Page images
PDF
EPUB

cainera.

кад по ускисне и преври, онда пе на комидбу, као на мобу, један куракију,

другоме, те hоме и пјевају и приКомадами, ам, т. impf. 3erituten, повиједају. disseco in frusta.

Комилац, миоца, m. Der ($цEuru8:) Комадаптисе, амсе, т. г. impf, fid, er Schäler, exeorticator. zürnen, irascor.

KOMÂH, m. der Rauchfang, Schornstein, Комадина, f. augm. p. комад.

fumarium, cf, димњак. it. il cammino. Комадић, , din. дав &tuden, fru- Комина, f. 2) бie Ereber, recremenstulum.

tum.2) OA opaa, die grüne Soale der Komâp, m.(cm.) vide Komapay:

Nuj, cortex nucis. „Игра коња комар Момче младо Комини, им, v, impf. 1) аblatten Т! окрај Кошка козје цигерице

demo folia. 2) auslösen (den Kukuruz) Комарац, рца, m. pie и cte, culex, solvo cortice. Комаица, f. j empis Lino, Комљење, п. 1) бав 215bTatten, demKomaphik, m. das Net, oder der Vors tio foliorum. 2) das 2u6lösen, excorhany gegen die Zudringlichkeit der Mü: ticatio.

cken, plaga ad arcendos culices. Komheh, m. Mannsname, nomen viri Комарчев, ва, вo, Der 2Rute, culicis. (рот grіефіfф en zogynyts ?) Комбостi, m. eine Opeije von gеtоф. Комненија, f, stauenname, momen femi

ten Sauerkraut, cibi genus, e bras nae (Anna Comnena). sica acida: исијечесе кисео купус Комов , ва , во , ури Хribern, e recreна проколе па се скува ; потом се mentis. извади из чорбе ще се олади, па к мовача, f. vіdе комовица. се онда залучи бијелим луком (или комовица, f, per Trebеrbеаnnteint, lora поспе слачицам), и ако се једе usta, (уз поспі).

Комоника, f. Der Seifup, artemisia Комендапi , m. per Commencant, dux. vulgaris Linn. (wird in der Katsoka

Ова ријеч није била позната у ale Feuerschwamm gebraucht). Србији до године зво4, него су је Комора, f. 1) (у Сријему, у Бачкој е потом пренијели одовуд (из Сри- у Банату) Pie sаm mеr, јема и из Бачке) писари којекакви; 2) (у Србији, Босни и Ерцеговини) сі. поглавар, управите :

das Feldfuhrwesen, die Lebensmittel „Та Јакова Српског комендата commeatus: orrіншли да носе комо. Комендаmов, ва, вo, De8 Somniensana ре; још нам нијесу коморе дошле. ten, imperantis.

Коморица, f. dim. p. комора і. Комендатски, ка , ко, 1) Commen: Комерција*, m. er sübrer eines Pat

danten -, imperantum. 2) adv. mie ein pferdes, der Packknecht, commeataum Комдендап, more imperantis.

ductor , agaso: Комёндија, f. (mmit Bem Rhinевти8) Sie „И погуби девети коморција Stomodie, comoedia.

Компа , 'f, (у Новоих саду) бie süfre, Комендијаш, m, per komjiiant, co ponto. moedus.

Ком ўшање, das Schälen (der Nüsse), Комендијашев , ва, во, без Romöді. excorticatio. aitet, comoedi.

Кому шаши, ам, v. impf, н. п. opae, Комендијанца, f. Pie отбдiantin, schälen, excortico.

comoeda, (mima, mulier scenica). Комўшина, f. Vie 31ätter бев $uturu33 Коменд: јазик.3 , кa, кo, 1) Pomjtian kolbens nach der KOMHAða, folia zeae

tija), scenicus. 2) adv. komödiantijd, rejесta. cf, ољвина. seenice.

Комшија*, m. Der Xabar, vicinus. Комендiрање, п. Das Commantiren, Комшијин, на , но, бев Хафbar, viCommando, imperium.

cini. Комендiрапи, ам, v. impf. Po mmаnа Комшијница, f. Sіе хафbarin, yiді: е.., (gebieteni), impero. cf. управ

cina.

Комшијнский, кa, кo, 1) пафbarli, „Прво јесте Лазаревић Луко, Комшијски , кa, кo, Lvicinorum, 2). „Који Illапцем комендира градом - adv. nachbarlich, more vicini. кемидба, баѕ аbblatten bеr futuruto1. Комшілук m. die Nachbarschaft, vi

ben, wobei ein Nachbar dem andern cinia. hilft, demtio foliorum a fructu zeae. Кона, f. Die Zambarin, vicina (hyp. р. у Србији понајвитие беру кукурузе коншијница): с комушином, па послије (код ну „Кона кону преко плопа звала ће, или у пољу на ри) ноћу иду Кона, щ. (Рес, и Срем.) ride кoнo

љати :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nus.

Конагција*, in. Ber Диаrtіеrmaфer, de- Коњйц, m. (roc. коњицу !) 1) dim. у. signator hospitiorum.

коњ (сп.): Конак * m. das Quartier, die Wohs „Ја не гледам павној ноћи доба, пипg, habitatio, hospitium : примио „Ниш” мој коњиіц мупној води брода нас на конак; отишао да готови „Или му коњиц орону? конак: у владичину конаку.

„Коњ јунака оставно Конаковање, р. Вав 2bfteigeli, ueber= „На злу мјеспу у Косову; rachten, pernoctatio.

„Јунак коњу говорио: Конаковални, кујем, у. impf. übеrnаф» „Ој коњицу добро моје ! ten, pernocto.

Name eines Insects, insecti gepas. Конакчија, m. vіdе конагција.

3) на гуслама, vidе коњ 4. 4) град Конац, нца, m. 1) ein Zwirnfaden, der у Ерцеговини :

Zwirn, filum. 2) das Ende, finis (an „Bef'Турчина Богом побратима
се ријетко говори, н. п. поме не у Коњицу бега Али - бега –
ма ни краја ни конца ;

Коњичић, m. dim. 2. коњиц. „Све му каза од краја до конца). Коњички, кa, кo, 1) Reiter», equitum : Кенда (Конда), f. Seauenname, uomen дванаеспі коњички сапа од Бијо: feminae.

града. 2) adv. wie ein Reiter, equi-. Кондија, f. Sеаи епнате , pomen feminae. tum more. Кондар, m. (сп.) Der Seyer, poculum : Коньокрадица , f. Der Pferteties, fur „Кондир вина од дванаесшока — equorum. „Донеси ми кондир вина

Коњск, кa, кo, i) Фferpes, equinus. од три године

2) adv. wie ein Pferd, ut equus. Конђа, f. убрадач женски (особио по Коњски камен, іш. бав ЗІauvitrірі.

Шум адији), eine 2rt Weibliфе opfbея Коњувача, f. eine drt 2depfel, pomi gedeckung, vittae genus. Коно, m. (Ерц.) hyp. 9. коншија. Коњушар, т. бer Фfеrѕеbutet, custos Конопац, пца, m, ein Ctrif yon panf, equorum. funis cannabinus.

Коњушница, f. зидине у Поцерини; Конопља, f. айелнате , hоmеn femi cf. двориште.

Коњче, чema, n. ein Rüklein, equuКонопљан, на, но,

Hanfs, cannabinus. leus. Конопље, удаља, f. рі, деr panf, can- Копан, пнa, нo, fфneekов, ubi solutаd nabis.

jam sunt nives. KoĦOnduka, f: die Hanfftaude, der Hanfs Konama, f. eine hölzerne Schüssel, scufängel, cannabis : шанка као коню tula, scatra.

Копанье, п. За Braben, fossio. Конопиште, п. Ort, mо banf geftana Колар, пра, m. Oil, аnеthum graveo

den, ager, in quo cannabis fuit sata. lens Linu. Конопчић, m. dim, p. конопа. Копати, ам, у. impf. graben, fоdio : конци, наца, m. pl. per 3 mirn, fila. копали кукурузе , виноград, купу Кончање, п, аав Ctichen mit 3wirn, pi. и т. д. ctura acus et fili.

Копач, т. беr 83rа bеr, fossor. Кончали, ам, v. i mpf. н. п. чарапе, Копачев, во, ва , Бев (3raférs, fossoris. mit Zwirn stiden, pingo acu filo mu Копилад, f. (coli.) pie Baftarte, spurii. nita.

Копилан, m. ein Copa auper per $be, Кончић, m. dim. p. конај.

filius spurius.' Коншија * m, vide комшија.

Kotitke, nema', n. ein Kind außer deë Коннијин, нa, нo, vide коміцијин. der Ehe, spurius, spuria. Конилјница, f. vіdе комшијница. Копилиписе, имce, v. t.. impf. tra= Коншi јнски, кa, кo, vide комшијски.

tig werden in einem Alter von einem Конiшпјски, ка , ко ,

Jahre (vom Schafe, von der Ziege), Концiлук m. vіdе комшилук.

ingravidari ante justam aetatem: Kòm, n. 1) das Pferð, equus, 2) der stes Konnnya, f. ein vor der Zeit trächtiges

bende Stab im Kanc - spiel. 3) der Maß Schaf, Ziege, ovicula gravida ante jujtab tm Клис изір іт прстен : fpiel : stam aetatem. два коња, при котња. 4)' (аиф коњиц) Копиљан, m. vіdе копилан. der Steg über der Violine, posticulus, Konúbene, n. das frübe Tragen, ingras

cf.коњицу. (Соаиф, Prainifф кобилица). vidatio ante aetatem. Коњанић, m, vidе коњик.

Копірање, в. дав 28immeln Ser ista Коњик , ni. per keiter, eques.

mer, circumreptatio (scaturitio) vera Коњина, f, augm, y. коњ.

-mium.,

рае.

Пика.

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

„На

Копірами , ам, v. impf. wimmela, sca- Корачиши, им , v. pf. freiten, gradior.

turio. Диф cin einiger 243urm' копи. Корбач, m: (ino Pватској и по Славора у рани.

нији) vidе камија. копишњак, m, asərum europaeum Lion. Кордован, m. Вав &orkuaz = geper, alaКодитo, . Bеr puf, ungula.

ta Cordubensis. Копкање, p. dim. p. копање.

Кордованција m. der Sorduan: Fas Копкапи, ам, dim. p. копати.

brikant, alutarius. топљанић, m. Der Rangenträger (Ban» Коре, f. р. н. п. од ножа, или од књиcier), hastatus.

re, 1) die Scheide, vagina. 2) das Heft Копљача, f. Vie Saynenlange, lancea sig des Taschenmessers. 3) der Einband, pifera (?).

tegumentum. Копље, п. bie ganje, lancea, hasta. По- Корен, m. (Рес. и Срем.) vidе коријен.

слије боја копљем у трње. Одско-. Коренак, нка, m. hyp. p. корен :

чило (или искочило) сунце с копља. „Заспала девојка дренку на коренкуКопепти, им, (Pec.) vidе копњеши. Коренима, f. Slup unt Dorf іn арас, Копнина, f. fфneelofer plak, locus ni (cf. Грнчара) : 'vibus vacuus.

„Коренита село и пи ли си ? Копниши, им, (Срем.) vidе копњепи. „Да и није руде од лонаца, Копња, f. бав Иmgraben, Иmbauen бев „Испод кућа чести воденица,

Weinbergs, des Kuluruzaders, fossio. „Не 6 се звала село, већ селишпе. полњепи, ним, у impf. (Ерц.) fфmels Корење, п. 1). (Рес, и Срем.) vidе ко

zen, liquesco (vom Schnee , aber auch pujene. 2) die Vorwürfe, exprobratio.

vom Abliegen der reifen Wassermelone). Kopnjer, m. (Ep4.) die Wurzel, radix. Копоран m. eine 2rt #leibes mit 2ler. Коријенак, нка, m. hyp. p. коријен meln, vestis manicatae genus.

Коријење, р. (Ерц. coll.), die Wurs Копрена, f. (см.) 21rt Xingeв, аnnuli zeln, radices. genus, (Die Gängerin muрte eв піфt Корисан, сна, но, vide

користан. zu erklären):

Корист, f. Ver Rusen, дав Версіbеп, руци мгу, копрена од злата

utilitas. „є руке скиде копрену од злата, користан, сна, но, geseiblіф, salvus: +€ руке скиде па је мени даде:

користан и во, крава. „На ћевојко копрену од злата Корима, п. pl. 2Balo . in per Seriegowi.. „По чему ћеш мене споменути,

na, saltus in Hercegovina : „По копрени по имену моме — „Ударисмо кроз Корипа равна, Коприва, f. Die Refel, urtica.

„Сва Кориша приятиснула иама Копривица, f. Фав геffеlmеn, urticella. Коритаси , па , по, айёgebölt, trog. Копривњак, m. извор у Јадру (изме. artig, alveatus. Бу села Тршића и Пасковца); ми- Корипашце, п. Das grägteint, alveolus. слим да би се тако звало мјеспіо, Корито, п. деr frоg, alveus. ђе распну коприве; али ја нијесам Корити, им, v. impf. кога, einem 23or» чуо :

würfe machen, exprobro. „Коњ до коња, јунак до јунака, коришисе, имce, v. r. impf. einander „Од Медњака не до Копривњака. Borwürfe machen, exprobrare sibi inКопрцање, п. Вав 3appeln; palpitatio. vicem. Копрцаписе, амжe, v. г. impf. 8appelm, Корица, f. dim. p. кора. palpito.

корице, f. pl. dim. p. коре. Копун, т. бer Rapan, eapo.

Корјенчић, m. dim. 2. коријен. Қопунилисе, имссе, у. г. impf. tolgia Корман, m. Ba® Cteuerruper, guberna

ren, superbio, efferor. Копуњење, р. Вав 'tolsire, super- Кормании, им, y. impf. fteueen, gu

bitio. Копца, f, dim. p. коб:

KopMahout, m. der Steuermann, guber„Добра га је копца сукобила

nator. Колча, f. vіdе ковча.

Корманошев , ва, во, бев Сеиеrmann, Копче, f. pl. vіdе ковче.

gubernatoris, Копчица, f. dim. p. конча.

Кормањење, п. Зав Cteuern, guberKöpa, f. 1) die Rinde, cortex. 2) die Nin. natio. de, crusta.

Kópmaya, f. die Schildkröte, testudo. Корак, m. } der Schritt,

Србљи приповиједају, да је човек Коракљај, m..

, passus.

(прије него је корњача на свијету қорачање, п. Бав ефreiten, gressus. била) умијесио погачу и испекао коКорачални, ам, v, impf, freitet, gradiox, дош, па јео да једе, а у пај час.

culum, cf. круга.

berno.

nus.

рупи кум његов на врата , а он он бie A, 1389, на Видов дан (15. Suny) да брже боље метне кокош на по · Serbiens Schidsal entschied), Campus гачу па поклопи чанком, и тако merularum. сакрије од кума. Кад кум отиде, Косовски, на, ко, 1) pn Косово, Cosи он усптане опет да довaти ко sovinus. 2) alt, nod; yon den Zeiten der кош и погачу да једе, али се оно Kossovo. Schlacht, Cossovinus (maraсве (кокош, погача и чанак) пре thonius). піворило у корњачу (што је сакрно косп, f. баѕ Bеіn, os. од свога кума). И пако постане коспа, m. (contr.) Rontantin, Constanкорњача.

tinus. Көрњачин, на, но, cer Gфilotröte, te- Коста, m. hyp. 2. Коста. studinis.

Костадин, m, Rontantin, ConstantiКорњачица, f. dim. b. корњача. Коров; m. Вав Иntrаut, herba inntilis ; Косшајница, f. варои у Pвалској (код не ма га ни од корова.

воде Уне). Костајничанин, човек из Көрпа, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан. Костајнице. Косцајнички, кa, кo, по варошима) vidе кошарица.

pon Костајница. Коруна; f. Die Worana, Coruna lumen: Коспаншин, m. kontantin, Constan„Да ночува чардак на Коруни

tinus. „Да не прође од Карловца бане . Костатин, m. vide Костантин. Коршов, m. vіdе крчаг.

Косовоља, f. die Wit, arthritis. Kộc, m. die Umsel, merula.

Кострёпі, f.. (Рес. и Срем. ) vide коKòca, f. 1) die Sense, falx foeparia, 2) стрије.

бie Saare, capilli. 3) eine art Berge, Коспiрешење, п. (Рес, и Срем. ) vide montis genus: отишао уз косу, ; Тан косиријешење. на коса, Дуга коса, мићева Кострёшитисе, имce, (Рес. и Срем.) коса (у Јадруу Тршићкој пла vidе коспријешиписе. нини).

Кострије, f(Ерц.) 3iegenpole, lana Косана, f. Хrauenname, nomen feminae. caprina. Косањица, f. dim. 5. коса 3.

Костријешење, п. (Ерц.) рав ftruppige Косап, та, то, Tangbaatig, comatus. Дивјеђеп, hirsutus aspectus, , Косац, сіца , . m. а) беr Riber, Räder, Костријешитисе, имce, v, r, impf. бав foenisex. 2) eine Art Insect, insecti ge Haar sträuben, arrigo comam.

Kocmýp, m. nom. propr. einer Stadt: Косач, m. yidе косац 1.

„У. завади с Нином од. Костура Косидба, f. Die Rabo, foenisectio. „Са Кличевца од града Костура Косијер, т. (Ерц.) ав Xebenneffet, Копалац, лца (или копаоца), т. (јеfalx vinitoria.

дни говоре коплац) pie pjbling бе Коcпp, m. (Срем.) vidе косијер.

Solüsselbeins, jugulum. Косипер, m. (zzooієgos) за8 3inn, stan. Копао, пла, т, беr Reffel, ahenum.

Komáp, m. i) der Zaun um den HeuschoКосипти, v. impf. mähen , męto, ber (um das Bieb abzuhalten), sepifoepum seco.

mentum circum metam foeni.' 2) vide Косилисе, косисе, т. г. impf, н. п. Кошари: сукно, fit abreiben, dеtеri.

„Бјежи млада бијелу Копіару — Косица , f. dim. 9. коса.

Котаранин, m. Косиште, . Веr Cenfentiet, manubrium Котарац, рца, m.

човек из Кошара; falcis.

„Доке півоји Копіаранн дођу Косјерево, р. намастир у Ерцеговини „Ал' не гледа Кошарац Јоване

(може били да је сад и пуст ?). Кошари, ш. р. Kocmaj, m. Serg in der Belgrader Hauja: „Је си л чуо Лапинско, приморје, „Лала магла по голом Космају, „Код приморја ришћанскек отаре — „Са Космаја на Јанкове дворе. - „Стојан оде у равне копаре „Од Космаја гн'језда соколова Komapnia, f. der forb, corbis. Коснії, на, но, н. п. ков, гладили- Конаричица, f. Зав.&&rbфеn, corbula. ya, Sensen-, falcis messoriae.

Копаіц, коца, m. ein Eleiner Ctal für Kòco, schief, oblique.

Lämmer, Zidlein u. dgl., stabulum parKocobuki, f, das Junge der Umfel, pul vum. Плепи котац, каоми и отац. lus , merulae.

Копиши, им, т. impf. wеrfen (2002 Косовљи, ља, ље , 2infel, merulae... Hündin, Kabe), pário, Косово, р. ( mit urңб обие поље) бав Копишисе, имce, yax. impf. • реrfеп,

2mselfeld (berühmt durch die Schlacht,

nus.

[ocr errors]
[ocr errors]

pario.

:

2

Копилар, m. - Ber #efelfфmiev, alena- почина, Т. 1) vidе кочеп. 2) 23erfФlag rins.

(für Hühner, Hunde, Schweine), 20Котларев, ва , во, бев Replers, ahe theca. Колларов, ва, вo, nаrії.

Kogumil, um, v. impf. Hemmen, inhibeo. Котлау, m. vіdе копалац.

Koumice, umce, v. r. impf. steif thung Коптача, f. vіdе гвоздењак (кошао). fastum exerceo. колина, f. augm. 2. Копао.

Кочић, ni. dim. p. колату. Коллић, m. dim. p. комар,

Кочоперан, рна, но, {eb) aft, burtig, KOMackph, m. der Sfesselflicker, ahens. strenuus. rum refector.

Коџамии човек (нијеси пн дијете, Котлокрпов, ва , вo, Reffelfier: , re Hero--), du bist kein Kind, sondern

fесtоriѕ ahеrіоrtin. Назимац кус копа erwachsen, alt, gestheut (mamop 404 бус под колілокрповом кућом (ово век), homo adultis. је некаква загонетка али не знам кош, m. Ber for (i. 3. зат ЖuEurus, jumа значи).

zu Fischen, Fasoļen), corbis. Кодбања , f. ) (у Србији) Der SubnetКоша, f. hyp. p. кошуља.

korb, gallinarium (ad ova ponenda). Ta. Kouuập, m. ein kom jům Fischfange, кове се конобање оплепту од бије nassae majoris genas. ле лозе, па се објесе испод стрее. Кошара, f. etай уоu $teytmere, sta2) (у Сријему) кукурузнн кош, на bulum vimineum. лик на чардак, eine art чардак 3ит Кошевина, f. eine eбein abgemäsete Bie. Kufuruz, horrei genus.

se, pratum recens desectum, Kompљан, m. eryngium campestre Linn. houење, п. ба27ähen , mеѕѕiо. котрљање, в. дав поlеn, Rollern (ein кошија , f. vide

трка. Sitel). volutio.

Кошина, f. augm. p. кош, Копрљати, ам, v. impf. rolen, volvo. Кітиић, m. dim, p. кош. Копрљајнисе, амсе, . г. impf. tolen Кошкање , n. Ser 243рrtmе cofei, altercatio, (fpielen), volvo.

Коіцкаписе, амсе, v. r. impf. sich ganz Копршкање, п. dim. p. котрљанье. ken, wortwechseln, altercor. Копршкатсе, амce, dim. 9. hоmр- Кошница, f. Der SierenPort, alveare. 3. 'љаписе. Бец се коmршќају ова- Кошпица , f. vіdе копчица 2.

скрсенију полупаним јайма (у Сри- Коштан, m. eine pranje, herbae genus, јему).

Ko'штан, на, но, beinert, osseus. Komýp, m. 1) vide Konym. 2) der Wachs: Kojumay, 1) in der Nedensart: yeamu, tod, glom us.

лисе у коштад, пі. ј. у коспін (кад Кому рање , п. Фав Rolet, volutio. се рву). 2) планина близу Прне горе : Кот рани, ам, v. imрt. rolen, volvo. Чесніо гледа на Кошлац планину Кому ранисе, амce, vide кoлутати- Коштуница копље. в. (см.)

„Зайска му копље коштуницу Коцка , f. See Birfel, tessera, talus. Кошпуњ. (ӧра), ш. (сп.) vidе кошту Коцкање, п. Зав Bütfelt, lustis tesse њавац:

„Виш” куће ми коштую ора, Koukáp, m. der Würfelspieler, lusor ta „Те сам зубе поломила forum.

Коштуњав , ва , во , hart (з. 3. Sіе 22 Коцкатисе, амҫе, т. г. impf. Würfelt, aber auch der Mensch), durus. talis ludo.

Кошпуњавац, вца, т. т. і. opa, bars Кочак, . vіdе қочина 2. .

te Nuß, nux dura. Кічење, р. 1) дав Speттen Rев тарев, Контурница, f. Вав $einbau8, 05sainhibitio. 2) das Steifwerden, rigor.

rium. Кочего, f. vіdе қоспријеп.

Кошуља, f. Das $eme, indusium. Жочијаш, m. Der utiber, auriga. Кошуљепина, f. augm. 2. кошуља. Кочијашев , ва , во, бев Surfфеев, au- Кошуљица , f. dim. i) рав реттеп, rigae.

indusiolum. 2) dat Schafhäutchen (beim Кочијашење, п. ба8-- Rutfфіеrеn, auri foetus), amnion. gatio.

Kouyma, f. 1) die Hirschkuh, Hündin, кочија штити, им, т. impf. Butfфieren, cerva, 2) Frauenname, nomen feminae. aurigor.

3) ein Kuhname, nomen vaccae. Кочijaшки, кa, кo, ) Rutfфеrѕ, auri- Қошуппица , f. 1) dim. p. кошуша- 2) еіg garius, a) adv. nach Kutscher Art, more ne Pflanzenart, genus plantae. aurigae.

Кошчица, f. 1) dim. BaBein еn, os, Komuje, f. pl. der Bauernwagen mit zwei siculum. 2) der Kern (im Pflaum u. dgl.) · Pierderl, currus.

nucleus,

2

се,

rarum.

« PreviousContinue »