Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Овога су спрезања глаголи тако различни, да би и човек могао узе ши све за неправилне према првом спрезању; али према глаголима Грчким и Латинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још смиље и босиље. Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Српске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелити и у редове поставили; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегле

Дамо:

1) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију неопредјеленом на ети (као код првог спрезања ам-аши, и код трећег имиши); али такови глагола има у нас врло мало; па и оно што и је, готово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао обако правилно као прем, осим жњем, па се и од њега причастије спірадателно не каже жњем, него жњевен (као мљевен). Тако и остали, н. п. мељем, мљети, мљевен; жањем, жети, жњевен; узмем, узели, узет; запнем, запети, запеш; пењем, пети (и пењаши), пеш (и пењаш); попнем (и попењем), попети (и попењаши), попеш; кунем, клеши, клет; донесем, донијети (донеши; може бити да би ко рекао и донести), донесо и доније (доне), донијо (донео; у пјесмама и донесао), донијела, донешен донијем; смијем (смем), смјеши, смје и смједо, смјео (смијо), смјела; тако умијем, и сложени од овога: разумијем и т д. 2) Ђекоји на рем имају у наклоненију неопредјеленом по Ерцеговачком нарјечију ријети (а по Ресавском и по Сремачком реши), н. п. запрем, запръо, запрла, запрш; тако мрем, прострем, подуврем, раздрем и т. д. трем има мрти, шр, тръо, трвен (а може бити да би ко рекао и пірш).

II

3) ем - сти; ови иду двојако: а) као пресем, који се свршују на бем, зем, пем, сем, н. п. зебем, зебаб, зебла; гризем, цепем, пасем и т. д. 6) као плетем, који се свршују на дем и шем, н. п. предем, прео, прела; метем, мео, мела и т. д. идем, ићи (а говори се ђешто и по правилу исти), ишао, ишла; тако и сложени од овога: дођем, доћи, дошао, дошла и т. д.

4) Који се у садашњем времену свршују на нем, они у наклоненију неопредјеленом имају двојако (и понајвише су савршителни, осим венем, вења; понем, гинем, трунем, глунем, чезнем, п прием и т. д.): а) на нути, н. п. метнем, метнути, мешну, метнуо, Мен уш; тако зовнути, вакнуши, укнути, ишнуи, мазнути, 2 љуљнути, дунути, линути и п. д. паднем, паднути и пасми (према пасти морало би били падем, али се код нас већ не говори); погинем, погинути, погину и погибо (као да би било погибем погинеми); окренем, окренуши, окрену и окрете (као да би било окрешем, окрести); тако и други ђекоји говоре се двојако, ш. ј. овако, и по пређашњему на сши, н. п. срешнем срешнути, и

стиј

Бителна

садашње.

пекући, брући, снујући, казујући, лијући,

прошавше. дигнувши,

пекавши, бравши, сновавши, казивавши, ливши,

[ocr errors]

дателна.

дигнут (дижен), печен, оран(ораш), сисван(-âm), казиван(-а́т), лит (ливен)

елно на ње.

печење, брање, сновање, казивање, лијење,

[ocr errors]

сретем срести; ођенем ођенуши, и ођедем ођести и т. д. 6) на нути (гнуши или кнути) и ћи н. п. дигнем, дигнути и дићи, дигну и диго (диже), дигнуо и дигао, дигнут и дижен; макнем, макнути и маћи, макну и мако (маче), макнуо и макао, макнут и (ријешко) мачен; шако никнути и нићи; упрегнути и упрећи и т. д. Неколика глагола (на снем) имају наклоненије неопредјелено по пређашњему само на нуши, а вријеме скоро про шавше и давно прошавше двојако као и ови, н. п. писнем, тиснути, тисну и шиско (шиште), шиснуо и шискао (шисла, ло); тако свиснем, прснем.

5) ем (чем и жем) ћи, н. п. печем, пећи, пецијаше (може Сити да би ко рекао и печаше, течаше, као и стрижаше, җежаше; али се мени чини да је овако најобичније, ш. ј. пецијаше, тецијаше, пуцијаше и т. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; стрижем, стрићи, стрижаше (не вјерујем да би ко рекао стри зијаше, жезијаше), стриго, (стригла), стрижи, стрижен и т. д. Речем, говори се и по пређашњему рекнем, али рекнути не вјерујем да би ко рекао. На ове је налик (по наклоненију неопредјеленом) и вршем, вријећи (врћи), врша, връо, връао (врла), вршен.

6) Највише глагола овога спрезања имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првом спрезању (на аши); И ОБИ су између себе врло различни, али кад се зна вријеме садашње и наклоненије неопредјелено, опет се не може погријешити, н. п. глођем, гло Би, глођући; глодами, гліда, глода, глодао, глодавши, глодан (глодам), глодање; тако лажем, лагами; мажем, мазами; дајем, даваши; зобљем, зобами; капљем, капати; клепљем, клепаши; кољем, клаши; шаљем (шљем), слаши; иштем, искаши; мећем, мешаши; вичем, викаши ; мичем, мицати; пишем, писати им. д.

7) Који се у садашњему времену свршују на ујем, и они (сви готово) иду у ред овије, што је о њима сад говорено, а између себе су опет двојаки: а) који у наклоненију неопредјеленом имају овами, н. п. робујем, робовами; ђевујем, ђевовами; тргујем, прговаши; гладујем, гладовами; кнезујем, кнезовами; момкујем, момковати; милујем, миловащи: учитељујем, учитељоваши; зимујем 3 и мовами; снујем, сноваши; купујем, куповати; мудрујем, мудровами; псујем, псовами; путујем, пушовати; пашујем, пашоваши и т. д. 6) вати (ово су готово све несавршител ни, или да речемо један пут учащателни (учестни, учесни?), verba frequentativa*), н. п. замаўјем, замаиващи; досађујем, досађива

*) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола несавршителније (verba imperfectiva) и учащателније (verba frequen

*****

[ocr errors]

ми; казујем, казивати, послужујем, послуживами; поденкујем, подвикивами; замамљујем, замамљивати; дањујем, дањивати; намирујем, намиривати; записујем, записиваши; упућујем, упућивати; одбацујем, одбациващи; поручујем, поручивати; довршујем, довршиващи и т. д. в) имају неколика на уваши и на уши, н. п. пљујем, пљувати; бљујем, бљуваши; кљујем, кљуваши; чујем, чуши; обујем, обущи.

8) Има неколико глагола овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на јем, а у наклоненију неопредјеленом на иши (по трећем спрезању); такови сви у наклоненију повелителном одбаце и, а причастије страдателно млоги имају двојако, н. п. лијем, лиј (мјесто лији *), лиши, лио, ливши, ливен и лит, лијење; бијем, биј, бити, бијен (говори се кашто и бјен), бијење; пијем, пиј, пиши, пијен (и пиш); кријем, криј, криши, кривен (и крим); мијем, миј, мими, мивен; шијем, шиј, шиши, шивен; ријем, риј, риши, ривен (ри).

[merged small][merged small][ocr errors]

По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свра шују на им, н. п.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tiva); зашто је сваки учащателни глагол и несавршителни, а сваки несавршителни може бити и учащателни.

* А готово би се могло и ј изоставити пи, ли, би, кри и ш. д.

• па писати само и, Н. П.

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. ympьо, заbр¬ кamи, lege u-mr-o, za-r- kati.

**) Sonos § et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis; sed utramque bteram ob voces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliano retinuimus,

ШТАМПАРСКЕ ПОГРЈЕШКЕ.

У свакој књизи има штампарски погрјешака; али ја се надам да и У овом рјечнику не ће бити тако млого, као у другим нашим садашњим књигама. Ево овђе ћу назначиши ђекоје мало веће, које сам ја нашао:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Овђе сад није вриједно писати оне ријечи ђе је отпао знак гласоударенија (зашто има такови ријечи млого, а не чини велике штете); него ћу само оне да назначим, ђе знак гласоударенија стоји криво (други, а не онај који би требало, или на другом мјесту); па и то само ћу назначити онако, као што треба да буде, а како је наштампано, може сваки виђети у књизи: банашисе, бежан (мјесто бежан), Бамилија, вече, кованлук (мјесто кованлук), коно, лищати, мажење, масан, милиши, млечница, мразишисе, надскакивање, оглавина, одаднити, одапирашисе, Оливера и Оливера, онако, Осто, отрескатисе, помешати, потпомоћи, разгријати, Топчидер, трнути (н. п. ватру), турчати, угарнице, угарчић, цвилети, чарапчина, шешана, штокоји (и шпокоји);

; пушка у II, склоненију

књиге

змијо

(у род. јед.)
(у зват. јед.)

жутој у І. склон. у д. јед.

жутоме

[ocr errors]

свију у род. млож.

· с.

ужи на страни XLVI.

даљи

тањи

[blocks in formation]

јачи

јачи

« PreviousContinue »