Page images
PDF
EPUB

11 звiндети, дим, v. p. (Рес.)| in Zuger. Изволёвати, ам, (Рес, и Срем.) vido Извидими, дим, v. pf. (Срем.) (chein изволијевали. Извиђепи, дим, v. pf. (Ёрц. )) nehment, Изволети, лим, (Pec.) vidе извољети.

beuugenscheinigen, coram inspicio. Изволијевање, д. (Epiц.) дав 2цвеlаuѕ Извијање, п. Вав Norfinnen, авјpinti ben, Wählen, delectio. ziren, excogitatio.

Изволијевали, ам, v. impf. (Ерц) аива Извијапи, ам, v. impf, erjinner , ausa #fauben, deligo : немој ти мени пiy

ipintijiren, excogito: извија којека изволијевали којешта, него једи ква јела.

што ми се донесе. Извijaтисе, јамсe, v. r. pf, fipins Изволити, им, (Срем.) vidе извољети.

деп, еvеhor, ѕublimis feror: извијао. Извољети, лим, v. pf. (Врц.) bеlіебеп, се орао под облаке.

sich würdigen in den flöjtern, und in Извијестипи , им, v. pf. (Ерц.) Беrіф. den Städten), placeat, dignetur (in ten, certiorem facio.

1tngern). Извијеслитисе, имce, v.r. pf. (Ерц.) Извор, m. Sеr urfprung eines Slufев, Auskunft betommen, certior fio.

die Quelle, scaturigo. Извир, m. (cm.) vide 13Bop:

Извр, von phen bеrаѕ, dеsub : пече во „Извир вода извирала,

да извр брда. „Б'јелу пјену из метала

Извратипи, им, v. pf. Wensen (ums і звирање, п. Das perporfpruseIn, sca wenden), verto. turitio.

Извраћање, в. дав 943enten, versio. извирапти, ре, impf. м. ј. вода, еntа извраћапи , ам, v. impf, menten, verto. springen, scaturio.

Изврачали, ам, v. pf. ermaprfagen, ae». Извирівање, п. Вав брäsen, speculatio. quiro vaticinando. Извирівати, рујем, v. impf. bеrаива Извргнути, нем, vidе изврћи. spähen, speculor ex

Извргнулисе, немсе, vidе изврђисе. Извірили, им, v. pf. binаивјpaben, Изври упи, нем, v. pf. ummerfen, everto. prospicio.

извріање, п. бав Иmmerfen, eversio. Извиркiвање , п. dim. 2. извиривање, извртапи, рем, v, impf. итerfen, Извирквапи,кујем dim. p.извиривати.

everto. Hзвити, вијем, v. pf. minen, nесtо. Извртети, тим, т. pf. (Pec.) 1) gera Извиписе, вијемсе, v. pf. fіt еntmins Извфлипи , им, v. pf (Срем.) bobren,

Den, fib eporwinsen, evehor: извио Изврkети, вртим, , pf Epц.perfoсе орао небу под облаке.

ro. 2) herausziehen (den Schuß aus der Извјесно, (Ерц.) gemip, certe.

Flinte), evacuo telum. й звјетрини, им, v. pf. ((Ерц.) аива Изврћи (говорисе и извргнупти), врrauden, evaporor.

гнем, v. pf. н. п. пушку, еntlадеп, Извјешати, ам, v. pf. (Врц.) па рее losschießen.

Leibe benfen, suspendo alium ex alio. Изврђисе (говорисе и извргнутисе), Извлачење, n. Равреrаивзieben, extrасtiо. sprHence, vr. pf. 1) sich werfen (vom Извлачити, им, y. impf. berauBieben, Holge), rejicior, resilio. 2) ausarten, extraho,

degenero. Извода, f. главица купуса, или дру. Извршнвање, п. Вав 3olenben, absoгога каквог поврћа, што се оста lutio. ви за сјеме.

Извршвати, шујем, т. іmрt. boleno Извідали, ам, у. pf. н. п. коња ,

den, perficio. йбеrführen (ав. Рfеrv), circumduco Извршівалінсе, шујесе, т. г. impf. vol. equum sudantem.

endet werden, in Erfüllung gehen, fit Изводити, им, v. impf. 1) berauBfu). satis e. g. voluntati divinae, ren, educo. 2) ausführen (ein Lied), H3Bpramy, HM, V. pf, vollbringen, perconcino.

ficio. Извођење , п. 1) бав беrаuѕführen, edu- Извршитисе, тисе, т. г. pf. н. п. во

ctió. 2) das Áusführen, Grequiren els ља чија , podbraht wеrbеn, exeo, perses Gesanges.

ficior. Извожење, п. бав феrаивfibren, eve- Изв Ки, вучем, т. pf. bеrаивieben, exctura, evectio.

traho. извоз, т. 1) бав $ubren, vectura. 2) Die Изгазилии, им, v. pf. зеrtreten, conculco. Ausfuhr, exportatio.

Изгамизати, мижем, v. pf. berau&Frieизвозили, им, т. impf. berausfüpren, Феп, рrоrеро, рак, црв. führen, veho.

Изгäпати, ам, vidе изврачати. Изволёвање, р. (Рес, и Срем.) vidе изво- Изгинути, немо, v. pf, iu Brune gts лијеване.

hen (von mehrern), pereo, iutereo.

2

2

ү.

ком.

из.

cus.

Har ábhmn, AM, V. pf. ausdrehen (X. B. scharren, eruo (z. B. das Feuer aus eine Messerklinge), extorqueo.

dem Dfen). Изглављивање, п. бав Дивееkеn, ex. Изгрувати, ам, pf. zerschlagen, contorsio.

cutio, cf. избувати. Изглављивати, љујем, т. impf. аив: Изгубити, им, v. pf. perlieren, amitto. drehen, extorqueo.

Изгубитисе, имсе, т. г. pf. :) verlorent Изгладити, им, т. pf. аивglätten, lae geben, perdor. 2) einfalten im Gesichte vigo.

abmagern), macesco. Изгладненти, ним, т. pf. (Рес.)] bungrig Изгулни, им, v. pf. Our Stagen enta Изгладнили, им, v. pf. (Срем.) Яwerpen, blößen, erodo. Изгладњепи, ним, т. pf. (Ерц.) fame Изгу рапи, ам, v. pf. 3erzoffen, iu Brune corripior.

de richten, elido, Изгледање, п. бав фінаивfebet, pro- Издавање, п. 1) бав Зеrrаthеn, prodispectio.

tio. 2) das Gesen vom Hause weg, Dera Изгледати, ам, т. impf, binaufфане, untreuen, interversio. prospicio.

Издавати, дајем, v. impf. . meggе. Изгледаши, ам, т. pf. erfфaven, spe ten, interverto. 2) verrathen, prodo. tando acquiro.

Издавна (из давна), pen längft bеr, priИзглддали, оfем, у. pf, зеrnаgеn, cor dem. rodo.

Издаја, f. Der Berrath, prоdіtіо. Изгмизали , мискем, vidе изгамизапн. Издајник, m. Der Berräther, proditor. Изгнати , ам, v. pf. austreiben, exturbo. Издалека (из далека), pon weitem; emiИзгњечити, им, v. pf. 3erquetfфеn, con nus, e longinquo. tero, elido.

Изданак, нка, m. ein Rnfter von einer Изговарање , п. 1) бав Дивјpreфen, pro Staude, die am Boden abgehauen

nunciatio. 2) das Entschuldigen, excu 1}t, fustis genus : ударио га издан

satio. Изговарали, ам, т. impf. 1) aufpres Издангубили, им, v. pf. an geit vers chen, pronuncio. 2), entschuldigen, ex lieren, pessumdo tempus, (3. B.

дамгубио три дана). Изговаратисе, амсе, т. г. impf. (1) Изданули, нем, v. pf. аиваff mеn, exentschuldigen, excuso me.

spiro. изговар, т. Die &ntfфutrigung, 2urе. Издапти, ам (говорисе и издадем), т. de, rxcusatio.

pf. 1) weggeben, foras do. 2) verrathen, Изговоритн, им, pf. a) entschuldis prodo.. деп, excuso. 2) auBreen, ѕеrmоnеm Издашан, шна, но, freigebig, liberalis. ad finem perduco.

Издевање , в. (Рес. и Срем.) vidе издн. Изговаритисе, имсе, т. г. pf 1) ft) јевање,

entfbuiрiqn, exenso me. 2) ft auв. Издевали, ам, (Рес, и Срем.) vidе изreden, satis locutum esse.

дијевали. Изгенипи, им, y. impf, 1) autreiben, Издеветати, ам, v. pf. излупати поexpello. 2) erpressen, exigo.

ra, gerbläuen, contundo. Изгоњење , п. бай гиёtreiben, expulsio, Изділити, им, (Рес, и Срем.) vide Изгрелина , f. ein Slumрrt für etmав Издијелити.

23 ermitted, tem man Berbrennung Изделитисе, имосе, (Рес, и Срем.) viwinjht: камо на изгорелина? con де издијелилисе. vicii genus.

Изденуши, нем,

уіdе издести. Изгорелица, f. vіdе погорелицца. Издер, т. н. п. добро платно, сукно Изгорео, рела, лo, perbrennt, adustus, за издер, Reintmani, gu, jo Ctra. combustus.

paße aushält, pannus aut linteum laИзгреши, рим, v. pf. 1 аббеппен,

boris patiens. Изгі рјети, римі, (Ерц.) еxuroг, Издеpати, рем, т. pf. Berreifen, la~ Изгрепсти, бем, т. pf. 2) феrаufфая bén, herauskragen, erado. 8) zerkra. Hapepunajecka, f. ein kerngefunder Kerl, ßen, lacero unguibus.

dem die Haselstaude (des Corporale ) Изгриси, ризем, v. pf. gerbeigen, cor nichts anhaben kann, non timens vitem rodo, fernagen.

miles (vitifragus ?). Изгрн упи, нем , v. pf. beraufmarren, Издеспи (говорисе и наденути), де. erado, eryo.

нем, (Рес, и Срем.) vide ижђести. Изграње, п, дав феrаивfфarten, era- издигнути, нем, vidе издићи. sio.

Издигнутисе, немсе, vidе издикисе. Изгрпати, грћем, т. impf, bеrаивИздизање, в. 098 2infrimten, erectio.

[ocr errors]

2

cero.

і з

й дизапи, днжет, v. inpf. in Sie Sibe Изжәнитисе, имосе, vide иясениптисе, beben, tollo, erigo.

Изжимање, п. ride ижимање. из,дизапінсе, вжемсе, т. г. impf. ji, Изжиімапи, ам, vide ижимами, erheben, aufrichten, erigor,

Изигравање, п. 1) дав @eminnen bar) Иэдијевање, п. (Ерт.) Ваз 2uforingen еі. Spiel, lucrum ex lusu. s) das Ausspies

nes Spişnamens, inditio nomiuis scum. len , Vollenden des Spiels, absolutio matici.

ludi. Издијевати, ам, у. impf. (Ерц.) н. п. Изигравати, ам, v. impf. :) erfpielen,

Hve kove, aufbringen (einen Spißna: ludendo acquiro. 2) zu Ende spielen, aba men), indere scomma.

solvo ludum. Изди липпи , им, v. pf. (Ерц.) authei. Изиграта, ам, v. pf. ) er jpielen, lulell, vertheilen, distribuo.

dendo lucror. 2) zu Ende spielen, abИздијелилисе, имосе, т. г. р. (Ерц.) solvo ludum.

ju jertheilen, auseinander kommen. Изігратисе, амce, v. r. pf. 1) ft, айвИздирала, aiв interj. auf uno paven ! spielen, satis lusisse. 2) Fich auštanzen, кад он по чу, а он онда издирала,

satis saltasse. aufugit.

Изтскалии, ишпем, т. pf. erlangen, Издисање , n. Sав 24ugathmet (eterben), acquiro. exspiratio.

Изискансе, ишпесе, v. г. pf. einer йз,дисали, дишем, у. impf. аиваіmе it, Bitte Gewährung, erlangen , voli fie exspiro.

compos. Издићи (говорисе и издигнупи), ди- Изifi , изиђем (и изидем), v. pf. 1) авг

Them, v. pf. aufrichten, aufhrósen, er: gehen, exeo, egredior. 2) ausbrechen heben, erigo.

(von einem Erantheme), erumpo. изднђисе (говорисе и издигнупінсе), изјаати, јашем, vidе изјаrir.

дигнемсе, т. г. рт. fi) auftiytet, eri- изјавипи, им, v. pf. н. п. овце, bina gor.

ausleiten (die Heerde), educo ; здравити, им,

vide

Оздравити. „И изјави на планину спадо Издрепін, дәрем, издръо, (Рес, и Срем.) изјагњипи, им, у. pf. wеrfеn, pario vidе издријепти.

(von Schafen) enitor : oba je orça 113ІІздријени, дерем, издръо, v. pf. (Ерц.) јагњила ме све овце ; је си ли ти

1) zerreißen, lacero. 2) Reißaus nehmen, швоје овце изјагњио (aufsiepe:1) ? aufugio.

изјагњипнсе, њece, v. r, pf. п. ј. овИздрљанчики, им, у. pf. erfфwagen, ize, werfen (von mehrern Schafen),

abichwätzen, eblandior, emendico. pario. Издратни, ам, v. pf. befrigeIn, con- изјадиписе, имce, v. r. pf. 7) auBElascribillo.

gen, ausjamınern, querelis levor, reИздрмали, ам, у. pf. beraurüttein,

creor. exeutio.

изјаловипи, им, v. pf. gelt machen Мила нено,

(durch Verleßung), sterilem reddo. гди Арма на врати,

изјаловиписе, имсе, т. г. pf. gelt wers „Издрмао, мила нено,

den, sterilis fio. пола Кључанице

изјањипн, им, vidе изјагњипін. Издрiбипи , им, v. pf, sexprüfeln, com- изјањиптисе, њece, vidе изјагњиписе.

Изјапии, јашем, v. pf. 1) binan reiten, Издрпати, амі, v. pf. 3erfeken, lасего, den, Sérg hinanreiten, ascendo equo Janio.

mоntеm. 2) vidе пројати 2. 3) зи фана Издўлси, убем, v. pf. ausbühlen, ex den reiten ein Pferd, equitando pes

sum dо. йзелица, f. (Рес. и Срем.) vidе изје. Изјаўкапи, учем, у. pf. ertlagen ere лица.

heulen, exululo, ululatu acquiro. Изеспін, едем и изем, (Рес. и Срем.) Изјаўналтисе, учемce, v. г. р. ft au. vidе изјести.

heulen, ululando defessus sum. Изеcписе, едемсе и иземсе, (Рес. и изјебапии, бем, т. pf. dіfutuo. Срем.) vidе изјеспинсе.

Изједипогача, т. (im eфers) деr po= Изждребити, им, vide иждребити. gatícha - Verzehrer, fruges consumere Изждребилисе, бесе, vide иждреби natus (?): пи зи један изједипогача !

један истичуптура ! Изждријебити , им , vide иждријебити. Изјелица, f. (Ёрц.) 1) Der Bielftap, guИзждријебинсе, бесе, vide иждребн lo. 2) der U6fresser, devorator:

„Нип су ради Турци изјелице — Изженитн, им, vidе иженипіи. Изјепели, јебем, vidе изјебами,

Та

ево га ,,

2

[ocr errors]

cavo.

писе.

писе.

ex alia.

Изјести, једем (и изијем), v. pf. (Ерц.) Излістапи, ам, т. pf. ji, bеlаnter, aufejlen, auffrejsen, devoro.

effrоndео. Изјестисе, једемсе (и изијемсе), v. т. Излипии, лијем, v. pf. ausgiepen, ef

pf. (Ep.) fich abfreffen (vor Herger, fundo. Kummer), devoror ira.

Изложили, им, v. pf. 1) eur, gege:1 Изјуриши, имі, v. pf. berautjagen, ex verbrauchen, consumo imponendo (ligua pello.

super foco). 2) herauslegen (die Waa: Mzáraže, n. das Ausladen, Herausles: te), expono. gen, expositio.

Излокапи, лочем,

V. р. н. п. вода Излагащи, лажем, v. pf. ablügen, emen nym, ausfressen, auslecken, exedo. tior.

H3AOMIIIMTIH , UN, v. pf. zerbrechen, frango.. Излагапи, лажем, т. impf. berauses Изл омилисе, имce, v. г. pf. erotes gen, expono.

chen, frangor. Излагаписе, лажемсе, т. г. pf, fit au8. Излудитін, им, v. pf. преварипи коlügen, satis meutitum esse.

ra, übertölpeln , circumveuio. Излажење, n. дав 2018 gеlу еn, exitus. Излудилисе, имce, v. r. pf. ii, über» Излазици, им, y. impf. 1) аивgeben, colpeln lassen, circumvenior. exeo. 2) ausbrechen, erumpo.

Излупапи, ам, у. pf. :) vidе издевеИзлаjaniи, јем, v. pf. abbеliеn, elatro.

пали. 2) зеrfФlagen (Befфіrе, tufe), Излајаписе, јемсе, у. r. pf. fій авbel. frango, effringo. len, sat latrasse (auch fig.)

Изљубипп (ижљубипін ?), им, v. pf. Ber Излануписе, немсе, v. r. pf. fi) ent. Reihe nach abfüssen, exosculor aliam

fahren lassen (eint Wort), sino mihi elabi.

Изљубипінсе (ижљубиписе ?), имce, v. Излежатисе, жимсe, v. r. pf. ft fatta r. pf. sich der Reihe nach abküsseit, exliegen, sat cubuisse.

osculari se invicem. Излёмали, ам, (Рес. и Срем.) vide Измак, m. in Der Repen$art: на измаизлијемати.

Fiy, beim Abzug (f. B. des Winters), Излепање, п. (Рес. и Срем.) vidе из decedente. лијетање.

Измакнути, нем, vidе измаћи. Излёпати, лећем, (Рес. и Срем.) yi- Измакнутписе, немесе , vids измаћице«Не излијепати.

Измалање, р. бав феrgоttоmmen (bin= Излеmети, тиім, т. pf. (Рес.)) auflies

ter dem Berge), apparitio.

gen, Измалапи, амі, у. impf. Derborzeigent, Излеfепи, лепим, v. pf. (Ерц. )) еvоlо. Излели, лежем, v. pf. aubritten, pul- Измалаптисе, амce, v. г. impf, bеrbоt=

promo. los excludo.

kommen, sich zeigen, appareo , proИзлелисе, лежемсе, у. с. pf, auggebru: mineo. tet werden, excludor.

изуалена (из малена), point Sinheit аn,. Излечипи, им, (Рес. и Срем.) vidе из

a puero. лијечити.

Измамилии, им, v. pf. berauloten, aba Излечиписе, имce, (Рес. и Срем.) yi

locken, elicio. de излијечитисе.

Измаи (говорисе и измакнути), маИзливање, р. (Срем.) vidе излијевање.

кнем, у. pf. 1) De gru c#en, resoveo. Излівапи, ам, (Срем.) vidе излије. 2) adlocken, elicio, extorqueo. 3) 13

Male, er läuft dayon, aufugit. Излизантисе, лижемсе, v. r. pf. fit ab. reiben (vom Tuche), ceteror,.

Измалисе (говорисе и измакнутисе), Излијевање, п. (Ерц.) дав Иuggiefen,

маннемсе, v. r. pf. Inеgructeri, ren)effusio.

yeor; измаче, се коњ из руке , eit. Излијевапн, ам, v. impf. (Ерц.) au&

windet sid), extorquetur, gießen, effundo.

Измации, ци, v. pf. wеrfen (2011 бет Излијемапи, ам, v. pf. (Ерц.) serfia. Fabe), pario. gen, contundo.

Из:мационсе, цесе , v. г. pf. п. і. маИзлијетање, п. (Ерц.) да8 21ufliegen, yke, werfen (von mehrern Jaßen), pa

evolatio. Излијелали, јећем, у. impf. (Ерц.) Између, зwifen, von einem sum an= ausflienen, evolu, evodito.

Dern, inter: 13ehy hac (mit dem Излијечити, им, v. pf. (Ерц.) bеіlеп,

geu.) medeor.

Измена, f. (Рес и Срем.) vidе измјена. Излијечиписе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) Изм напія, НМ (Рес, и Срем.) vide geheilt werden, sanor,

измијенити.

[graphic]
[ocr errors]

вати.

sano,

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

everro.

removeo.

Изменилисе, имсез (Рес. и Срем.) vi• Измилепи, лим,v. pf. (Рес.)| bеrаnѕ dе измијенилисе.

Измилиппи, им, v. pf. (Срем.) friechen, Измењивање, в. (Рес. и Срем.) vide Измиљети, лим, v. pf. (Ерц.) prorepo измјењивање.

(б. з. раци из порбе). Измењивати, њујем, (Рес. и Срем.) Измислипи, им, v. pf. Шmo, erpets vidе измјењивати.

ken, excogito. Измерити, им, (Рес. и Срем.) vidе из- Измиши, мијем, т. pf. Den Sopf wая мјерипти.

schen, lavo caput. Измеспи, мешем, v. pf, binau@tebren, Измитисе, мијемсе, т. г. pf. јф бен

Kopf walden, lavor caput. Измепт, m. 1) беr Дивfфир (бав ефіlеф. Измицање, п. бав Begrüten, rеmоtіо. tejte), rejiculum. 2)* bie Srpbne, Bebies Измицаи, мичем, т. іmрt. WegrüФеп, пипа, ѕеrvіtus : опишао на измет; чини му измепі.

Измицаписе, мичемсе, ч. r. impf. edə Измепак, пка, m. Ser 28fфup, reji rüden, removeor. culum,

Измицауз! interj. (fфеrshaft) auf uno Измепкање, п. 1) бав Лив werfen, eje davon! fugam!

ctio. 3) das Dubschießen, rejectio. 3) das Hamuiusábabe, n. das Erdenten, exco

Einweben bunter Farben, intexio. gitatio. Изм. пати, мећем, v. impf. ) auB. Измишљавати, ам, v. impf. au8fіnnеп, werfen, ejicio. 2) ausschießen , rejicio. excogito. 3) einweben, intexo.

Измишљало, m. cin Spintifirer, exeoИзмеmаписе, ећесе, v. r. impf. 1) ft gitator. .

perien (vom polse), rejiсi. 5) аива. Измишљање, п. vіdе измишљавање. ten, degenero, cf. изврђисе.

Измишљати, ам, vidе измишљавапи. Измепнути, нем, v. p. 1) абfeueen, Измјена, f. (Ерц.) діє дыбfung per 93а. emitto (jaculum) e tormento. 7) auss che, succedentes excubiae. schießen , rejicio.

Измјењивање, в. (Ерц.) pie 26änserung, Изметпнутисе, немсе, у. r. pf. vіdе из mutatio. врһисе.

Измјењивали, њујем, v. impf. (Ерц.) Измеһар *, vide слуга.

ändern, muto. Измече, чета, п. јагње, што се изва- измјерипи, им, v. pf. (Ерц.) aud mef=

дин из овце кад је» вук, закоље (по fen, abwägen, metior, pendo. және остављају лијека ради), беr Измлавили, им, vide излијемати. Ausschnittling (ein Lainm, das aus eis H3Mamumu, un, V. pf. zerdreiden, connem vom Wolfe tödtlich verwundeten tundo. Schafe geschnitten worden), fetus ovi- U3MÒAUMH, HM, V. pf. 1) erbitten, im. culae exsectus. cf. вукоједина.

petro. 2) hervorzeigen, promo. Измешани, ам, (Рес» и Срем.) vidе из- Измолитисе, имее, v. г. pf. 1) ft et. мијешали.

was erbitten , impetro. 2) fich hervors Измивање, п. Зав 28afфеn (beRopfe6), zeigen, hervorkommen, prodeo, proablutio capitis.

mineo. Измивалін, ам, v. impf. Ben Ropf аива измоловати, лујем, v. pf. (у Срије. waschen, lavare caput.

му, у Бачк. и у Бан.) таblеn, depingo, Измніватисе, амсе, у. r. impf. fф деп н. п. човека, собу, цркву. Kopf auswaschen, lavor caput.

Измрвиши, им, v. p. zerbrofen, рег. Измијенили, им, v. pf. (Ерц.) wез friare. fein, muto.

Измрљали, ам, ү. pf. befuseIn, conИзмијениписе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) spurco. sich ändern, mutor.

измусли, музем , т. pf. au@mellen, Измијешати, ам, v. pf. (Ерц.) 1) bers emulgeo.

nii ben, commisceo. 2) итеübren (Den Измучиши, им, у. pf. abquälen, discruTopf), permisceo.

cio. Измилање, п. 1) дав феrѕоrеіgеn, ad- изнад, von oбen bеrаb, de: прође из

paritio. 2) das zu Ende Mahlen, per над куће ; оде изнад града; проmolitio.

леће изнад мене. Измилали, ам, v. impf. 2) bеrvоrgei. Изнајприје (из најприје), anfängli), а

gen promo. 2) zu Ende mahlen, per principio, primitus. molo.

Изналазиши, им, v. pf. auftreiben, inИзмiлаптисе, амсе, v. r. impf. 1) rich venio.

hervorzeigen, promineo, appareo. 2) zu Hauanèmamy, mefiem, v. pf. aufdrins Ende gemablen werden, permolor,

gen, obtrudo.

« PreviousContinue »