Page images
PDF
EPUB

sarius,

nus.

sura.

Зараспати, ам, 'v. imрt. verwafen, Зарубљивање, . Бав Зufläфеn, aequatio. exolesco.

Зарубљівали, љујем, v. impf. sufä Зараспи, сшем, т. pf. permafen, ex

chen, aequo. olesco. .

Зарудак, шка, m. per 24nfang Der Reife Зарђали (за-рђати, заърђати ?), ам, (8., 6. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудeти, дим , v. pf. (Pec.) ее зеіtія Заредили, им, у. pf. па деr Reibe Зарудити , им, т. р. (Срем.) ?дина паре

deben, cx ordinе рrоgrеdior: зареди. Заруђелпи , дим , v. pf. (Ёрц. J" fomment, на болест по селу; заредио од ку»

ad maturitatem accedo, maturesco (roth ће до куће.

werden?), Заређивање, п. дав шеђеп паф беr Заруѣівање, р. ба8 Reifmersen, rube Хвibe, progressio ex ordine.

do accedens ad maturitatem. Заређівапн, ђујем, v. impf. паф Set Заруђивали, ђујем, v. impf. Der Xeife

Reihe gehen, ex ordine progredior, nahen, matyrescos grasso!.

Зарунавље, п. bie etidеrеn. am aermel, Зарёжалпи, жим, v. pf. Die 3&pne fets manicae ornatus;

soend mürren (vom Hunde), marmuro, „Сеја брату зарукавље везе ringor.

Зарукапіи, ручем, v. pf. eebrulen, ma Зарезами, режем, v. pf. einen Gin... gitum edo. (chnitt machen, incido.

Заруменилисе, имce, v, г. pf, totb Зарезнівање; п, бав &infфneisen, in

werden,

erubesco. cisio.

Zapypem *, unentbehrlich, summe necesa Зарезнівати, зујем, v. impf. einfфneiten,

incido ; не зарезује га ни" ук***ц (п. Заручан, яна , но, рой, qngefält, ple

ј. не боји га се ни мало). Зарезошина, f. Pеr @infфnitt, inci- Заручивање, п. Фав 9Berwensen (2nfilt.

len), applicatio. Зарелисе, речемсе, ғ. г. pf. 1) еtmав Заручнівати, чујем, v. imрх.

, perpetta perxcдen, serio nego : зарекао се да

den (anfüllen), applico. не пије вина ; за рекласе свиња да Заручити, им, т. pf. Derwensen (ana не изједе говна, па деветоме са- fülen), applico,-impleo tѕ. 3. буре, мо вp qдгризла (осам изјела са врећу, піорбу, лона). CBHM ?). 2) fic verreden, erro, labor Zapyrusik, m. der Verlobte, sponsus, in loqnendo.

desponsus. фарзапи (за-рҙали, заързани ?), ржем, Зарунница, f, pie Xerlobte, sponsa, des v. pf, aufmiehern, hinnitum edo,

sponsata. Зарија, m. Зафаriав, Zacharias. Bacabuya, f. ein Urm der Save auf der Зарікали, ричем, y, pf, erbrülen, mu- ferbischen Seite, der nach langem Umgitum edo.

19ege, Mitromiß gegenüber, wieder in Båpumu, pujem, v. pf, zerwühlen, ruen- die Save zurückkommt.. do corrumpo.

Засведочипти, им, (Рес. и Срем.) vide Варицање, п, рав Berteben, lapsus in засвједочити. loquendo.

Засвій рали, ам, у. pf.. anfanta Варицалінсе, ричемce, v.r. impf. ) ser. Засв: реции, рим, v. pf. (Рес.) деп зи

teдen, serio nego. 2) fit реrtepen, la, Засвірити, рим, v. pf. (Срем.) pfeifen bor in loquendo.

Засвирјепти, рим, v, pf (Ерц. (auf der Варкати (за-ркати, заърками ?), ечем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (G. v. pf. anfangen zu schnarchen, incipio

stula, utriculo). stertere,

Засвједочити, им, v. pf. (Ерц.) безсия Заро, m. hyp. 9. Зарија.

gen, testor. Заробити, им, v. pf. gum frieg&gefana Заседа, f. (Рес. и Срем.) vidе засједа,

genen Sclaven machen, capio, Заседање, п. (Рес. и Срем.) vidе за Заробитисе, имҫe, v, r. pf. Ertegges сједање. fangen werden, capior.

Заседали, ам, (Рес, и Срем,) vidе за Заровити, им, v. pf. 3ermühlen, ruen- сједали. do corrumpо.

Заседнути, нем, vidе засеспи. Зардклапии, кћем, v. pf. зи дейнеп Засека, f. (Рес, и Срем.) vidе заејека. beginnen, gruvnitum edo.

Засена, f. (Рес. и Срем.) vidе засјена, Заронити, им, у. pf. 1) untеrtаіфеп, Засенак, нка, т. (Рес. и Срем.) vide

mergo. 2) bededen, begraben, contego. засјенак. Зарубиши, им, y, pf. Fulüben (з. 8. Засеңиши, им, (Рес, и Срем.) vide 34, Das obere Ende eines Stubes), aequo,

сеннпи,

с

1

[ocr errors]

ten,

!

anlaben, das lab'in die Milch rhütten; Bacaymamun, um, v. pf. verdienen , pro

[ocr errors]

mereor,

[merged small][ocr errors]

Засести, седем (говорите и заседнем), Заслијепити, им, v. pf. (Epg) erblina (Рес. и Срем.) vidе засјеспи.

den, oculis capi (fig.). Засећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслиниши, им, v. pf. rosen, muce засјећи. .

obducor : шпа си засл инио (кажу Засекисе, сечемсе, (Рес. и Срем.) vi- ђепешту кад плаче). dє засјећисе. .

3äслон, ш. vіdе заклон. Засијатисе, амce, y, z, pf, erglängen, Заслонии, им, vidе заклониш? effulgeo.

заслоњање, р. vіdе заклоњање. Засипање , п. 1) бав исбеrfфütten, Ber: Заслоњати, ам, vidе заклоњапии. (фütten, obrutio. 2) дав фіnеifфüt. Заслуга, f. (у Сријему, у Бачкој и infusio.

Бан.) Pag 23erpienit, meritum. Засипали, ам (и засипљем), у. impf. Заслужлівање, и.. дав Зеrvіеnеn, pro

1) berschütten, überschütten, obruo. 2) meritio (?). hineinschätten, infundo.

Заслужлівали, жујем, ў. impf. Verties
, нмлијеко, nen, promereor.
coagulum injicio.
Засипиши , им , v. pf. 2) fättigen, satio. Засмлакање, п. Зав 93iirgen, conditio,
2) fatt bekommen, 'satior.

Засмакали, мачем, v. imрt wrket
Засјајатисе, сјајимсe, vidе засија. (österr. vermachen), condio,
Засјаписе, јамсе, | писе.

Засмејаписе, јемсе, (Рес, и Срем.)
Засједа, f. (Ерц.) беr рinterbalt, insi- vidе засмијаписе.
diae.

Засмијатисе, јемсе, y, r. pf. (Ерц.) -Засједање, р. (Ерц.) 1) бав gauert, in- auflaфen, rideo. sidiatio. 2) das Versiken, mora.

Засмолипи, им, v. pf. perpien, pico. Засједати, ам, у. impf. (Ерц.) 1) Таи: Засмочак, чка, m. vіdе зачина.

een, insidior. 2) jih perigen, sedendo Засмочити , имт, тіdе зачинити. morari.

Засмрадити, им, у. pf. anjičntern, Засједнути, нем, vidе засјеспи.

foetore impleo. Засјека, f. (Ерц.) per Zerbau, arbores Засмрдепти, дим, v. pf. (Рес.) 18eftane stratae pro munimento.

Засмрдии, дим, v. pf. (Срем.)| pon ji Заејена, f. (Брц.) рав Slenbert, prae- Засмрђепти, дим, v.pf. (Ерц.) Jgebent, stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у засјенку, Засопце, а еіnапдеr, continuo : три

in dem Mondesschatten, in umbra lu- пути засопце. nari.

Заспапи, пим, v. pf. dinjФlafen, obЗасјенити , им, v. pf. п. ј. очи, blens dormio. . den, praestigior.

Засрамили, им, v. pf, бејфате, раЗасјести, сједем (говорисе и засје

defacio, pudorem injicio, днем), v. pf. (Ерд.) 1) ji, in pinter» Засрапи, серем, v. pf. bescheißen, balt legen, insidior. 2) fich versißen, sedendo moror.

Застава, f. мјесто на дно стола, Засјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) 1) ana према горњем челу, беr Plag untent

hauen, ancido. 2) rrym , verhauen, ar- am Tisdhe, dem Hausherrn gegenuber,

boribus stratis impedio. Засјећисе, сијечемсе , т. г. pf. (Ерц.). »y заставу војводу Милоша

sich verhauen, muniri arboribus stratis. Код Срба је по Ерцеговини и сад Заскакаптисе, качемce; v, г. pf. aufs обичај", да у заспаву (кад је каква springen, exsilio.

часті) посаде равнога оно ме, који Заслада, f. Sеr tафtifф, ба8 Deffert, сједи у горњем челу. mensa secunda; beMaria.

Заспараптисе, амce, vidе забрину• Засладипи, им, v. pf. 1) perfüffen, red

do dulce, dulcoro. 2) Nachtisch halten, Застати, анем, v. pf, trеfеn, finsen, mensam secundam habeo.

offendo. Заслађiiвање, п. дав Berrüffen, dulco- Засгиалисе, анемсе, v. г. pf, ji, bеfina ratio.

den, seyn, sum , existo. Заслађивати, љујем, v. impf. perfüf• Каспидети, дим, v. pf. (Рес) befфаfen, dalcorо.

Заспідипи, им, v. pf. (Сремн.) Утеп,puзаслањање , п. vіdе заслоњање. Засшіђепи, дим, v. pf, (Ерц. Јdore adзаслањамин, ам, vidе заслоњапн.

ficio. Заслёпиши, им, (Рес. и Срем.) vide Заспирање , п. бав 3ereiten (дев 3ima заслиједили.

merbodens mit Teppichen), constratio,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

concaco.

[ocr errors]

3=

triclinii pars :

тисе.

[ocr errors]

reos.

Заспирати, рем, т. іmрt. bebreiten, Заттакнути, нем , vide запаћи. consternere.

Запамагнити нм у. pf, gerade aufgehen, даспирач, m. Зав, womit 3. 3. Дав gänzlich zu Grunde gehen, penitus inte

Zimmer bebreitet wird, stragulum. Засторан, рка, m. дав, womit ein pol. Заттаманиписе, имce, v r. pf. обlig 8

ler Sad oben bebreitet wird, um ihn Grunde gehen , internecione deleor. зитaфen su Pönnen, stragulum sacci (?). "Запапање, а, дав Зufфmelsen, obductio, Нашла врећа заспорак.

inductio. Застрании, им, у. pf. 1) im Дntei= Запапати, ам (и затапљем), т. impf..

gen nicht gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Seite gehen, oblique ascendo , aut der Zamankamu, am, v. pf. zutreten, zustama,

scendo. 2) fig. abweichen, defecto. pfen, conculco. Застрањівање, п. бав бweiфеn, de- Запаћи (говорисе и зашакнути), так»

flexio , ascensus aut descensus obli- HEM, v. pf. hinter—, auf etwas stes. quus.

cken, impono , praefigo. Застрањивати, њујем, v. impf. 1) јфіеf Затвор, т. бie gefängliфе фаft, бес

bergan oder bergab steigen , descendo 2rrejt, custodia : он је у запівору, ее. vel ascendo oblique. 2) vom rechten ist (im Gefängniß) eingesperrt.

Pfade abweichen, aberro, deflecto. Затворање, п. 1) бав ginjperren, си. Застрешн, ем, застръо, (Рес, и Срем.) stodia. 2) das Zusperrer, occlusio. vidе заспријепи.

Затворапи, амі, v. impf. 1) einfpers. Застријети, рем, застръо, у. pf. ren, gefangen seßen, includo, in custo(Ерц.), bebreiten, consterno,

diam conjicio. 2) verschliessen, occludo. Zacmpyra, f. eine hölzerne Schüffel mit Zambopumu, un, v. pt. 1) einsperren r:

Dedel (auf Reisen, für Käse, Kaviar includo. 2) verschliessen, oceludo. u. dgl.), vas ligneum cum operculo.

Затегнути, нем, y.pf. angieben, fрана Застругапи, ружем, v, ғpf. fфaben,

nen, tendo. - rado.

Zamesaibe, n. 1) das Spannen, tensio. Застуденти, ди, v. pf. (Pec.) еü51, #alt 2) das Sträuben, reluctatio.' Застудии, ди, v. pf. (Срем.)} imerkent,

Заméзапи, піежем, v. impf. spannen, Застуђепти, уди, v. pf. (Ерц. )). frigesco.

tendo. Заступање, о. Вав іт 21segе fерi, im- Замезаписе, тежемсе, т. е. impf. fich peditio.

sträuben, obluctor. Заступати, ам, v. impf. im Bege fepn, Затерапи, ам, (Рес. и Срем.) vide зaobsto, .

Керами, Заступити, им, v. pf. in Ben 243eg trе. Затераписе, амсе, т. г. pf, (Рес. и ten, obsisto.

Срем.) vidе заfераписе. Засу капи, учем, у. pf. 1) Зurii#fla. Запіеривање, п. (Рес. и Срем.) vide

gon, zurücĚschürzen, recingo. 2) H. n. заћеривање. бркоќе, зurut ftreiben, зvritsreben, Заперівати, рујем, (Рес. и Срем.) retorqueo.

vidе заберивати. Засукнівање, п. ба8 ЗurütfФlagen, re- Заперiваписе, рујемсе, (Рес. и Срем.). cinctio.

vidе залериватисе. Зауківати, кујем, v. impf. 1) Зurd. Запиесапти, шешем, v. pf. anbauen

flagen, recingo. 2) н. п. бркове. (wie der Zimmermann macht), accido. Засукајати, ам, т. pf. н. п. пушку. Запећи, печем, у. pf. ) treffen, otЗасупи, спем, v. pf. 1) perfфütten, fendo. 2) den Weg abschneiden, interüberschütten, obruo. 2) hineinschütten,

cludo. infundo : засуо да меље.

Записе, печемсе, у. , pf. 1) ft) Засучак, чка, m. Der Biel, glomus befinden, seyn , suni, 2) Kome, gelos (6. 8. von Setg).

ben, sich anheischig machen; sich vers. Засушивање, п. За Зеrtrectnen, ex- pflichten, obligo me: siccatio.

„Јер сам се ја кнезу запекао Засушивати, шујем, r, impf. perfrod. закољем Турског цар" Мура

пеп, еxsiccor, Засушипи, им, т. pf. bertroёnen, Запешчаши, ам, v. pf fm wаngеr per exareo ; аиф засушила крава, коза,

den, ingravidari. Овца и т. д.

Заптирање, в. дав 2ивrotten, exstirЗапаванак, нка, m, #teiner ebnet Pias

im Gebirge, locus planus in monte. Запирати, рем, т. impf. автоttеn , Запајалин , jим, т. pf. ableugnen, ab- extirpo. nego; verheimlichen, reticeo.

Защисак, ска, m., үide запушач.

(

па

patio. .

[ocr errors]

сам

[ocr errors]

219 Samt "

Заnt Запискивање, в. дав 23ertopfen, оф. Заттргношиший, им, v. pf. м. је црturatio.

KBY, die Kirche einweihen, consecro Записківати, кујем, т. іmрt. verito. ecclesian (von Заб»os ?). у Јадру има. pfen, obturo.

ју два намаслира: троноща и Затиснули, нем, vide запушити 1. Вот њак. Онуда приповиједају да Залицање, р. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије сепре (ЛазареЗатицапи, пичем, (Срем.) vide зa- ве кћери), па једна другу запитапjеццапи.

ла (кад су се састале), колико је Запицалінсе, пичемсе, (Срем. ) vide која начинила ; онда она што је замјецатисе.

градила Троношу рекла: „Ја Запjецање, р. (Ерц.) pas Betrеten (auf пен за проношила.“ и од тога

einer That), deprehensio; das Verties се назове Троноша.. А друга реten des Weges, obstitio (?).

кла: „Ја сам нешто начинила као Запjеццанти, пjечем, т. impf. (Ерц.) мали во п њачић (п. ј. као за во

1) betreten, deprehendo. 2) den Weg ће).“ и од пога остане Воп њак. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вопшњак Залјецаписе, пjечемсе, у. г. impf. . је пусп Бог зна од кад.

(E224.) 2) sich befinden, sum. 2)' verre: 3ampriasame, n. das Uebereinanderwers den, serio

egare aut pertendere. feii, superiujectio. Зап(за по), Barum, idео.

Запрпівати, ам, v. impf. übereinana Запомни, им, v. pf. (ст.)

dermerfer, everto. царево благо запомище

Запрпати, ам, , pf, übereinancermer. „И у црну земљу закопаше

fen, obruo. Затопили, им, v. pf. зиҒфтelsen, li- Затрпи, рем, запръо, у. pf, augeot.

quando claudo (das Sahnfaß mit tei, exstirpo. Schmalz).

Запірлінсе, ремсе, запръосе, Започн:к, m. (см.) Ser Berpfliytete, pf. xu Grunde gehen, pereo.

der sich zu etwas anheisdig gemacht), 3ampy6um, um, v. pf. blasen, ins Horn, obligatus, (Sesonders der Sampfhelo, in die Trompete), buccinor. puguator):

Затрудили, им, v. pf. бетübet, ers „Изиг'о је краљев започниче — müden, fatigo. „Веселисе краљев започниче Запрудник, ним, v. pf. 1 chwans Затрепетапій, пеffемі, v. pf. ersitteen, Затрудњепти, ним, v.pf. (Ерц.)/get werivtremo :

den, ingravidor. „Нешліо запретепа,

Затруђівање , п, бав 25emübert, defa„Нешто зазвeкemia

tigatio. Залтреппіан, пhем, v. pf. ersittern, Заліруђівати, $ујем, т. impf. бей»

(8. B. mit den Uugen), mico oculis ben, fatigo. und sonst, inhorresco.

Запрчавање, п. 48 2n/aufen (зит Запрелепии, плим, v. pf. (Рес.) Lers Sprunge), incursio. Затреппинпи, птим, v. pf. (Срем.) } it. Запрчавапишсе, амсе, v. r. impf. ans Запреплети, плим, v. pf. Ерц. Лtern laufen, Anlauf nehmen, incurro. 2)

(vom Laube) ; aufrauschen, aufflattern, запірчавасе, ев еntfäbre ism (фав ее inborresco; evolo cum strepitu.

sonst eben nicht gesagt hätte), elabitur ei Zâmpka, f. der Anlauf (zum Hinübersprin: quandoque, quod mallet non dixisse.

gen) incursus : скочити (или преско- Затрчалінсе, чимсе, т. г. pf. 1) аз чити шпогођ) из запрке.

Taufeit, incurro. 2) залрчао се, «в іft Запрғаписе, ечемсе,

vide
запірча- ihm (die Rede) entfahren, excidit ei

inter loquendum. Запірнівање , п. vіdе започавање. Заniyбaслі, па по, абgeft impft, obtusus. Запiркiваписе, кујемсе, vidе затрча- Запуљини, им, v. pf.

п, рупу

какву, н. ј. метану пи на њу туЗапірними, им, v. pf. н. п. трешњу, vers љац да се увагпи лисица или јазаdornen (z. B. die Kirsche, damit die kinder

eine eigeite 2irt Sale (піуљац) nicht dazu können), spiuis circumdo. vor das Fuchsloch stellen , laqueos () Затріюівање , n. Bas Berbornen, ѕері- pono. cf. туљац. mentum spinosum.

Затупитн, ну, v. pf, aftumpfen, obЗапрњивати, њујем, v. impf. persor. tundo, retundo. nen, spinis defendo.

Запгурање, п. 48 23erfen binter еtmas, Запровапін, рујем, v. pf. п. ј. рибу jactus post .

у води, беtаu mеnуеn təдеr іtеенеп, Замурапии, ам; v. impf. pinter еtmas escas vencuatas projicio,

werfen, jacio post- —

исе 1.

н.

важисе 1.

вац,

[ocr errors]

не fе.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

или

Вапуратисе, амce, v. impf. fi (in Sie Заустављање , n. Sав emmen, inhiWelt) hinein werfen, abiisse peregre.

bitio, Затуриши, им , v. pf, pinter еtmas Заў стављапи, ам, у. impf. Беттеп, werven, rejicio.

inhibeo. Затуриписе, имое, у. r.pf. у свијепи, јф заустављаписе, амсе, r. impf. in die Welt hineinwerfen, abiisse peregre.

still stehen, subsisto. Запурчашн , ам, v. pf. аnfаngеn türs Заўскипи, им, v. pf. Pen типp üfneit

Kridth zu reden, zu singen, turcice pro- zum sprechen, aperio os ad proloquenloquor, accino. .

dum : заўсіпи да рече , па опеп Зат 'Ки, тучем, vide зaбити. за убисе, учемсе, vide забитисе. Заўчати, чим pf. zu heulen anfanó Заћерапи, ам, т. pf. (Ерц.) 1) binеina gen (vom Binde, den Wogen des

schlagen, immitto. 2) hinter -- treiben, Meeres), strideo. ag• post

Baýmu, m. das Umschwemmen (Umdres Заћераписе, амce, v, r. pf. (Ерц.) Тов: hen) des Schiffs, das Strom aufwärts fturzen, impetum facio.

fäbet, retorsio navis ; отишла лађа. Заберивање, п. (Ерц.) 1) бав фіnеina на зауш; увапно зауш лађу.

fФІagen , immissio. 2) зав Хreiben bina Заушан, шка, ш. vіdе іриунак. ter -, actio post — 3) дав gов ftürgen, Заушипнсе, шиce, v. pf. н. п. лађа, impetus.

sich umdrehen ; umgedreht werden, rée, Заћеривати, рујем, т. • impf. (Ерц. ) torqueor, (vom Schiffe, das stromaufa) hineintreiben, immitto. 2) hinter

wärts fährt). treiben, ago post —

Заушници, m. pl. pie Obrorufen, glanЗакеріватисе, рујемсе, т. г. impf. dulae parotides.

(Epir.) losstürzen, impetum facio. Захвалили (или зафалипи), им, v. pf. Zákii, sahem, v. pf. 1) hinter ---- gehen, (у Сријему, у Бачкој и у Банату по

eo post - 2) sich verirren, aberro. 5) nach - варошима; а сељаци (кад оthе да der Reihe gehen (3. B. von Haus zu говоре и варошани) кажу: Haus), ex ordine eo.

заквали п.и , завали на и). Заһопади, им, т. pf. 1 mit Roth ver? KOME, danken, gratias ago. Заћопипи, им, т. pf. I fфmieren, luto Захваљивање ( зафалівање), п, бав obliuo.

danken, gratiarum actio. Заувар је (за увар је) vidе увар је.

Захваљивани (зафаміваши) љујем, Заударање, и. дав Хіефеп паф еtmав, v. impf. Danken, gratias ago. odor.

Зацениши, им, (Рес. и Срем. ) vide Заударати, ем, y, impf. rіефеп паф зацијенити. efфаб, oleo : заудара месо,

- вино на Заценутисе, немсе, y, r. pf. Pen theit буре и п. д.

verlieren vor heftigem Weinen; schludja За ударити, им, v. pf. einen Geruch zen, spiritum intercludo plorando bekommen, adoleo.

singultio. Зауздавање, n. Sak 3dumen, infrеnаtiо. Зацијениши, им, v. pf. (Epi.) schäs Зауздавати, ам, v. impf. 3äumen, in- Ben, eiiien Preis reßen auf die Waare, freno.

pretium constituo. Зауздати, ам, v. pf. зäumen, infrеnо. Зацуцукати, ам, y, p. pineinfфаuteln, Заузеписе, змемсе, т. г. pf, ским,

intrudo oscillando. fich zusammenthun mit einem , socior. Заневиљитпи, имі, v. pf. ) (Die Slinte) Заўјаши, јим, v. pf, bu ! тафеn (уот spannen, intendo telum (tiutanı). 2

2) Binde, Meere), strideo.

vide зaвиличипти. Заўјалисе, јимice, v. г. pf. Іовfabeen Зачење, в, горье чело, пп. ј. мјесто

(vom Schiffe), cum stridore procurro, навр спола, ђе обично спарјешина feror.

сједи кад се руча, или вечера, ден Заўкапи, учем, v. pf, bu ! fфереп, oberste Plaß am Tische, triclinii pars.

inclamo iout аudіаt, ubi sim, absens Зачељўспити, им, vide зaвиличнпии. sodalis. . 2) hu! machen in die Finger Bauenumu, hm, v: pf. verstopfen, qua

vor Frost, foveo digitos anhelitu. spunden, epistomio obturo. Зауларипи, им, v. pf. коња, balftern, Зачепркати, ам, v. pf. 1) anfangen zu capistro.

scharren (wie die Henne), rado ut galЗаурлаши, ам, v. pf. auf6eulen, exululo. lina. 2) verscharren, radendo obruo. Зву спавиши, им, v. pf, bеттеп, in- Зачепак , пha , m. Bеr аnjаng, initium, hibeo.

cf, цочепак, Заўсшавиписе, имce, v. г. pf, tig tе. Зачепи, чнем , v. pf. 1) vidе започепи. ben, subsisto ,

2) empfangen, concipio (von der Kub.

« PreviousContinue »