Page images
PDF
EPUB

ш.]. кад човек убије непријатеља прије него погине. Србљи кажу да је штета и срамота (једни веле и гријота) погинути не замијенивши своје главе.

Вамијенишисе, имсе, v. r. pf. (Ерц.) 1) fein Leben theuer vertaufen (feinen Feind umbringen, che man selbst auch Пirót), hostem occido, ante quam ipse moriari. 2) abgelöset werden, a statione recedo, recreor, Вамијесити, им, v. pf. (Ерц.) дав Brot anmachen, misceo aquam 'farinae. -Заминути, нем, v. pf. fih bеm Slice entruden, submoveor, subducor oculis. Замислитисе, имсе, v. r. pf. fih in Gedanken vertiefen, immergi medita

tione.'

Замицање, п. bie ntrüdung, subdu

ctio,

Замицами, ичем, v. impf. cntrüfen, submoveo.

Замјена, f. (Ерц.) ber $rfas, bie Bers tretung, vicarius : мајка је себи роДила замјену.

Замјеник, m. (Ерц.) ber Sampfhelo (franz. le champion), der Kämpfer für einen andern, pugnator: „Јали за се нађи замјеника Замера, f. (Ерц.) мени се чини да се ова ријеч не говори у Србији ни у Ерцеговини, него само по Сријему по Бачкој и по Банату, и то понајвише по варошима) дав Цеbеl nehmen, die Beleidigung, offensio. Замјеравање, п. (Ерц. с. замјера) дав Uebelnehmen, acceptio in malam par

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Замјерити, им, v. pf. (Ерц. сf. замјеpa), übel nehmen, accipio iu malam partem.

Замјеритисе, имсе, ѵ. г. pf. (Ерц. cf. замјера) qu$ Der Sunft tommen, displiceo.

Замјестити, им, v. pf. (Ерц.) т.ј. штап, cf. банашисе.

Замешивање, п. (Ерц.) баз аптафеп des Brotes, panis mixtio. Замјешивати, шујем, v impf. (Ерц.) čas Brot anmaфen, farinam misceó аquа.

Замјештане, п. (Ерц.) cf, банашисс

Замјештати, ам, v. impf. (Ерц.) п. 1. штап, cf. банашисе. Замладитисе, дисе, v. pf. н. п. рана, sich, schließen, vernarben, clauditur vulnus ibique caro quasi juvenescit (млад).

Замлађивање, п. дав Bernarben der Wunde, clausio vulneris. Замлађиватисе, ђујесе, v. r, impf. M= beilen, clauditur vulnus. Замлажење, п. дав Xnmelten, admulsio Замлазити, им, v. impf. anmelten, admulgeo: замлазити јагње нејако, Млијека коме у око. Замлатиши, им, v. pf. (baš Beil) 40= stumpfen, um es dann zu schärfen, (noврашиши) retundo, baher yon einem Диттен: Замлашио га Бог, па не повратно.

[ocr errors]

Замна, f. ријека у крајини Неготинској (утјече у Дунаво ниже Брзе паланке).

Замолини, им, v. pf. кога, eine Bitte thun an men, rogo quem. Замолишисе, имсе, v. г. pf. коме, сі ne Bitte thun an men, rogo quem. 3aмomáвañе, n. das Einwickeln, invo¬

lutio.

Замотаващи, ам, v. impf. cinmiđeln, involvo.

Замотати, ам, v. pf. einmideln, involvo.

Заморитни, им, ѵ. pf. ersehen, erblis den, aspicio.

Замочити, им, v. pf. eintunten, mergo. Замрачити, им, v. pf.ru, ob

scuro.

Замрачитисе, чисе, v, r. pf. bunter werden, obscuror.

Замрети, ем, замръо, (Рес. и Срем.) vide замријети.

Замрзити, им v. pf. на кога, begin= nen zu hassen, feind werden, coepi odisse.

Замрзнути, нем, v. pf. gefrieren ma= chen, congelo.

Замрзнутисе, немсе, v. r. pf. zufriea ren, congelor.

Замријети, рем, замръо, т. р. (Ерц.) aussterben, exstinguor, intereo: зampла кућа, село.

Замокнути, нем, vide замрки, Замрљаши, ам, v. pf, übertünchen, übеса streichen, obduco.

Замомлаши (замрмљати), ам, vide забрблати.

Замрсак, ска, m. etwas verwickeltes (z. B. Zwirn), impeditum quid, triz cae (?).

Замосити, им, v. pf, vermideln, in

trico.

[ocr errors]

Замрћи (говорисе и замокнути), мо

кнем, v. pf. som Duntel überfalen werden, und nicht weiter reisen, crepusculo retineor; baber Замркао а не свануо von einem Verschwundenen. Замоцање, п. даš urûoleiben, wegen der Dunkelheit.

Замрцати, мрчем, v. impf. ber Däm merung wegen zurückbleiben, retineri crepusculo.

Замочити, им, v. pf. (fcherzweife) auf. freiben, adnoto, in chartam conjicio. Замршивање, п. дав Betmirren, perturbatio, perplexio. Замршивати, шујем, v. impf. vermit= ren, turbo.

pf.

Замукнути (и замући), нем, v. verstummen, obmutesco. Замукнутисе (и замућисе), немсе, v. r, pf. verflummen, obmutesco: „Мучи вило, муком се замукла „Мучи мајко, замукласе Замусти, музем, v. pf. н. п. теле, кад не може да се, Mith anmelfen für ein jungeš Zhier, дав niht felt faugen Fann.

[ocr errors]

Замутити, им, v. pf. trüb maфen,

turbo.

[blocks in formation]

Замући, мукнем, vide замукнути. Замућисе, мукнемсе, vide замукнуЗанадими, им, v. pf. н. п. сјекиру, Мотику, verftählen, chalybe denuo induco.

*

Занаш *, т. даš Manomert, ars. Занашак, шка, dim. у. занат. Занатлија , m. der Handwerker, opifex. Занемоћи, могнем, v. pf. разбољетиce, erkranken, morbo corripi. Занети, несем, (Рес. и Срем.) vide занијети.

Занећати, ам, v. pf. кога, einen zum Ausschlagen bestimmen, indem man, auf ben intrag eines Dritten, wie ein Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß er etmas nicht mole (да не ће). Занијети, несем, занијо (занијела, ло), v. pf. (Ерц.) 1) занијеши што за кућу, hinter etmas tragen, fero post. 2) vertragen, aufero: занијела га вода, коњ, младост. 3) irre führen, überhalten, in rationibus fallo, н. п. занијо ме 10 гроша. Зановет, f. (Рес. и Срем.) vide зановијет.

Зановешање, п. (Рес. и Срем.) vide зановијетање.

Зановетами, ам, (Рес. и Срем.) vide зановијетати.

зановиjеm, f. (Epu.) Geißtlee, cytisus. Зановијегнање, п. (Ерц.) даš plapeги,

blateratio.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава) мужевља сестра, die Schwägerin (des Manns Schwester), glos. Заовин, на, но, деr dwägerin, gloris. Заовица, f. dim. 9. заова. Заод, m. 1) ber Riebergang, occasus: „Када буде мјесец на заоду, ,, А даница звјезда на истоку 2) der Abtritt, secessus (latrina). 3) mo ми је на заод, даš ift außer meinem Wege, extra viam, de via.

Заодиши, им, v. impf. 1) пnieberehen, occido. 2) umbergehen, aberro. cf. за

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

adamo. 2) bemerfen, observe, conspicio.

Запаивање, п. дав Илðampfen, advaporatio.

Запаивати, паујем, v. impf. anдат. pfen, advaporо.

[ocr errors]

Запалити, им, v. pf. 1) anzünden, incendo. 2) запалио пјешице (чак) у petere coepit celeri gradu. Запаљивање, п. дав Инзӥндеп, Sens gen, incensio.

Запаљивати, љујем, v. impf, anzün den, incendo.

Запамтиши, им, v. pf. gebenten, im Gedächtniß haben, memini. Запануши, нем, v. pf. aublafen, adflo, Запаприти, им, v. pf. pfeffern (mit n dianischem Pfeffer), condio capsico a nuo Linn.

an

[blocks in formation]

Запарити, им, v. pf. н. п. буре, mit heißem Wasser reinigen, purgo aqua fervida.

Запасати, пашем, v. pf. in Daufen gichen, agmine incedo; запасале козе преко стране; запасала војска око села, umzingeln, circumdo. Запасти, аднем, v. pf. 1) fallen hinter oder in etwas, cado. 2) gerathen (in Befangenfhaft, cado. 3) запао снијег до кољена, if in Menge gefallen, 4) anfallen, zu Theil werden, obtingo. Запало циганину царспво, па обје

сио свога оца ;

„Што ће мени момче Бијограче, „Кад ми може запас Сарајевче Запатак, шка, т. дав Érìmorbene (з. 3. an Vieh), acquisitio. Запатити, им, v. pf. што, fommen

su etmas, acquiro. cf. заметнути 2. Запаћање, n. das Erwerben, acquisitio. cf. заметање 2.

Запађати, ам, v. impf. erwerben, acдніго. с. заметати 2. Заповање, п. (Рес. и Срем.) vide запијевање.

Запевати, ам, (Рес. и Срем.) vide запијевати.

Запевати, ам, (Рес. и Срем.) vide запјевати.

Запевка (запёвка), f. (Рес. и Срем.) viде запјевка.

Запенити, им, (Рес. и Срем.) vide запренити. Запенушити, запјенушиши.

[ocr errors]

(Рес. и Срем.) vide

[blocks in formation]

signo.

ob

Запечаћавање, п. дав Berfiegeln, ob, signatio.

Запечаћаваши, ам, v. impf. verfiegeln. obsigno.

Запиздити, им, v. pf. ben Типо зим Weinen verziehen, deduco os ad fletum. Запијевање, п. (Epu.) das Anheben des Klaggesangs, inchoatio naeniae. Запијевати, ам, v. impf. (Ерц.) беп Klaggefang anheben, naeniam inchoo. Запињање, ц. 1) дав Ингрannen, intensio. 2) das Steckenbleiben an einem Hinderniß, impeditio. 3) das Hochfahren, superbia.

Запињати, њем, v. impf. 1) fpannen, intendo. 2) stecken bleiben, impedior, 3) hoffärtig werden, efferri. Запињача, f. дрво (као штапић`, што жене запињу вратило (код разбоја), ein Sperrstad, Hemmitab, Hemmholz (z. B. beim Weberstuhl), retinaculum, Запирање, п. дав Žufperren, occlusio. Запирање, п. дав Дивтаfфen, bmas fchen, ablutio.

Запирати, рем, v. impf. verfperren,

occludo.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Заплавиши, им, (Срем.) вљети.

и

Заплавити, им, v. pf. auâtreten, über schwemmen, inundo. Заплављети, вим, v. pf. (Ерц.) werden, livesco. Заплављивање, п. дав Blauwerben, livor incipiens.

Заплављиваши, љујем, v. impf. blau wer. den, livesco (z. B. Trauben, Pflaumen). Заплакати, лачем, v. pf. dufmeinen, coepi plorare. Запламтетисе, амтимсе v. r. pf. (Pec.)

Запламтитисе, амтимсе

v. г. pf. (Срем.)

,

auf. flammen,

exar

Запламћетисе, амтимсе, desco. . г. pf. (Ерц.)

Заплашиши, им, v. pf. erf reden, deterreo, conterreo.

Заплеати, ам, (Рес. и Срем.) vide за

пљеати.

Заплениши, им, (Рес. и Срем.) vide заплијенити. Заплести, летем, v. pf. replecto.

flecten,

Заплестисе, летемсе, v. r. pf. fich verwickeln, impedior.

Заплетање, п. дав fen, plexio. Заплетати, лећем, v. impf.ufleten, plecto.

Заплетатисе, ећемсе, v. г. impf. fi verwickeln, impedior. Запливати, ам, v. pf. bineinfhwim. men, insilio in aquam. Заплијенити, им, v. pf. (Ерц.) {ufam. menplündern, populando congero. Запљачкати, ам, vide заплијенити. Запљеати, ам, v. pf. (Ерц.) іпеіn fchlagen, immitto.

Запљување, п. дав Sineinfpeien, insputio.

Запљувати, љујем, v. pf. іпеінpц. hineinspu= cken, inspuo.

Запљувати, ам, v. impf. ininfpuđen, insputo.

Заповедање, п. (Рес. и Срем.) vide за повиједање.

[blocks in formation]

Заповедати, ам, (Рес. и Срем.) vide заповиједати.

Заповедити, им, (Срем.) vide заповиђети.

Заповедник, ш. (Рес. и Срем.) vide заповједник.

Заповедница, f. (Рес. и Срем.) vide заповједница.

Заповест, f. (Рес. и Срем.) vide за повијест.

Заповиђети, дим, v. pf. (Ерц.) коме mumo, befehlen, jubeo. Заповиједање, п. (Ерц.) дab Befehlen, jussus.

Заповиједати, ам, у. impf. (Ерц.) бе fehlen, jubeo.

J

Заповијест, f. (Ерц.) ber Befehl, jus

sus.

Заповједник, т. (Ерц.) ber gu befehlen hat, cujus est imperium. Заповједница, f. (Ерц.) біе зu befehlen hat, domina.

Заповрнути, нем, v. pf. immer wieben zurückkommen auf etwas, repeto. Запожарити, им, v.pf. abbrennen (3.3. den Wald), ignem immitto (silvae). Запознаписе, ace, v. r. pf. (cm.) et

tannt werden, appareo, agnoscor: ,,Док се бијел данак запознаде Запомагати, мажем, v. pf. повикати: помагајте! u gülfe! rufen, auxilium imploro.

Запонци, наца, m. pl. Xrt Semðärmel. verzierung.

Запопасти, паднем, v. pf. nicht los lassen mit Geschwät, non dimitto (non missura) cutem nisi plena cruoris hirudo.

Запопити, им, v. pf. 1) sum priefter weihen (einpopen), consecro sacerdotem. 2) daher (komisch): einen bei den Haaren kriegen (wie der Bischof den Candidaten): запопићу ја тебе! чувајсе да піе не запопи. Запопитисе, имсе, v. г. pf. sich zum Priester wethen lassen, geweiht wer den, consecror sacerdos. Започетак, шка, п. ber infang, ini, 'tium.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Запрђети, запрдим, v. pf. (Ерц.) (fherg» bft) hinters den, sinciniteđen, insero postЗапрегнути, нем, vide запрећи. Запрегнутисе, немсе, vide запрећисе. Запрезање, п. дав Sürten, dhürzen,

Aufschürzen, cinctio, accinctio. Запрезати, жем, v. impf. gürten, yor. Schürzen, praecingo. Sánpem, m. mit Asche bedecktes Feuer, ignis cinere contectus, Запретами, рећем, v. pf. н. п. ва. mpy, mit Asche zudecken, contego ciнеге; запрећи јаје у ватру, нека се

испече.

Запрети, ем, запръо, (Рес. и Срем.) vide запријети.

Запретиши, им, (Рес. и Срем.) vide запријешити.

Запрећи (говорисе и запрегнути), регнем, v. pf. н. п. скуте, рукаве, schürzen, aufschürzen, succingo. Запрећисе (говорисе и запрегнутисе), прегнемсе, v. r. pf. fih quffhürjen, succingi.

Запречати, ам, (Рес. и Срем.) vide запријечати.

Запречити, им, (Рес. и Срем.) vide запријечити.

Запржити, им, v. pf. einbrennen, in

coquo farinam.

Запријеши, рем, запръо, v. pf. (Ерц.) zusperren, claudo. Запријетити, им, v. pf. (Ерц.) mit Drohung verbieten, interdico. Запријечати, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. опанак, verfeiten, transverso plecto. Запријечити, им, v. pf. (Ерц.) berries geln, pessulum obdo."

Запросити, им, v. pf. п. ј. ђевојку, freien, werben um eiu Жäðфен, peto, ambio, procor puellam. Запрошити, им, v. pf, zum пропта та=

hen, consecro protopresbyterum. Запротопопити, им, v. pf. ¿um протопопа тафеп, consecro protopresbyterum.

Запруђе, п. село код Дрине (под Лозницом), gleic fam Dünfirmen. Запршка, f. діе (Sinbrenne (?), quod incoquitur cibo (farina et butyrum).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Запуштати, ам, v. impf. verwahrlos
fen, desero, negligo.
Запуштипти, им, vide запустити.
Зар, 1) eine Partifel, um zu fragen:

etma, nopne? an? num? ne? Зар ти не знаш? Зар ће и он дођи? Зар има? 2) etma, vielleiht, ni fallor, ut puto: доћи ће зар и он; има зар. Заради (за ради), ит Willen, ob, propter, per: заради Бога. Зарадити, им, v. pf. verbieпен (дис Arbeit), promerea.

Зарађивање, р. дег Вегbient, quae

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »