Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

гача,

[ocr errors]

Испитати, ам, т. pf. * erfragen, ex. Исповест, f. vіdе исповед." quiro.

Исповидипи , им, (Срем.) vidе испоИспити, пијем , v. pf, austrintеп, виђепи. ebibo.

Исповићеми, видим , (Ерц.) vidе исИспитивање, п. Сав &rforfфеn, exqui- повједини. sitio.

Исповиђеписе, видимсе, (Ерц.) vide Испипівати, myјем, т. impf, erfor. исповједиписе. fchen, exquiro.

Исповијаписе, јасе, т. г. pf. ft Win= Испичупура, т. (im eфers) Ser Efфия den, volvi: tura . austrinzer, potor. cf. изједипо- „Симна се права исповијала

„Дол” по игришту, по девојачком. Испишавање, п. Вав 2luвріffеt, emin- исповијед, f. (Ерц.) Die Beite, conctio,

fessio. Испишавати, ам, т. impf. au&piffen, Исповиједање , n. (Ерц.) ) ба SeiФten, emingo.

confessio. 2) das Beichte hören. Испішати, ам, v. pf. аивріffen, emingo. Исповиједали, ам, y. impf, (Ерц.) Испјевали, ам, v. pf. (Ерц.) i) aujin. Beichte hören, auscultor confessionem.

gen, absolvo cantum. 2) erfingen, can- Исповиједантисе, амсе v. , impf. tu adquiro.

(Epy.) beichten, confiteor. Испјевансә, амce, v. г. pf. (Ерц.) Истовијест, f. (Ерц.) vidе исповијед. vi fich aussingen , sat cecinisse.

Исповједили, им, v, pf. (Ерц.) ein= Исплазилии, им, v. pf. п. і. језик, mal Beichte hören, audio confessionem.

bеrроrrесtеn, sum onunce binaulteten Исповједиписе, имce; v. г. pf. (Врц.)

(die Zunge), exsero, protendo linguam. einmal beichten, coufiteor. Исплакали, лачем, y, pf, н. п. успа, Испоганими, им, у. pf. verunreinigen, , ausspülen, eluo.

polluo. Исплакати, лачем Ү. pf. erweinent, Испоганишисе, имce, v. г. pf, jih bea llendo acquiro.

sudeln (vom Kinde das sich bekad&t), Исплакапнсе, чемce, v. r. pf. Қї, аив. concacare se. .

weinen, flendi finem facio, sat flevi. choa, von unten weg, ab imo, desub. Исплавівање, п. 1) бав Semeinen, as- Исполаканиje , p." (fomif) » fаtоrif im

quisitio per iletumi 3) das Ausweinen, Beijte бer Rünф#fpraфe on исплаfinis flendi.

кали) das Ausschwemment ,

2nds Исплакиватни, кујем, т. impf. 1) et= spülen des Mundes, mit einem Glare

weinen, fleta acquiro. 2) ausweinen, Wein, bei großen Tafeln, nachdem desino flere.

man bereits aufgestanden, und sich die Исплатнти, им, т. pf. кога, коме, Hände gewaschen hat, elutio: ne ma auszahlen, exsolvo.

вина ни за исполаканије; дајде још Исплаtівање, р. Бав и заblе, so- једну (чашу) за исполакањије. lutie.

Испоредити, им, v. pf, an bie Ceite Исплаћивати, ћујем, 'v. impf. аива stellen, comparo. gahlen, solvo

Испоредитисе, имce, v. r. pf. є ким, исплеспи, лешем v. pf. flechten, sich in eine Reihe stellen mit einem , рlеctо. .

comparo. me. Испливали, ам, т. pf. beraus fфwim: Истории, им , v. pf. aulweisen, exen

tero. Истиловиті, имт, vidе испливати.

Ислостилінсе, имее , v, r. -- pf, ausfas Испљување, т. бев 21ив[реу еn, ex- ften, sich zerfaften, jejunio absumi. spuitio.

Исправа, ғ. ба * edit su etmав, бie Испљувати, ам, v, impf.

1 ansfpepen,

Sewilligung der Regierung, jus seriИспљуваши, љујем, v. pf.

ptum 'rei fасiеndae : донијо исправу Испљунути, нем ; v. pf.

exspuo.

низ Цариграда да понови (или да Исповед, f. (Рес и Срем.) vidе испо- начини изнова) намаспир. вијед.

Исправити, им, . pf. gеrаvе rіtеп, Исповедање, п. (Рес. и Срем.) vide corrigo. исповиједање.

Исправљање, т. Тав Веrаtеriten, corИсповедатн, ам, (Рес. и Срем.) vide rectio. исповиједати.

Исправљали, ам, v. impf, gerape rіф» Исповедаптисе, амсе, (Рес» и Срем.) ten, corrigo. vidе исповиједантисе.

Исправно, rефt, rесtе, Исповедити , им, (Рес, и Срем.) vide Испражњивање , п, дав 24u0Leeren, evaнсповједиши,

cuatio.

men, enato.

[ocr errors]

evacuo .

te11,

Испражњівали, њујем, y, impf. аив: einander gerhauen, disseco unum ex leeren, evacuo,

alio. Испразнитин, им ү. pf. atteeren, Испрескакати, скачем, т. pf. кога,

einen (im Gespräche) besiegen, zu Schans Испрасипи, си, v. pf, wеrfen (von Ber den reden, überreden, superare sermones Sau), pario.

Испреспи, едем, v. pf. erjpinnен, Испраснтисе, сесе, V. r. pf. п. ј.

nendo acquiro. краче, wеrfen (von mebreen Gülen), Испреи (говорисе и испрегнути), pario.

регнем , v. pf, aufpаппели , solvo Испрати, исперем, v. pf. aus wafфеи, equos. eluo.

Испречапты, ам, (Рес. и Срем.) vide Испрапиши , им, y, pf. Fіnаи в бegtei. испријечати. comitor.

Испречиписе, имҫе, (Рес. и Срем.) vide испратња , f, ber 2ьфіеѕ, дав ®elette

испријечилисе. auf den Weg, salutatio (usculum, ver- Monpeunibamı, am, v. pf. nach einans bera) viatica.

der zusammen nähen, consuo aliud ex Испраћање, п, фав фіnаubegleiten, alio.

! comitatio discedentis.

Испржити, им, у. pf. Drennen, tüften, Испраќали, ам, y, impf, bina #bеglеі. frigo (каву, дијете). ten , comitor discedentem.

Испржиписе, имсе, т. г. pf. ft, per= Испрашили, им, v. pf, betäибеn, pul- brennen, aduror. vere adspergo,

Исприбадатпи, ам, v. pf. паф einanber Испрва, аnfängli, primitus.

anjtecken, adfigo unum ex alio. Испрдак, шка, m. @rzeugnір бев Ўие. Исприбнјами, ам, v. pf. паф eixanber

3¢в, crepitus (?): колишно је дијenie, anichlagen, adfigo unum ex alio.

као испрдан (@jterr. Bеr ѕurgеnеvеl). Испријека (Ерц), роn per Ceite, а Испрдеписе, имce, (Pec.) vidе испр

latere, Испрдитисе, имce, (Срем.) јђептисе. hiспријечати, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. Испрднути, нем , v. pt." ausfargen, onanke, kreuzweise mit Riemen befes expedo.

{tіgеn, decusso lora. Испрђеписе, димсе, y, z, pf. (Ерц.) Испријечипти, им, . pf. (Ерц.) н. п. sich ausfarzen, expedo.

пушку, на вратима , fфіеf agilehneiz Испребијапи, ам, v. pf. vіеlfa) 3er: (das Gewehr g. B.), adclino. schlagen, coutundo.

Испријечишисе, имce, v. r. pf. (Ерц.) Испрегнути, нем, vidе испрећи. sich anstemmen gegen jemand, aduitor Испрегризапін, ам, v. pf. vitlfa 3ers in aliquem. beißen, dimordeo.

Исприківалін, ам, v. pf. ingejammt Испред, роr — hinweg, 'e conspectu : andmieden, accudo.

иди испоред мене , прође испред Испричапи , ам, т. г. pf. .) porergdb. куће; испред Божића.

len, enarro. 2) auserzählen, enarro. Испредавапіи, дајем: v. pf. паф einz Испричаписе, амce; v. г. pf. fit au8

ander ergeben, dedo unam ex alio. erzählen, sat narrasse. Испредање , п. Вав &rfpinnen, acqui- Испришивали, ам, т. pf. ingejam mt sitio pendo.

annähen, adsuo. Испрёдаши, ам, т. іmрѕ erfpinnen, Испробадатин, ам, v. pf. Berfieфeit , nendo acquiro.

compungo, Испрезање, в. дав Дивјрапnen, 50- Испровлачипи, им, v. pf. паф cinans lutio.

der durdsieben (die Fäden, Riemen, Испрёзати, режем, у. iinpf. aufpan. Heftel), trajicio. nen, solvo jugo.

Испродавати, дајем, v, pf. gas pers Испрека, (Рес. и Срем.) vidе испри- - kaufen, divendo, јека,

Испрорезивати, зујем, v. pf. in&gts Испрекивати, ам, v. pf. ingefammt fammt durchschneiden, discindo. ? überschmieden, 'recudo.

Испросёцапи, амі, (Рес» и Срем.) vide Испрекршлаши, ам, у. pf. 1 паф eins испросијецаnut. Испрекршћапты, ам, v. pf. Jancer in8 Испросијецан, ам, v. pf. (Ерц.) пафа Kreuz legen , decusso.

einander durchschneiden ; unum ex alio Испреламапій, ам , v. pf. паф cinancer disseco. gerbrechen, confringo.

Испросити, им, v. pf. 2) февојку , ers Испресецали, ам, (Рес. и Срем.) vide bitten, erfreien, impetro. 2) erbetteln испресијецапи.

emendico. Испресијецаши, ам, т. pf. (Ерц.) паф Испросни, нa, нo, erteten, precibus

[ocr errors]

impetratus. Србљи приновиједају да Испанчати, ам, т. р. бапn weeken. само четири патријара треба да extenuor (d. i. weniger werden). буду на зеңљи, и да се србски па. Истаћине (говорисе и испакнунтисе) пријае звао пети испросни: истакнемсе, v. r. pf. ft bеrроrtbu, зашто су га Србљи испросили од erbieten zu einer Unternehmung, ex. оне четворице.

sisto. Испузати, испущем, v. pf. D) pinайв. Йотеглини, имі, v. pf. 1 авieben, Deja

Frteфen (wie vit Sinber), erepo, 2) bin. Испегнупи, нем, v. pf. Jпси, extendo. aufklettern , enitor, erepo.

Истезање, р. бав Дивьёфnen, extensio. Испунити, им, т. pf, i) aufüler - Ислёзапіи, шежем, т. іmрt. aивтер.

B. die Sti&erey nad innen zu) expleo. nen, extenso. 2) erfüllen (den Befehl), impleo, facio cmekap, aufs neue, von vorne, denua. satis.

cf. наново. Испунилисе, нямce, var. pf, wоu wеr. Испелиппи, ли, 7, pf. Talben, pario.

Фей, impleor (мјесец, човек у образу). Испелиписе, лесе, т. г. pf. talken (von Испуњавање, n. Das grfülen, imрlеtіо. mehrern Kühen), pario, Испуњаващи, ам, у. impf. erfulen, Йошерапи, ам, (Pec.) и Срем.) vide impleo.

ишкерапін. аспупчилтисе, нмсе, т. г. р. піф бо Исперивање, р. (Сес. и Срем.) vido

(egen oder legen, daß der Nabel zu ишћеривање.

oberft kommt, umbilicum protendo. Исперивати, рујем, (Рее. и Срем, Испусп, m, марва не ма испуспа, bat

vidе ишкеривати. keinen Plaß, um dabin ausgelassen zu Hcmeku, mene, v. pf. auslaufen, effluas werlen

; дао му испуспі, меlеgenheit Испи, йдем, vidе нһи. verfфаfеn gur $iumt, fugae copiam fеcіt. Исти, та, то, feloft, ipse. Испуслиши, им, v. pf. Qивајffen, di- Испіва (истива), f. meerfфаитеnе Pfei. mitto.

fe, fistula fumatoria e spuma marina. Испуститисе, имее v, f. рт. fiser. Испија (и пија), Iangfam, Leife, lеntе.

wabrlosen , negligo rem meam. Истина, . Die asrbeit, veritas. Испуцали, ам, v. pf. perften, rumроr. Испини, на, но, wahrhafta Teo Испуцажисе, цаjyce, v. P. pf. н. п. Истинишӣ, па , mo, rax.

пушке, попови, fit fatt fфiepen, sa. Испинскӣ, қa, кo, н, п, истина, фаре, tis sonuisse (de tornientis):

wahrhaft, verissimus, ipsissimus: ma „Јуче су се пушке испувале

је истинска лаж. Испуштање, и. дав Диваўen, emissio. Истинскивање, . бав фінаивеrdей, Испўшпани, ам, т. impf, auslaffen, extrusio. dimitto.

Исписківати, кујем, v, inpf. бia. Испуштатисе, амсе, т. г. impf, ji ausdrüden, extrudo, urgeo foras, verwahrlosen, negligo me.

Истиснути, нем, у. pi. Бinauderu. Испуштипии, им,

vide

испусЩипти. đen, extrudo. Испўшлиписе, имсө, vidе испуспи. Испицање, р. vіdе истјецање.

Испицамисе, пиҷемсе, vidе испје. Испушћање, п. vіdе испуштање. цаписе. Испўшатии , ам, vidе испуштами. Испјецање, р, (Ерц.) бав феrроrtbun Испӱшћатисе, амce, vidе испушша- zu einer That, adparitio, oblatio.

Испјецатисе, јечемсе, т. к. impf, Mcma, (cm.) durch poetische licenz vers (Epy.) fich bervorthun zu etwas, ex

fürt, ftatt од истока, рот Дufgang, sisto. ab oriente sole :

cm8 (Mako), gerade fo, eodem plane „Сјало сунце иска до запада,

modo. „А не сјало ђе је моја мајка Истоваравање (исповаривање ?), д. Иставиши, им, v. pf. н. п. лонац, das Abladen, deoneratio , exoneratio.

вралга, ) megtelen, removeo. a) auФ. Исповаравани (исшоваривати ?), ам, beben (die Thür), evello.

v. impf. abladen, deonero, exonero. Истављање, п. 1) бав 23egftеlеt, re- Исповарипти, им, v, p. 1) аЫЦарев motio, 2) des Ausheben, avulsio.

(die Waare), deonero. 2) abládon (den Истављати, ам, v. impf. 1) wеgfect, Wagen), exonero. removeo. 2) Husheben, avello.

#cmok, m. der Sonnenaufgang, sal Испакање, р. дав Дивјфеntеn, efusio. oriens, ortus solis, Истакапи , пачем, v, ішpf, aufфея Исптолковали, кујем, т. pf. (по на. ken, effundo.

мастирима и у њемачкој по варо. Истакнушсе, немсе, vide испансе: Puma) verdolmetscen, interpretor,

Писе.

Писе.

MOM, 1)nur, nichts als, nonnisi. ) cyc, m. Jesus, Jesus,

erit, priman, demam. cf, пек. Исусов, ва, вo, 3e, Jes. Истопиши, им, у. pt. fфmelsen, lique- Исцедипи, им, (Рес. и Срем.) vidе исfacio.

циједити. Источити, им, т. pf. 31 &nse fфеи. Исцеђивање, п. (Рес. и Срем.) vidе исken, effundo.

цјеђивање. Источни, на, но, іftlik, ab oriente sole. Исцеђивали, ђујем, (Рес. и Срем.) тіИспраживање, р. Уав ЗufammenfuФеп, dе исцјеђивати. conquisitio.

Исцёпалін, ам, (Рес, и Срем.) vidе исИстраживати, жујем, т. impf. sufата цијепати. mensuchen, conquiro.

Исценаписе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Испргани, ам, v. pf. entime, reigen, исцијепашисе. rumpo.

Исциjедити, им, т. pf. (Ерц) aufeia •йстегнуци, нем, v. pf. entreigen, ben, excolare. eripio.

Исцијепати, ам, т. pf. (Ep4) serfpal. Испребити , им, (Рес. и Срем.) vide ten, discindo, diffindo. испријебипи.

Исцијепатисе, амсе, т. г. pf. (Ерц.) Истрёсање, п, бав Дивбeuteln, 2u04 seine Kleider zerriffen haben, lacera schütteln, excussio.

veste sum. Истресами, ам, т. іmрt. auseuteln, Исцјеђівање, р. (Ерц.) баѕ u&feiben, excutio.

excolatio. Истреспи, cent, v. pf. aufфütteln, Исцјеђивали, љујем, v. impf. (Врц.) excutio,

ausseiben , excolare. Испријебили, им, v. pf, (Ерц.) аива Ишање, п. 1) vidе бацање, 2) баѕ gi. rotten, extermino.

len, festinatio. Истринипін, им, т. pf. Ferprüteln, Итар , шpa, po, fфnel, velox. confrio.

Итали, ам , v.impf. .) vidе бацатвиИсторнуши, нем, vidе утрнуши. 2) eilen, festino. Испрошиши, им, 2) vidе испіриниши. Иппац, ица, m. 2) на један итац, auf

2) nach einander verzehren , expendo einmal, im Nu; repente. 2) jedan unum ex alio.

итац баруша, пі. ј. онолико, колиИсперти, рем, испръо, v. pf. erreiben, ко се пушка може напунити само contero.

jepan nym, ein Scuß Pulver, portio Испругаши, ружем, v. pi. aufфабен, singula pulveris pyrii. erado.

Иmење, и, (Pec.) vidе ићење. Испирулин, им, v. pf. beefaulen, pu- Иmепи, иптим, (Pec.) vidе икети. trefio.

Итити, йм, vidе бацили. Испрӱниги, им, v. pf. н. п. уни из Итии, им, (Срем.) vidе ићепти.

главе, bеrаudіtbern (mit бет Жатт), Ишко (и шко), vide ико. expurgo.

Иплен, на, но, (у Сријему, у Бачк. Иструнилисе, нисе,

pf. verloren

и у Бан) aufgemedt, ingenii vividi. gehen, perdor (vou kleinen Dingen, múa, f. die Eile, festinatio. Imba

је ђаволски посао. Иструнули, нем, vidе нструлили. Ишост, f. Die Gile, festinatio : у ишо Испірчавање, п. бав фіnаuѕlаujet, ex- Ипош€ 1 шти. cursatio.

Ирина, бie Офneligteit, velocitas. . Истрчаваши . ам, т. impf, pinaulай. Ипрост, f. vіdе итрина. fen, excurse.

йкење, р. (Ерц. и Срем.) дав &ile, Истрчапій, чим , v. pf. Finanslaufen, festinatio.

иһени, итим, т. impf. (Ерц.) citen, Испўпигми, им, v. pf. tumpf maфen, festino. obtundo.

йін, ждем, т. impf. 1) geben, eo. 2) Истурчили, им, v. p. naфeinancer tür.

иде tisch machen, facio esse Turcam alium

носа; новци (н. п. у Турex alio,

ској не иду банке (не иду ни у њеИстурчитисе, имосе, . pf, insge. мачкој, него и носе људи); како

sammt Türke werden , fidem turcicain иду сад ови дукати ?) и т. д. amplector unus ex alio.

Илиндија *, f. ба в рrіttе wеbet бес Ислући, мучем, v. pf, 1) зејФlagen, Mohammedaner, nach Mittag, oratio

contundo. 2) zerstoffen , contundo. tertia Mohammedanorum. Исукаши, исучем, v. pf, bеrаврів, ичага*, м. Деt türeijФеп дьев, поbiВер; eyolvo, extraho, н. п. пријева.

lium Turcarum genus :

[ocr errors]

cf. прун).

excurro.

крв да наtаснијег, вино из бурета,

(со и.

Шпан.

„Али Турци цареве ичаге -- Ишчекивали, кујем, v. impf. Гаттеп, „Млого Турак” цареви ичага

erwarten bis alle beisammen sind, ex, Yu, interj ber laui um die Hühner zu specto dum conveniant.

vertreiben, soous pellendis gallinis. Ишчекiвапінсе, кујемосе, т. г. impf, Ишірати (изшараши), ам, ү. pf, punt sich jarnmeln , exspectare se invicem machill, varlego.

loco certo.

. Иniperm*, п. 23ine, nutus : казао му Ишчепркати, ам, v. pf. ) auf arts

ишаретом, п. ј. намигнуо на њега. ren (wie die Henne) erado. 2) zerfdar: Ишіпати (изі етапи), ам (и ишећем), reil, radendo corrumpo.

v. pfDerausipazieren, prodeo. Ишчерупіапи, ам, v. pf. Berrupfеи, Ишибати (изншибати), ам , v. pf. mit convello.

Kuiban ferpeitiden, virgis caedo. Ишчешапти, шем, v. pf. н. п. уш из Ишкање, р. дав Иш rufen, vox иш, иш. главе, bеrаuЗfragen, effrico. і шкарпи, ам, y. impf. пш! rufen, Ишчешљати, ам, v. pf. 1) авғäm. angeniдо иш,

men, pectino., 2) (fig.) durchkämmen, Ишнути, нем, у. pf. einmal иш rufen, striegeln, pecto. 3) durchziehen, durch,

hecheln, perstringo. Иш кчилик (изшокчити), им, v. pf. Ишчилепти, лим, v. pf. (Рес.) аиваеђеп,

па елilancer sum Шокац тафеn, fa- Ишчилипи, им, v. pf. (Срем. fein &nbe

cio esse шокциm unum ex alio.. Ишчиљети, лим, v.prt. (Ёрц.) erreiheit Ишончаписе (нзиокчипсе), имосе, у. (vom Wein u. dgl.) deficio.

г. pf. In&qejamt Шокац реrреn, tіо ишчиспиши, им, v. pt. reinigen, exшокациоuѕ еx alio.

purgo. Ишпан, т. (у Сријему, у Бачкој иу Илічупапши, ам, y, pf. 1) auraufen,

bah.) der aufleber der Urheiter, (der evello. 2) ferraufen, divello , velleade Span, mynah in Srain, Costeävas im

solvo, Constantin), praefectus agrum colen.

tium, aut aliorum servorum. Ишпанов , ва , во, бев ишпан, той

J. Импіаневица, f. бев ишпан Хrau, uxor то ишпан.

J. Иштал? m. See 24ppetit, cibi appeten- â, , pron. ich, ego. tia : ово отвора иштал.

Ja, 1) Ja, ita: Ишпали*, adj. indecl. bei 2ppetit, ар

А, Је ли тако ?

Б. jecni, ja, cf. да, Интенип (изшении), им, v. pf. 2) ja ja, ja mi, entweder ich, oder du, werfen, pario catulos.

aut ego, aut tu, 3) у пјесмама на неИшпеницисе (изшпениписе), несе, ким мјестима гопiово не значи ниш,

v.pf. sämmtlich Jünge werfen (von Jüns па, него се додаје само да изиђе

бinjen) pario: ишпениле се све кучке. пуна врста, н. п. Ишпеліипи (изштетили), им, v. pf. . „Ја када се понапише вина

beschädigen, verderben, corrumpo, laedo. „Када виђе Чупићу Стојане Ишпипалии (изшципапи), ам, у. pf, „Ја у боју Црнобарца Сплацка

jerkneipeut, jer;wident, convello. „Ја два врана два по Богу брата – Ишћерапи, ам, v. pf. Ерц.) binaив, Jaaњe, n. vіdе јање. jagen, expello.

Jaaпiн, јашем, vide jапи, Ишћернівање, п. (Ерц.) бав фінаив: Jaahn, fa, fe, н. п. коњ, Reit i, jagen, expulsio.

equitatorius. cf. jашали. Ишћернівали, рујем, v. impf. (Ерц.) Јабана*, f. .) pie Sremse, terra exhinausjagen, expulso.

tera : није ми јабана, еr ift mir uit Ишћесмати, ам, т. pf. Ourlüфеrn fremd , er ist mir etwas verwandt, est

(Urt Stiderey), opus perforatum fa- propinquus mihi. 2) не говори на јабаcio.

Hy, nicht ungereimt, nicht befremdenda Ишкил*, m. cf. прстен..

non insolite. Ишчашиши, им, v. pf. н. п. ногу, Јабанац, нца, гр. Веr Sreme, alienus руку, aurentеnt, luxo.

cf. пуфин, Инченаписе, амосе, у. г. pf. einan? Јабанлија m, vide jабанац.

der erwarten, exspectare se loco dicto. Jaốânckî, ka, ko, fremd, alienus. cf. myk. Ишчекивање, п. Вав баттеl аn еі. Јаблан , m. per Pappelbaum,

populus, nem verabredeten Orte, exspectatio JahaâHob , ba, Bo, Pappel :, populeus. in loco certo.

Јабланҫвії, кa, кo, pon Pappel, populeus:

[ocr errors]

pélens cibi,

,

[ocr errors]
« PreviousContinue »