Page images
PDF
EPUB

e

cainera.

кад по ускисне и преври, онда пе- на комидбу, као на мобу, један куракију,

другоме, те коме и пјевају и приКомадати, ам, т. impf. 3erituten, повиједају. disseco in frusta.

Комилац, миоца, m. Der (futuruis) Комадаптисе, амсе , Y. r. impf, fi er Schäler, exeorticator. zürnen, irascor.

Komh, m. der Rauchfang, Schornstein, Комадина, f. augm. p. комад.

fumarium, cf, димњак. it. il cammino. homaanki, n. dim. Das Stückchen, fru- Komuna, f. 1) die Treber, recremenstulum.

tum.2) CA opaa, die grüne Sdale der Komâp, m.(cm.) vide KoMapay:

Nuf, cortex nucis. „Игра коња комар момче младо Комити, им, v. impf. 1) аblatten, Т! окрај Кошка козје цигерице

demo folia. 2) auslösen (den Kukuruz) Komápay, pya, m.l die Muce, culex, solvo cortice. Кома гица ,

f. j empis Lino, KOMzetbe, n. 1) das Ubblatten, demКомарник, m. бав Хев, одеr per Bors tio foliorum. 2) das Huslösen, excor

bang gegen die Zudringlichkeit der Mü: ticatio.

cken, plaga ad arceudos culices. Komheh, m. Mannsname, nomen viri Комарчев, ва, во , беr 2Rücte, culicis. (vom griechischen xopynyós?) Комбосп, m. eine Opeife pon gefoф. Комненија, f, $rauetname, uomen femiten Sauerkraut, cibi genus,

bras- pae (Anna Comnena). sica acida: исијечәсе кисео купус Комов , ва , во, ури Хrchern, e recreна проколе па се скува ; потом се mentis. изхади из чорбе пе се олади, па к мовача, f. vіdе комовица. се онда залучи бијелим луком (или Комовица, f, per Creperbranntweiit, lora поспе слачицам), и пако се једе usta. (уз поспі).

Комоника, f. Ser Seifup, artemisia Комендап, m. cer Sociencant, dux. . vulgaris Linn. (wird in der Batfdka

Ова ријеч није била позната у als Feuerschwamm gebraucht). Србији до године 1804 , него су је Комора, f. ) (у Сријему, у Бачкој е потом пренијели одовуд (из Сри- у Банашу) бie “Sam mer, јема и из Бачке) писари којекакви; 2) (у Србији, Босни и Ерцеговини) сі. поглавар, управитељ :

das Felofuhrwesen, die Lebensmittel, „Та Јакова Српског комендата commeatus : опишли да носе комоКомендаmов, ва, во, бев Commenдала ре; још нам нијесу коморе дошле. ten, imperantis.

Коморица , f. din. p. комора і. Комендатски, кa, кo, 1) Commen: Коморција*, m. Ser Subrer eines pat

danten :, imperantum. 2) adv. wie ein pferdes, der Packknecht, commeataum Комдендап, more imperantis.

ductor,

, agaso: Комендија, f. (mit pem Rhineётив) sie „И погуби девет коморција Si omodie, comoedia.

Компа, 'f, (у Новом саду) бie süfre, Комендијаш, m, per Romöviant, co- ponto. moedus.

Комушање, в. Gülen (ber 2tüfe), Комендијанцев , ва, во, бев Womövia excorticatio. arren, comoedi.

Кому шапши, амі, Y. impf, н. п. opae, Комендија иница, f. die Womobiantin, schälen, excortico.

conneda, (mima, mulier scenica). Комушина, f. Die 3gätter bes futurus: Коменд: jашк.3 , кa, кo, 2) Pomjoiate kolbens nach der KomhAba, folia zeae

tija), scenicus. 2) adv. komödiantisch, rejесta. cf, ољвина. Sienice.

Комшија *, m. Ser Xabar, vicinus. Комендiрање, п. бав Соттапсiren, Комшијин, на, но, бе8 2ї афbard, vicommando, imperium.

cini. Комендiрапи, ам, v. impf. Po mmаnа Комшијница, f. Sіе афbarin, yiді. е., (gebieten), impero. cf. управ- cina.

Комшијански, кa, кo, 1) пафbarli, „Прво јеспе Лазаревић Луко, Комшијский, кa, кo, Ivicinorum, 2). „Који lапцем комендира градом — adv. nachbarlich, more vicini. Kümnaba, vas übblatten der Kufuruzkol- Kommyk *, m. die Nachbarschaft, vi

ben, wobei ein Padbar dem andern ciuia. hilft, demtio foliorum a fructu zeae. Kóna, f. die Nachbarin, vicina (hyp. v. у Србији понајвитие беру кукурузе коншијница): с комутинном, па послије (код ку- „Кона кону преко плопа звала — Ке, или у пољу на рџи) ноћу иду Кона, щ. (Рес, и Срем.) үide кoнo

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

nus.

Конагција*, m. Ber guаrtіеrаtафеt, de- Коњйц, m. (voc. коњицу !) 1) dim. р. siguator hospitiorum.

коњ (сп.): Конак m. das Quartier, die Wohs „Ја не гледам павној ноћи доба,

пипg, habitatio, hospitium : примио „Ниш” мој коњиіц мутној води брода нас на конак; отишао да голови „Или му коњиц орону? конак : у владичину конаку.

„Коњ јунака оставно Конаковање, р. Вав "abteigcii, ueber= „На злу мјеспту у Косову; rachten, pernoctatio.

„Јунак коњу говорио: Конаковални, кујем, т. impf. übеrnафа „ој коњицу добро моје! ten, peruocto.

2) Name eines Insects, insectí genus. Конакчија, m. vide кoнaгіција.

3) на гуслама , vidе коњ 4. 4) град конанц, нца, m. 1) ein Зmienfabet, Bee у Ерцеговини :

Zwirn, filum. 2) das Ende, finis (SAIT „Већ“Турчина Богом побратима
се ријепино говори, н. п. поме не у Коњицу бега Али - бега
ма ни краја ни конца ;

Коњичић, m. dim. , коњиц.
Све му каза од краја до конца). Коњичкії, кa, кo, 1) Reiter», еquіtum:
Конда (Конда), f. Srauenname, nomen дванаеспі коњички сапа од Бијо:
feminae. .

града. 2) adv. twie ein Xeitet, equiКондија, f. Seauenname, nomcn feminae.

tum more. Кондар, m. (сп.) Per 23edу er, poculum : Коньокрадица

Коньокрадица , f. Ber Pfеrѕеbieb, fur „Кондир вина од дванаеспока — equorum. „Донеси ми кондир вина

Коњскії, кa, кo, i) Фfеrvеѕ, equinus. од три године

2) adv. wie ein Pferd, ut equus. Конђа-, f. убрадач женски (особио по Коњски камен, ш. Вав ЗІauvitrірі.

Шум адији), eine Art Weibliфе &opfbe: Коњувача, f. eine 24rt Depfel, pomi ge

deckung, vittae genus. Конд, m. (Ерц.) hyp. 2. коншија. Коњушар, m. Bеr Фfеrѕеbutet, custos Конопац, пца, m, cin Ctrict poin panf,

equorum. funis cannabinus.

Коњушница, f. зидине у Поцерини : Kohonna, f. Frauennáme, nomen femi- cf. двориште.

Коњче, чеrna, n. ein Rüklein, equuКонопљан, на, но, fanfs, cannabinus. leus. Конопље, цаља, f. pl. der Hanf, can- Копан, пнa, нo, fфnee[ов, ubi sоlutae nabis.

jam sunt nives. Korombaka, f: die Hanfftaude, der Hanfs Konama, f. eine hölzerne Schüssel, scutängel, cannabis : панка као коно- tula, scatra.

Копанье, п. Das Braben, fossio. Конопиште, п. Ort, mo Sanf geftans Копар, пра, m. Oil, аnеthum graveo

den, ager, in quo cannabis fuit sata. lens Linn. Конопчић, m. dim, p. конопат. Копати, ам, у. impf. graben, fоdio : конци, наца, m. pl. per 3mien, fila. копали кукурузе, виноград, купус Кончање, п, дав Cticient mit Smirn, pi. и т. д. ctura acus et fili.

Копач, т. per Grabеr, fossor. Кончали, ам, і mpf. н, п. чарапе,. Копачев , во, ва, бев 83rafér8, fossoris. .

mit Zwirn stiden, pingo acu filo mu. KonyaaA, f. (coll.) die Bastarde, spurii. nita.

Копилан, m. ein Gobn аuper Bet $be , . Кончић, im. dim. p. конац.

filius spurius. Коншија m. vіdе комшија.

Kotisfie, nema, n. ein Kind außeč der Коннијин, нa, нo, vide коміцијин. der Ehe, spurius, spuria. Коношлјница, f. vіdе комшијница. Копілитисе, имce, v. t.. impf. träф= , Коншi јнски, кa, кo, vide комшијски.

tig werden in einem Alter von einem Контипјски, кa, кo,

Jahre (vom Shafe, don der Ziege), Коншiлук , m. vіdе комшилук.

ingravidari ante justam aetatem. Kom, m: 1) dae Pferd, equus, 2) der stes Konunuya, f. ein vor der Zeit trächtiges

уелде еtаb in клис • (piel. 3) der Maß- Schaf, Ziege, ovicula gravida ante jujtab im клис , изір іт прстен : fpiel : stam aetatem. два коња, при коња. 4) (аиф коњиц) Копиљан, m. vіdе копилан. der Steg über der Violine , pooticulus, Konúbene, n. das frühe Tragen, ingras

cf.коњиц. (@o aud Prainif) кобилица). vidatio ante aetatëm. Коњаніп, m. vіdе коњик.

Копірање, р. бав 28immeln bее 913ӣt Коњак, в. реr keiter, eques: ,

mer, circumreptatio (scaturitio) ver: Коњина, f, augu, . коњ.

inium,

nae.

Пика.

ү.

[ocr errors]
[ocr errors]

Копирати, ам, т. impf. Dimmeln, sca- Корачин, им, v. pf. freiten, gradior.

turio. Диф cin einiger 23urm' кони. Корбач, m: (по Pвапіској и по Славора у рани.

нији) vidе камција. копишњак, m, asarum europaeum Linn. Кордован, m. Вав Соедиа = geper, alaКопито, п. беr puf, ungula.

ta Cordubensis. Копкање, p. dim. 2. копање.

Кордованција *, m. Ver Corpиant = 8а. Копками, ам, dim. , копали.

brikant, alutarius. Копљанић, m. Der Rangenträger (gan Kope, f. pl. н. п. од ножа, или од књиcier), hastatus.

re, 1) die Scheide, vagina. 2) das Heft Копљача , f. Die SayneaTanje, lancea sig- des Easchenmessers. 3) der Einband, nifera (?).

tegumentum. Копље, п. біe gange, lancea, hasta. По- корен, ш. (Рес» и Срем.) vidе коријен.

слије боја којиљем у прње. Одско-- Корёнак, нка, m. hyp. p. корен :

чило (или искочило) сунце с копља. „Заспала девојка дренку на коренку. Копепти, им, (Pec.) vidе копњети. Коренища, f. Slug uno Dorf im Хадаг, Копнина, f. fфneelofer Plak, locus ni- (cf. Грнчара) : 'vibus vacuus.

„Коренипа село и пи ли си ? Копниши, им, (Срем.) vidе копљепти. „Да ти није руде од лонаца, Копња, f. Das umgrabe, umbauen дев „Испод кућа чести воденица,

Weinbergs, des Kukuruzaders, fossio. „Не 6 се звала село, већ селиште. Колњепти, ним, у impf. (Ерц.) (mel: Корење, п. 1). (Рес, и Срем.) vidе ко

jen, liquesco (vom Schnee, aber auch pujete. 2) die Vorwürfe, exprobratio.

vom Abliegen der reifen Wassermelone). Kopnjeh, m. (Epy.) die Wurzel, radix. Копіран*, m. eine 2tt Reibes mit 2let. Коријенак, нка, m. hyp. p. коријен

meln, vestis manicatae genus. Коријење, п. (Ерц. — coll. ) бie Вие» Копрена, f. (см.) 21rt XingtB, annuli geln, radices.

genus, (0ie Gängerin muрte eв niФt Корисан, сна, но, vide користан. zu erklären):

Kopîcm, f. der Nußen, das Gedeihen, „На руци му, копрена од злата

utilitas. С руке скиде копрену. од злата, користан, сна, но, geseiblіф, salrus: „С руке скиде па је мени даде: користан пи во, крава. „На ђевојко копрену од злата Корита, п. pl. 2Balo . in per Seriegowi.. „По чему ћеш мене споменути,

na, saltus in Hercegovina : „По копрени по имену моме

„Ударисмо кроз Корита равна, Коприва, f. Die effel, urtica.

„Сва Корита притиснула иама — Копривица, ғ. бав zeffelen, urticella. Коришасти , па , по, айёgebölt, trog. Копривњак, m. извор у Јадру (изме- artig, alveatus.

ђу села Тршића и Пасковца); ми. Коришанице, n. Das grögleit, alveolus.. слим да би се тако звало мјеспо, корито, п. беr frоg, alveus. ђе распну коприве; али ја нијесам корипти, им, т. impf. кога, einem 23or, чуо :

würfe machen, exprobro. „Коњ до коња, јунак до јунака, коришисе, имсе, т. г. impf. einancer „Од Медњака те до Копривњака — Borwürfe machen, exprobrare sibi inКопрцање, п. бав 3appeln; palpitatio. vicem. Копрцаписе , амже, т. г. impf. 8appeIn, корица, f. dim. 9. кора. palpito.

Корице, f. pl. dim. p. коре. Konyh, m. der Kapaun, eapo.

Корјенчић, m. dim. p. коријен. Қопунилисе, имссе, у. г. impf. ftolgia Корман, m. Вав ©teuerrucer, guberna

ren, superbio, efferor. Копуњење, р. дав Ctolsiren, supe- Кормании, им, y. impf. fteuern, su

bitio. Копца, f, dim. 2. коб:

Корманош, m. See Gteuermann, guber„Добра га је копца сукобила

nator.

. Колча, f. vіdе ковча.

Корманошев , ва, во, бев Cteuermann, Копче, f. pl. vіdе ковче.

gubernatoris, Копчица, f. dim. p. конча.

Кормањење, п, дав еteuern, guberKöpa, f. 1) die Rinde, cortex. 2) die Nin,

natio. crusta.

Kópuaua, fi die Schildkröte, testudo. Корак, m. } der Schritt, passus.

Србљи приповиједају, да је човек Коракљај, m.

(пірије него је корњача на свијелту Корачање, п. рaв Сreiten, gressus. била) умијесио погачу и испекао коКорачади, ам, v, impf, freite, gradior, дош, да сјео да једе, ау дај час.

[ocr errors]
[ocr errors]

culum. cf. крута.

berno.

[ocr errors]
[ocr errors]

nus.

рупи кум његов на врата, а он он- бie A, 1389, на Видов дан (15. Sunn) да брже боље метне кокош на по- Serbiens Schidsal entschied), Campus гачу па полопи чанком, и тако merularum. сакрије од кума. Кад кум отиде, Косовски , кa, кo, 1) боп Косово, Qosи он усане опет да довaти ко- sovinus. 2) alt, nod) von den Zeiten der • кош и погачу да једе, али се оно Kossovo : Schlacht, Cossovinus (maraсве (конош, погача и чанак) пре- thonius). піворило у корњачу (што је сакрно кост, f. Das Bein, os. од свога кума). И тако поспіане Коспа, m. (contr.) Rontantin, Constanкорњача.

tinus. Жорњачин, на, но, tеr ефiltröte, te- Коста, m. hyp. 9. Коста. studinis.

Костадин, ш. Жоntantin, ConstantiКорњачица, f. dim. b.. корњача. Коров; m. Bаѕ untrаut, herba inutilis ; Косшајница , f. варои у Pватској (код не ма га ни од корова.

воде уне). Костајничанин, човек из Корпа, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан. Костајнице. Костајнички, кa, кo, по варошима) vidе кошарица.

pon Коспајница. Коруна, f. Vie Xorana, Coruna lumen: Коспанпіин, m. Wontantin, Constan„Да іночува чардак на Коруни

tinus. „Да не прође од Карловца бане Костапнин, m. ride Костантин. Коршів , m. vіdе крчаг.

Косідбоља, f. die Git, arthritis. Kộc, m. die Umsel, merula.

Кострепi , f. (Рес. и Срем. ) vidе коKoca, f. 1) die Sense, falx foenaria, 2) спријепт.

bie Saare, capilli. 3) eine 21st Serge, Коспір әшење, п. (Рес, и Срем. ) vida montis genus: опишао у косу, ; Таң- косиријешење. на коса, Дуга носа, ми ћева Кострёшитисе, имce, (Ресе и Срем.) коса (у Јадру у Тршићкој пла- vidе костријешиписе. нини).

Кострије; f(Ерц.) 3iegenmole, lana Кісана, f. Seauennaте, поmеn feminae. caprinа. Косатьица , f. dim. 2. коса 3.,

Костријешење, п. (Ерц.) Бав ftruppige Косап, та, то, Tanghaarig, comatus. Aussehen, hirsutus aspectus, Косац, стца , . m. 1) Der Riber, Räser, Костријешиписе, имce, y, z, impf. дав foenisex. 2) eine Art Insect, insecti ge- Haar sträuben , arrigo comam.

Kocmýp, m. nom. propr. einer Stadt: Косач, m. vіdе косату 1.

„У. завади с Нином од. Костура Косидба, f. Die Rabo, foenisectio. „Са Кличевца од града Костура Косијер, m. (Ерц.) дав ebennefer, Копалац, лца (или копаоца), m. (јеfalx vinitoria,

дни говоре коплац) Die Söbling дев Коcпp, m. (Срем.) vidе косијер.

Schlüsselbeins, jugulum. Косипер , m. (xacoitsos) дав зіпn, stan- Кошао, пла, ш, беr Reffel, ahеnum. :

Komap, m. 1) der Zaun um den HeuschoКсипи, им, v. impf. mähen , męto, ber (um das Vieh, abzuhalten), sepi. foepum ѕесо.

mentum circum metam foeni. 2) vide Косилисе, косисе, т. г. impf, н. п. Кошари: сукно, find abreiben, dеtеri.

„Бјежи млада бијелу Копіару. Косица , f. dim. 9. коса.

Котаранин, т. Kociume, n. der Sensenstiel, manubrium Komapay, pya, m.]

човек из Копіра: falcis.

„Доке півоји Контаранн дођу Косјерево, п. намасшир у Ерцеговини „Ал не гледа Кошарац Јоване —

(може били да је сад и пуст ?). Кошари, ш. pl. Kocmâj, m. Berg in der Belgrader hauja; „Је си л чуо Лапинско, приморје, „Лала магла по голом Космају, „Код приморја ришћанскеКоларе — „Са Космаја на Јанкове дворе, „Стојан оде у раёне Коптаре „Од Космаја гнезда соколова Komapuja, f. der forb, corbis. Косни, на, но, н. п. ков, гладили- Конаричица, f. дав .Sörbchen, corbula. ya, Sensen, falcis messoriae.

Копань, коца, m. ein Eleiner Ctal file Kòco, schief, oblique.

Lämmer, Zidlein u. dgl., słabulum parКосовић, f, бас бишge бer 2 mjet, pul- vum. Плепти котац, као пи и отац. lus merulae.

Копипи, им, v. impf. wеrfеt (ven per Косовљи, ља, ље , Дmfel, merulae.. Hündin, Kabe).pário, Косово, п. (mit us ofпе поље) бав Копишисе, имсө, у... impf. • реrfеп,

Amselfeld (berühmt durch die Schlacht, pario.

Дus.

pum.

f. Үide прка.

Копилар, m. - Ber #effelfф mies, ahena- Кочина, f. 1) vidе кочепт. 2) Berflag tіnѕ. .

(für Hühner, Hunde, Schweine), zoКопіларев, ва , во, бев Replers, ahe- theca. Колларов, ва, вo, narii.

Kógumi, im, v. impf. Hemmen, inhibeo. Котлaig, m. vіdе копалац.

Kóumuce, wmce, v. r. impf. steif thung Коп тача, f. vіdе гвоздењак (кошао). fastum exerceo. Коплина, f. augm. p. копао.

Кочић, тi. dim. p. кокату. Колилиб, т. р. қотад.

кочоперан, рна, но , lep, aft, burtig, Копілокрп, m. Der Sejjelfier, aheno- strenuus. rum refector.

Копамнпии човек (нијеси пп дијете, Котлокрпов, ва, вo, seffeifidеrѕ, rе- Hero ----), du bist fein Kind, sondern

fесtоriѕ aheriorun. Назимац кус копа erwachsen, alt, gescheut (Mamop 404 бус под колілокрповом кућом (ово век), homo adultis. је некаква загонетка,

,

али не знам кош, m. Per Sorb (я. 3. sum &uturuk, шта значи).

zu Fischen, Fasoler), corbis. Коmобања, f. ) (у Србији) Веr ibnet: Коша, f. hyp. p. кошуља.

fort, gallinarium (ad ova ponenda). Ta. Koiâp, m. ein koru zum Fischfange, кове се конобање оплепту од бпје- nassae majoris genas. ле лозе , па се објесе испод стрее. Когара, f. etай poil Stefmert, sta2) (у Сријему) кукурузни кош, на- bulum vimineum. лик на чардак, eine art чардак 3ит Кошевина, f. eine ебет абgemäsete Bie. Kuturu;, horrei genus.

se, pratum recens desectum. Kompљан, m. eryngium campestre Linn. Коцење, п. бав 2Räly en ,

.messio. Копрљање, р. бав Roden, Rollern (ein Кошија Smil). volutio.

крипна", f.

augm. p. кош. Копрљати, ам, у. impf. rolen, volvo. Киић, m. dim, v. кон. Копрљаписе, амсе, у. r. impf. tolen Котикање , n. Ser 213рrtmecbfel, altercation (fpielen), volvo.

Коіцкатисе, амce, v. r. impf. fi зап Копршкање, п. dim. b. котрљајье. ken, wortwechseln,

altercor. . Коmршкатке, амce, dim. . котр- Кошница, f. See SiegenPorb, alreare.

љаписе. Беца се копіршвају ова- Кошлица; f. vіdе қошчица 2. скрсенију полупаним јанма (у Сри- Коштан, m, eine pflange, herbae genus, јему).

Ko'штан, на, но, bettern, osseus. Komýp, m. 1) vide Konym. 2) der Wachsa Kòiumay, 1) in der Nedensart: yeamu, stoc, glomus.

лисе у којипіац, пі. ј. у коспін (кад Коm урање, п. Фав Rolet, volutio. се рву). 2) планина близу Ірне горе : Ком; рали, ам, v. impf. rolen, volvo. „Чеспіо гледа на Кошпгац планинуKomy pаписе, амce, vide кoлутати- Коштуница копље. в. (сп.)

„Занска му копље коштуницу Коцка, f. Der Brfel, tessera, talus. Коштую (ора), m. (сп.) vidе кошпу. Коцкање, п. Зав 2Bütfelt, lіѕtіѕ tеѕѕе. њавац:

Виш” куће ми коштую ора , Koykâp, m. der Würfelspieler, lusor ta- „Те сам зубе поломила lorum. .

Коштуњав , ва , во , bart (3. 3. Sіе цр Koykamnce, amce, v. r. impf: würfeln, aber auch der Mensch), durus. talis ludo.

Кошпуњавају, віца, т. п. і. opa, bars Кочан, т. vіdе қочина 2.

te Nui, nux dura. Kчење, п. 1) сав беттеп Re8 Тадев, Котипурница, f. Вав einbau, ossainhibitio. 2) das Steifwerden, rigor.

rium. Кочетi, f. vіdе костријеп.

Кошуља, f. За фетр, indusium. Кочијаш, m. per kutiber, auriga. Кои уљепина, f. augm. p. кошуља. Кочијашев , ва , во, бев Surfфеев, au- Кошуљица , f. dim. і дав еіnефеп, rigae.

indusiolum. 2) das Schafhäutchen (beim Кочијашење, п. бав- Rutfфіеrеn, auri- foetus), amnion. gatio.

Кошупа , . ) бie StrfФtu), бünlin, KouujánumH, IM, V. impf. kutschieren, cerva, 2) Frauenname, nomen feminae. aurigor.

3) ein Kuhname, nomen vaccae. Кочiijашки, кa, кo, 1) Rutfеrѕ, auri- Қошупіца , f. 1) dim. p. кошупа- 2) ei4

garius. a) adv. nach Kutscher Art, more ne Pflanzenart, genus plantae. aurigae.

Кошчица, f. 1) dim. Bad Bein еn, os, Konuje, f. pl. der Bauernwagen mit zwei siculum. 2) der Kern (im Pflaum u. dgl.). · Pierdeil, currus,

nucleus. .

[ocr errors]

се,

rarum.

« PreviousContinue »