Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

lus parva.

„Ја ћу теби понуде донети:

Јагњёд, m. Bee Pappelbaum, pie Paps „с јаблан” дрва јаблански јабука pel, populus. е, че

„Суви шљива са сирови грана Јагњење , п. Фав ammen, partus. Тек Јабука, f. 2) реr apfelbauni , malus. 2) Јагњетпина, f. 1) Фав gammaleifф, card

per Apfel, malum; отишли на јабуку, agnina. 2) das Lammfell pellis aguina. cf. колачи.

Јагњеhn (јагњеб.1), a, ie, ganime, agші: Јабуков , ва , во, 24pfel s, mali.

Јагњеште, в, dim. p. јагње. Јабуковац, вца,

m. ein Stab vom Jaribbo m. (cm.) das Lammen, agno. 2pfelbaum, baculus e malo.

rum partus: „Да грдне цркве! ажби Jabykoeaua, f. der Cider, cidrus.

јесни свепіаца! чудна wiјеста за Јабуковіік, m. vіdе јабуковача.

јагњиво! успавидете коње, да се Јабуковина, f. 24pfelbols, lіgnum mali. пycina Бога намолимо” (приповије. Jabyuâp, m. a) der Apfeifrámer, poma дају да је рекао некакав Epijeroвaту;

rius, poma vendens. 2) der Liebhaber Кад је ударио поред некаква von Wepfeln , qui amat mala.

ликог намаслира). Јабучарев, ва , во , vidе јабучаров. Јагњпи, им, y. impf. Хаттеп, еdo Јабучаров, ва , во, бев јабучар.

again, enitor. Jabyunk, m. ein junger Äpfelbaum, ma Јагњипінсе, имce, y. r. impf. (аттеп,

pario (de ove). Јабучица, f, dim. p. јабука. 2) Der Јагода, і) бie stəbeere, fragum. 3) Зrаца Adainsupfel, pomum Adami.

enzimmername, uomen virginis. Јавити, нм, v. pf. 1).Берапnt maфen, pu- Јагодина, f. ) варош (ан зцідине) у

blico, manifesto. 2)Obite, vor den Schafen Србији близу Мораве. Јагоді нац

hergehen und sie leiten, duco oviculas. (нца), човек из Јагодине. ЈагоЈартисе, имce, y, r. pf. коме, fi дінка, жена из Јагодине. Јаго'melden, einspremeni fich offenbaren, era дински, кa, кo, poiz Јагодина. 2) cheinen, adpareo.

3. ?

брдо у Рађевини, Јевкање, п. dim, p. јављање.

Јагодица, f. D) dim, p. јагода, 2) јагоЈавкалінсе, амce, din. 9. јављансе. дице, бie Bangen, genae. . JEљање , в. дав "Relben, signifiсаtiо. Јагодњача , f. пт, і крушка , eine 21rt Jác vanit, am, v, impf. melden, significo. Frühbirnen, piri maturi genus. Јављаписе, амce, v. г. impf. ji, mei. Јагорчевина, f. (у Сријему) vidе јаго.

Т: ri, saluto, ingrеdior. Јавн?, на, но, ріfenbar, manifestus. Јагочевина, f. 21rt fraut8, herbae Јавнупінсе, немсе, v, r. pf. dim. уоп genus. јавни се.

Jarp3*, m. der Fuchsschimmel, equus vaJabp, m. der Ahorn, acer platanoeides riegatus (ut sunt ova coturuicis). Linn.

Jarpзаспі, па, пio, Elein gefфесtt, equus Јаворина, f. vіdе Јаорина,

variegatus. Јаворов, ва, вo, voi 25orn, acernus. Јагрзов, ва, во , бев $ ) sf¢immels, JaropoBuha,f.Uhornholz,lignum acernum. equi variegati. Jabopje, n. (coll.) ühornbäume, aa, m. der Kummer, das 'Weh, aegri. „Седлом бије о јаворје

tudo : иди јаде и чемере! јаде не Јагањлиг, њаца , m. pi. pie gümmer , agni. сипи ! jeбeм му јаде; јади га убили : Јагањчићи, m. pl. dim. p. јагањци. „Ој ђевојко, моj me jад убио — Járna, f. ein durch Braten gebürstenes „Нек” су њему двоји, піроји јади :

Korn Kukuruz, granum zeae tostione „„Једни јади ће се не вићесмо, diruptun. cf. кокица.

„Други јади ће се не саспасмо Jarafika, f. Frauenname, nomen feminae. Трећу јади ће се не љубисмо Јаглук*, m. ein gejiitte& Gdy meigtu), Јадан, дна, но, аст , ипjеlіg, unglüф. sudarium (acu pictum).

lid, miser. Јаглучић, ni. dim, v. јаглук.

Јадар, дра , m. 1) вода у Србији (тече Járnia *, f. Ha jarny, reiðend (geht die између Цера и Гучева, и упjече у Waare ab), raptim (vendidi).

Дрину ниже љешінлице). 2) кнежина Јагмилии, им, т. impf, fid) им еtmав Зворничке наије (око воде Јадра). reißen, rapio.

3) (Црни Јадар) вода у Босни (извиДагмилисе, исе, т. г. impf. око шпа, ре у Краљевој гори под Кушламом).

fich drängen, reifen um etwas, rapio JÄAUKOBâme, w. das Wehklagen, lamendiripio, emo, distraho certatim.

tatio, ejulatio. Јагњад, f. (coll.) juitge gänimer, vide Jaдиковали , кујем, т. impf. mebela: јагањци.

gen, lamentor. ғње, њега, р. раѕ gаmm, aguus. Јадиковина, f, (сп) $raversaum (?).

чеЕТІна.

acera:

у.

[ocr errors]
[ocr errors]

гусле јаворове

Jakua, m. Mannsname, (von Jakob?) „И гудало од јадиковине

nomen viri. Јадитін, им, т. impf. Flagen, queror. Jana*! (cm.) ha! (beim Allah!), heus, Јадитисе, имсе, т. к. impf. Rф беtlage, hercle : conqueri.

„Јала кардаш ! јуриш на душмана Јадник, m. Der 2rme, miser !

Jának, m. der Graben, Canal, fossa cf, Јадница, f. Die Arme, miѕеrа.

јарак, Јадо! interj. припијевасе ћешто у Јалаќање, п. Сав jaлa rufen, exclaпјесмама , н. п.

mаtiо јала ! „Да ли ми је јадо! jeднa литра злала Jaлaкaпи, ам (и јалачем), т. impf. „Да позлаитим јадо ! Богданова јала rufen, exclamo jала.

врата

Jaлaкнути, нем, pf. јала : rufen, Јадовање, р. фав Pummerpole geben, exclamo jала! der Gram, aegritudo.

„Кад ли болан Турци јалакнуше Јадовати, дујем, . impf. jih grämen, Jали, обеr, aut, cf. или, али. ingemo ;

Jåanja *, f. das Ufer, ripa, litus : „Јад јадујем, ником не казујем „Мрпва Марка на свог коња врже, Јадранин, m. &iner aив бет Јадар. „Па га снесе мору на јалију Јадранка, f. Wine aив рет Јадар. „Не носи је сужњу на галију, і Јадрански, кa, кo, 1) Задееr. 3) jacrifф. „Већ је носи мору на јалију Je, jaema, p. vide jaje.

Jaunga, f. 1) das Nebenpferd des Saums Jas, m. (bei der Mühle) der Ableitkanal fuhrmanns, das sein Gepäckträgt, und

neben dem Wehr, canalis praeter mo das er zuweilen selbst reitet, equus lem, aqua mole reducta.

jumentarii equitatorius. 2) der Triumphs Јазавац, вца, m. Ber Dаф6. meles wurf im Kanc-Spiel, jactus victor in lu. (ursus meles Linn.)

do KANC, quem vide. Јазавчји, чја, чје, н. п. мраг, Дафв , Jaлмaн*, m. Der Slintenfфaft biB sum melis.

Schloß, scapus teli :
Јазак, ска , m. 1) намастир у Фрушкој „Којано је златом обљевена

гори. 2) село кoд пoг намастира, „Од јалмана до горњег нишана Јазачки, кa, кo, p. Jазак.

JảAOB, Ba, 'BO, 1) unfruchtbar, sterilis. Јазбина, f. рупа у земљи, дав Зафв. 2) gelt, non praegnans. loch, caverna melis.

Јаловац, вца, m. н. п. ован, иnfruФt. Јазија*, . vіdе писмо 1:

bar, verschnitten, sterilis, castratus. „И артије књиге без јазије

Јалова чорба, f, cine Art Suppe, jusJazyk *! Schade! dolendum! cf. umema. Јаињії, ња, ње, н. п. љуска, @y = , оvі. Јаловање, д. бав gelt Зte), pecus Jajapa, f. л. і. шљива, 2rt grоffеr, sterile.

weißer Pflaumen, pruni genus. Јаловипи, им, y. impf. 1) ова , wet. Јајац, ајца, m, град у Босни.

Tchneiden, castro, unfruchtbar machen, Jaje, jajema, n. das Ey, ovum.

reddo sterilem. 2) краву, кобилу, Јајце, д. dim. 2. јаје.

OBüy, durch Mißhandlung um die Fruct Јајчанин, ф. човек из Јајца.

bringen, facio abortire. „Кулу гради беже Јајчанине

Јаловилисе, исе, т. г. impf. н. п. краЈак (comp. јачӣ), кa, кo, torg, robustus , ва, кобила, tommt ит бie Trut, fortis , firmus.

abortit. Јака *, f. vіdе колијер.

Јаловица, f. п. ј. крава, или овца, Jakuja *, f. das Pflaster (von Seife , gelt, non praegnans, sterilis.

Branntwein und Eyern) auf die Stelle Jarobka, f. vide ja orhija. des Pferdrüdens, die vom Sattel wund Jawobbême, n. 1) das Verschneiden. cagerieben ist) emplastrum in dorsum e stratio. 2) das Mißwerfen, abortus. qui attritum a sella.

Јама, f. Die Bruce, foyea. cf. рупа. Jako, vide pàg.

Јамац, мца, m. vide jeмaц. Јаков , m. Sacob, Jacobus.

Jamanno, verläßlich, gewiß, certo, certe. Јакосан, сна, но, vidе јакостан. Јамепина, f. augm. 9. јама. Јакостан (и јакосан), сна, но, müф. Јамин, имт, impf. 1) копати јами

tig, ftare, potens (meist von Gott): Bor fe, Rebgruben machen im Weinberge је јакостан.

fødin vineam, 2) wegråumen, tollo Јакошњй, ња, ње, 16ig, qui nung est. aufero : јами по спута; јами говЈакреп*, m. per Otorpion, scorpio,

на, јами шалу. scorpius :

Jamuk, m. im Weinberge die Rebgrube, Ће пливају гује и јакрепи

fovea viti serendae.

2

culi genus.

[ocr errors]

sum.

men viri,

Jäмица , f. dim. 6. јама,

Japaqême, n. das Vorüben des Rosses zum Јамљeњe, n. Bas Braben per Rебgruben Wettrennen, equi exercitium ad cur

im Weinberg, fossio vipeae. Јамурина , f. vіdе јамешина.

Japaчипти*, им, y, impf. п. ј. коња за Jaua, f. vide Jawa.

mpky, das Roß zum Wettrennen vors Јанкиh, m. dim, y. Јанко.

üben, exerced equum ad cursum, Jauko, m. Mannoname (von Joban?), no- Jape, pema, n. ein junges Stüc diegen

vieh, capella aut caper juvenis. Јанчик, m. vіdе mарчук,

Јаревица, f. vіdе јеребица.
Jába, Frauenname , nomen feminae. Јаребичји, чја, чје; vіdе јеребичји.
Јања, й. 4) Ctätten in per 3mоrnіtеrѕ Јаренце, цепла, п. vіdе јареце.

наија (на лијевом бријег у Дрине). Јарешина, f. 1) Sleif von jungea Nie2) Fluß der sie durchfließt.

lein, caro haedi. 2) das Ziegenfell, pela дањад, f. (coll.) vidе јагњад.

lis baedi. Јањац, њца, m. дав gаmm, agnus Japehй, ла, fe, Bod», haedi. (ријелтко се говори).

Јарешце, целта, п. dim. . јаре. Јање, в. дав eiten, equitatio. Jaридa, f. Stauenname, nomen feminae Јање, њепа, п, vidе јагње,

Јарик, m. н. п. јечам, лан, Bommers, Jaњeњe, p. vіdе јагњење.

aestivus. Jaњeтина, f. vіdе јагњемина. Јарина, f, вуна од јагањаца, ole pa Jaњek, Ka, fe, vidе јагњен.

Rämmern, lapa agnina. Јањенице , p. dim. p. јање.

Јарина, f, pie Commerfrut, frаgеѕ aeЈањиво, п. vіdе јагњиво.

stivae, vernae. Јањина планина (гора) f.

Јарићи, m. pl. vіdе japaд. „Кроз некакву Јањину планину - Јарица, f. п. ј. -шеница, Commerње. Јањиши, им, vidе јагњиши.

деп,

triticum aestivum. Јањиписе, имce, vidе јагњиписе. Ja pnya, f. eine junge Ziege, capella. Јањичари, m. pl. vіdе јењичари, Japичица, f. dim. 9. ја рица. Јањок, m. Antona (?), Ancona : Јариб сунце , п. (ст.) litt (uno wаа „Вино пије од Јаньока краљу

me) Sonne, lacidus' sol et calidus; у Јањоку граду бијеломе — „0 јуначе! моје јарко сунце Јањци, њаца, m. p, vide jагањци. Јарко сунце на високо пи си — Јањчићи, m. pl. dim, y, јањци. Japmak, m. die Wage (am Bagen), jugum, Јао!

moran Dіе ждрепчаници (Ortfфеі». Jaor! (Epn.) ach, weh! heu!

Schwäntel, österr. Drittel). Jaoj!

Јарменка, f. Srauenname, доmеn teЈаорина (Јаворина), f. планина у Босни ; minae.

„Колика је Јаорина планина, злато!— Japмeњan, m. м. је сврдао, беr Soф. Јапа, m. (у Сријему и у Бачкој по ва» bohrer, terebra jugo perforando. Yoma рошима), Фара, tata.

су јој динаром прорезана, а гузиЈапија *, f. vіdе грађа,

ца сврдлом jармењаком пробутнеЈапица, m. dim, b, jana.

на (пад која смискује успа кад гоЈапунце, цена, д. беr mаnter, pallium. вори, а једе за двојицу)..

Послије китие јапунце (не треба). Japyra, f. Die Bergriefé, alveus de mor Jap, in per Repenart : посијао жидко на

te decurreps. jap, tm @egenfabe per interfaat, ѕе. Јаружнца, f, dim. . jaруга. mentem fecit verga m.

Јарчев, ва, во, бев Зоёв, сарті. Japa, f, pie pie (opm fen), заlor (for- Јарчевина, f. Зо#ftеlf, caro qapripa. pacis)

Јарчина, f. augm. . japaц. JapåA,'f. (coll.) iunge Ziegen, capri et Japunk, m. dim. 6. japaq. caprae juvenes.

Јасак m, das Verbot, interdictum : Japaк, рка, ш, .) vide jалак. а) село у „Цар Сулеман јасан учинио Сријему.

„да с' не пије уз Рамазан вино — Japan, pma, o. das Joch, jugum. Јасакчија

m. der türkische Geleitos ! Japan", m. der Freund, Bertraute, fami mann, comes et defensor, Jacakyajy liaris (cf. друг, пријатељ).

воде у Турској владике, и велики oj bевојко мој стари japaнe! — прговци. Japaница , f. Die Bertraute, $reипліп, Јасакчијин, на, но, бев eleitemänne, socia.

comitis. Japaнcтвo, p. bie Befeofaft, Bertraut. Јасан, сна , но, bel, liquidus (de voce). ichaft, societas, necessitudo.

Jaoen, m. die Esche, frasinys, Japay, pga, m. dør Bod, oaper. Jacehậk, m. der schenwald, fraxinetumi

2

[ocr errors]
[ocr errors]

amica ,

[ocr errors]

neum.

Jactanta, f. nom. propr. eine& Flußes, der Jayk, m. die Wehkrage, lamentatio.

aus dem Ruðnifergebirge kommt. Јаўкање, (јаукање), в. дав 23ebғlagen, Јасенов, ва, во, јфеля, fraxineus. lamentatio. Јасеновац, вца, m. ein &fфенitab, bа- Јаўкапи (јаукатии ), jаучем, т. impf. culus fraxineus.

wehklagen, lameutor. Јасеновац, вца, m. варош у Славонији. Јаўкнупи, нем, у. pf. weh rufen, ejulo. Јасеновача,

f. der Gjdenprügel, fustis Јаіција f, die fünfte Bethzeit der Türs fraxineus.

ken, hora quinta orandi Turcarum. Јасеновина, f. &fф enjols , lіgnum fraxi

Јачање, m. Pas &rftarten, yirium firJacêze., n. (coll.) Eschenbäume, fraxini. Jaramır, am, v. impf. stärker werden,

matio. Jac în;"m. der uéspenwald, populetum.

vires assumo. Jacuka, f. 1) die derde, populus. 2) Fraus Jauna, f. die Stärke, fortitudo. enname, nomen feminae.

Јачмен, т. Јасиков; ва, во, Дејpens, populeus.

I österr. die Gerste, Јасиковац, вца, т. 1) беr dеfpenitab, Jaшa, m. (Рес, и срeм.) vide Jaшо.

ЈачVI ичак, чка, m. ein ugenübel). baculus populeus. 2) Name einer Quel: Jaluati, ka, ke, Reits, equitatorius,

le. in Лозница, Јасиковача, f. Der 21efpen fto, fustis po- Јашење, в. (по сријему, по Бачк. и

cf. jaafu. puleus. Јасиковина, f. das Hespenholz, lignum

по Бан.), дав Хciten, equitatio, cf.

јање. populeum, Јасичић, m. eine junge 24efpe, populus

Јашиши, им, v. impf (по сријемту, то

Бачк. н по Бан.), reiten, equilo, cf, parva. Јасичица, f. dim, v. јасика.

јапи. Јасле, јасала, f. pl. 1 Die Stippe , prae

Јано, m. (Ерц.) hyp. 9. Јаков. Јасли, ја сала, f, pl. sepe.

Јашперица , f. eine Hikpustel an der

Zunge, im Munde, pustula in lingua, Jacha (Jácua), f. ein Mädchenname, no

іn оrе. Кад јашперица изиђе коме meu virginis (q. d. lucida). Jacnpa, f. der Usper, numi gedus.

на језику, онда кажу да је неко на

лагао нешто на њега. Ако је јаЈаспре, при , f. pi. Дfpern, ets, numi. Јаспренії, на, но, н. п. кеса, Belə,

шпepица, с десне стране, онда

је мушко налагало; ако ли је с лиnumarius. Jacпpица, f. dim. p. јаспра.

јеве, онда је женско.

Je', 1) ist, est. Wann je und wann jecm Јаспіре6, т. (Рес. и Сремс.) vide jaспіријеб.

zu fiehen hat, liebe die Grammatik.

2) fie , eam : ја сам је виђео. Јастребaст, па, по, н. п, кокош,

m. 1) der Saame , semen, seminium geverfarb, coloris vulturini.

(апірна). 2) fututio (gas eigentlid per Јаспребац, пца, т. планина у Србији иза Крушевца..

Beijchlaf): Јастребуша, f. јаспребаспа коколи, Јебање, и. }

Јебанија, f. Der Beiflaf, fututio. eine geyerfarbene Henne, gallina coloris

Јебаоница, ї. Рав Воедеи, Iupanar. vulturini. Јаспиријеб (р. јастребови), т. (Ерц.)

Јебапи, бем, т. impf. DefфLafen, futuo.

Јебао би гују у око. der (Hühner.) Geyer, vultur. Jacmyk*, m. 1) das Kissen, der Bolster,

Jebat, jenga, m. der Hurer, fututor va

lidus. pulvinum. 2) дрво, што стоји по осовини (код кола). 3) тав Яijfcn (ei. Jeбaчина, f. Der Beijlaf, fututio.

Jehâu, m, der Seischläfer, futuens. ne ДEE folo Sans, meit in etätten), Јёбиписе, имce, dim. v. јебаписе. Ко

се јеби, лијено се гледи. Јасмучић, m. lim. . јастук. Защаган, m, велики нож, eine 2rt girfф. Тебнчина, f, augm. . .jебица.

Јебица , f. fututrix. fängers, culter major. Janiak, m. der (Diebs-) Hehler, recepta

Јебуцање, п. dim. p. јебање.

Јебуцами, dim, p. јебати. tor latronum aut furum. Јаши, јашем, y, impf. reiten, equito, Jeбуцаписе» амсе, dim. у. јебаптисе,

in der Dithyrambisch sprachlühnen noJámka! interj. der Arme! misellus, ocmao скочица : сиропан, јатка !

„Ој и секо секуцала! Jamo, n. ein Trupp Vögel, agmen avium. „Је си ли се јебуцала? У јапо долубе, да пие вобац не о.

Како би се јебуцала, днесе.

„Кад још ни сам ни бруцала.

Јеб,

[ocr errors]

choreae genus.

ам,

vehor equo:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sensu.

[ocr errors]
[ocr errors]

Jéba, f. ein Frauenname, Euphemia, Eu. Jeanniî, ha, ho, einzig, unicus phemia.

Јединица , f. 1) Pie einsige Софter, filia Jeba, f. Sva, Eva (Adams Frau). unica.2) ријетко сукно, што се ка у Јеверица, f. vіdе вјеверица.

једну жицу; неки газову клаш ње, Jesepuunk, m. ein junges Eichhorn, seiu. као што стоји и удушановој ri pullus, sciuri catulus.

дипломи (даној м. Хилендару ». Јеверпчица , f. dim. . jеверица. 1348, која је сад у Карловцима у Јеверичји, чја, чје, &іфborne, sciuroтom. митрополитској архиви ), , eine 21st JéBpa, f. Frauenname, nomen feminae, Luch, das die serbischen Frauen zu Haus (hyp. p. Јевросима ?).

se erzeugen, panni genus. Jeepen, m. Ephrein , Ephrem. Јединодушно, einbelig, unanimi conЈевросима, f. vіdе Јеросима. Јевта, m. (Рес, и Срем.) vidе Јевто. Једінче , чета; п. Зав: einige #int, Јевтан, m. ein RannBname, nomer ri lius (flia) unicus (unica). ri (von Euthymius).

Jёдими, им, v. impf, etürnen (ftеrе. Јевпин, нa, нo, moblfeil, vilis. Од

giften), irrito. јевтина меса чорба за плоп. Јединсе, имісе, y, r, impf. зürnen, iraJebmuhoka, f. (ev.Juvéans) die Wohlfeil: scor, stomachor. beit, vilitas annonae.

Једнак, кa, кo, glei, aequalis. Јевтица, m. din. Ф. Јевта.

Једнако, 4) gtei), aequaliter. ) betina Јевпобједни говоре и Јел то),m.(Ерц.) dig, in einem fort, continuo.

Euthymius, Euthymius, cf. Je mo. Једначење, п. Вав 24u@gleicii, aequaJère, rema n. die Feile, lima.

tio. Јегленисање, п. Зав Opremen, Сфта. Једначин, им, v. impf. glei) тафеп, ßen, confabulatio, cf.

разговарање. aequo, Јегленисати, нишем, т. impf. Tфта. Једнојајац, јца, m. Ser ($infocer, qui Ben, confabulor.

uno tantum testiculo est praeditus. Jernehme*, pema, n. der Discurs, con-. Једнолик, кa, кo, gleiфеt @ejiфев, fabulatio, cf. разговор,

faciei aequalis : Jernehynja *, der Schwäfer, confabu „Три ћевојке, све три једнолике lator.

JeqHOM, einmal, semel; aliquando. Jeryza, ber Aal, anguilla.

Једномесечићn, nn. pl. (Рес, и Срем.) Jén, m. 1) Galle, fel. 2) Gift, venenum. vidе једномјесечићи. Један, дна, но, n. einer , unus, у еir, Jeднoмјесечинки, mi pi. (Ерц:) ®efфwі.

aliquis. 3) једни кажу; einige (die ei Iter, deren Geburtstag in den nämlis nen) sagen, aliqui dicunt.

феnRonat fält. Кад се једно, од Један, дна, но, 30rnig (giftig), iratus. једномјесечића жени , или удаје, •Једанаест, еlf, cilf, indecim.

онда "друго не смије бити код куЈеданаеспepo, vidе једанаесторо. fe (него га пошљу куд у друго сеЈеданаеспи, пia, mo, Pet &lfte, un ло), нити смије јестіни адонн јела decimus.

што се готове за свадбу. Кад јеJeqahaecmopo, eine Zahl von elf, un. дно умре, онда меппіну угупio jedecim.

дну ногу мртвога а друғу-живога, Једанпут (m. ј. један пупі), 2) еіnimat, па онда оно живо дозове каквога

semel. 2) einmal, aliquando. cf. jeAhom. момка (с' којим се пази ) и рече Једар, дра, po, bit uno feft, solidus. му: „Да си ми по Богу брат, пуJeдвa, taum, vix ; једва једвице, faum спи ме (или одријен мə).” Онда und kaum.

онај отвори путо и ти га; и Једек *, m. i) vidе уже. 2) бав фara по су послије побра іпими (но depferd, equus

ad
pompam :

ово не чине свуда, и по понајви„И он води цареве једеке.

ше жене, које млого гаmаjу и га“Једење; в) ба8 $ffett, esus.

maњу вјерују. Среije, cibus (у крајини Негопіин- Једноничење, п. vide jeднoуђење. ској). cf. јело.

Једноничіпи, им, vide jeднoудити. Једин, на, но,

н. п. човек , дie einige Jeднoh, vide jeднovi. - Mannsperson in einer Haushaltung, JeaHoyaume, um, v. impf. nur einmal solus in familia.

des Tags effen an gemiffen Fasttagen, Једінац, нца , m. 1) беr dinjige Софії, oder sonst aus Andacht), nonnisi semel

filius micus. 2). der Einzige 'in einer de die manduco. равуаltung, unus paterfamilias: кад Једнбуђење , n. Вав nitr-einmal Veg Eage буде невоља, онда и јединце поfe Ellen, manducatio unica de die, ay рају на војску,

Једнош, xide jeднoм.

2

1

2) die

[ocr errors]
« PreviousContinue »