Page images
PDF
EPUB

Изнаодити, им, vide изналазити. Изнаћи, ађем, v. pf. ausfinbig maфen, invenio (omnia quae commisisti). Изневериши, им, (Рес. и Срем.) vide изневјерити.

Изневјериши, им, v. pf. (Ерц) кога, verrathen, treulos an einem handeln, prodo.

Изнемоћи, могнем, v. pf. fadh me den, debilitor.

Изненада, ипberhoff, ex insperato. Изнети, несем, (Рес. и Срем.) vide изнијети.

Изн тисе, несемсе, (Рес. и Срем.) viде изнијетисе. Изнијети, несем, изнијо (изнијела, ло), v. pf. (Ерц.) 1) herauštragen, effero. 2) austragen, unter die Leute bringen, effero in vulgus. Изнијетисе, несемсе, изнијосе (изнијеласе, лосе), v. г. pf. н. п. кокош, ПФ auslegen, allever gelegt gaben, edidisse ova omnia.

Изнакао, кли, f. ðaš lufgefproffene, germen.

Изнићи (говорисе и изникнути), никнем, v. pf. auffprießen, germino. Изницање, п. дав luffprießen, germi

natio.

Изницами, ничем, v. impf. auffprießen, germino.

Изнова (из нова), von neuem (3. S. auf bauen), denug, ab integro. Износ, т. дав 24btragen, detritio: добро сукно за износ, für die. Stra. раве. Износак, ска, m. мало јаје, што кокош снесе на посљетку, кад већ оће да престане носити, òaš leßte Ey, ehe die Henne zu legen aufhört, ovum postremum gallinae. Износити, им, v. impf. Gerauštragen, exporto, effero.

Изнашење, п. даš Serauštragen, elatio, exportatio.

Изнутра, inwenbig, intus. Изнутрица, f. bie innerliche Arantheit, morbus internus.

Изобила, überßig, im Цeberfluffe, af

[blocks in formation]
[blocks in formation]

sectio.

Изрезивати, зујем, v. impf. anne

den, exseco.

Изреком, (Рес. и Срем.) vide изрије

ком.

Изрескати, ам, v. pf. zerfhuißeln, di-semdo.

Изрећи, речем (говорисе и изрекнем), v. pf. aussprechen, eloquor. Изрећисе, речемсе (говорисе и изрекнемсе), ѵ. т. pf. fih verrečen, dica quod olim dixisse.

Hopeшemamu, aw, v. pf. zerlöchern, pez

foro: сав барјак изрешетала тане

та.

Изригати, ам, v. pf.

1 quêrülpfen, И ригнути, нем, v. pf. eructo. И ријеком, (Ерц.) bei feinem eigentli= Фен Катеп, 3. 23. son obfcönен е. genständen, vocabulo proprio y. g. si penem dicas.

Изрити, ријем, v. pf. 1) quêmühlen, eruo. 2) zermühlen, ruendo corrumpo. Изрод, m. ber lusmurf, baê lušgear. tete, degener.

Изродити, им, v. pf. (in Menge) er zeugen, zur Welt bringen, gigno. Изродитисе, имсе, v. r. pf. ausarten, degenero. Изронити, им V. pf. herabrollen (wie die Erde des steilen Ufers), defluo. Израсити, им, v. pf. bethauen, rore

madefacio.

Изроситисе, имсе, ѵ. г. pf. Пф Без thauen, rore humector.

Изружити, им, v. pf. auf impfen, convitiis obruo.

Изручивање, п. баš 2lušleeren, vacuefactio.

Изручивати, чујем, v. impf. ausleeren,

vacuefacio.

[blocks in formation]

Изун

* m. vide допуштење.

[ocr errors]

Ико, м. (Ерц.) dim. 9. Илија.

Ико (и ко), икога, irgend wer, quisquam : ако и ко дође (доћи ћу и ја), si quis. Икоји (и који), којега, irgend welcher, quisquam.

Иколико (и колико), irgent eine Men ge, nur etwas, aliquantum. Икона, f. ein Heiligenbilo, icon (). Иконија, f. Grauenname, nomen feminae (Iconia).

Иконица, f. dim. . икона.

Иконос, т. діе Leife an ber Band, bie dem Heiligenbilde zum Fußgestelle dient, iconophorus (?).

spa, f. der Fischrogen, ova piscium, ст. мријест.

Илâ^ *; m. der Ohrlöffel, auriscalpium. Или, обеr, aut: или ја, или ши, ents

weder ich, oder du, aut ego, aut tu. cf. али, ја, јали.

Илија, m. (HAMAE) Slias, Elias. Илијиски, ка, ко, н. п. мјесец (бес July), Elias, Eliae.

Илица, m. dim. 9. Илаја.

Илинка, f. Grauenname, nomen mulie bre (von Elias in femininum movirt). Илинча, f. (ст.)

[blocks in formation]

Иловача, f. ber Letten, argilla.

Изустити, им, v. pf. aussprechen, elo- Hлok, m. Dorf und Schloß an der Donau

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

in Slavonien, arx Slavoniae. Илочанин, човек из Илока. Илочки, ка, ко, чоп Илок.

Иљада, f. ein Zaufenb, mille. Иљадар, m. einer, der Tausende besißt, homo mille numorum (dives). Иљадитисе, десе, v. r. impf. н. п. овце, vertausendfachen, auf tausend anwachfen, augeri millies:

, Трипут му се иљадиле овце Иљадица, f. dim. 9. иљада.

Иљађење, п. даз Bermehren zu taifen den, incrementum milliarium.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Инђа, 1. һур. 9. Инђија 2. Инђија, f. 1) nbien, India:

er

„Из Инђије, из земље проклете 2) Frauenname, nomen feminae. Ино, (ст.) андеrs, aliud (cf. друкчије): ,,На ино се њему не могаше auf eine andere Art, alio modo. Инокосан, сна, но, einzeln, einfam, Д. i. ohne andere vermanote Familien= häupter, bloß mit seinem Weib und Kino im Maufe, sine cognatis, cum sola uxore et liberis degens.

Иноча, f. 1 (ст.) друга жена, віе Иночица, dim. Rebenfrau, zmeite Frau (veben der ersten), uxor altera: „Нека буде сестри иночица Интерес, m. (у Сријему, у Бачк., и у Бан.) 1) давntereife, д. i. Die infen, fenus. 2) Intereffe, д. і. Ružen, fructus. cf. добит.

Интов, m. bie Ruhe, pilentum. Интригант, m. ber ýntrigant, artifex (malis artibus utens). Ова је ријеч (с интригама заједно) дошла у Србију прошавшије година. Интриге, f. pl. bie Sutrigen, Känte, artes (malae). cf. плетке. Инкар* m. die Abschwörung (einer фul), abjuratio debiti: ударио у инкар.

[blocks in formation]

mdas Evangelium, evanJ gelium (ist der Koran ges

„К нама брже оџе и ваизи! ,,Понесите књиге инџијеле "Ја сам глед'о у нашем инџилу Иње, и. eine Battung Self (haußreif), pruinae genus.

Поле (и оле), пur etmas, nut ein wenig, aliquantillum: да зна поле; да има поле памети; да је иоле вруће. Hpa, f. gegerbte Schafshaut, pellis ovilla depilis.

Ис! interj. gaut, um bie Chafe vor fid
Hca! zu treiben, sonus agentis oves.
Исаило, m. faias, Isaias.
Исак, m. Sfaat, Isaacus.

Иce, cema, n. der Theil, der Antheil, portio.

Исевање, п. (Рес. и Срем.) vide исије

вање.

Исевати, ам, (Рес, и Срем.) vide исијевати.

Исевци, вака, m. pl. (Рес. и Срем.) viДе исјевци.

Исејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide исизати.

Исек, m. vide исечак.

Иселиши, им, v. pf. über febeln, transfero.

Иселитисе, имсе, v. г. pf. übertebel, emigro, sedem muto.

Исељавање, п. дав Лебет tebeln, emigratio.

Исељавати, ам, v. impf. überftebeln, transfero.

Исељавашисе, амсе, v. r. impf. über stedein, muto sedem.

[ocr errors]

Исећи, исечем, (Рес. и Срем.) vide исјећи.

Исецање, n. (Рес. и Срем.) vide исије

[blocks in formation]

Исисати, ам (и исишем); v. pf aиз, fangen, exsugo.

Иситниши, им, v. pf, jertleinen, com

minuo.

Исјевци, вака, m. pl. (Ерп.) оно, брашно, што се по други пут исијева (на рјеђе сито) из мекиња, аз Пафи gerbte, farina secunda (?). Исјек, m. vide исјечак.

Искидатисе, амсе, v. г. pf. Бекен, disrumpor, н. п. од смија. Искилавиши, им, v. pf. einen Sruh (im Unterleibe) verursachen, herniam adfero.

Искилавишисе, имсе, v. r. pf. einen Bruch bekommen, herniam accipio. Искипети, пи, v. pf. (Рес.) überlaufen Искипити, пи, v. pf. (Срем.) (im Sies

dundo, effluo.

Исјећи, исијечем, v. pf. (Ерц.) 1) аив. Искипљети, пи, v. pf. (Ерц.) деп), теbauen, excido, н. п. челе, шиће. 2) Berhauen, disseco. Исјецати, ам, v. pf. (Ерц.) ¿erhaven, disseco.

Исјечак, чка, m. (Ерц.) од печена брава, или од козе, оно између бушова и ребара, дав ивдеђанene Stüd eines gebratenen gamme son ber Süfte bis zu den Rippen, pars exsecta agui assati: mаj се рани исјечцима. Исказати, кажем, v. pf. qusreden, зи Ende sprechen omnia dixisse. Искајашисе, јемсе, v. r. pf. genug bes reuen, satis doleo: кајемсе, не могу се искајати.

Искакање, п. даš Vusfpringen, exsultatio (?).

Искакати, качем, v. impf. aubfpringen,

exsilho.

Искалити, им, v. pf. m. ј. срце на коme, abkühlen, den Muth kühlen, expleo auimum.

Искаљати, ам, v. pf. mit Roth befhmu= Ben, luto foedo.

Искамками (искамкати), ам, v. pf. abjammern, elamentor. Искање, и. дав Begehren, Berlangen, petitio.

Искап, сf. на искап.

Искапати, пље, v. pf. auštropfen, aub. träufeln, exstillo: очи ти искапале! Искапиши, им, v. pf. ausflütfen (bi zum leßten Tropfen), exsorbeo. Искапљивање, п. дав 28{ [üfen, exsorptio.

Искапљивати, љујем, v. impf. bi auf ben lesten Ztopfen auštrinten, exsorbeo. Искараши, ам, v. pf. ausfchelten (öfferr. ausgreinen), objurgo.

Искати, иштем (у Босни по вароши.

ма ишћем), v. impf verlangen, peto. Искашисе, иштемсе (у Бос. по вар. ишћемсе), v. r. impf. um Srlaubnig bitten, sich erbitten, peto. Искварити, им, v. pf. verberben, corrumpo.

Иск сипи, им, v. pf. m. j, зубе, діе Зähne meifen, ringor. Искесио зубе, као лисица на шипак.

Искидати, ам, v. pf. 1) entzroen reißen, rumpo. 2) hyбpe, auseinander werfen, disjicio.

Искитиши, им, v. pf. aufpußen, ex

orno.

Исклати, кољем, v. pf. Berbeiffen, come mordeo: исклали је пси.

Исклијаши, ам, v. pf.hersorfeimen, progermino.

Искобељашисе, амсе, v. г. pf. fid Бек vorwälzen, expediri.

Искобити, им, v. pf. eraßnden, omine consequor, cf. кобити. Искозити, зи, v. pf. wetfen (von Bie gen), pario.

Искозитисе, зесе, v. r. pf. m.

ј. козе, werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искомадаши, ам, v. pf. Bertüđeln, in Stücke schneiden, disseco. Искончаши, ам, v. pf. н. п. чарапе, mit Zwirn aussticken, filo pingo. Ископавање, п. дав Нubgraben, effos

[ocr errors]

sio.

[blocks in formation]

dio.

Ископнети, мим, v. pf. (Рес.) 1 н. п. луИскопнити, ним, v. pf. (Срем.) (беница, Ископњети, ним, v. pf. (Ёрц.) erge=

hen, zerschmelzen, inwendig vertrocknen, exsiccor, dissolvor.

Искоренити, им, (Рес. и Срем.) vide искоријеними.

Искоријенити, им, v. pf. (Ерц.) аив wurzeln, eradico. Искорити, им, v. pf. ausheften (ba (das Federmesser aus dem Hefte drehen). Искосити, им, v. pf. obreiben, attero. Искосишисе, имее, v. г. pf. fi qurei ben (vom Kielde), deteror. Искочиши, им, v. pf. ausspringen, ex

silio.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Искупити, им, v. pf. fammeln, colligo.

Искупљање, п. дав Sammeln, congregatio.

Искупљати, ам, v. impf. fammeln, congrego.

Искупљивање, п. дав Coštaufen, redemtio.

Искупљивати, љујем, v. impf. loštau= fen, redimo.

Искусуриши, им, v. pf. ale xüftän. de berichtigen, debita residua exsolvo. Искуцавање, п. дав Loštlopfen, luf. flopfen, emotio, quae fit pulsando. Искуцавати, ам, v. impf. quftlopfen, pulsando removeo. Искуцати, ам, v. pf. н. п. чеп, или врањ на бурешу, quštlopfen, pulsando removeo.

Искуцкаши, ам, dim. 9. искуцаши. Искушавање, n. vide кушање. Искушавати, ам, vide кушами, Искушати, ам, v. pf. verfuchen, tento. Искушеник, m. bert Rovije, novitius,

discipulus.

dor

Ислеисати *, ленше, v. impf. н. п. рана, ließen (von ber Жинде, manat (virus e vulnere), cf. тећи. Испавати, ам, v. pf. ex{фаfеп, miendo acquiro. Испаватисе, амсе, v. г. р. (і fchlafen, satis dormivisse. Испадање, п. дав Derausfalen, elapsus (?).

[ocr errors]

Испадати, ам, v. impf. berausfallen,

excido.

Испарати, ам, v. pf. aušeinandes [net» Den, discindo.

[blocks in formation]

pf. im

Испеши, пењем (и испнем), т. die Höhe heben, elevo. Испетисе, пењемсе (и испнемсе), r. pf. hinaufgehen, klettern, ascendo. Испећи, печем, v. pf. 1) baden, pinso н. п. леб. 2) braten, asso, H. п. јагње,

Курку. 3) ракију, brennen, cremo. Испијање, п. bat Hubtrinfen, ebibitio Испијати, ам, v. impf, quštrinten, epoto Испирање, п. дав Хива фен, Цири len, ablutio.

Испираши, ам, v. impf. quêтафен lavo.

Испирача, г. крпа, што се њом испи f. ра што (н. п. пушка), Der iffe

Ben, Wischhader, Wischläppen, lacinia ad abstergendum.

Испирлати, ам, vide ишћерати. Испирлишати, ам, v. pf. ethaben we ben, texendo pingo. cf. изметати. Исписати, пишем, v. pf. 1) berus ben, exscribo. 2) abschreiben, wegstrei☛ chen, deleo. 3) verschreiben, verbraus chen, consumo scribendo. Исписатисе, пишемсе, v. г. pf. 1) ma

chen, daß man abgeschrieben wird, deleor. 2) sich satt schreiben, sat scripsissed Исписивање, п. 1) дав Seraus reiben, exscriptio. 2) das Abschreiben, deletio Исписивати, сујем, v. impf. 1) bet ausschreiben, exscribo. 2) abschreiben Исписивашисе, сујемсе, v. r. impf. fi deleo. abschreiben lassen, deleri.

Исписна, f. діе 216[гідей, реси nia deletoria, quae datur scribae, ut soluto tributo nomen tributarii deleat

in codice debentium. Погодио не какав човек с араҹлијом да отпрди арач, п. ј. да прдне засопце ня пуша (за сваку пару по један пут). Кад наврши 12 пуша, а он онда одадре још једном по добро; арачлија га запиша: „Зашто то a Он одговори: „Ово ћаши и писна,"

I

[ocr errors]
« PreviousContinue »