Page images
PDF
EPUB

ве

lus parva.

„„Ја.fy mеби понуде донепти: Јагњед, m. Bеr Фарреваит, бie pap» „с јаблан” дрва јаблански јабука pel, populus. „Суви шљива са сировин грана

Јагњење , п. Das &ammen, partas. Јабука, f. 2) Оer 2pfelbaипi , malus. 2) Јагњепина, f. 1) бав &amnifleijФ, card

ber 24pfff, malum; отишли на јабуку, agnina. 2) das lammfell pellis agnina. cf. колачи.

Јагњећи (јагњеќ1), fa, fe, gапіт»; agui: Јабуков , ва , вo, pfel з , mali. Јагњеште, и, din. p. јагње. Јабуковац, вца, m. ein Stab vom Jaribio. m; (cm.) das Lammen, agno. 24pfelbaum, baculus e malo.

rum partus: „Да грдне цркве ! абит Јабуковача, f. Ser Giver, cidrus.

јесни свепаца! чудна мјесла за Јабуковіік, m. vіdе јабуковача.

јагњиво! устaвидеmе коње, да се Јабуковина, f. 4pfelbols, lіgnum maki, пуспа Бога намолимо” (приповије. Јабучар, m. a) der Apfeifrämer, poma- дају да је рекао некакав Epijeroвaту;

rius, poma vendeus. 2) der Liebhaber Кад је ударио поред некаква von Wepfein, qui amat mala.

ликог намастира). Јабучарев , ва , во , vidе јабучаров. Јагњпи, им, v. "impf. Iam men, edo Јабучаров, ва, во, бев јабучар.

again, enitor. Јабучић, m. eiin junger 2ipfeibaum, ma- Јагњіпінсе, імсе, т. г. impf. (аттеп,

pario (de ove). Јабучица, f, dim. 2. јабука. 2) Der Јагода, і) бie Stobeere, fragum. 2) беаця Ubainsupfel, pomum Adami.

enzimniername, uomen virginis. Јавити, им, v. pf. ).Берапnt maфen, ри- Јагодина, f. 2) варош (1 31Iдине) у

blico, manifesto. 2)Oble, vor den Schafen Србији близу Мораве. Јагодинац bergehen und sie leiten, duco oviculas. (нца), човек из Јагодине. ЈагоЈартисе, имce, v, r. pf. комме, fid) дінка; жена из Јагодине. Јагоmelden, einsprechen; sich offenbaren, era динскiп, кa, кo, but Јагодина. 2) cheinen, adpareo.

брдо у Рађевини, Јевкање, п. dim, p. јављање.

Јагодица, f. 2) din. . јагода, 2) јагоЈавкалінсе, амсе,

diin.

9. јављаписе. дицце, pie Bange, genae. Ј: Eљање, . дав "Reihe, signifiсаtiо, Јагодњача , f. Tп, j. крушка , eine 21st Jábbanut, am, v, impf. melden, significo. Frühbirnen, piri maturi genus. Јављаписе, амce, v. г. impf. jid, nnel. Јагорчевина, f. (у Сријему) vidе јаго

3.r, saluto, ingrеdior. Јавн?, на, но, Фfenbar, manifestus. Јагочевина, f. drt frauf8, herbae Јавнупінсе, немсе, y, r. pf. dim. pon genus. јавни се.

Jarpu*, m. der Fuchsschimmel, equus vaJab ip, 'in. der Ahorn, acer platanoeides riegatus (ut suut ova coturnicis). . Linn.

Jarpзасп, па, по, ,Elein gefcheсtt, equus Јаворина, f. vіdе Јаорина.

variegatus. Јаворов , ва, во, роті 21born, acernus. Јагрзов, ва, во , бев Ўифsfimmels, Јаворовина,.. 25ornbols, lіgnum acernum. equi variegati, Jacopje, n. (coll.). Úhorn äume, acera: Jan, m. der Kummer, das "Beh, aegri„Седлом бије о japopje

tudo : иди јаде и чемере! јаде неЈагань: II, њаца , m. pi. pie gämmer, agni. сити ! jeбeм му јаде; јади га убили! Јагаючићи, m: pl. dim. p. јагањци. „Ој ђевојко, моj me jад убио Járna, f. ein durch Braten geborstenes „Нек” су њему двоји, піроји јади :

Korn Kukuruz, granum zeae tostione „Једни јади ће се це виђесмо, diruptun. cf. кокица.

„Леуги јади ђе се не саспасмо, Jaranka, f. Frauenname, nomen feminae. Трећи јади ће се не љубисмо Јаглук *, m. ein gejiitteedy meiptu), Јадан, дна, но, acni , unjelig, unglüd. sudarium (acu pictum).

miser. . Јаглучић, ni. dim, v. јаглук.

Јадар, дра , m. 1) вода у Србији (mече Járnia *, f. Ha jarvy, reißend (geht die између Цера и Гучева, и умјече у Baare ab), raptim (vendidi).

Дрину ниже љеніннце). 2) кнежина Јагмили, им , v. impf, fid, um еtmав Зворничке наије (око ходе Јадра). teiten, rapio,

3) (Lрни Јадар) вода у Босни (извиДагмитисе, имсе, т. г. impf. око шта, ре у Краљевој гори под Кушлипом).

sich drängen, reifen um etwas, rapio JAAKKOBåme, . das Webklagen, lamendiripio, emo, distraho certatim.

tatio , ejulatio. Јагњад, f. (coll.) junge Rämmer, vide Jaдиковали, кујем, т. impf. wеbеlа: јагаюци.

gen, lamentor: гње, њена, р. Ўas gamm, aguus. Јадиковина, f, (cm) $rauerbaum (2) :

чевна.

[ocr errors]

2

lidi,

[ocr errors]

scapuѕ tеlі:

гусле јаворове

Jakua, m. Manasname, (von Jakob ?) „И гудало од јадиковине

поmеn yiri. . Јадитін, им, y, impf. flagen, queror. Jana*! (cm.) ha! (beim allah!), heus, Јадитисе, имсе, т. 1. impf, itbеtlagen,

bercle : conqueri.

„Јала кардаш! јуриш на душмана Јадник, m. Der 2rme, miser!

Janak, m. der Graben, Sanal, fossa cf. Јадница, f. Bie drme, miѕеrа,

јарак, Јадо! interj. припијевасе фешто у Јалакање, п. Вав jaлa rufen, exclaпјесмама, н. п.

mаtiо јала ! „Да ли ми је јадо! jeднa литра злапа Јалакапій, ам (и јалачем), т. impf. „Да позлатим јадо ! Богданова јала rufen, exclamo jала.

врата

Jaлaкнули, нем, v. pf. јала : rufen, Јадовање, p. pas Pummerpole geben, exclamo jала! der Gram, aegritudo,

„Кад ли болан Турци јалакнуше и Јадовати, дујем, v. impf. fіф grämen, Jали, обеr, aut, cf. или, али. іngето:

Jaanja *, f. das Ufer, ripa, litus : „Јад јадујем, ником не казујем „Мрпва Марка на свог коња врже, Јадранин, п. Winer aив бет Јадар. „Па га снесе мору на јалију Јадранка, f. Wine aив бет Јадар. „Не носи је сужњу на галију, . Јадрански, кa, кo, 1). Забеер. з) javrifф. „Већ је носи мору на јалију Je, jaema, n. vide jaje.

Jänga, f. 1) das Nebenpferd des Saums Jâs, m. (bei der Mühle) der 26seitkanal fuhrmanns, das sein Gepäck trägt, und

neben dem Wehr, canalis praeter mo- das er zuweilen selbst reitet, equus lem, aqua mole reducta.

jumentarii equitatorius, 2) der Triumphs Јазавац, вца, m. Bеr раф8. meles wurf im KANC-Spiel, jactus victor in lu. (ursus meles Linn.)

do KAHC, quem vide, Јазавчји, чја, чје, н. п. мраг, Дафв , Jaлмaн*, m. Der Slintenfфaft bів #um melis.

Сфов,
Јазак, ска, m. 1) намастир у Фрушкој „Којано је златом обљевена

гори. 2) село код мог намастира, Од јалмана до горњег нишана
Јазачки, кa, кo, p. Jазак.

Jảnos, Ba, 'BO, 1) unfruchtbar, sterilis. Јазбина, f. рупа у земљи, дав Зафв. 2), gelt, non praegnans. loch, caverna melis.

Јаловац, вца, m. н. п. ован, иnfrut. Јазија*, f. vіdе писмо 1:

bar, verschnitten, sterilis, castratus. „и артије књиге без јазије

Јалова чорба, f, cine Art Suppe, jus Јазук *! Сфате! dolendum ! cf. штета. Јаињй, ња, ње, н. п. љуска, @p = , оvі. Јаловиње, д. бав gelte 22ies, pecus Tajapa, f. ш. б. шљива, 2rt grоffеr, sterile. weißer Pflaumen, pruni genus.

Јаловити, им, y. impf. 1) ова , vets Јајац, ајца, m, град у Босни.

schneiden, castro, unfruchtbar machen, Jaje, jajema, n. das Ey, ovum.

reddo sterilem. 2) краву, кобилу, Јајце, д. dim. 9. јаје.

Obqy, durch Mißhandlung um die Fruct Јајчанин, ф. човек из Јајца.

bringen, facio abortire. „Кулу гради беже Јајчанине

Јаловитисе, исе, т. г. impf. н. п. краЈан (comp. јачі), кa, кo, jtar, robustus , ва, хобила, tommt бie Trut, fortis , firmus.

abortit. Јака*, f. vіdе колијер.

Јаловица, f. п. ј. крава, или овца, Јакија*, f, бав pfafter (oon Ceife, gelt, non praegnans, sterilis.

Branntwein und Eyern) auf die Stelle Janobka, f. vide janoBuya. des Pferdrüdens, die vom Sattel wund Janobbêre, n. 1) das Verschneiden. cagerieben ist) emplastrum in dorsum e- stratio. 2) das Mißwerfen, abortus. qui attritum a sella,

Јама, f. Die Brute, foyea. cf, рупа. Jako, vide càs.

Јамац, мца, m. vide jeмaц. Јаков , m. Засоб, Jacobus.

Jamayno , verläßlich, gewiß, certo, certe. Јакосан, сна, но, vidе јакостан.

Јамепина, f. augm. p. јама. Јакостан (и јакосан), сна, но, шаф. Јамин, ит, impf. 1) копати јами.

tig, ftare, potens (meist von Gott): Bor ke, Rebgruben machen im Weinberg, је јакостан.

fødin vineam, 2) wegråumen, tollo, Јакошњй, ња, њe, tfig, qui nunc est. aufero : јами по спутта; јами говЈакред*, m. per corpion, scorpio, на, јами шалу. scorpius :

Jamuk, m. im Weinberge die Rebgrube, Ђе пливају гује и јакрепи

foyea yiti serendae.

culi genus. .

sum.

Jaмица, f. dim. 9. јама.

Ja parete, n. das Vorüben des Roses zum Jambéme, n. das Graben der Rebgruben Wettrennen, equi exercitium ad cura

im Weinberg, fossio vineae. Јамурина , f. vіdе јамешина.

Japaчипти*, им, т. impf. п. ј. коња за Јана, f. Tіdе Јања.

mpky, das Roß zum Wettrennen vors Јанки6, м. dim, . Јанко.

üben, exerceo equum ad cursum. Janko, m. Mannename (von JoBau ?), 20- Jape, pema, n. ein junges Stüd Biegens men viri,

vieh, capella aut caper juvenis. Јанчик, m. vіdе парчуг.

Јаребица, f. vіdе јеребица.
Jawa, Frauenname , nomen feminae. Јаребичји, чја, чје, vide jeрeбичја.
Јања, й. 1) etätten in per 3mоrnіtеrѕ Јаренце, цеша, п. vіdе јареце.

наија (на лијевом бријег у Дрине). Јаренна, f. 1), Sleif von jungen Siege 2) Fluß der sie durchfließt.

lein , caro haedi. 2) das Ziegenfell, pelТањад, f. (coll.) vidе јагњад.

lis baedi. Јањац, њца, m. дав gаmm, agnus Japehй, ha, fe, Bohв», haedi. (ријелко се говори).

Јарешце, цела, p. dim, v. јаре. Jahe, n. das Reiten, equitatio. Jaридa, f, Stauenname, nomen feminae Јање, њепа, п, vidе јагње,

Јарић, m. н. п. јечам, лан,,Commеtѕ, Јањење, п. vіdе јагњење.

aestivus. Jaњeтина, f. vіdе јагњепина. Јарина, f, вуна од јагањаца, Доде ров Jameki, ka, ke, vide jarbekr.

tämmern, lana agnina. Јањенице , п. dim. p. јање.

Јарина, f, pie Commerfrut, frаgеѕ aeЈањиво, п. vіdе јагњиво.

stivae, vernae. Jäњина планина (гора) f.

Јарики, m. pl. vіdе japaд. „Кроз некакву Јањину планину Јарица, f. п. ј. -шеница, Commerње Јањиши, им, vidе јагњиіп,

jen, triticum aestivum. Јањиписе, имce, vidе јагњигтисе. Ја рица, f. eine junge Biege, capella. Јањичари, m. pl. vіdе јењичари, Japичица, f. dim. p. ја" рица. Јањок, m. 2ntona (?), Ancona : Јарно сунце, в. (сл.) lite (uno Фан „Вино пије од Јањока краљу

me) Sonne, lacidus' sol et calidus: »y Jатфоку граду вијеломе

„0 јуначе! моје јарко сунце Јањци, њаца, m. pl, vide jагањци. Јарко сунце на високо при си – Јањчићи, m. pl. dim, , јањци. Japmax, m. die Wage (am Bagen), jugum, Jao!

moran Dіе ждрепчаници (Ortјфсiн. Jaor! (Ep4.) ach, weh! heu!

Schwänkel, österr. Drittel). Jaoj!

Japmehka, f. Frauenname, nomen fcЈаорина (Јаворина), f. планина у Босни ; minae. .

Колика је Јаорина планина, злато!— Јармењая, m. м. је сврдао, деr оф. Jana, m. (у Сријему и у Бачкој по ва. bohrer, terebra jugo perforando. Ycma рошима), Papa, tata.

су јој динаром прорезана, а гузиЈапија *, f. vіdе грађа,

ца сврдлом jармењаком пробунеЈатица, m. dim, p, јапа.

на (кад која стискује уста кад гоЈапунце, цепа, д. Беr аntel, pallium. вори, а једе за двојицу).

Послије китие јапунце (не треба). Japyra, f. die Bergriese, alveus de mo Jap, in per Херепваrt : посијао жито на te decurreps.

jap, im etgenfake бer 23interfaat, se- Јаружица, f, dim. . jaруга. mentem fecit verga m.

Јарчев, ва, во, бев Зоёв, capri. Japa, f, die Siße (vom Ofen), calor (for- Japrebuha, f. Bodfleisc, caro caprina. nacis),

Јарчина, f. augm. p. japaц. Japan, f. (coll.) junge Ziegen, capri et Japunk, m. dim. 1. japay. caprae juvenes.

Јасак * m, das Verbot, interdictum : Japaк, рка, ш, .) vide jалак. а) село у „Цар Сулеман јасак учинио Сријему.

„Да с не пије уз Рамазан вино. Japan, pma, o. das Joch, jugum. Јасакчија *, m. der türkische Geleitos Japan*, m. der Freund, Vertraute, fami- mann, comes et defensor, Jacakyajy liaris (cf. друг, пријатељ).

воде у Турској владике, и велики „Ој ћевојко мој стари japaнe! — трговци. Japaница, f. Die Bertraite, Steinbin, Jacакчијин, на, но, бев Beleitemann, amica, socia.

comitis. Japaнcтвo, D. Die Befelfapaft, Bertraut. Јасан , сна, ңо, беш , liquidus (de voce). ichaft, societas, necessitudo.

Jaoen, m. die Siche, fraxinys, Japaц, рца, д. тех Bod, овраг. Jacehậk, m. der Éschenwald, frazinetum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Neum.

јање.

[ocr errors]

Jacthnya, f. nom. propr. eines Flußes, der Jayk, m. die Wehklage, lamentatio.

aus demu Rudnifergebirge kommt. Јаўкање (јаукање), п. бав 23ebtlagen, Јасенов, ва, вo, Sјфел, fraxineus.

jamentatio. Јасеновац, вца, m. ein &fфенitab, bа- Jaукали (јаукати), јаучем, v, impf. culus fraxineus.

wehklágen, lameutor. Јасеновац, вца, m. варош у Славонији. Јаўкнути, нем, v. pf. web rufet, ejulo. Jace'HoBaya, f. der Gjdenprügel, fustis Jaijuja *, f. die fünfte Bethzeit der Türfraxineus.

ken, hora quinta orandi Turcarum. Jacenobiua, f. Eschenholz, lignum fraxi- Jayâlbe, m. das Ersfarten, virium fir

matio. Jacême, n. (coll.) Eldenbäume, fraxini. Jayamı, am, v. impf. stärker werden, Jacin, ,"m. Der Uespenwald, populetum.

vires assumo. Jacuka, f. 1) die Herpe, populas. 2) Fraus Jauuna, f. die Stärke, fortitudo. enname, nomen feminae.

Јачмен, т. Јасиков, ва, во, 21ejpens, populeus.

1 (österr. die Gerste,

Јачмичак, чка, m. 7 eit 24ugenübel). Јасиковац, вца, т. 3) беr dеfpenitab, Jaшa, m. (Рес. и срем.) vide Jaшо,

baculus populeus. 2) Name einer Quels Jamahi, ka, ke, Reit, equitatorius,

le. in Лозница, Јасиковача, f. Der 21efpenftod, fustis po- Јашење, в. (по Сријему, по Бачк. и

cf. jaaku. puleus. Јасиковина, f. Вав 24efpenbolj, lіgnum

по Бан), баз яєiten, equitatio, cf. populeum. Јасичић, m. eine junge 2efpe, populus Јашиши, им, v. impf (по Сријему, по

Бачк. н по Бан.), reiten, equilo, cf. parva.

jami. Јасичица, f. dim, v. јасика. Jacne, jacana, f. pl. die Krippe, prae- Jàuumepuna, f. eine Hißpustel an der

Јано, т. (Ерц.) Бур. 2. Јаков. Јасли, ја сала, f, pl. sepe.

Zunge, im Munde, pustula in lingua, Jacha (Jácua), f. ein Mädchenname, no

іn оrе. Кад јашперица изиђе коме 1 mea virginis (q. d. lucida).

на језику, онда кажу да је неко наJacnpa, f. der Asper, numi genus. Јаспре, при , f. p. 4fpern, Bets, numi.

лагао нешто на њега. Ако је ја

шерица , с десне стране, онда Јаспренії, на, но, н. п. кеса, Bela,

је мушко налагало; ако ли је слиnumarius. . Jacпpица, f. din. v. јаспра.

јеве , онда је женско.

Je, 1) ist, est. Wann je und wann jech Јаспіреб, ш. (Рес. и Срег.) vide jaспријеб.

zu jiehen hat, siehe die Grammatik. Јастребaспі, па, по, н. п., кокош, Јеб, т. 2) деr baame, semen, seminium

2) fie , eam : ја сам је виђео. geverfarb, coloris vulturini.

(спірна). 2) fututio (gan eigentli ver Јастребац, пца, т. планина у Србији

Beichlaf) . иза Крушевца.

Јебанија, f.1 bet Beiflaf, fututio. Јастребуша, f. јаспіребаспа кокои,

Јебање, п. eine geyerfarbene Henne, gallina coloris JebaoHuga , f. das Bordell, lupanar. vulturini. ,

Јебапи, бем, v. impf. DefФlafeii, futuo. Јастријеб (р. јастребови), m. (Ерц.)

Јебао би гују у око. der" (Hühnero) Sever, vultur.

Jebat, jenga, m. der Hurer, fututor van Jacmyk *, m. 1) das Kissen, der Bolster,

lidus. pulvinum. 2) дрво, што споји по

Jehâu, m. der Beischläfer, futuens. осовини (код кола). 3) бав Яijfcn (ei• Jeбaчина, f. Der Beijlaf, fututio. ne et solo Xans, meift in etätten), Јёбилисе, имce, dim. 2. јебаписе. Ко

се јеби, лијено се гледи. Јаслучић, m. lim. 6. јастук.

Јебица , f. fututrix.
Јаптаган, ш, велики нож, enie Zrt pirfф- Зебичина, f, augш. у..јебица.

fängers, culter major.
Јанак , m. Der (2iebва) бebler, recepta“ Јебуцаши, ам, dim, v. јебали.

Јебуцање, p. dim. p. јебање. tor latronum aut furum. Јапи, јашем, y, impf. reiten, equito, Jeбуцаписе» амсе, dim. p. јебаллисе,

in der dithyramsisch - sprachkühnen no, Jámka! interj. der Arme! misellus, ocmao скочица : сироман, јапка !

„0ј и секо секуцала! Jamo, n. ein Trupp Vögel, aginen avium. „Је си ли се јебуцала? У јапо долубе, да те нобац не о.

„Како би се јебуцала, днесе.

„Кад још ни сам ни бруцала.

choreac genus.

vehor equo:

[ocr errors]

sensu.

[ocr errors]

Jeba, f. ein Frauenname, Euphemia, Eu. Jeanni, ha, Ho, einzig, unicus." phemia.

Јединица , f. 1) дie einzige goter, filia Jeba, f. Sva, Eva (Adams Frau).

unica.2) ријетко сукно, што се шка у Јеверица, f. vіdе вјеверица.

једну жицу; неки газовукла и ње, Jesepuunk, m. ein junges Eichhorn, sciu. као што стоји и удушановој ri pullus, sciuri catulus. ;

дипломи (даној м. Хилендару .. Јеверпчица , f. dim. 9. јеверица.

1348, која је сад у Карловцима у Јеверичји, чја, чје, &іфborne, sciuroгom.

митрополитској архиви , , eine 20tt Jéopa, f. Frauenname , nomen feminae, Such, das die ferbischen Frauen zu Haus (hyp. p. Јевросима ?).

fe erzeugen, panni' genus. Jeepem, m. Ephrem, Ephrem.

Јединодушно, einbelig, unanimi conЈевросима, f. vіdе Јеросима. Јевта, m(Рес, н Срем.) vidе Јевто. Једінче ,чета; п. бад: einige #ins, fi. Јевтан, m. ein Лаппвпате, поmеn ti- lius (6lia) unicus (unica). ri (von Euthymius).

Jéдими, им, v. impf, ergirnen (@fterr. Јевпин, нa, нo, moblfeil, vilis. Од

giften), irrito.. јевтина меса чорба за плот. Једитисе, имісе, y, r, impf. sürnet, iraЈевтиноћа, f. (639xtTns) vie 23oblfeila scor, stomachor. beit, vilitas annonae.

Једнак, кa, кo, glei, aequalis. Јевтица, m. din. p. Јевта.

Једнако, 4) gtei, aequаlіtеr. 3) беftäna Јевпобједни говоре и Јел по,m.(Ерц.) dig, in einem fort, continuo.

Euthymius, Euthymius, cf. Jesmo. Једначење; п. дав 24u@gleidei, aequaJère, rema n. die Feile, lima.

tio. Јегленисање, п. Зав ёpreфen, eфта. Једначин , им, v. impf. gleid, тафен,

gen, confabulatio, cf. разговарање. aequo: Јегленисати, нишем, т. impf." fфwas Једнојајац, јца, m. per innover, qui Ben, confabulor.

uno tantum testiculo est praeditus. Јеглене *, цema, n. Sеr piscute, con-. Једнолик, кa, кo, gleiфit @ejiфies, fabulatio, cf. разговор.

faciei aequalis: Jernehìnja *, der Schwäfer, confabu- „Три ћевојке, све при једнолике lator. .

JegHÓM, einmal, semel; aliquando.' Јегуља, per dat, anguilla. ..

Једномесечићn, m. pl. (Рес, и Срем.) Jer, m. 1) Galle, fel. 2) Gift, venenum. vidе једномјесечиби. Један, дна, но, p. einer ju

ulus, 2) ein, Једномјесечинки , mi pl. (Ерц.). Befф mis aliquis. 3) једни кажу; einige (6ie ei= 1ter, deren Geburtstag in den nämli: nen) sagen, aliqui dicunt.

фen Ronоt fält. Кад се једно, од Један, дна, но, 3ornia (giftig), iratus. једномјесечила жени ; или удаје, Једанаест, еlf, cilf, dodecim.

онда "друго не смије бни код ку. Једанаестеро, vidе једанаесторо. fe (него га пошу куд у друго сеЈеданаести", пта, пo, er &lfte, un- ло), нити смије јесііи ёд они јела decimus.

што се гопове за свадбу. Кад јеJenahaecmopo, eine Zahl von elf, un- дно умре, онда іметіну у пуно јеdecim.

дну ногу мртвога а друғу-живога, Једанпу (п. ј. један пупі), 2) еіnimal, па онда оно живо до30ве каквога

semel. 2) einmal, aliquando. cf.jeAHOM. момка (с' којим се пази ) и рече Једар, дра , po, bit uns feft, 'solidus. му: „Да си ми по Богу брат, пуJeдвa, taum, vix ; једва једвице, ғаит спи ме (или одријен ме).” Онда und kaum.

онај отвори пупно и ти га; и Једек *; m. 1) vidе уже. 2) бав факаз по су послије побра іпими (но depferd, equus

ad
pompam :

ово не чине свуда, и по понајви„и он води тареве једеке

ше жене, које млого гаnаjу и гаЈедење; u 1) бав $ffen, estis. 2) Sie тању вјерују.

Среije, cibus (у крајини Неготин- Једноничење, n. vide jeднoуђење. ској). cf. јело.

Једнонични, им, vide jeднoудити. Једин , на, но, н. п. човек , bie einjige Jeднoh, vide jeднovi. - Mannsperson in einer Haushaltung, JeaHoyAnmn, unt, v. impf. nur einmal solus in familia.

des Tags effen an gewiffen Fasttagen, Јединац, нца , т. т) деr dinjige Cobin, oder sonst aus Andacht), nonnisi semel filius unicus. 2) der Einzige in einer

de die manduco. авbaltung, unus paterfamilias: кад “Једноуђење , n. Das nur-einmal seg Sage буде невоља, онда и јединце поfe- Effen, manducatio unica” dеdів, ." рају на војску,

Једнош, ҳdе једном.

[ocr errors]
« PreviousContinue »