Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

nus.

sura.

[ocr errors]

Зараспати, ам, 'v. impf. vеrwафjen, Зарубљивање, р. Зав Зufläфеn, aequatio. exolesco.

зарубљівати, љујем, v. impf. "suflä• Зараспии, спем, т. pf. verwachsen, 'ex деп, aequo. olesco.

зарудап, шка , m. See 2nfang Xer Reife Зарђалин (за-рђати, заърђапи ?), ам, (8., 5. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудeти, дим, v. pf. (Рес.)) беr Зеitis Заредили, им, y. р. паф дer Reine Зарудити , им, v. pf. (Срем.) gung паре

Geben, cx ordinе рrоgrеdior: зареди Заруђепти, димі, v. pf. (Ерц. ) tommen. ға болест по селу; заредио од ку

ad maturitatem accedo, maturesco (roth ће до куће.

werden ?). Заре, авање, п. дав шебеп паф Der Заруђівање, р. Вав Reifmerten, rubeХвibe, progressio ex ordine.

do accedens ad maturitatem. Заређівапн, Бујем, v. impf. паф Ser Заруђивати, ђујем, v. impf. Der Reife

Reihe gehen , ex ordine progredior , nahen, , maturesco. grassor.

Зарунавље, а бie etiteres, am aernel. Зарежати, жим, v. pf. Die 3üknе flets manicae ornatus ; send murren (vom Hunde), marmuro, „Сеја врату зарукавље везе ringor.

Зарукапін, ручем, v. pf. erbrülen, ma зарезами, режем, v. pf. einen Gin... gitum edo. fchnitt machen, incido.

Заруменилисе, имce, v, х. pf. roth Зарезівање; , ба# $infфneiden, ip werden, erubesco. cisio.

Bapýpem *, unentbehrlich, summe necesa Зарезівати, зујем, v. impf. einfфneisen, Sarius.

incido; не зарезује га ни ув***ц (п. Заручан, яна , но, рой, аngеfult, ple

ј. не боји га се ни мало). Зарезопина, f. Per &infфnitt, inci- Заручивање, в. Фав Зеrmеnsen (2nfilt.

len), applicatio: Зарелисе, речемсе, т. г. pf. 1) еtmав Заручивати, чујем, v. imрt. Weements

perxcien, serio nego : зарекао се да den (anfüllen), applico. не пије вина ; за рекласе свиња да Заручити, им, v. pf. Dermenten (ata не изједе говна, па деветоме са füllen), applico, impleo tѕ. 3. буре, мо вp qдгризла (осам изјела са врећу, порбу, лонату). CBIM?). 2) fio verreden, erro, labor Zapyruik, mi der Verlobte, sponsus, in loqnendo.

desponsus. фарзални (за-рҙали, заързан ?), ржем, заручница, f, pie Berlobte, sponsa, depf, aufmiehern, hinnitum edo.

sponsata. 3apuja, m. Zacharias, Zacharias. Bacabuya, f. ein Urm der Save auf der Зарікали, ричем, y, pf. erprülen, mu serbischen Seite, der nach langem Umgitum edo.

19ege, Mitromiß gegenüber, wieder in Варити, ријем, v. pf, germüblet , ruen die Save zurückkommt.. do corrumpo.

Засведочипи, им, (Рес. и Срем.) vide • Зарицање, п. Вав Berresen, lapsus in засвједочити. loquendo.

Засвірали, ам, v. pf.. anfart Заріцалице, ричемce, v.r. impf. ) vеrѕ Заҫвірепин, рим, v. pf. (Рес.) gеn gu

reden, serio nego. 2) fich verreden, la- ZacBupumu, pum, v. pf. (Cpem. pfeifen bor in loquendo.

Засвирјепи, рим, v, pf (Ерц.) (auf рев Заркати (за-ркали, заъркати ?), очем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (6a

v. pf. anfangen zu schnarchen, incipio stula, utriculo). stertere,

Засвједочити, им, v. pf. (Ерц.) безия Заро, m. hyp. 9. Зарија. Заробити, им, v. pf. sum frieggefana Заседа, f. (Рес. и Срем.) vidе засједа.

genen Sclaven machen, capio, Заседање, р. (Рес. и Срем.) vidе за Заробилисе, имҫе, т. г. pf. ErtegBgеѕ. сједање. fangen werden, capior.

Заседапти, ам, (Рес, и Срем,) vidе зах Заровили, им, v. pf, germühlen, ruen сједати. do corrumpо.

Заседнути, нем,

уіdе засеспи. Зароклапи, кћем, т. pf. 8u grungen Засека, f. (Рес, и Срем.) vidе заејека. beginnen, gruunitum edo.

Засена, f. (Рес. и Срем.) vidе засјена, Заріннпи, им, v. pf. 1) untеrtафен, Засенак, нка , m. (Рес. и Срем.) vide

mergo. 2) bededen, begraben, contego. ҙасјенак. Зарубити, им, y, pf. Fufläф en (з. 3. Засеңипи, им, (Рес, и Срем.) vidе за

Dag obere Ende eines Stubes), aequo, јенніи,

у.

1

gen, testor.

ten,

mereor.

Пнсе.

Засести, седем (говорисе и заседнем), Заслијепити , им, . pf. (Epg) erblina (Рес. и Срем.) vidе засјеспи.

den, oculis capi (fig.). Засећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслиниши, им, v. pf. roken, muce засјећи.

obducor : шпа си засл инио (кажу Засекисе, сечемсе, (Рес. и Срем.) vi bепету кад плаче). de zacjekuce.

Заслон, ш. vіdе заклон. Засијаписе, амce, y, z, pf, erglängen, Заслонипи, им, vidе заклонить effulgeo.

заслоњање, р. vіdе заклоњање. засипање, п. 1) бав переrfфutten, Ber: Заслоњати, ам, vidе заклоњапи. fфütten, obrutio. 2) ба бineinfфüt. Заслуга, f. (у Сријему, у Бачкој иг infusio.

Hah.) das Verdient, meritum. Засипати, ам (и засипљем), у. impf. Заслужлівање , а.. дав Зеrvіеnсеn, pro

1) verschütten, überschütten, obruo. 2) meritio (?). hineinschütten, infundo.

Заслуживани, жујем, ў. impf. verdies Засирини, им, v. pf. н. п. млијеко, nen, promereor.

aniaben, das lab in die Milch schütten, BacayxaMU, UM, v. pf. verdienen, pro

coagulum injicio. Василиши „им , v. pf. 1) fättigen, satio. Засмакање, п. Зав 93üren, conditio, 2) satt bekommen, satior.

Засмакали, мачем, v. impf würgen Засјајалисе, сјајимсe, vidе засија. (öfterr. vermachen), condio. Засјаписе, јамсе,

Засмејаписе, јемсе, (Рес, и Срем.) Zacjeda, f. (Epu.) der Hinterhalt, insi vidе засмијансе. diae.

Засмијатисе, јемсе, у. г. pf. (Ерц.) -Засједање, р. (Ерц.) 1) бав Ваиerit, in auflaфen, rideo. sidiatio. 2) das Versißen, mora.

Засмолипи, им, v. pf. perpiфен, pico. Засједаши, ам, у. impf. (Ерц.) 1) ТайЗа смочак, чка, m. vіdе зачина. een, insidioг. 2) jih perigen, sedendo Засмічиши, им , vide

зачинити. morari.

Засмрадиции, им, v, pf. anitäntern, Засједнупи, нем , vidе засјеспи.

foetore impleo. Засјека; f. (Ерц.) See Berbau, arbores Засмрдепи, дим, v. pf. (Рес.) 18eftane stratae pro munimento.

Засмрдили, дим, v. pf. (Срем.)| pon jit Заејена, f. (Ерц.) рав Slenbert, prae- Засмрђеши , дим, v.pf. (Ерц.) Jgebeli, stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у засјенку, Засопце, паф einanser, continuo : при

in dem Mondesschatten, in umbra lu пути засопце. паri.

Заспапи, пим, v. pf. einfФlafen, obЗасјенити , им, v. pf. п. ј. очи, бlens

dormio. den, praestigior.

Засрамилии, им, v. pf. Defфämeit, puЗасјести, сједем (говорисе и засје.

defacio , pudorem injicio, днем), v. pt. (Ерц.) 1) jih in pinter» Засрални, серем , v. pf. bescheißen, ба egen, insidior. :) fit, verigen, застава, к. мјесто на дно стола, sedendo moror. Засјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) 1) an= према горњем челу, беr Plag unter

hauen, ancido. 2) rrym, verhauen, ar am Eisde, dem Hausherrn gegenuber,

boribus stratis impedio. Засјећисе, сијечемсе , т. г. pf. (Ерц.). »y заставу војводу Милоша

sich verhauen, muniri arboribus stratis. Код Срба је по Ерцеговини и сад Заснакаптисе, качемce; v, r, pf. auf= обичај, да у заставу (кад је каква springen, exsilio.

часті) посаде равнога ономе, који заслада, f. Bеr аtifф, дав Дејfert, сједи у горњем челу. mensa secunda; bellaria.

Засараптисе, амсе, vidе забрину• Засладиши, им, v. pf. 1) реrfuffen, red тисе.

do dulce, dulcoro. 2) тафtij balten, Засщали, анем, т. pf. treffen, finden, mensam secundam habeo.

offendo, Заслађівање, п. дав Зеrfüffen, dulco- Заспансе, анемсе, y, г. pf, jid bеfina ratio.

den, seyn, sum , existo. Заслађивали, љујем, v. impf. perfüfa Заспидети, дим, v. pf. (Pec.), befфӣ. fen, dalcorо.

Заслідити, им, v. pf. (Срем.) Утепpuзаслањање, п. уіdе заслоњање.

Засшіђепи, дим, v. pf, (Ерц.) dore adЗаслањапин, ам, vidе заслоњалтн.

ficio. Заслёпиши, им, (Рес. и Срем.) vide Заспирање , п. бав 3ebreiten (бев 3im: заслиједилін.

merbodens mit Teppichen), constratio.

triclinii pars :

reos.

pfen,

си.

Заспирати, рем, т. іmрt. bepreiten, Замакнути, нем , vide запали. consternere.

Запаманипи им v. pf, geraдe aufgeben, даспирач, m. Зав, womit 3. 3. Зав gänzlich zu Grunde gehen, penitus inte

Zimmer bebreitet wird, stragulum. Засторан, рка, m. дав, юртit ein vol. Запаманиписе, имce, у т. pf. обlig 8

ler Sad oben bebreitet wird, um ihn Grunde geben, internecione deleor. zumachen zu fönnen, stragulum sacci(?). 'Zamarame, n, das Zuschmelzen, obductio, Нашла врећа заспорак.

inductio. Застранипи, им, v. pf. 1) im 2ntei= Запапати, ам (и затапљем), т. іmрt..

gen nicht gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Seite gehen, oblique ascendo , aut de Bamankami, am, v. pf. zutreten, zustama, scendo. 2) fig. abweichen, deflecto.

conculco. Застрањивање, п. Вав бweiben, de- Заплаћи (говорисе и запакнути), так»

flexio , ascensus aut descensus obli HEM, v. pf. hinter-, auf etwas stea quus.

cken, impono, praefigo, Заспрањивати, њујем, т. impf. 1) фіеf Затвор, m. Die gefängliфе фаft, Ber

bergan oder bergab steigen , descendo Дrrejt, custodia : он је у запивopy, et vel ascendo oblique. 2) vom rechten

ift (im Gefängniß) eingesperrt. Pfade abweichen, aberro, deflecto. Затворање , п. 1) бав in jperten, Застреми, ем, застръо, (Рес, и Срем.) stodia. 2) das Zusperren, occlusio. vidе застријепи.

Затворапи, ам, v. impf. 1) einfpers, Застријепи, рем, заспръо, у. pf. ren, gefangen seßen, includo, in custo.(Epi.), bebreiten, consterno,

diam conjicio. 2) verschliessen, occludo. Заспіруга, f. eine bölgetne Chuffet mit Залів орипін, им, у. pf, i) einfperten

Dedel (auf Reisen, für Käse, Kaviar includo, 2) verschliessen, occludo,

u. dgl.), vas ligneum cuni operculo. Зашёгнути, нем, y.pf. angieben, fpana Заспругати, ружем, v, pf. faben, nen, tendo. rado.

Запезање, п. 1) ЗавСраппеn, tensio.. Застуденти, ди, v. pf. (Рес.ғüb, Palt 2) das Sträuben, reluctatio. Застудии, ди, v. pf. (Срем.)} imeroen Запезати, піежем, v. impf. fpanten, Застуђепін, уди, v. pf. (Ерц. ) frigesco.

tendo. Заступање, р. ба8 im 243egе fери, im- Залезаписе, тежемсе, т. г. impf. fi peditio.

fträuben, obluctor. Заступати, ам, т. impf. im 23ege fern, Заперапи, ам, (Рес. и Срем.) vide зaabsto,

Керапи. Заступити, им, v. pf. in Den 243eg trе. Затераписе, амсе, т. г. pf. (Рес. и ten-, obsisto.

Срем.) vide зaкераписе. Засукали, учем, v. pf. 1) urit #fla. Запіеривање, п. (Рес. и Сремс.) vide

gen, zurücēschürzen, recingo. 2) H. n. заfеривање. бркове, зurudjtreiben, juriiforebea, Затерівати, рујем, (Рес. и Срем. ) retorqueo.

уіdе ѕаfеривапн. Засуківање, п. газ gurutfФІagen, re~ Зацерываписе, рујемсе, (Рес. и Срем.). cinctio.

vidе заћериватисе. За уківати, кујем, т. impf. 1) 3чеüd. Запиесапти, шешем, v. pf. anhauen flagen, recingo. 2) н. п. бркове.

(wie der Zimmermann macht), accido. Засукнізати, ам, у. pf. н. п. пушку. Запећи, печем, у. pf. 1) treffen, ofЗасути, спем, v. pf. 1) perfфüttent, fendo. 2) den Weg abschneiden, interüberichütten, obruo: 2) hineinschütten,

cludo. infundo : засуо да меље.

Запекисе , печемce, v.r, pf. 1) fi Засучак, чка, m. Der 2Biel, glormus befinden, seyn, suni, 2) Kome, gelos (6. B. pоn getg).

ben, sich anheischig machen; sich vers. Засушивање, п. Тав 3ertroёnen, ex pflichten, obligo me: siccatio.

„Јер сам се ја кнезу запекао Засушивати , шујем, т. impf. vertrocks „Да закољем Турског цар Мура

nen, exsiccor. Засунципи, им,

т. pf. pertroёnen, Запешчаши, ам, v. pf. fфwanger ver, exareo ; аи, засушила крава, коза,

den, ingravidari: овца и т. д.

Затирање, в. дав Дивrotten , exstirЗапаванак, нка, m, Ёleiner epner Pias patio.

im Gebirge, locus planus in monte. Затпирати, рем, т, impf. авrottei , Запајан , jим, v. pf. абleugnen, ab extirpo. nego.; verheimlichen, reticeo.

Защнсак, ска, m.. үide запушач.

(

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

Запискивање, р. Фав 23erjtopfen, оф. Затронотипий, им, va pf. п. і цр. turatio.

KBY, die Kirche einweiben consecro Записківати, кујем, т. іmрt. berito. ecclesiam (eon 9аб»o; ?). у Јадру има. pfen, obturo.

ју два намаслира : Троноша и Затиснули, нем, vide запушити 1. Воп њак. Онуда приповиједају да Залицање, р. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије сепре (ЛазареЗапицапи, пичем, (Срем.) vide зa ве кћери), па једна другу запитапjецапи.

ла (кад су се саспале), колико је Запицансе, пичемсе, (Срем. ) vide која начинила ; онда она што је запjецаписе.

градила Троношу рекла :

Ja cay Запjецање, р. (Ерц.) дав 23etrеten (auf пен за проношила.“ И од пога

einer That), deprehensio; das Verties се назове Троноша.. А друга реten des Weges, obstitio (?).

Кла: „Ја сам нешто начинила као заједани, пjечем, т. impf. (Ерд.) мали во по њачић (п. ј. као за во

1) betreten, deprehendo. 2) den Weg Же).“ и од пога остане Воп њак. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вопіњак Залјецаписе, япјечемсе, ү, г. impf. је пуспі Бог зна од ќад.

(Epy.) 2) sich befinden, sum. 2) verre: 3ampratane, n. das Uebereinanderwers ..den, serio negare aut pertendere. feli, superiujectio. Зап, (за по), дахит, іdео.

Запрпывати, ам, т. impf. übereinatэ Запомити, им, v. pf. (ст.)

derwerfer, everto. царево благо запомице

Запопали , ам, v. pf, usеrеіnаn ermer. „И у црну земљу закопаше

,fen, obruo. Замопити, им, v. pf. 8ufchmelsen, li- Затри, рем, запръо, у• pf, au&rot

quando claudo (das Sahnfaß mit ter, exstirpo. Schmalz).

Залярлінсе, ремсе, запіръоce, v. г. Започнах, m. (см.) Ber Berpflihtete, pf. xu Grunde gehen, pereo.

der sich zu etwas anheischig gemacht), Bampy6um, WM, v.pf. blasen, ins Horn, obligatus, (Sesonders der Kampfhelo, in die Trompete), buccinor. puguator):

Запрудити, им, у. pf. Бетüben, ers „Изиш'о је краљев започниче

müden, fatigo. „Веселисе краљев започниче Запруднити, ним, у. I rohwans Затрепетали, пећем, v. pf. ersitteen, Затрудњепи, ним, v.pf. (Ерц.)/get wers intremo:

den, ingravidor. , „Нешпіо запретепа,

Залру, івање, т, дав 25emüben, defa„Нешто зазвeкeпa

tigatio. Залтреппіапи, пhем, y, pf. ersittern, Запіруђівати, ђујем, т. impf. Demй.

(f. B. mit den Augen), mico oculis ben, fatigo. und sonst, inhorresco.

Затрчавање, п. Вав 2nlaufen (зит Запрелепи, плим, у. pf. (Рес.) Sprunge), incursio.

xit. Затрчавапінсе, avice, y. г. impf. - ап. Затрепети, плимі, v. pf. (Ерц.)

laufen, Anlauf nehmen, incurro. 2) (vom Laube) ; aufrauschen, aufflattern, запірчавасе, es entfahrt ihm (рав ее inborresco; evolo cum strepitu.

sonst eben nicht gesagt hätte),, elabitur ei Зämpкa, f. Der 21nauf (sum'inübеrfprin= quandoque, quod mallet non dixisse.

gen) incursus: скочили (или преско- Запірчаписе, чимтсе, т. г. pf. 1) ана чити шпогођ) из запрке.

Taufe, incurro. 2) затрчао се, еѕ it Запрғаписе, ечемсе,

vide
затрча ihn (die Rede) entfahren, excidit ei

inter loquendum. Запрківање , п. vіdе затрчавање. Запіубасп, па ,по, абge ftiumpft, obtusus. Запрківатисе, кујемсе, vidе затрча- Запуљиши, им, v. pf.

п. рупу

какву, п. ј. метанули на њу пуЗапірними, им, v. pf. н. п. трешњу, pers љац да се увагпи лисица или јаза. dornen (3. B. die Kirsche, damit die Kinder вац, eine eigene 2irt Sale (пуљац)

nicht dazu können), spinis circumdo. vor das Fuchsloch stellen, laqueos (2) Залірыівање , n. Bas Berbornen, ѕері pono. cf. пуљац. mentum spinosum.

Запупнін , им, v. pf, abfumpfen, obЗапрњивали, њујем, т. impf. persots tundo, retundo. nen, spiuis defendo.

Запгурање, п. 348 23erfen pinter еtmas, Запровали, рујем, у. nf. п. ј. рибу jactus post

у води, беtаu mеtnoen ff jer jtreen, Залу рани, ам; т. impf, pinter еtmas escas venenatas projicio,

werfen, jacio post

• pf.

ers

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

н.

важисе 1.

[ocr errors]

{

не fе.

као

или

Запіуралисе, амce, v. impf. fid (in Sіе заустављање, р. Вав беттеn, inhi

welt) hinein werfen, abiisse peregre. bitio. Запурити, им , v. pf. hinter etwas 3aycmabbamu, am, v. impf. hemmenen werien, rejicio.

inhibeo. Затуриписе, имое, у. r.pf. у свијеп, ф За спављаписе, амсе, у. г. impf.

in die Welt hineinwerfen, abiisse peregre. still stehen, subsisto. Затурчашн, ам, v. pf. аnfаngеn tür. Заўстипи, им, v. pf. Ben Липр бffntit

kuid zu reden, zu singen, turcice pro zum sprechen, aperio os ad proloquenloquor, accino.

dum : заусти да рече , па опеп Зат би, мучем, vide зaбити. зіп Кисе, учеvce, vide забитисе. Заўчати, чим, v. pf. 31 БенІen anfans Закерапии, ам, ғ. pf. (Ерц.) 1) binеina gen (vom Winde, den Wogen des

schlagen, immitto. 2) hinter ---- treiben, Meeres), strideo. ag• post

Заўш, т. дав Иmfф memmen (ИmoreЗакератисе, амce, v.r. pf. (Ерц.) Това hen) des Schiffs, das Strom aufwärts turzen, impetum facio.

fübet, retorsio navis : отишла лађа Заћеривање, в. (Ерц.) 1) бав фіnеina на зауш ; yвaтнo зayш лађу. јФlagen , immissio. 2) Уав $reiben bina Заушак, шка, m. vіdе приуцак. ter -, actio post — 3) дав Вов flürgen, Заушиписе, шиce, v. pf. н. п, лађа, impetus.

sich umdrehen ; umgedreht werden, ree Закеривати, рујем, т. •impf. (Ерц.) torqueor, (vom Soiffe, das stromaufs a) hineintreiben, immitto. 2) hinter

wärts fährt). treiben, i ago post

Заушнпци , m. pl. pie Obesrufen, glanЗакеріватисе, рујемсе, . г. impf. dulae parotides.

(Epr.) losstürzen, impetum facio. Захвалили (или зафалипти), им, v. pf. Báki, sahem , v. pf. 1) hinter — gehen, (у Сријему, у Бачкој и у Банату во

eo post - 2) sich verirren, aberro. 5) nach - варошима ; а сељаци (кад оfе да der Reihe gehen (3. B. von Haus zu говоре и варошани) кажу: Haus), ex ordine eo.

заквали П. и , завали m и) Закопади, им, т. pf. 1 mit Rotb. ver? KOME, danken, gratias ago. Закопипи , им, т. рт. 1 fфmieren, luto Захваљивање (зафаљівање ), a, bas oblino.

danken, gratiarum actio. Заувар је (за увар је) vidе увар је,

Захваљивани (зафаљівали) љујем, Заударање , и. дав" tieфen na etрав, v. impf. Danken, gratias ago. odor.

Зацениши, им, (Рес. и Срем. ) vide Заударати, ам, impf. riechen nach зацијенилпи.

etwas, oleo: заудара месо, — вино на Заценутисе, немсе, у. r. pf. Bеn thеint буре и п. д.

verlieren vor heftigem Weinen ; fcludja За ударити, им, v. pf. einen Geruch zen, spiritum intercludo plorando bekommen, adoleo.

singultio. Зауздавање, п. Зав 3dumen, infrеnаtiо. Зацијениши, им, y. pf. (Ерӣ.) fфä. Зауздавати, ам, v. impf, güи теп, ір Ben, einen Preis legen auf die Waace, freno.

pretium constituo. Заўздати, ам, v. pf. зäumen, infrеnо. Зацуцукали, ам, v. pf. pinсinfфaufen, Зау зёписе, змемсе, v. г. pf, c ким,

intrudo oscillando. sich zusammenthun mit einem , socior. Зачевиљитпи, им, v. pf. .) (0ie Slinte) Заўјапи, јим , v. pf. фи! тафеп (рот spannen, intendo telum (trintanu). 2) Winde, Meere), strideo.

уide зaвиличипи, Заўјатисе, јимсе, т. г. pf. Іовfabren Зачење, п, горье чело, п. ј. мјесто

(vom Schiffe), cum stridore procurro, навр спіола, ђе обично старјешина feror.

сједи кад се руча, или вечера, Оer Заукати, учем, у. pf. Fu! fфеереп, oberste Plaß am Tische, triclinii pars.

inclamo io ut аudіаt, ubi sim, absens Зачељуспити, им, vide зaвиличнпін. sodalis. . 2) hu! inachen in die Finger Bauenumu, un, v. pf. verstopien, qua

por Frost, foveo digitos anhelitu. spunden, epistomio obturo. Зауларии, им, v. pf. коња, balftern, Зачепркати, ам, v. pf. 1) аnfаngен зи capistro.

scharren (wie die Henne), rado ut galЗаурлати, ам, v. pf. aufbeulen, exu/ulo, lina. 2) verscharren, radendo obruo. За успавиши, им, v. pf, bеттеп, in- Зачетак , пка , ш. беr аnjаng, initium, hibeo.

cf, цочетак. Заусшавиписе, имсе, т. г. pf. ftin tе. Зачёти, чнем, х. pf. 1) vidе започепи. hen, subsistor

2) empfangen, concipio (von der Kuy.

у.

« PreviousContinue »