Page images
PDF
EPUB

п. ј. кад човек убије непријатеља Замјеніпartiн, ам, v, impf. (Ерц.) п. прије него погине, Србљи кажу да ј. Шптап, cf. банаписе. је шпета и срамота (једни веле и Замладитнсе, дисе, v. р. н. п. рана, тријопа) погин упи не замијенивши sich, schließen, vernarben, clauditur vulсвоје главе.

nus ibique caro quasi juvenescit Вамијениписе, имce, v. г. pf. (Ерц.) (мтлад).

1) sein Leben theuer verkaufen (reinen Zamwakibåbe, n. das Vernarben der Feind umbringen, ehe man selbst auch Wunde, clausio vulneris. ftirbt), hostem occido, ante quam ipse 3amaakítamuce, hyjece, v. r, impf. = moriari. 2) abgelöset werden, a statione heilen, clauditur vulnus. recedo, recreor,

Замлажење, в. дав 2nmеlfen, admulsio, Замиресити, им, у. pf. (Ерц.) бав Sept Замлазити, имі, v. impf. аnmelten, adanmachen, misceo aquam 'farinae.

mulgeo ; за млазити јагње нејако, -Замінути, нем , pf. fich dem Blicke

Млијека које у око. entrüden submoveor, subducor oculis. Zavrámumi, hi, v. pf. (das Beil) atзамислиписе, имее, у. е. ' pf. jte in stunipferr, um es dann zu schärfen, (110

Gedanken pertiefen, immergi medita BpamumW) retundo, daher von einem tione.'

Оцттеп : Замлапно га Бог, па не Замицање, п. bie &ntrӣфung, subdu повратио. ctio,

Замна, f. ријека украјини НеготинЗамицами, ичем, т. impf. entručen, 'єкој (уцијече у Дунаво ниже Брзе submoveo.

паланке). Замјена , f. (Ерц.) беr $rfаk, bie Ber: Замолиниб, имі, v. pf. кога, еіnе site

tretung, vicarius : majka je ceán po. te thun an wen, rogo quem. дила замјену.

Замолинисе, имce, v. r. pf. коме, еія Замјеник, m. (Epy.) der Siampfheld ne Bitte thun an wen , rogo quem.

(franz. le champiou), der Kämpfer für Bamomábabe, n. das Einwickela , invaeinen andern, pugpator :

lutio. Јали за се нађи замјеника

Замотавали, ам, т. imp. cinviteti, фамера, f. (Ерц.) мени се чини да се involvo.

ова ријеч не говори у Србији ни у Замітапи, ам, v. pf. einwideln, inЕрцеговини, него само во Сријему volvo. rio Бачкој и по Банату, и по по- Заметрини, им, т. pf. ersehen, erbli највише по варошима) бав иebel.

chen, aspicio. nehmen, die Beleidigung, offensio. Замочити, им, v. pf. eintunten, mergo. Замјеравање , п. (Ерц. cf. замјера) бав Замрачити, им, v. pf: ресоцntein, obUebélnehmen, acceptio in malam par

Замрачитисе, чисе, . Y, г. pf. Bunge Замјеравани, ам, v. impf. (Ерц. cf. , werden, obscuror. замјера) коме, übel nehmen, suc- Замрепін, ем, замръо, (Рес, и Срем,)

vidе заміријепи. "Замјераваписе, амce, v, r. impf. (Крц. Замрзини, им, v. pf. на кога, bеgin:

cf. замјера) ко:ме, или код кога nen zu bassen, feind werden i coepi übel ankoinmen bei einem.

odisse. Замјерање, п. vіdе замјеравање. Замрзнути, нем, у. pf. gefrieren шая Замјерапи, ам, vidе замјеравали.

cher, congelo. Замјератисе, амce, vidе замјерава. Замрзнутисе, немсе, т. г. pf. sufrie.

ren, congelor. Замјериши, им, v. pf. (Ерц. cf. замје. Замријепи, рем замръо, v. pi. (Ерд.)

pa), übel nehmen, accipio iu malam aussterben, 'exstinguor, intereo : 3ampa partem.

ла кућа, село. Замјериллисе, имce, v. г. pf. (Ерц. cf. Замркнутги, нем, vidе замрtін.

замјера) aug bеr unit Pomnien, dis- Замрљапи, ам, v. pf, йѕеrtüфеіt, beta pliceo:

streichen, obduco. Замјеснити, им, v. pf. (Ерц.) п. і. Замомлатии (замрмљапи), ам, vide штап, cf. банатисе.

забрблати. Замешивање, п. (Ерц.) 5a8 аптафеn Замрсак, ска, m. etwas verridkeltes des Brutes, panis mixtio,

(3. B. Zwirn), impeditum quid, tria Замјеш вапи, шујем , v. impf. (Ерц.) cae (?).

cas Brot anmachen, farinam misceo 3ampcumu, um, v. pf, verwickeln, inafua.

trico. Замјешщане, в. (Ерц.) cf, банашисс. Замрћи (говорисе и замркнути), мр

scuro.

tem.

censeo.

[ocr errors]
[ocr errors]

ren,

pro illo.

Інсе.

кнем, v. pf. bom Duneet überfalen Зановијеталли, ам, т. impf. (Ерц.) pla» werden, und nicht weiter reisen, cre pern , blatero. pusculo retineor; baber Замркао а не Заноктице, f. pl. Die RageImurgel, ра

CBanyo von einem Verschwundenen. ronychia. Замрцање, п. дав Зuritbleibe, megen Заносиши, им, v. fr. 1) vertragen, deder Dunkelheit.

fero, aufero. 2) mit einem verschiedes Ваурцанти, мрчем, т. impf. Der O&m= nen Uccente {predjen, diverso accentu merung wegen zurückbleiben, retineri

loquor : crepusculo.

„Латински му говори, Замрчити, им, v. pf. (fфеrgweife) auf. „Арбанаски заноси.

foreiben, admoto, in chartam conjicio. Зандћипи, им, v. pf уоп беr афе Замршівање, п. Вав Зеrmіrren, per überfallen irgendwo bleiben, pernocto. turbatio, perplexio.

Зансшење, п. 1) дав 3ertragen, delaЗамршивани, шујем, v. impf. verwirs tio. 2) der verschiedene Uccent, accenturbo.

tus proprius. Замукнупи (и замући), нем, y. pf. Зањ (п. ј. за њега), für iba, binter in, verstummen, obmutesco.

post illum, Замукнутисе (и замутисе), немсе, Зао (comp. горӣ), зла, лo, böfe, fwlimm, v. 1, pf. verstummen, obmutesco :

malus. „Мучи вило, муком се замукла

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава) „Мучи мајко, зам укласе

мужевља сестра

die Schwägerin Зам успи, музем , v. р. н. п. теле, (des Manns Schwester), glos.

кад не може да се , Ril, аnmelter Заовин, на, но, беr еd wägerin, glorise für ein junge bier, дав піфt felbit Заовица , f. dim. р. заова. saugen kann.

Báo4, m. 1) der Niedergang, occasus: Замултипти, им, v. pf. trüb maфen, „Када буде мјесец на заоду, turbo.

А даницa зв'језда на истоку замући, мукнем, vide замукнули.

2) der Ubtritt, secessus (latriua). 3) mo Замужисе, мукнемсе,

vide
замукну- і ми је на заод, Рав іft auper meine

Wege, extra viam, de via. занадити, y. pf. н. п. сјевиру, Заддипи, им, v. impf. 1) иiebergeben,

мотику, реrtаblеn, chalybе dеnuo occido. 2) umbergeben, aberro. cf. 3a

induco. Занаm *, m. За рапбmere, ars. Заодно ми је, аив деm 243ege, devium Занатак, пка , dim. 9. занап.

est. Sana'manja *, m. der Handwerker, opi- Baghembe, 1. das Gehen hinter-, récesa fex.

sus post-, gf. залажење. Занемоћи, могнем, ү• pf. разбољепи. Забкупити, им, у. pf. Bufammеntrеir ce, erfranken, morbo corripi.

beli, vor sich hertreiben, cogo, ago. Занети, несем, (Рес, и Срем.) vide За стајање, п. Фав Зuructileiberti , rе. занијети.

moratio , remansio. Занећапи, ам, v. pf. кога, einen sum Заоспајаци, јем, v. - impf. gurublei. Husschlagen bestimmen, indem man,

ben, remoror. auf pen 2ntrag eine Dritten, wie ein Заоспали, анем, у. pf. Зurütbleibeit. Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß

er etwas nicht wolle (4a he ke). Заошпіравање, р. бав Зufpikent, cacuВанијели, несем, занијо (занијела, ло), minatio.

y. pf. (Ерц.) 1) занијеши што за Заошправапіи, ам, v. impf. 8ufpigen, kyky, hinter etwas tragen, fero post. cacumino. 2) vertragen, aufero : занијела га во. Заоширили, им, v. pf. zuspißen, acuo. да, коњ, младосці. 3) irre führen, Заоширљап , па , то, зugejpist, acua überhalten, in rationibus fallo, H. 1. minatus. занијо ме 10 гроша.

Banán, m. der Westen, occidens. Зановеm, f. (Рес. и Срем.) vide зано Западање, n. Sa& Salen pinter oбee int вијет.

etwas, casus post vel in aliquid. Зановетање, р. (Рес. и Срем.) . vіdе за Западати, ам, v. imрt. 1) falen bina новијешање.

ter oder in etwas, cado post aut in Зановемати, ам, (Рес. и Срем.) vide quid. 2) gerathen (3. B. in Gefangenta зановијепати.

schaft), cado. Зановијеп, f. (Ерц.) WeigElee, cytis us. Западнуши, нем,

vidе запаси. Зановијетање, и, (Ерц.) бав фіарее, Западњй , 1ња, њe, metti, occidentalis, blateratio.

Запазиши, им, v. pf. . ) liebgеwіnnеnt,

им ,

лазити.

renoror

[ocr errors]

gen, incensio.

[ocr errors]

adamo. 2) bemerken, observo, con- Zanemn, nuem, v. pf. 1) anspannen, inspicio.

tendo", н. п. пушку, стријелу. 2) fte? Saпайвање, в. дав Дnsampfen, adya cken bleiben, impedior, offendo. 3) bofs poratio.

färtig iverden, elatus fio. Запайвапи, паујем, т. impf. anam. Запетљавање, и. дав Зuflette,

Зus pfen, advaporo.

knöpfen, conclusio per nexum. Запалиши, им, v. pf. 1) аngunset, in- Запетљавати, ам, у. impf. зціnipfen, cendo, 2) запално пјешице (чак) у-,

claudo. petere coepit celeri gradu.

Запетљати, ам, v. pf. Хивайрfe, clauЗапаљивање, в. дав 2nsйпдей, Cen? do per nexum.

Заленсе, печемсе, у. . pf. film ber Запаљівали, љујем, т. impf, ansйя bodten, durius coquor. den, jucendo.

Запечатити, им, v, pf. bеrjiegeln, obЗапамтипи, им, т. pf. geдenfen, im signo, Gedächtniß haben, memini.

Запечаћавање, п. Зав 3erfiegeln, ob, Запануши, нем, y, pf. аnblafen, adlo. signatio. Запаприти, им, v. p. pfeffern (mit na Запечаһавапій, ам, v. impf. perfiegen, dianischem Pfeffer), condio capsico an

obsigno. nuo Linn,

Зат издиги, им, v. pf. Ben Хип хит Banapa, f. die Schwüle, tempestas fervida. Weinen verziehen, deduco os ad fletum, Запаравање , п. рав ісініgеn mittels Запијевање, р. (Ерц.) бав аn bеbеn bев

heißen Passers, purgatio ope aquao Klaggesangs, inchoatio paeniae. fervidae.

Запијевати, ам, v. impf. (Ерц.) деп Жапаравами, ам, v. impf. н. п. буре, Klaggefang anheben, Daeniam inchoo. mit heißem Wasser reinigen, purgo aqua 3aululbame, n. 1) das anfpannen, intenforvida.

sio. 2) das Steckenbleiben an einem Зaпaрипи, им, у. pf. н. п.. буре, mit Hinderniß, impeditio. 3) das Hochfah

heißem Wasser reinigen, purga aqua ren, superbia. fervida.

Залињати, њем, v. impf. 1) Граппе, запасажи, пашем, v. pf. in Haufen intendo. 2) stecken bleiben , impedior,

ziehen, agmine incedo : zanacane koze 3) hoffärtig werden, efferri. преко стране ; запасала војска око Запніњача, f. дрво (као штанић, што cena, umzingeln , circumdo.

және затињу вратило (код разбоја), Запаспи, аднем, v. pf. . ) falen pinter ein Sperritao, "Hemmitab, sjemmholg

oder in etwas, cado. 2) gerathen (in (8. B. beim weberstuhl), retinaculum, Wefangenfфаft, cado. 3) запао снијег Запирање, п. дав Зијperrеn, occlusio, до кољена , it in Tenge gefalen, 4) Запирање, р. дав Дивајфеn, 2бра. anfallen, zu Theil werden, obtivgo. fchen, ablutio. Запало циганину царство, па обје- Запирами, рем, v. impf. versperren, сио свога оца ;

occludo. „Што ќе мени момче Бијограче, „Захирапи, ам, у. impf. н. п. дијете, „Кад ми може запаси Сарајевче abwaschen, abluo, Запалак, пha, m. Вав &rporbene (з. 3. Запис, m. ein xalisman, carmen (sigan Bieb), acquisitio.

num) magicum. ct. амајлија. Запаптилии, им, v. pf, шло, Eommen Записати, ишем, . pf. i) auffфесі.

зи еtmав, acquiro. cf. заметнути 2. ben, consigno. 2) н. п. од грознице, за накање, п. "Oas &rwerben, acquisi од главе , од бјеснође и тi. д., еі. tio. cf. заметање 2.

nen Talisman schreiben, exaro carmen Banakamu, am, v. impf. erwerben, ac magicum. ніго. cf. " замешаји 2.

Запісантисе, ишемсе, т. г. pf. fit aufe Запівање, п. (Рес, и Срем.) vide запи chreiben lassen, z. B. zuin Militär, јевање.

do pomen. Зап-вали, ам, (Рес, и Срем.) vidе за- Записивање, п. 1) рав Дuffreiben, conпијевати.

signatio, 2) das Uufschreiben von Tas Запевали, ам, (Рес. и Срем.) vide зa lišmanen, conscriptio schedulae maпјевании.

gicae, Запевка (запёвка),. f. (Рес. и Срем.) vi- Записивати, сујем, у. impf. 1) aufo de Sanjeвка.

freiben, consigpo. 2) н. п. од гроза пеңипи , им, (Рес. и Срем.) vida зa знице, од главе, ( einen zaličman ) нјении.

(chreiben, scribo schedam magicam. Запенулици, им, Рес, и Срем.) vide За нискваписе, сујемсе, v. г. impf, fid зајенушиши.

einschreiben lassen, do pomen,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sus,

exar.

Зäпитисе, пијемсе, ү, т. pf. .пф set. Заповедаnіп, ам, (Рес. и Срем.) vide

lierea zum Trinken, abeo bibitum. заповиједами. Запишавање, в. дав фіnеіnpiffen, im- Заповедити, им, (Срем.) vide зaпomiuctio.

виђели. Запишавапій, ам, т. іmрt. bіnеіnpiffen, Заповеднік, m. (Рес. и Срем.) vide зaiirmingo.

повједник. Затишнішати, ам, т. pf. Fineinpiffen, im- Заповедница, f. (Рес. и Срем.) vide mingo.

заповједница. Зајевати, ам, т. pf. (Ерц.) аnfаngеt Заповёст, f. (Рес. и Срем.) vide за zu singen, coepi canere.

повијести. Запjевка (запjевка), f. (Ерц.) pie gottena Заловићеми, дим, v. pf. (Ерц.) кома flage, naenia.

шпо, befeblen, jubeo. Запенипти, им, v. pf. (Ерц.) fdüитеп, Заповиједање, р. (Ерц.) ба 3efehlent, Запjен ўшипи,им, у. pf. (Ерід.). spumo.

jussus. Заплавепти, вим, (Pec.) 1 vіdе запла- Заповиједати, ам, у. impf. (Ерц.) бе. Заплавиши, им, (Срем.) вљепи. fehlen, jubeo. Задлавипи, им, v. pf. айёtreten, iiber. Заповијест, f. (Ерц.) See Befehl, jus

schwemmen, inundo. Заплављепти, вим , v, pf. (Ерц) blаn Заповједнік, m. (Ерц.) беr ku befebler werden, livesco,

hat, cujus est imperium. Заплављівање, . дав Blauperten, li- Заповједница, f. (Ерц.) Die gu befehlen. vor incipiens.

bat, domina. Заплављівати, љујем, v. impf, blat wers Заповрнупи, нем, v. pf. immеr wіебер

den, livesco (8. B. Trauben, Pflaumen). zurüdlommen auf etwas, repeto. Заплакати, лачем, v. pf. aufmeine, Заттожарипіи, им, v. pf. abbrennen (f. 8. coepi plorare.

den Wald), ignem immitto (silvae). Затламелисе, амтимсе

Запознатисе, ace, v, r. pf. (ст.) • Ү. г. pf. (Рес.)

auf: kannt werden, appareo, agnoscor: Запламни се , амписе, flammen, „Док се бијел данак запознаде v. грн. (Срем.)

Запомагапии, мажем, 2. pf. повика. Запламелисе, ампіймсе, desco. mu: noMárajme! zu Hülfe! rufen, auv. r. pf. (Ерц.)

xilium imploro. заллашиши, им, у. pf. erschrecken, de- Zanohiji , Haija, m. pl. Art Şemdärmelo terreo, conterreo.

verzierung. Заплати, ам, (Рес, и Срем.) vide за. Залопасти, паднем, v. pf. niht los

lassen mit Geschmäß, non dimitto (uon Запленици, им, (Рес, и Срем.) vide missura) cutem nisi plena cruoris hiзаплијенити.

rudo. Заплёси, ледем, v. pf. 8uflehten, Запопити, им, v. pf. 1) зum priefter герlеctо.

weihen (einpopen), consecro sacerdo. Заплестисе, леmемсе, pf. fich tem. 2) daher (komisch): einer bei den verwickeln, impedior.

Haaren kriegen (wie der Bischof den Заплeпaњe, n. Тав Зuflechten, plexio. Canpipaten): затопићу ја мебе! чузаплентами, nekem, v, impf. zufiechten, вајсе да пie не запогій. plecto.

Запфпиписе, имce, v. r. pf. і дит заплетаписе, ећемсе, т. е. impf. d) Priester wethen lassen, geweiht wers verwickeln, impedior.

den, consecror sacerdos. Запливащи, ам, v. pf. Fineinfфwims Заточёліак,

тка,

n. - der Anfang, ini, men, insilio in aquam.

tium., Заплијениши, им, v. pf. (Ерц.) sufana Започёши (започёпи), чнем, v. pf. фея

menplündern, populando congero. ginnen, coepi, incipio. Запљачкали, ам, vidе заплијенили.

Започёписе (започётисе), чнемсе , т. Запhéали, ам , v. pf. (Ерц.) бinein. r. pf. beginnen, coepi, incipior. fchlagen, immitto.

Запдчињање, р. бав Веginnen, initium, Запљување, р. дав фіnеinfpeten, in- Започињапи, њем, v. impf, beginnen, sputio.

molior. Запљувани, љујем, v. pf. Fineinfри. Заддчињаптисе, њемсе, т. г. impf. De4 den , inspuo.

ginnen, agor. Запљувати, ам, v. impf. pineinfpuden, Зaпрaтипін, им, v. pf. perfфіdен, аinsputo.

maodo. Заповедање, р. (Рес, и Срем.) vidе за- Запраћање, . Зав $erfфіфеп, атаппориједање,

dátio.

[ocr errors]

ү. г.

coerceo.

[ocr errors]

испече.

Зап

Зап Зар Запракати, ам, ,. imрt. berfфівен, Зaпcивање, п. Зав fфimpfliфе Хебеп., amando.

praefatio obscoena. Запрашиши, им, v. pf. Gtaub erregen, Зaпcивали, ам, v. impf. fфimpfli, rе. pulverem excito.

den. obscoena praefari. Запрдепи, дим, (Pec.) vide запрђепи. Запсовані, сујем, v. pf...fфimpfli res Запрдивање, р, бав (aftige Oreinfragen, Teti, obscoena praefari, ut est jебем interpellatio molesta.

му. Запрдівали, дујем, v. impf. (jbershaft) Запim *, m. Die Subt, disciplina. lästige Fragen thun, moleste

quaero.

Запшини, им, v. pf. in Зифt paltet , Запрдили, им, (Срем.) vide запре

Запheњe, n. Sie Subt, disciplina. Запрђели, запрдим, v. pf. (Ерц.) (fter Запустипти, им, v. pf. реriајтеn. dеѕего.

baft) bіntеrе itеtеп, біnсіnіtесtеn, in- Запу стиписе, имce, v. г. pf. jih pers sero post —

währlojeri, negligo me. Запрегнупи, нем, vidе залрећи. Запушавање, п. бав 3ertopfen, obЗапрегнутисе, немсе, vide запређисе. turatio. Запрезање, п. дав віrten, edyürsen, Запушавапи, ам, т. impf. peritopjen, Uufschürzen, cinctio, accinctio.

obturo. Запрезапи, жем, v, impf. gürten, ppt. Запушач; m. Bеr etöpfel, obturaculum, Schürzen , praecingo.

запушиши, им, v. pf. ) зачепити, Вапрелi, m. mit afфе bеsеtев Seuer, perftopfen, obturo. 2) запрашиши. ignis cinere contectus,

Staub erregen, excito pulverem. Запретапи, рећем, v. pf. н. п. ва. Запуштање, n. Das 23erwayelpjen, dempy, mit alche zudecken, contego ci sertio. Неге; запрећи јаје у ватру, нека се запушали, ам, v. impf. verwahrlos

sen, 'desero, negligo. Запрети , ем, запръо, (Рес. Срем.) Запуштипи, им, vide запуспити. vidе запријепи.

3ấp, 1) eine Partikel, um zu fragen: Запрёппигіи , им, (Рес. и Срем.) vide etma, nopne? an ? num ? ne ? Зар пи запријептипи.

не знаш ? Зар ће и он дођи ? Зар Запрели (говорисе и запрегнупи), ре IIMA ? 2) etma, vielleicht, ni tallor, ut

гнем, v. pf. н. п. скуте, рукаве, рuto: доћи ће зар и он; има зар.

schürzen, aufschürzen, succingo. Заради (за ради), ит Willen, ob, Запређисе (говорисе и запрегнутисе), propter, per : заради Бога.

прегнемсе, v. r. pf. jih аuffфürgen, Зарадипи, им, v. pf. perpienen (дисф succingi.

Arbeit), promerea. Затречали, ам, (Рес. и Срем.) vide Зарађивање, р. Вее 23erpient, quae

запријечати. Запречити, им, (Рес. и Срем.) vide Зарафтівали, Њујем, v. impf, perbie. запријечиши.

nen,

, quaestu lucror. Запржити, иі, v. pf. einbrennet, in- Зараңиши, им, v. pf. ernäften, norm coquo farinam.

Berhungern füßen, a fame probibeo. Запријепи, рем, запръо, v. pf. (Ерц.) Зараниңийсе, имce, v, г. рт. Піф дев 3ufperre:1, claudo.

bungertodés ermehren, famem depello. Запријетити, им, у. pf. (Ерц.) mit Заранци, нака, m. p. bie 3eit sor Ber Drohung verbieten, interdico.

Dämmerung, tempus ante, crepuscutЗапријечати, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. lum: дошао око заранака.

опанак, perfekten, transverso plеctо. Зарањівање, в, Вав &rnäpren, sustanЗапријечитти, им, v. pf. (Ерц.) berries tatio geln, pessulum obdo.

Зарањівати, њујем, v. impf. сепар: Запросили, им, v. pf. п. ј. ђевојку, ren, sustento.'

freien, mеrbеп ит ein Präsen, peto, Зарањівалисе, њујемсе, v. r. impf. ambio, procor puellam.

fich ernähren, sustentor. Запротипи, им, v. pf, ҳит прощна тая Зарар *, m. vіdе щпета: продао сам

феn, consecro protopresbyterum. Запротопопипи, им, v. pf, gum про- Зарархівање, в. vіdе губљење 1.

попoпa maфen, consecro protopres- Зарарівапи, рујем, vidе губипи . byterum.

Зарарити, имi , v. pf. шитетовати на Вапруђе, п. село код Дрине (под Ло каквој трговинн, реrlieret, фарға

3HHUOMI), gleichsam Dünkirchen. haben (im Handel), damnum facio. фідршка, f. "Die Sinbrenne (?), quod in- Зарастање, д. Ва деrwафfeit, exRoquitur cibo (farina el butyrum).

оlіtіо.

stus.

на зарар.

2

« PreviousContinue »