Page images
PDF
EPUB

acuor.

Изнаддити, им, vidе изналазии. Изіралін, рем, v. pf. auBatern, ekaro. Изнали, ађем, у. pf. аивfinbig maфen, Изоставиши, им, v. pt. ausla ffen, megя invenio (omnia quae commisisti).

Taffen, omitto, н. п. дебело јер. Изневериши, им, (Рес. и Срем.) vide Изостављање, о. Рав 28tajfeui, omisизневјерипн.

sio. Изневјерипи, им, у. pf. (Еру) кога, Изостављаши, ам, т. impf. megtаffen,

serrathen, treulos an einem handeln, omitto. prodo.

Изоспајање, д. Тав Ливъlcipen, abИзнемски, могнем, т. pf. fффаф фер. sentia. den, debilitor.

Haocmajamı, jem, v, impf. ausbleiben, Изненада, ипреrѕоft, ex insperato.

absum. Изнети, несем, (Рес, и Срем.) тіdе из Из стали (говорисе и изостанути), нијепи.

анем, у. pf. äusbleiben, absum. Изн. писе, несемсе, (Рес. и Срет.) vі. Изоштрипи, им, v. pf. aufФleifen, dе изнијеписе.

ausschärfen , exacuo. Инијети, несем, изнијо (изнијела, Изоширишнсе, имсе, т. г. pf. fіф аба

ло), v. pf. (Ерц.) 2) bесаuѕtrаgе it, ef Ichleifen, expolior, wißiger werden, ex. fero. 2) austragen, unter die Leute brin: gen, effero in vulgus.

Изравнати, ам, v. pf 1 аивgleiben, e6. Извијентисе, несемісе, изнијосе (изни- изравниши, им, v. pf.j nеп, сошplano, јеласе, лосе), т. г. pf. н. п. кокош, exaequo. lid auslegen, alle&yer gelegt haben, edi- Mspádumu, HM, V. pf. erarbeiten, labodisse ova omnia.

re acquiro. Изн. као, кли, f. Тав 2ufgefproffene, Израђивање, п. Зав @rarbeite, acquigermen.

sitio per laborem, изнићи (говорисе и изникнути), ни- израђивати, $ујем, т. impf. erarbek Кнем, у.. pf. aufsprießen, germino.

ten,

laborando acquiro. Изницање, р. дав 2uffpriереп, germi- Изракнутисе, немсе , Y. r. pf. ft aus= batio.

causpern, exscreo. Изницати , ничем, т. impf. auffpriepen, Й.ранити, им, т. pf. Our unə bur germino.

verwunden, vulueribus conficio. Изнова (из нова), поп пенет (і. 3. auf: Изранити, им, v. pf. etnikten, alo: bauen), denuo, ab integro,

израњівање, в. дав &rüben, susten. Износ, m. дав аbtragen, dеtritio : до tatio.

бро сукно за износ, für Vie. etrая Израњівати, њујем, т. impf, ernäда paße.

ren, sustento. Износак, ска, m. мало јаје, штпо ко- Израспао, сли, f. So8 феrроrgетафfea

кош снесе на посљепіку, кад већ ne, quod excrevit. оће да престане носити, дав Іeste Израсни, спем, v. pf. beraив њафfen, Ey, ehe die Henne zu legen aufhört, ovum postremum gallinae. Иан сити, им, v. impf. berautrаgеи, изребра, son Der Beite, 4 lаtеге. exporto, effero.

изрёфаши, ам, v. pf. preneu, reiben, Изнішење, п. дав феrаивtragen, elatio, dispono. exportatio.

изрезак , кa , m. per Zufфnitt, segmehympa, inwendig, intus.

tum. Изнулорица , f. Die іnnеrlihе rаntheit, изрезапти, режем, v. pf. ) bесаuffnei= morbus interpus.

den, exseco. 2) versoneiden , concido. Изобила, йоərflіfіg, im ueberfluffe, af. Изрезыватье, п. Вав Яu8fфneiten, exfatim.

sectio. Изобалан, лна, но, überfфтengli), Изрезнівати, зујем, т. іmрt. att&fфneis reichlich, abundays.

den, exseco. Изод, m. vіdе заод 2.

Изреком, (Рес. и Срем.) vidе изрије. Изӧдаптисе, амce, v. r. pf. fіф аивае. ben, obambulo.

Изрескапи, ам, v. pf. 3erfфnisein, di~H 30Kona, rund herum ; von der Seite, scrudo. ex omni parte; ex parte.

Изрели, речем (говорисе и изрекнем), Изопачитисе им се , v. pf. vertebrt v. pt. aussprechen, eloquor. werden, pervertur.

Изрелисе, речемсе (говорисе и нарекизор, m. das Udergetreid, frumentum Heice), v. r. pf. fich verreden, dice aгatorium: дао волове под изор,

quod uolim dixisse. Изрешетапі, ал, v. pf. 3erlüфе, реі.

excresco.

KOM.

2

:

HAII

на изор.

[ocr errors]

илал *

2

foro : сав барјак изрешептала пане. Ико, m. (Ерц.) dim. Ф. Илија.

Ико (нко), икога , irgent vеr, quisquam: Изрігати, ам, v. pf. ausrülpsen, ако и ко дође (доћи ћу и ја), si quis. иригнути, нем, v. pf. 3 eruсtо. Икоји (и који), којега, irgens meter, и ријеком, (Ерц.) bei jeinem eigentli quisquam den Namen, z. B. von obscönen Se: иколико (и колико), irgent eine Xeta genständen, vocabulo proprio p. g. si ge, nur etwas, aliquantum. penem dicas.

Икона, f. ein peiligenbile, icon (tizi»). Изрили, ријем, v. pf. 1) aus mühlen, Hohnja, f. Frauenname ; nomen femi. eruo. 2) zermühlen, ruendo

corrumpо.

nae (Iconia). й род, т." per 211 воurf, даё Дивgears Иконица, f. dim. р. икона. tete, degener.

Mkohoc, m. die Leiste an der Wand, die Изродити, им, v. pf. (in zenge) er dem Heiligenbilde zum Fußgestelle dient,

zeitgen, zur Welt bringen, gigno. iconophorus (?). изродиписе, имce, v. г. pf. аиваrtеп, Икра, f. Der Sifrogen, ova piscium, degenero.

сі. мријеспи. Изрізнити, им, т. pf. TherabroЙen (mie

m. der Ohrlöffel', auriscalpium. die Erde des steilen Ufers), defluo. Или, pper, aut: или ја, или пиent: Изр сити, им, v. pf. Detbauen, rore weder ich, oder du, aut ego, aut tu. madefacio.

cf. али, ја, јали. Изросилисе, имісе, v. г. pf. fіф беа Илија, , m. (нлİAZ) &lias, Elias. thauen, rore humector.

Илійјнскій, ка , но, н. п. мјесец (Ser Изр жипти , им, v. pf. auffфimpfen, con Juin), Elias: , Eliae. vitiis obruo.

Иліпјца, т. dim. 2. Илаја. Изручивање, т. дав 2018leeren, vacue- Илинка , f. Srauenname, nomen muliefactio,

bre (von Elias ins femininum movirt). Изручивати, чујем, v. impf. audleeren, илінча, f. (сл.) vacuefacio.

„Барјак од илинче Изручик, им , v. pf. au&leeren, vacue- илипи, (или ми), vide или. facio.

илица*, f. дав warme Bao, thermae. cf. Изување, n. Bag и взieben, Дивјфuben, погілица. excalceatio.

илицар, m. der Bader, balneator. Изувати, ам, т. impf. aufфиђеп, ех- илицарев, ва , во, задеева, bаlneacalceo.

Илицаров , ва, вo, toris. из ўватисе, амce, v. г. impf. ftайв. Илка, f. Der Seaučnname, von &liав, shuben, excalceor.

nomen feminae. Изун *, м. vіdе допуштенье.

Иловача, f. Sеr gеttеn, argilla. Изўспили, им, v. pf. аив{preфen, elo- илок, m. Dorf no e фіоf аn bеr Донаи

in Claponien, arx Slavoniae. Илоча. „То изусти, а душу испусти

нин, човек из Илока. Илочка, ка, Изупи, зујем, у. pf, aus fфubeit, ex ко, Топ Илок. calceo.

иљада, f. ein Raufen, mille. изутисе, зујемсе, т. г. pf. fit au$. иљадар, т. ciner, Bee Laufense befist, fictuben, excalceor.

bomo mille numorum (dives). Изучити, им, v. pf. 2) auglernen, edi иљадитисе, десе, т. г. impf. н. п. овце, sco. 2) auslehren, cdoceo.

vertausendfachen, auf tausend anwache Изiцарапи, ам, vide ишарати.

fen, augeri millies: Изшетапи, ам, vidе ишетапи.

Трипули му се иљадиле овце Изшибапти, ам, vide ишибати. иљадица , f. dim. 2. иљада. Изшоқчни, им, vide ишокчипти. Йљађење, п. Ваз 23ermehren su taufens Изшукчиписе, имосе,

vide

den, incrementum milliarium.

Иман *, m. Изшпіёниптисе, vide иштениписе. „А ако ми дина й имана Изшитеписи, им, v. vіdе изипелипи, Иманье, р. Вав фaben, habere. Изніпати, ам, vide илиминали. Имање, т. 1) Tie jahe, habentia, faculИ! ер, ер ! interj. mirantis.

tates. 2) (по Бачкој) овце, сie Cas Hljy! Juchhe! io!

fe, oves. Ика, т. (Рес. и Срем.) vide Ико. Иман, ам, v. impf. haben, habeo. Ика, f. hyp. 9. Ивана.

Ималисе, амce, v. г. impf. fit, tebet, Икад (и кад), irgensmann, je, aliquan reditus habco (uberes aut tenues). do, cf. игда.

Импрете, f. pl. pie peftei (ат феде), Ukáko, auf irgend eine Art, aliquo modo. lipulae.

quor :

ищокчи

Писе.

ratio.

Ининјел.

[ocr errors]

х

вање,

Име, мена, п, беr tаmе, поmеп. Инһарење, р. Вав 26fффören, abjь Именовање, п. бав Xennen, nominatio. именовали , нујем , v. impf. и. pf. пеn. Инһарини, им, y, impf. ajmëren, nell, nomino.

ahjuro. Именце, іn bеr Recenart: по именце,

ml das Evangelium , evan. namentlich, nominatim, nomine tenus. Yuna, m. S gelium (ift der Koran ges Имењак, m. Set Zamensbruber, ejusden meint): nominis homo.

„к нама брже оце и ванзи ! Имењака, f. Die 9xаmеngfфweger, ejus „Понесите књиге инцијеле — dem nominis femina.

„Ја сам глед'о у нашем инципу Имењаков, ва , во, бев таniensbruѕесв. Йње, п. eine Baitung Reif ( Xaupreif),

pruinae genus. Hm; kang ina, 70, vermöglich, dives.

Hone (u one), nur etwas, nur ein wenig. Инако (ст.), апдеев, aliter :

aliquantillum : да зна иоле; да има „Је ли пако, да ни је инако? - иоле памети; да је иoле вруће. Vrâm , m. 1) der (Wort:) Streit, con- Mpa, f. gegerbte Schafohaut, pellis ovilla

tеntiо. Одината не ма горега зана depilis. ma." 2) der Troß, contemtus: sa unam, Hc! / interj. Laut, um die Schafe vor sich zum Troße.

Hica!) zu treiben, sonus agentis oves. Инапиписе, имce, v. r. impf. ft, зап• Исаило, m. Sfaia, Isaias.

ken, zanken, contendo, litigo. Исак, m. Jsaaf, Isaacus. Инаћење, р. бав Запхеп, соntеntiо. исе, сеща, п. деr. Theit, per 24ntheil, Иначе, fonft, alias, sin minus. cf. онако. portio. Инација *, m. Bеt 3änter, litigiosus. Исевање, п. (Рес. и Срем.) vide исијеИндап m. die Hülfe (Hälfstruppen), auxilia : отишао му у индаш ; до- Исевали, ам, (Рес, и Срем.) vide исишао му Индап ;

јевами. „Сад ће нама лијеп индат доби, Исевци, вака, m. pl. (Рес. и Срем.) yi„Виђесете јада од Турака —

dе исјевци. „Ваља дават индап. у Лозницу Всејали, јем, (Рес. и Срем.) vide исиИнди*, alfo, бетпақ, igitur, itaque, er јапии. go. . cf. дакле,

исек, т. vіdе исечак. инфа, г. hyp. p. Инђија 2.

иселиши, им, v. pf. überfileveIn, transИнђија, f. 1) Злдіеn, India:

fero. „из Инђије , из земље проклепке Иселитисе, имce, y. г. р. їberjteveInt, 2) Frauenname, nomen feminae.

emigro, sedem muto. Ино, (сп.) апдеr, aliud (cf. друкчије): Исељавање, р. Вав Иeberfieben, emi- „На ино се њему не могаше :

gratio. auf eine andere Art, alio modo. Исељавати, ам, у. impf. iber ft exein, -Инокосан, сна, но, еіngelit, einfam, transfero.

d. t. obne andere verwandte Familiens Hcenábamuce, amce, v. r; impf. übers häupter, bloß mit seinem Weib und jiedein, muto sedem. Kind im Haule, sine cognatis, cum sola cekin, uceyem, (Pec. u Cpem.) vide uxore et liberis degens.

исјећи. иноча, f.

1 (ст.) друга жена, ріе Исецање, п. (Рес. и Срем.) vide исије • Hounga , dim.) Nebenfrau, zweite Frau цање.

(neben der ersten), uxor altera: Исецали, ам, (Рес- и Срем.) vidе исна „Нека буде сестри иночица

јецати. Интерес, m. (у Сријему, у Бачк. ну исецаци, ам, (Рес, и Срем.) vidе исје

Бан. ) ) дав ntеrе jfe, . L. pie 3infеп, цамі, fenus. 2) 3ntereffe, c.t, Zuke, fructus. Исечак, чка, m. ( Рес. и Срем.), vida cf. добип.

исјечак. Namob, m. die Rutsche, pileptum. йсијапи, јем, у. pf. (Еру.) айв jieben, Интригант , m. Ber Sntrigant, artifex percribro.

(malis artibus utens). Ова је ријеч (с Исијевање, п. (Ерц.) бав Дur fteben, интригама заједно) дошла у Срби percribratio. ју прошавшије година.

Исијеваги ,, ам, у. imps (Ерц.) auѣ files Интриге, f. pi. Bie Sntrigen, Ränte, ben, percribro. artes (malae). cf. плетке.

Исијецање ; D. (Ерц.) ра8 , 24u@quen, Makap *, m die Abschwörung (einer excisio.

ефuts), abjuratio debiti: ударио у Исијецати, ам, у. impf. (Ерц.) миф. инһар.

bauen, excido,

І

[ocr errors]
[ocr errors]

orno.

йсисати, ам (и исишем); т. pt. апѣ, Искидатисе, амсе, т. г. pf. beriter, faugen, exsugo,

disrumроr, н. п. од смија. Испішними, им, v. pf, 3erPleinen, com- Искилавипи, им , v. pf. einen Зеиф (im minuo.

Unterleibe) verursachen, herniam adИсјевци, вака, m. pl. (Rрт.) оно, браш fero.

но, што се по други пут исијева Искилавиписе, имсе, т. г. pf. einen (на рјеђе сиппо) из мекиња, ба8 9Хаф. Bruch bekommen, herniam accipio. gejirbtc, farina secunda (?).

Искипепти, пи, v. pf. (Рес.) 1übеrfaufen Исјек, m. vіdе исјечак.

Искитипи, пи, v. p. Срем.)}(im Bieйсјећи, исијечем, v. pf. (Ерц.) 1) аив. Искипљепи, пи, v. pf. (Epiz.) беп), те

Байеп, excido, н. п. челе, шиће. dundo, effluo. 2) gerhauen, disseco.

Искитипін, им, т. рт. aufputen, exИсјецаи, ам, т. pf. (Ерц.) 3erbauen, disseco.

Исклали , кољем, v. pf. serveifen, comИсјечак, чка , m. (Ерц.) од печена бра. mordeo : исклали је пси.

ва, или од козе, оно између буто. Исклијапи, ам, у. pf. hervorkeimen, pra ва и ребара, бав аивge, auette étud germino. eines gebratenen lamms von der Hüfte HcKobemamuce, amce, V. r. pf. fick here bis zu den Rippen, 'pars exsecta agui vorwälzen, expediri.

assati: maj се рани исјечцима. Искобилии, им, v. pf. erapnsen, omino Исказали, кажем, у. pf. аивrepen, 31 consequor, cf. кобити. Ende sprechen omnia dixisse.

Искозити, зи, v. pf. wеrfen (vot 3ieә Искајаписе, јемсе, v. г. pf. genug bе. gen), pario.

reuen, satis doleo : кајемсе, це могу искозитисе, десе, т. r. pf. п. ј. козе, се искајани.

werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искакање, д. Тав 21ивјpringen, exsul- Искoмaдати, ам, v. p. serituteln , int tatio (?).

Stüde schneiden, disseco. Искакаши , качем, v. impf. aufpringen, Искончатай, ам, v. pf. н. п. чарае, exsilio.

mit Zwirn ausstiden, filo pingo. Испалити , им, т. pf. п. і. срце на ко. Ископавање, и. дав Дивgraben, effosMe, abfühlen, den Muth kühlen, ex sio. pleo auimum.

Ископавани, ам, т. impf. augrабен, Искаљати, ам, v. pf. mit Soth befфти? effodio. Ben, luto foedo.

Ископаши, ам, т. pf, au@graben, efo-. Искамками (скамками), ам, v. pf. dio. abiammern, elamentor.

Ископнети, хим, v. pf. (Pec.) н. п. лу. Искање, в. Вав Begebren, Berlangen, Ископнийти, ним, v. pf. (Срем.) беница, petitio.

Ископњеми, ним, v. pf. (фрц.JJ sergeә Искап, cf. на искап.

ben, gerschmelzen, inwendig vertrođnen, Искапали, пље, v. pf, austropfen, аив. exsiccor, dissolvor.

träufel, exstillo: очи пти искаnале ! Искорении, им, (Рес, и Сремн.) vide Искъпиши, им, v. pf. auflütfen (бів искоријеними.

zum letten Tropfen), exsorbeo. Искоријенили, им, т. pf. (Ерц.) aus. Искапљивање, и. дав 2ив Фlürfen, ex wurzeln, eradico. sorptio.

Искории, им, pf. ausheften (das Искапљивати, љујем, v. impf. bis auf Federmesser aus dem Hefte drehen).

den leßten Tropfen austrinten, exsorbeo. Искосипи, им, v. pf. apreiben, attero. Искарати, ам, v. pf. aufbelten (@terr. Искосиписе, имее, т. г. pf, jih au&rei. ausgreinen), objurgo.

ben (vom Kleide), deteror. Искати,

, иштем (у Босни по вароши. Искочиши, им, v. pf. auв (pringen, exма ишћем), v. impf verlangen, peto.

silio. Искаптисе, ишпемсе (у Бос. по вар. Искрвавиши, им, v. pf. Debluten, cr

sukemce), v. r. impf. um Erlaubniß ento. bitten, sich erbitten, peto:

Искрвитисе, имосе, т. Е. pf. ftreiten, fo Искварипи, им, у. pf. experten, cor daß Blut fließt, rixas cieo cruentas. rumpo.

Искренуши, нем, vidе изврнуши. Искесипи, им, т. pf. п. і зубе, бie Искресапи, решем, v. pf. н. п. ватру,

3ähne weifen, ringor. Искесио зубе, anschlagen (Feuer), excito ignem. као лисица на шипак.

Искрепање, . vіdе извртање. Искидали, ам, v. pf. D) ent3wey reifen,. Искренати, рећем, vidе изврпіан. тавро. 2) Бубре, чи віnаnсеr реrfеи, Искривим, им, ү. p. trüттеп, ірdispicio.

curto.

[ocr errors]

2

ex alio.

Искривљивање, в. Фав Яrummen, in- Испариши, им, т. pf. e5briyen, aqua curvatioi

fervida eluo. Искривљивами, љујем, т. impf. tейт. Испаритисе, исе, т.г. pf. fi, im 34. men, incurvo.

de, oder beim Feuer erwärmen, calefio. Искрижали, ам, т. pf. In eфeisen Испасти, испаднем, v. pf. pеrаuѕfаt. fфnetben, diѕѕесо, н. п. јабуку, лу. len, excido, elabor. беницу, дињу.

Испевали, ам, (Рес. и Срем.) vidе исИскројиши, им, v. pf. н. п. кожу на пјеваіи.

onymy, die Haut zerschneiden auf Schus Hcnebamuce, amce, (Pec. Cpem.) vihe u. dgl., discindo.

dе испјевантисе. Искрпити, им, т. pf. аивfizen, con- Испердашиши, им, т. pf. :) bri bee sarcio :

Kirschnern: ein Fell auszieben, dehnen. „Каква му је зелена долама :

extendo. 2) sensu obscoeno: effutuo. Да искрпи, нова би му била, Испек, m. Refelgins (?), portio ѕiceraa „Да измјерн, претегли би конци. pro commodato lebete ad cremandam Искрснути, нем, v. pf. plqqli pa tes siceram. ben, repente existo, adsto.

Испен, нењем (и испнем), т. pf, in Искрспини, им, v. pf. паф cinanter die Höhe heben, elevo,

taufen, baptizo alium ex alio. Испептисе, пењемсе (и испнемсе), Искрспинисе, имосе, т. е. pf. ftd inв. r. pf. hinaufgeben, Plettern , ascendo. gesammt taufen lassen, baptizari alius Honeki, neuem, v. pf. 1) baden, pinso,

н. п., љуб. 2) brаtеп, аѕѕо, н. п. јагње, Искупипи, им, т. pf. Iostaufen, re Курку. 3) ракију, brennen, cremo. dimo.

Испијање, т. бас “Дивtrinten, ebibitio/ Искупипи, им, v. pf. fammeIn, col- Испијапии, ам, т. impf, au@trinten, epotoligo.

Испирање, п. бав Дивајфел, Дивјрӣ. Искупљање, п. бав Gammeln, congre len, ablutio. gatio.

Испирати, ам, y, impf. аивајфеn , Искупљали, ам, т. іmрt. fammeIn,

lavo. congrego.

Испирача, f. крпа, што се њом испие Искупљивање, n. das Loskaufen; ра што н. п. пушка), Ver 2Biffеѕ demtio.

Ben, Wischbader, Wischlappen , laciniæ Искупљивани, љујем, т. impf. Іована ad abstergendum. fen, redimo.

Испірлаши, ам, vide ишћерати. Искусурипн, им, т. pf. ale Rudtan. Испирлишати, ам, v. pf. ethaben wе.

de berichtigen, debita residua exsolvo. ben, texendo pingo. cf. измeтапи, Искуцавање, р. дав gов#lopfen, auf. Исписати, пишем, т. pf. 1) berausfфесі. Klopfen, emotio, quae fit pulsando.

ben, exscribo. 2) abidhreiben, wegftrete Искуцаваши, ам, v. imp. auftlopfen, chea, deleo. 3) verschreiben, verbraus pulsando removeo.

chen, consumo scribendo. Искуцати, ам, т. pf. н. и, чеп, или Исписаннее, пишемсе, у.г. pf. 1) та»

враѣ на бурешу, вивғlopfen, pul chen, daß man abgeschrieben wird, dem sando removeo.

leor. 2) sich satt schreiben, sat scripsisse Искуцкапи, ам, dim. 2. искуцащи.

Исписивање, п. 1) бав реrаufФteiben, Искушавање, п, vidе кушање.

exscriptio. 2) das Abschreiben, deletio. Искушавати, ам,, vide кунапи,

Исписівати, сујем, v. impf. 1) bets Искушали, ам, у. pf. perfифеn, tеnto. ausschreiben, exscribo. 2) abfchreiben. Искушеннік, m. Bеt govise , Doritius,

deleo. discipulus.

Исписиватисе, сујемсе, tr. impf. fit Исләисати *, леише, y. impf. н. п. ра

abschreiben lassen , deleri. Ha, fließen (von der Bunde, manat (vi- crachâ, f. die Abfdreibgebühr, pecua' rus e vulnere), cf. meku.

nia deletoria, quae datur scribae, ut Испавапи, ам, т. pf. etmlafen, dor soluto tributo nomen tributarii deleat miendo acquiro.

in codice debentium. Погодио не Испіватисе, амсе, т. г. р. по адв. какав човек с арачлијом да отпрди ichlafen, satis dormivisse.

арач, п. ј. да прдне засобие на Испадање, п. фав беrаuѕfalen, elap пуша (за сваку пару по један пуш). sus (?).

Кад наврши i12 пута, а он онда Испадати, ам, т. impf. Бехан&falen, одадре још једном по добро ; а excido.

арачлија га запиша: „Зашто во ? Испaрaпи, ам, т. р. дивсinancer fфnc. а он одговори: „Ово Каши идden, discinde

тина.“

І

re

« PreviousContinue »