Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

*) Истина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gerundia, н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе стојећи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причастија (као прилагателна имена), н. п. играјући, играјућа, игра јуће; зашто је и народ ђекоје узео и обратио у прилагателна имена, м. п. текућа вода, стајаћа кошуља, спаваће аљине, пле

мића игла и т. д.

**) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у говору као gerundia, и то понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, око) у кућу рече му; поигравши мало

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у сан Дашњем времену ам, а у наклоненију неопредјеленом аши; него само ово треба упамтити код њега:

1) Да ђекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, мам, пам, могу имати двојако у садашњему времену (и у осталом, што је од његове чете), m. ј по овом спрезању, и по другом (на ем) н. п. гибам и гибљем; дозивам и дозивљем; узимам и узимљем; сипам и сипљем и т. д. К овима иду ђекоји и савршителни и несавршителни, који се свршују на там и на кам, м. п. шетам и шећем, дошетам и дошећем; пљескам и пљештем (у Босни по варошима и пљешћем), попљескам и попљештем и п. д.

3) Дам и дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро прошавше, н. п. (не) дадија, знадија, имадија; дадо, знадо, имадо; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшемс времену, осим од имам може се чути у млож. броју имасмо, имаше ; а у скоро прошавшем времену говори се и по овом спрезању: да (дасмо, дасте, даше); зна (знасмо, знасше, знаше); има (кмасмо, имасте, имаше).

3) Код овог спрезања може се упамтити и за остале све глаголе (сва три спрезања), да савршителни глаголи немају (ниши могу имати) Бремена полу прошавшега, ни дјејствителног причастија садашњег времена, ни суштествителнога на ње (као што је и прије омануто).

сједе; рекавши то узе га за руку; порадивши даћеБог и т. д. Ја се опомињем, да се од поћи говори и без ши: пошав, Н. П. од винограда пошав (п. ј. кад се пође) узбрдо има једна оскоруша; од куће путем пошав у планину и т. д. А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од јесам каже. се, н. п. бивши кнез, бившему кнезу; бивши војвода и т. д.

[blocks in formation]

дигнемо, печемо(-чемо), оремо, снујемо(-јемо), казујемо(-јемо), лијемо(-јемо) дигнете, печеше (-чеше),ореше, снујеше (-јеше), казујеше(-јеще), лијете(-јеше)

Дугну, пеку,

Сру, снују,

казују,

лијул

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

број.

пећи ћу, браћу, сноваћу,

дићи ћу (дигнућу),

казиваћу, ліку, дићи ћеш(дигнућеш), пећи ћеш, ораћеш, сноваћеш, казиваћеш, ли ћеш, пећи ће, браће, сноваће, казиваће, лиће,

дићи ће (дигнуће),

број.

дићи ћемо(дигнућемо), пећи ћемо, браћемо, сноваћемо, казиваћемо, лићемо, дићи ћете(дигнућеше), пећи ћете, браћете, сноваћете, казиваћеше, лићете, дићи ће (дигнуће), пећи ће, ораће, сноваће, казиваће, лиће.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »