нем, у. pf. aublafen, adflo. Запаприми, им, v. pf. pfeffern (mit n= dianischem Pfeffer), condio capsico annuo Linn,

Banapa, f. die Schwüle, tempestas fervida, Запаравање, п. Das Reinigen mittels heißen Wassers, purgatio ope aquac fervidae.

Запаравали, ам, v. impf. н. п. буре, mit heigem Baffer reinigen, purgo aqua

forvida.

Запарити, им, v. рf. н. п. буре, mit heißem Waffer reinigen, purgo aqua fervida.

Запасами, пашем, v. pf. in Laufen ziehen, agmine incedo: запасале козе преко стране; запасала војска око села, umzingeln, circumdo. Запасти, аднем, v. pf. 1) fallen hinter oder in etwas, cado. 2) gerathen (in Befangenidjaft, cado. 3) запао снијег до кољена, int in Menge gefallen, 4) anfallen, zu Theil werden, obtingo. Запало циганину царство, па обје.

сио свога оца ;

„Што ће мени момче Бијограче, „Кад ми може запаст' Сарајевче Запатак, пка, m. Das Gevorbenе (з. В. an Bieb), acquisitio. Запалими, им, v. pf. m, ommen zu etmas, acquiro. cf. замемнуми 2. Запаћање, n. Das Grmerben, acquisitio. cf. замешање 2. Запаћами, ам, v. impf. eewerben, acq іго. сf. заметами 2. Запевање, п. (Рес. и Срем.) vide запијевање.

Запевати, ам, (Рес. и Срем.) vide 3aпијевами.

Запевали, ам, (Рес. и Срем.) vide запјеваши.

Запевка (запёвка), f. (Рес. и Срем.) vide запјевка.

Запеними, им, (Рес. и Срем.) vide зaпјеними.

Заленушими, им, (Рес. и Срем.) vide запјенушиши.

[blocks in formation]

Запетљати, ам, v. pf. gutaüpfen, clau do per nexum.

Запенисе, печемсе, v. г. pf. fid verbacken, durius coquor.

Запечатими, им, v. pf. serjiegeln, obsigno,

Запечаћавање, n. Das Berfiegeln, ob, signatio.

Запечаћавати, ам, v. impf. verfiegelne obsigno.

Запиздиши, им, v. pf. деп Жund jum Weinen verziehen, deduco os ad fletum. Запијевање, п. (Ерц.) аз unheben Des Rlaggefangs, inchoatio naeniae. Запијевами, ам, v. impf. (Ерц.) деп Klaggefang anbeben, naeniam inchoo. Запињање, п. 1) 𐐨аз unfpannen, intensio. 2) das Steckenbleiben an einem Hinderniß, impeditio. 3) das Hochfahren, superbia.

Запињати, њем, v. impf. 1) fpannen. intendo. 2) stecken bleiben, impedior, 3) hoffärtig werden, efferri. запињача, f. дрво (као шпанић, што жене запињу вратило (код разбоја), ein Sperrstad, Hemmstab, Hemmholz (z. B. beim Weberstuhl), retinaculum, запирање, n. das Zusperren, occlusio, запирање, n. bas uluômaiden, ubias fchen, ablutio.

Запирами, рем, v. impf. verfpeeren,

occludo.

Запирами, ам, v. impf. н. п. дијете, abwaschen, abluo,

Запис, m. ein Zališman, carmen (signum) magicum. cf. амајлија. записами, ишем, v. pf. 1) aufioreis

ben, consigno. 2) н. п. од грознице, од главе, од бјесноће и т. д., ei nen Talisman schreiben, exaro carmen magicum. Записалисе, ишемсе, v. г. рf. fid) aufa schreiben lassen, z. B. zum Militär, do nomen.

Записивање, n. 1) да3 ulufidreiben, consignatio, 2) das Aufschreiben von Tas lismanen, conscriptio schedulae magicae,. Записивати, сујем, v. impf. 1) auf. id reiben, consigno. 2) н. п. од грознице, од главе, (einen Zalisman) fchreiben, scribo schedam magicam. за исиватисе, сујемсе, v. r. impf, fio einschreiben lassen, do nomen.

[blocks in formation]

Запишавати, ам, v. impf. bineinpiffen, immingo.

Запишами, ам, v. pf. hineinpiffen, immingo.

Запјевати, ам, v. pf. (Epц.) anfangen zu fingen, coeрі canere. Запјевка (запјевка), f. (Ерц.) vie Zovtena flage, naenia.

v. pf. (Ерц.) bах

Заценими, им, v. pf. (Ерц.) (äumen, Запренушиши,им, v. pf.(Ерц.) spumo. Заплавети, вим, (Рес.) \ vide запла. Заплавиши, им, (Срем.) влети. Заплавити, им, v. pf, austreten, übers schwemmen, inundo. Заплављени, вим, merben, livesco. Заплављивање, п. 𐐨аз Blaumerven, livor ineipiens. -Заплављивати, љујем, v. impf. blau wets den, livesco (z. B. Trauben, Pflaumen). Заплакати, лачем, v. pf. aufmeinen, coeri plorare. Запламте писе, аммимсе, v. г. pf. (Pec.) Запламтитисé, аммимсе, v. r. pf. (Срем.) Запламће тисе, аммимсе v. г. pf. (Ерц.) Заплашиши, им, v. pf. erfaređen, deterreo, couterreo.

auf flammen,

exar

desco.

Заплеами, ам, (Рес. и Срем.) vide 3а

плеами.

Запленими, им, (Рес. и Срем.) vide заплијеними.

v. pf. gufledten,

Заплести, летем, replecto. Заплестисе, лемемсе, v. r. pf. fich verwickeln, impedior. Заплепање, n. bab guflechten, plexio. Заплетати, лећем, v. impf. žufled ten, plecto.

Заплетатисе, ећемсе, v. r. impf. fid vermiđeln, impedior. Запливами, ам, v. pf. bineinfdmim. men, insilio in aquam. Заплијенити, им, v. pf. (Ерц.) ибам

menplündern, populando congero. Запљачками, ам, vide заплијенити. Заплеами, ам, v. pf. (Ерц.) hineins fchlagen, immitto. Запљување, n. Das Sineinfpeien, insputio.

Запљуваши, љујем, v. pf. bineinipus cken, inspuo.

Запљувати, ам, v. impf. hineinfpuden, insputo. Заповедање, п. (Рес. и Срем.) vide за. повиједање.

[blocks in formation]

заповједник, m. (Ерц.) деr gu befehlen hat, cujus est imperium. Заповједница, f. (Ерц.) Die zu befeglen. bat, domina.

Заповрнути, нем, v. pf. immer mieber zurückkommen auf etwas, repeto. Запожарити, им, v. pf. abbrennen (g. D. den Wald), ignem immitto (silvae). Запозналисе, ace, v. r. pf. (cm.) ets Xannt werden, appareo, aguoscor: „Док се бијел данак запознаде Запомагаши, мажем, v. . pf. повиками: помагајте! zu Sülfe! rufen, auxilium imploro.

Запонци, наца, m. pl. urt Semòärmels verzierung.

Запопасти, паднем, v. pf. nicht loss lassen mit Geschwäg, non dimitto (non mişsura) cutem nisi plena cruoris hirudo.

Запопити, им, v. pf. 1) gum priefter

meinen (einpopen), consecro sacerdotem. 2) daher (komisch): einen bei den Haaren kriegen (wie der Bischof den Canbivaten): запопићу ја тебе! чува се да пие не запопи. Запопитисе, имсе, v. r. pf. fid) zum Priester wethen lassen, geweiht wer Den, consecror sacerdos. Започеліак,

'tium.

шка, n.-Der unfang, ini,

започети (започети), чнем, v. pf. bea ginnen, coepi, incipio. Започетисе (започетлисе), чнемсе, v. r. pf. beginnen, coepi, incipior. Започињање, n. bas Beginnen, initium. Започињати, њем, v. impf. beginnen,

molior.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Запрети, ем, запръо, (Рес. и Срем.) vide запријеши. Запремини, им, (Рес. и Срем.) vide запријепити.

Запрећи (говорисе и запрегнуми), регнем, v. pf. н. п. скуте, рукаве, schürzen, aufschürzen, succingo. Запрећисе (говорисе и запрегнумисе), прегнемсе, v. r. pf. fid) auff ürgen, succingi.

mit

Запречами, ам, (Рес. и Срем.) vide запријечати. Запречими, им, (Рес. и Срем.) vide запријечими. Запржити, им, v. pf. cinbrennen, incoquo farinam. Запријеми, рем, запрьо, v. рf. (Ерц.) zufperren, claudo. Запријемити, им, v, pf. (Ерц.) Drobung verbieten, interdico. Запријечапи, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. опанак, verfled ten, transverso plecto. Запријечити, им, v. pf. (Ерц.) verries geln, pessulum obdo. Запросили, им, v. pf. m. j. ђевојку, freien, merben um ein Mänden, peto, ambio, procor puellam. Запромити, им, v. pf, zum пропа м= den, consecro protopresbyterum. Запротопопити, им, v. pf. gum протопопа мафеп, consecro protopresbyterum.

Вапруђе, п. село код Дрине (под ло зницом), glei fam Düntirchen. Запршка, f. Die Ginbrenne (?), quod incoquitur cibo (farina et butyrum).

[blocks in formation]

sertio.

запуштати, ам, v. impf. vermabrlofen, desero, negligo.

Запуштипи, им, vide запустити. Зар, 1) eine partifet, um zu fragen: etma, nopne. an ? num? ne? Зар ми не знаш? Зар ће и он дођи ? Зар има? a) etma, vielleidt, ni fallor, ut puto: доћи ће зар и он; има зар. Заради (за ради), им Willen, ob, propter, per : заради Бога. зарадими, им, v. pf. verdienen (durch Urbeit), promerea. Зарађивање, n. Der Berbienft, quae

stus.

71

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »