Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

"А мунаре попаст, паучина: "Не ќе имат ко језан учити Језгарица, f. 1) ber Rein, nucleus, Језгра, f. Į granum. 2) i. e. das Bes

fte, flos, robur. Језда, m. (Рес. и Срем.) vide Јездо. Јездимир, т. Тапивате, nomen viri. Јездити, им, v, impf. (ст.) reiten, equito :

„Ѓором језди Краљевићу Марко Јездо, т. (Ерц.) Бур. . Јездимир. Језера, п. pl. поље у Ерцеговини (близу Дурмитора):

[blocks in formation]

Јела, f. 1) біе аппе, abies. 2) Grauens

name, nomen muliebre.

Jeлaya, f. Frauenname, nomen feminae.
Јелаш, m. Difenname, nomen bovis.
Јелашин, m. Таппвнате, nomen viri.
Јелашје, п. (coll.) Dab Zanneендей,
frutices abietum.

Јелек*, m. vide ђечерма.

Јелен, m. 1) ber irf, cervus. 2) бес Hirschkäfer, cervus volans Linn. Јелена, f. Srauenname, nomen feminae. Јеленак, нка, m, һур. 9. јелен : деóörig,,,Јеленак ми гору ломи пушак да му је

„Рано рани у лов на Језера Језеро, п. дet See, lacus. Језерски, ка, ко, дет

lacustris.

ее

Језик, m. 1) діє Žunge, lingua. Језик
за зубе! 2) діе ©ргафе, lingua.
Језичан, чна, но, gefd mäßig (viel res
dend), loquax (linguax):
„Ој ми зрно шенично!
,,Ти не буди језично,
"Па ћеш бити честито ;
"Ако л будеш језично,
"Не ћеш бити честито.

(пјевају ђевојци кад је убрађују).
Језичац, чца, in, 1) пера у катанца,
die Feder des Schlosses, momentum
serae. 2) bie Sirfhzunge, asplenium
scolopendrium Linn.
Језичић, m. dim. 9. језик.

Јеленка, f. Grauenname, nomen feminae.
Јеленче, чета, п. дав іalb, pul-

lus cervinus.

Јелењи, ња, ње, Sirf, cervinus.
Jean (je Au)? gelt ist's so? Nicht
mahr? an? nonne?
Јелика, f. vide јела 1:
„Расла танка јелика
,,На два брда велика;
„То не била јелика,
"Већ девојка велика
Jeлисáвеma, f. Elisabeth, Elisabeth.
Јелисавка, f. Slifabeth, Elisabeth:

„Књигу пише Московска царица
"По имену госпа Јелисавка

Jeanчa, f. Frauenname, nomen feminae,
JPARа, f. Frauenname, nomen feminae.
Jeno, n. die Speise, cibus.
Jeлов, ва, BO, Tannen-, abiegnus.
Jeловина, f. annenholz, lignum abie-

gaum.

Јељен, т. (у Ерц,) vide јелен.
Jeмaш, мша. m. der Bürge, sponsor.
Јеменија", 1. марама, шамија, eine
Art Kopftuch, vittae genus.
Jeмeниje*, f. pl. die Pantoffeln, sanda-
lia, soleae.

Јеменлије, f. pl. vide јеменије.
Jeмuн*, m. vide заклеmва:

„Јер сам Богу јемин учинио, ,,Да ту оца више просит не ћу Jeмин*, m. der Emin, magistratus turcici genus.

JeмiнAук*, m. das Eminthum, dignitas Јеминлук

et munus emini.

Jеминов, ва, вo, des Emins, emini. Јеминовац, вца, m. einer von дев mins Leuten, homo emini.

Јемински, ка, ко, min, eminorum. Јемужа, f. vide јомужа.

Јемужан, жна, но, vide јомужан. Jeмчêже, n. das Verbürgen, fidejussio, sponsio.

Јемчиши, им, v. impf. ¿ut Bürgfəaft auffordern, vador. Jeмчимисе, имce, v. r. impf. sich ver. bürgen, spondere.

Jéнha*, f. I die Frau, die mit den Jèнhибула *, f.) Swaten um die Braut

geht, damit diese auf dem Wege nicht allein unter den Männern fey, comes nuptae:

[ocr errors]
[ocr errors]

„Сваше једнаке, јенђе девојке Jешâчари*, m. pl. die Jenitscharen, praetoriani (Turcarum). „Исјекоше Турке јењичаре, „Јењичаре цареве синове Јењичарски, ка, ко, 1) Ganitfharens, praetorianorum, 2) adv. wie Janitschas ren, more praetorianorum, Jénmo, m. vide Jeomo. Jep, 1) warum, cur? 2) denn, weil, Jepa, enim.

Jeproвaн, m. fpanischer Holunder, sy. ringa vulgaris Linn.

Jepeбuna, f. das Repphuhn, perdix. Јеребичји, чја, чје, Херрђићи, perdicis et perdicum.

Јеремија, m. Jepeмnje, m. Jeremias, Jeremias. Јеремије, т. } Jeрuнa, f. Frauenname, nomen feminae (Eephan).

Jepâшume, n. Art Mehlmuß, pultis ge

hus. cf. campяyа. Јерко, m. Mannsname, nomen viri. Јерменин, m. der Urmenier, Armenius. Јерменка, 1, фіе Исmenietin, Агшенія, f, die Armenia,

L

Jeрменскй, Kа, ко, 1) armenisch, ar-
menius. 2) adv. armenisch,'armenice.
Jepocam, m. Mannsname, nomen viri,
Jépocaмa, f. Frauenname, nomen fe-
minae,
Jeрусалnм, m. Jerusalem, Jerusalem.
Јерусалимац, мца, m. vide Божогро-
бац.

Јерусалимски (Јерусалимски), ка, ко,
von Jerufalem, Jerusalemiticus.
Jeceн, f. der Herbst, auctumnus.
Јесенас, 1 diesen Herbst, hoc auc-
Jeceнackе, tumno, dem Sprichworte:
што ће бити јесенас, нек буде
Beneрac, liegt folgende Anekdote zum
Grunde:

А. Калуђере, да не оженимо,
Б. Кад, ва истиму?

А. Јесенас.

Б. Ва испину, што ће бити јесе нас, нек буде вечерас, Јесенашњи, ња, ње, son biefem Derb fte, hujus auctumni.

Јесенишисе, нисе, v. r. impf. gum Herbste gehen, herbsten, auctumnus ap-* propinquat.

JeceнCK, κа, ко, herbstlich, auctum-
Јесењи, ња, ње,
nalis.
Јести, једем (говорисе и јем), т. impf.
effen, edo.

Jecmúва, n. pl. die Speisen, cibi.
Јестисе, једемсе, v. r. impf. 1)

feyn, comedi. He jeдеce mеCO оA сваке птице, 2) наф abgrämen, ma

ceror.

Jempва, f. Неверова женa, die Schwä. gerin, leviri uxor.

Jệмрвин, на, нo, der Schwägerin, uxoris leviri.

Јетрвица, f. dim. 9. јетрва. Jepuмuja, f. Frauenname, nomen feminae (Euphemia):

„Кад то зачу лијепа Јефимија Jépmo, m. vide Jeвmo (mit allen Ub. leitungen).

Јеца, f. (по Сријему, по Бачкој и по ьан.) ein Frauenname, nomen femi

nae.

Jeчân, m. eine Art Schweine (das Ges

gentheil von maнгулиa), die langsam fett zu machen sind, aber auch Mangel ertragen können, porei genus. Jegâne, n. das Schluchzen, singultus. Јецати, ам v. impf. schluchzen, sin gultio.

Jeчam, чma, m. die Gerfte, hordeum. Jéчame, n. das Hallen, sonitus. 2) das Aechzen, gemitus.

Jenamи, un, v. impf. 1) hallen, sommi

2) ächzen, ingemo. Јечерма, f. vide ђечерма. Течермица, f, din, v. јечерма.

1

Јечмача, f. ш. ј. крушка, cine 2lr? Hirn, pyri genus.

Јечмен, на, но, н. п. љеб, слама, Gerstens, hordeaceus.

Jeчменида, f. das Gerstenbrot, panis hordeaceus.

Јечмењача, f. vide јечмача
Јечмичак, чка, m. vide јачмен.
Jeчmâшume, n. Ort, auf dem einmal
Gerste gebaut worden, locus, ubi hor-

deum fuit insitum, Jeuek, m. vide jeлo.

Ja, f. Frauenname, nomen feminaе. Јеша, m. (Рес. и Срем.) vide Јещо. Jémo, m. (Epu.) hyp. v. Jespeм und v.

Јебто.

Jósa, f. die Erle, alnus.

Jóва, m. (Рес. и Срем.) vide JоBO. Јова, f. у Србији значи јова што у Сријему битанга, т.ј. кљусе које се нађе у селу (или у пољу) без газде, vide бишанга 2. Joван, m. Johann, Johannes. Joвана, f. Johanna, Johanna. Јованка, f. vide Јована. Јованчић, m. dim. у. Јован. JóРан дан, на дне, m. ein Fest St. Jo hannis des Täufers, den 7. Jäner, dies festus S. Joannis Baptistae. Joвâшьскй, kа, ко, н. п. мраз, Johan nis Kälte, frigus quod solet incidere circa diem festum S. Joannis. Јовањштак, т. човек, који слави ЈоBaш дан, einer, der den heil. Johann als Hauspatron feyert, cliens sancti

Joannis.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

gemel

Јомужан, жна, но, von frif ter Milch, de lacte recenti. Јорган*, m. eine Wrt Bettbece, bie ge wöhnliche deutsche Bettdecke, straguli gerns.

Јорганлук*, т. лице од јоргана, саз obere Blatt der Bettdecke, straguli pars media et princeps. Jopranuиh, m. dim. v. joрган. Joproвâн, m. vide jepгован. Jopдâm*, m. stolzes Gepränge, fastus: „Од њнова великог јордама Jордáмиши, им, у. impf. stolzieren, superbio.

Joрдáмьеme, n. das Stolzieren,-superbia fastus.

Joрдамunja, m. der Stolze, Stolzies rende, superbiens.

Јордан, m. der Sluß Gorban, flитеп Jordan.

Јоца, m. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) vide Joyo.

Jono, m. (Epn.) hуp. v. Joван.

Jou (joum, joшme), ncc, etiam, adhuc. Јошаница, f. 1) намастир у Србији

(близу Јагодине). 2) ријека. Jowak, m. ein Erlenwald, Erlenbusch, alnetum. He ће ли и у нашем јошику дренова башина нарасти. Jôшije, n. (coll.) ein Erlenbusch, alni. Joшâk, m. ein Ort, wo junge Erlen stehen, alnetum.

Јошт, Joшume, Joumep,

vide jour.

Јуба, f. (у Славонији и у Рватској), die Suppe, jus. cf. чорбa. Jyr, m. der Südwind, auster, notus. JyгоB, Bа, Bо, H. пI. Cниjeг, des Süd. winds, austri.

Jyговuнa, f. das Sirocco Wetter, Thau

wetter, tempestas solvens nivem et glaciem.

Јужан, жна, но, (н. п. вријеме) vide југов.

Jyene, n. das Einfallen des Thauwetters, solutio nivium, glaciei. Јужитисе, жисе, v. r. impf. н. п. вриjeme, es fhaut auf, solvitur nix et glacies.

Jужн, на, но, Thaus, venti australis.
Jyj! vide jaoj.

Јула, f. (по Сријему, по Бачк. и по
Baн.), Julchen, Juliola.
Јулар, m, vide улар.

Јулијана, f. (по Сријему, по Бачк. и
пo бан), Juliana, Juliana.
Јулка, f. (по Сријему, по Бачк. и по
Baн.) Julchen, Juliola.

Jynaд, f. (coll.) junge Ochsen oder Kühe,
juvenci aut juvencae.
Jynak, m. der Held, heros.

Јучерањи, ња, ње,

tier,

Јунаков, ва, во, beš Selben, herois:
Јунакова мајка најприје заплаче.
Јунац, нца, m. ber junge Dhe,
juvencus.

Јуначење, п. baš Zapferthun, virtutis

ostentatio.

Јуначина, f. augm. 9. јунак.

hesternuss

Јучерашњй, ња, ње, } gestrig,

Јуначитисе, имсе impf. fi ale K,

Held stellen, virtutem ostento. Јуначки, ка, ко, 1) дептäßìg, heroicus. 2) adv. heroisch, heroice. Jунaшmво, n. Das Heldenthum, der Hes roismus, virtus.

Јуне, нета, п. ein junger Dds обет Кић,
junges Rind, juvencus, aut juvenca.
Јунећи, ћа, ћe, vom јуне, juvenci aut
juvencae.

Јуница, f. bie junge Rub, juvenca.
Јуничица, f. dim. v. јуница.
Јунчић, m. dim. 9. јунац.

Јурве, aleròinge, omnino, cf. jамачно.

[blocks in formation]

А. Боли ме зуб.

Б. Мешни мало јупроклека,
А. Шта је то јутроклек?
Б. Зар не знаш шта је јутроклек ?
Jympocke, heute früh, hodie mane:
Јутрошњи, ња, ње, von biefem Пос.
gen, hujus mane.

Јутрошњица, f. Baffet von beite frühi
aqua hausta hoc mane:

„А моја би мајка јутрошњицу пилаЈуфка *, f. 1) ber ausgemaltte Zeig, massa farinacea distenta. 2) eine пиbelarti= ge Paste, die auch über den Winter aufbemabrt werden tánn, maccheroni (?) pastillorum genus. Jyue, gestern, heri. Јучер,

Јучера, vide јуче.

K.

в

[ocr errors]

зи, ad: к мени к вама (qu Ka, j bloß mени, вама):

[ocr errors]

„Како паде сишну књигу пише, „Те је шаље ка Крушевцу граду. „Ти отиди ка Вргорцу граду Кабале*, f. pl. (у Сријему и у Бачк. по варошима) і Sabalen, Rânte, doli. Кабаница (и кабаница) *; f. ber Mantel, pallium.

Кабао, бла, m. ber Baffereimer (ü bel?), aqualis, urna.

Kaбacm, ma, mo, von großem Umfang,
late pateus: није тешко, али је ка-
басто.

Каблар, т. 1) ber Rüfner, opifex urna
narius. 2) планина у Србији..
Кабларев, ва, во, beš Rüfners, urnarii.
Кабларов, ва, во,

}

Кабларски, ка, ко, 1) ber Rüfner, ur-
nariorum. 2) adv, wie ein каблар, то-
re urnarii.

Каблина, f. 1) augm. . кабао. 2) im
Mühlbau eine Einfahröhre, tubus ima

missus canali.

Каблић, m. dim. . кабао, дав imer= chen, urnula.

Каблица, f. eine Urt кабао für hildh,
Käse, vasis genus lacti aut caseo adser
vando.

Кабличица; f. dim. 9. каблица.
Кава*, 1) ber Raffee, coffea. 2) Das Raf
fehaus, taberna coffearia:
„Одшеташе у каву велику,
,,Па сједоше по кави великој
Кавад, m. eine irt weiblichen Obertleics,
tunicae muliebris genus.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Кавал *, m. eine Urt Eurzer (fluenarti
ger) Flinte, flintae genus.
Кавана f. vide кава 2.
Кавга * f. ber ant, rіха. cf. свађа.
Кавгаџија *, m. ber Stänfer, rixator:
"У пићу су тешке пијанице,
,, А у кавзи љуте кавгаџије
Кавез *, m, ber Räfig, cavea.
Кавени, на, но, Kaffee, coffeae inser-
serviens (z. B. Löffel, Schale).
Кавеџија m. der Kaffeesieder, caupo
coffearius.

*

[ocr errors]
[blocks in formation]

Бучерањдан, деп Zag poryer, pridie Кавжишисе, имсе, v. r. impf. і зана

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Каиш *, m. 1) ber Riemen, lorum. 2) ein
Bret zum Schiffbau, tabula.
Kanшâme, n. das Riemenschneiden, Brea
terschneiden, dissectio in lora, tabulas.
Кайшати, ам, v. impf. резати на каи-

ше, н. п. сланину, in Riemen, Sre= ter schneiden, disseco in lora, `tabulas. Каишић, m. dim. 9. каиш. Каишлије * m. pl. m.j. опанци, 2rt Dpanten, hypodematis genus. Kajâme, n. 1) das Rächen, ultio. 2) das Bereuen, poenitentia.

,

Кајаса *, 1) ber Burtriemen, lorum cinguli equarii. 2) der Säbelriemen, lo

rum acinacis :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »