Page images
PDF
EPUB

numero.

was,

mero."

SCO.

nen,

Набројилии, имі, v. pf. Carauf3ablet, ad. Навијаљка, f. сое, возаљка и оно мје

спо, ђе се навија пређа (пређа се Набрчати, чим , v. pf. anitopen auf et» метне на возамку, а врапило на offendo.

сое, па се вратило окреће, пе се Набубрипти, им, у. pf. aufschwellen, in возаљка примиче и навијасе преtumesco.

ђа). Набулишисе, имсе, т.г. pf. anaufфеn, Навијање, п. 1) Заф 21ufmident, Tufmin. intumesco.

den glomeratio. 2) das Schwanken, Навада, f. Die 2Ingewöhnung, Верби. inflexio. beit, consuetudo, assuetudo.

Haszíjamu, am, v. impf. aufwinden, glo. Навадан, дна, но, н. л. во у кукуруze, angewöhnt, assuetus.

Навијаписе, амce, v. г. impf, fфwand Навадини, им, v. pf. 1) angewöhnen, ken, vacillo, inflector.

assuefacio, 2) genug bеrаивперmеnt, sa- Навијек (на вијек), (Ерц.) emig, auf tis promisse.

immer , in perpetuum). Навадиписе, имсе, 7. r. pf. fit ange. Навикаписе, вичемce, v. r. pf. ft fatt wöhnen, assuesco.

Idreyen , clamando satiari. Навађање, n. Bak 2ngewöhnen, assue- Навикнути (говорисе и навићin), нем, factio.

v. pf. gewöhnen, assuefacio. Навађапи, ам; v. impf. angewöhnen, Навикнутисе (говорисе и навикисе), assuefacio.

Hence, v. r. pf. fich gewöhnen, assueНавалити, им, v. pf, 1) чоп тафеп,

hurtig machen , festino. 2) stürmen, im- Habupâme, n. 1) das Aufschwellen durch petu capio. 3) навалио на њега вино

Sieden, bullitus. 2) das Durdwolen и ракију, қаt ibn you gemat. 4) на

mit Gewalt, impetus. валило ми да сeрeм. 5) навалио ва- Навирапи, рем, y. impf. 1) биф Сіе. mpy, großes Feuer machen.

den aufschwellen, intumesco coquendo. Навалитисе, имсе, т. r. pf. jih anley 2) mit Gewalt durch wollen, impetu velinnitor.

Je perrumpere aliquo. Habaange, mit Fleiß, de industria.'

Навітак, тка, m. прења навијена на Наважати, ам, у. pf. hinanwälzen, ad Bpamuo, der Aufzug (bei den 28ebern). volvo.

stamen. Наваљивање, п. За фinaufmalsen auf Haвипи, вијем, v. pf. aufsieben (auf. etwas, advolutio.

winden), subduco. Наваљивали, љујем, v. impf. binan? Навиписе, вијемсе, т. г. pf, ібейwälzen, advolvo.

gen, Ichwanken, inflecti. Навальйватисе, љујемсе, v. г. impf, fit Навићи, викнем, vide навикнути. anlehnen, inuitor.

Навиђисе, викнемсе, vidе навикнуНавезак, ска, m. per Saдen, деr аn еі.

nen andern angebunden wird, filum Habaaka, f. 1) der Ueberzug (eines Kis: adnexum.

fens), superindumentum. 2) das Fea Навезапи, весем, . pf. Tarant pinten, auf dem Auge, cataracta. adligo.

навлачак, чка , m. vіdе назувица. Навезаписе, вежемсе, vidе обавеза. Навлачење, п. 1) дав 2iinѕiebeat, indu

ctio. 2) 06pea, das Sdhminken der Aus Навезніванье, п. Вав Paranbinsen, adli genbraunen, fucatio palpebrarum. 3) das gatio.

93 erfeitent, induсtiо. Навезивати, 'зујем, v. impf. Baranbine Навлачити, им, y. impf. 1) аљине, den, adligo.

чакшире, аnѕiеѕ еn, induco. 2) обрНавек, (Рес, и Срем.) vidе навијек. Be, die Jugenbraunen schminken, fuco. Навеспи, ведемг, v. pf. Derleiten, in 3) verleiten, induco. duco.

Навлачилисе, чисе, т. г. impf. ftбар. Навеси, везем , v. pl. ftiсtеr, acu pin übеrѕieben, inducor 3. 3. облак, бијеxisse.

ло на око. Навести, везем, т. pf. абfahren (mit Haвлаш, vidе навалице. dem Schiffe), impello navim.

Наво, vidе навалице. Навестисе, веземсе, v, г. pf. abfab= Наводини, им, v. impf. yerleiten, inren, avehor.

duco. Навестисе, ведемсе, y, r. pf. Wanten Наводилисе, имее, т. г. impf. fфwan= (vor dem Fallé), labasco.

ken, vacillo.. Навечерашнсе, амісе, т. г. pf. fit fatt Навођенье, п. ) дав 23erfeiten, induсtiо. essen ju 26end, satiari a coena,

2) das Wanken, vacillatio.

писе.

исе.

[ocr errors]

Навіжење, п. Зав 2bfahren (opm ufer), Навршівати, шујем, v. impf. Fоlmа. avectio , discessus.

chen, erfüllen , expleo. Навозимп, им, т. impf. - абfahren (vom Навршиши, им, v. pf. volmaфen, er. Ufer), solvo navem a littore.

füllen, expleo : навршила му се гоНавозишнсе, имсе, т. r. pf. @bfahren, дина. discedo, avehor a littore.

Навући, вучем, т. pf. i) angieben , inHàbopa, f, die Unaphora der griechischen duo. 2) обрве, fфаintеn, fuco. 3) vers Kirche, anaphora, antidorum.

leiten, induco. Наворњак, т. (tomifф ури навора). cf. Навукисе, вучeсe, v. г. pf. fіф баҳрі. -причешело.

fфеn sieben, inducor, н. п. облак, Навр, зи оbеrft, oken, in summо саси бијело на око.

mine: навр. брда, навр куће, навр: Наг, га, гo, vidе го: го наг, o4 села и т. д.

као

Has pánum, Him, Y. pf. fowarz machen, Harahame, he could be set athens ümberrathen,

22

duco aquam.

Писе.

2

[ocr errors]

reddo atrum:

divinatio. „ШІпо си косу навранила,

Harakamı, am, v. impf, umherrathen, То си мене намамила

divino. Навратипти , им, v. pf. 1) беrеbеn, wеrѕ Нагазин , им, т. vf. ) на шпо, mote leiten, induco. 2) das Wasser leiten, auf stossen, offeudo. 2) eintreten (z. B.

Kraut ins Faß), inculco. Навратитисе, имҫе, vide

уврати

Наrамбали, ам, vidе нагазини 1.

Harapam, am, v. pf. mit Ruß beschmier Навраћање, 1. 1) die Leitung, ductys. ren, fuligine induco. 2) die Verleitung, inductio.

Нагваждање (нагважђање ?), p. bie 3iew Навраћати, ам, v. impf. 2) leiten, du rerey (beim Essen, Reden), ineptiae.

co, ducto. 2) verleiten, induco. Нагваждати (нагважђати ?), ам, т. Навргнупи, нем, vidе наврђи.

impf. fich zieren, delicias facío, ineptio. Навргнутписе, немсе, vidе наврђисе. Нагибање , n. дав genten, directio. Наврeпін, ем, навръо, (Рес. и Срем.) Нагибати, ам (и нагибљем), v. impf, , vide нaвријемн,

lenken, dirigo. Наврели, ври, v. pf. Our Cieben auf: Нагиздали, ам, v. pf fфтӣden, orno, Schweden, intumesco coquendo.

corno. Навријепи, рем, навръо, v. pf. (Ерц.) Нагніздаптисе, амсе, т. г. pf. ft fфта mit Gewalt durch woden, vi perrumpe

den, comi. re velle.

Haruâibe, n. das Neigen, inclinatio. Наврндали, ам, v. pf. (von Ben &pina Нагињапи, њем, у. impf. neigen, innenden) in Menge fertig maden, con.

clino. ficio.

нагињаtінсе, њемсе, т. г. impf. ft Наврнути , нем , v. pf. anfфеаuten, be? neigen , inclinor. festigen, insero, figo.

Häглавак,

m. die Vorschuhung, Наврнупінсе, немсе,

vide
уврати-

calceamentum ? (öftert. der Stiefelvor.

fфи6). Наврнчати, ам, v. pf. м. ј. опанак, Наглавиши, им, v. pf. н. п. чизме, pot. anrienten (die Niemen anmachen), lora ,

fфuben, calceo. adnecto.

Наглављивање, п. бав Зоrfфuben, calНаврсписе, наврземсе, т. г. pf. око ceatio.

кога, или на шпо, fid, an jeano, Haглављивати, љујем, т. impf. Fors an etwas machen, und nicht nachlassen, Schuhen, calceo. intendo.

Нагледалисе, амсе, ч. г. pf, fit fatt Наврпа, f. cf. коловрша.

reben, sat vidisse. Навртак, шка, m. das Ungeschraubte, Háruumi, um, v. impf. eilen., festino. insitura?

Нагло, eilig, fфnel, velociter. Навршaњe, n. Рав 2nfrauben, insitio.

Наглув, ва, вo, etma ta subsurdus Наврлапи, врћем, у. impf. anfфтаи. Нагљење, т. дав wіlеn, festinatio. ben, insero adigo cochlea.

Нагнапи, ам, у. pf. antreiben, nötble Наврћи (говорисе и навргнути), на gen, adigo. вргнем, vidе наметнути.

Нагнаписе, амce, v. E. pf. fit auf је. Наврђисе (говорисе и навргнуписе), mand werfen, irruo in aliquem.

навргнесе, vidе намепин уписе. Нагнёздии, им , (Pec.) vide нaгнијез.. Навринвање, п. дав Зодіафеn, 23ой. дити. werden, expletio.

Нагнёздимінсе, имce, (Pec.), vide нa-.

гнијездип исе,

вка

[ocr errors]

Писе.

paratio.

[ocr errors]

coro.

писе.

Нагніздити (нагњиздими?), им, Награђивање, п. бав ДоrriФten, prae

(Срем.) vide нaгнијездипін. Нагніздинсе (нагњиздитисе), имее, Награђивати, ђујем, т. inpf, porriф. (Срем.) vide нaгнијездинсе.

ten, praeparo, paro. Нагнијездити, им, v. pf. (Ерц.), ко- Нагрда, f. ein bagliфев Ding, turpitudo;

кош, der Henne ein Nest mäden, ni нагрдо једна! dum paro gallinae.

Нагрдили, им, v. pf. Defфimpfen, conНагнијездитисе, имсе, v. P. pf. (Ерц.) tumelior.

fit ein Steft maфen, nidum paгo Нагрдитисе, имce, v. r. pf. ft bap. mihi.

lich aurichten, turpor. Натноjипи, им, у. pf. Bungen, ster- Нагрејаписе, јемсе, (Рес. и Срем.)

vidе нагријатисе. Нагнули, нем, у. pf. neigen, inclino, Нагрепспій, бем, v. pf. anfaben, corНаснутисе, немсе, т. г. pf, ft neigen, rado. inclinor.

Нагризање , р, бав Дnbeigen, admor. Нагњечни, им, v. pf. апquetfфен,

sio. contardo, н. п. пасуља; ногу.

Нагризаши, ам, т. impf, anbeigen , adНагњиздили, им, cf. нагниздити.

mоrdео. Нагњіздилисе, имce, cf. нагнизди- Нагријатисе, јемсе, y. т. pf. (Ерц.)

sich fatt wärmen, sat calefieri. dok ce Наговарање, п. Ба8 Sereben su etwa8, човек дима не надими, не може се suasio.

ватре нагријали. Наговарапи, ам, y. impf. bereben, Haгpиcти, зем, v. pf. anbeipen, adsuadeo, impello.

mоrdео. Наговёсципи, им, (Рес, и Срем.) vide Haгрнути, нем, т. pf. 1) аnfфarren . наговијеспипн.

corrado, congero. 2) (charenweise ans Наговешћивање, n. (Рес. и Срем.) vide Bringen, irruo : нагрнуше људи на наговјешћивање.

врата. Наговешћивати, ћујем, (Рес. и Срем.) Нагруаписе, амосе, т. г. pf. ft аn. vidе наговјешћивати.

häufen, accumulari. Наговијеспити, им, v. pf. (Ерц.) ер: Нагузиписе, имce, v.r, pf. ft)

neis innern, revoco in mentem, moneo. gen, daß der Hintere in die Höhe sieht, Наговјешћивање, п. (Ерц.) сав &ein. inclinari podice erecto. nern, Mahnen, monitia.

Hary зљез, m. (у Ерц.) беr Rüctginger Наговјешћивати, Кујем, v. impf, (Ерц.) (ein komischer Name des Krebres), canerinnern, moneo.

cri nomen comicum, retrogradus. Наговнати, ам, v. pf. аптiften, ster- Нагулими, им, у. pf. anfфеöpfen (Caft

core impleo (8. B. nyny, im Scherze von den Bäumen), satis scarifico. für: füllen).

Haryckê, rücklings, retrorsum. Наговорили, им, т. pf. Bereбet , indu. Над, 1 über, super : над водом, наco, impello.

Нада, Јда мном, нада се. Нагодипи, им, ү. pf. treffen, ferio, Надалеко (на далеко),

ferne, longe. attingo,

Надалеку (на далеку), Нагомілати, алт, v. pf. anhäufen, ас Надамном (нада мном), über mit, su

cumulo. Háron, m. der Antrieb (der Sdweine Hágabe, n. das Hoffen, spes.

Der Save, zu, uin sie nach Teutsch: Hagapumu, HM, v: pf. verleiten, induco land zu überseben), compulsio suum in animum : који те ђаво надари ad trajectum.

(на по) ? Нагонити , им, v. impf. antreiben; пў. Надатисе, амce, v, г. impf. роffеп, thigen , adigo , impello.

spero. Нагонитисе, имce, v, r, impf. To$. Нададписе, надало ми се, т. г. pf. eg

stürzen auf einen, irruo in aliquem. folgt nacheinander ,. succedit (bene aut Нагоњење, т. дав 2Intreiben, impul male) ; надало се продало се (fagt

der Saufmann, wenn ihm im Laden ets Награбини, им, v. pf. zusammenrafs was herabfält). fen, rapio.

Надбадање, п. бав Befiegen im për. Награбитисе, имсе, т. г. pf. ji, rei nerstoß (zwischen Ochsen, Kühen), vice raffen, satis rapuisse.

toria tauri. Награбусипи, им, vide нaгaзипи 1. Надбадани, ам, т. impf. im Ctове Наградин, им, v. pf. н. п. разбој, besiegen, cornibus vincere: Hau je Bo

Kazan, vorrichten, instruo, adparo. надбадао вашега.

pra me.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Надбијање, п, беr eitg im Befemte, Haдизање, п. das Aufrichten in die victoria.

Höhe richten), arrectio. Надбијати, ам, т. impf, in per Clabt Haдизапи, ижем , v. impf. in bie = besiegen, proelio vinco.

be richten, arrigo , tollo. Надбиппи , бијем, v. pf. in per lat Надијевање , п. (Ерц.) 2) тав 2nmachen, besiegen, praelio vinco.

Befestigen an etwas, adfixo. 2) das GeНадбоспи, бодем, v. pf. Im еtор без ben (eines Namens oder Sportnamens),

fiegen (von Stieren), cornibus vinco. inditio nominis. 3) das Füden (eines Надвисипи, им, v. pf. an be übers Bratens), farctio. treffen, altitudine supero :

Надијевати, ам, т. impf. (Ерц.) 1) ап. „Сву су гору връом надвисиле - machen, befestigen, figo. 2) geben (eis Надвладали, ам, т. pf. überwinten, nen Namen), indo nomen. 3) füllen, yinco.

farcio (indo). Надводитисе, имce, v. г. impf. fіф Надимање, m, дав 2nblajen, inflatio,

darüber hin beugen, inclinor desuper : HaAumamuce, amce, v. r. impf. sich an„Млада нева воду нела,

blasen, inslor. „Над воду се надводила

Надимитисе, имсе, т. г. pf. jih an= Надгледање, б. pie 2uffi+t, cura. räuchern, Rauch schlucken, devoro fuНад лёдати, ам v, impf.) besehen, in mum. Док се човек дима не нади. Надгледаши, ам, v. pf.” jspicio ; in ми, не може се ватре нагријати. viso; curo.

Надиналии, им, т. pf. überzanken, Надговарање, п. das Uebersprechen, jurgio vinco. victoria linguae.

Надирање , п. баs 2nreifen, dеlibatio?, Надговараши, ам, у. impf. Derfpres scissio.

феn, su Gфапреn rедеи , vinco lin- Надирали, рем, y. impf. anreigen, gua.

delibo; scindo primam partem. Надговараптисе, амсе, у. г. impf, im Надин, им, т. іmрt, itählen, chalybe Neden wetteifern, certo lingua.

induco. Надговоришн, им, т. pf. и ефansen Надићи, иђем, v. pf, you pбen uge= reden, lingua vinco.

hen, ambio desuper. Надевање, п. (Рес. и Срем.) vidе на- Надићи (говорисе и надигнути), дидијевање.

гнемi , v. pf. beбen, elevo. Надёвали, ам, (Рес. и Єрем.) vide Надјачавање, п. Вав цеbеrwinsen, viна дијерапи.

ctoria. Надёкатисе, амce, v. pf. fit anflаmа Надјачавапи, ам, т. impf. übergeifter, pen, ventrem impleo.

viuco. Наденупи, нем, vide нaдeсти. Надјачати, ам, т. pf. überwinden, fore, Надесно (на десно), redt, dextra. Надеспи (говорисе и наденупи), на- Надјуначити, имт, v. p. an pelena денем, (Рес. и Срем.) vidе нађес thum übertreffen (überhelden ?), virtuto

supero: Наджепти , жањем, v. pf. 8и Сф апдеп „Надмудрисмо и надјуначисмо

ftyneiden (als Sohnitterin), messe vinco. Haqnajami, jem, v. pf. überbelien, laНаджиівещи, вимі, v. pf, (Pec.) überle: trando yіnсо: не би га надлајало деНадживити, вим, v. of. (Срем.) ben, Sti веторо паса. Надживљенти, вим, v. pf. (Крц.Jpervivo. Надманли, им, v. pf. Bergreifen, Наджњёвање, п. деr gеtteifer in Uез altius extendo manum.

treideschnitt, certamen messorium. Надметање, п. 1) ба8 Феübеrfфіеве, Наджњёвати, ам, у. impf. 8и Сфана trajectus justo altior. 2) das Drübers den schneiden, messo vinco,

feßen, superimpositio (8. B. des Puncte Наджњёватиисе, амжe, v, г. impf. eine aufg i).

Schnittwette eingeben, certamen mes Надметами, мекем, т. impf. i) Drüя sorium ineo:

bеrfiepen, altius jaculor, 3) над иже, „Наджњевасе момак и девојка – den Punct aufs i regen, impono, apiНаджњеми, нем, vide нaджепти.

cem i literae. Надигнути, нем, vidc на дики. Надметнути, нем,

v. pf. 1) drüber Надигравање. . Веr Cieg in epielen, schießen, altius jacio, 2) darüber sebena victoria lusus,

super pano. Надигравати, ам, ү. impf. überjpielen, Надмудрівање, п. За8 ueberweifen. viuco lusu.

victoria sapientiae. Надіграли, ам, т. pf. überfpielen, Надмудріванти, рујем, v. impf. einen Tinco lusu.

mit Weisheit schlagen, supero' sapieutia:

titudine supero.

пи.

super fero.

urna,

gino.

Надмудріваписе, рујемсе, т. т. impf. Нађење, п. Рав tählen, inductio cha

smit einander wetteifern , wer gescheuter Tybis. it, de sapientia certo.

Нађеспи (говорнсе и нађенути), ђе: Надмудрии, им, v. pf. an Big uns нем, у. pf. (Ерц.) 1) aniteen, figo,

Weisheit übertreffen , sapientia vinco. 2) ume, geben, indo. 3) füllen (och Наднели, несем, (Рес, и Срем.) vide Braten), farcio , indo farcturam. наДНИзепи,

Навриписе, имce, v. г. pf. накривиНаднијепи, несем, наднијо (надни писе на једну спірану, jih fфісі рец. јела, ло), v. pf. (Ерц.) prüber tragen, gen, obliquor.

Haệpo, schief, oblique : наднацца, f. Вав Хаgеlоbn, mercer di. „Што носи перо наеро

Наждерапиҫe, v. г. pr: fіt wоu frefen, На дничір, in. der Tagelöhner , merce

satis vorasse. uvjus.

Налепии, жањем, v. pf. erienten, cine Надничарев, ва, во, 1 бев Zaglöhnəев, ärnten, meto , metendo nanciscor. Ніднічоров, ва , во , j mercenari,

Наживетисе, вимсе, надничарскі, ка , ко; 2) Xaglöhners, 7. r. pf. (Рес.)

mercenarius. 2) adv. паф Sagl@bner Наживиписе , вимсе, sich fatt leben, Art, anore mercenarii,

v, r. pf. (Срем.) satis vixisse.. надничѓње, р. Сав $agigner, labor Нажівљеписе, вимсе, mercenarius, opera,

y, ғ. pf. (Ерц.) Надничищи, им, т. impf, tagljgnérn, Нажирипи, им, v. pf. fatt füttern, sa

operam diurnam praesto. Наднoсипи, им, vo impf, prübеr trаз нажњени, ем, vide

нажетти. gen, porto desuper.

Назад, зцrüd, retro, Надношење, р. 48 Дrübertragen, su- Назадак , щка, m. Ber Rütgang (fфеф. perlatio.

ter Erfolg), successus adversus. Надо, п. рупа , ђе пољски миши сно. Назадан, дна, но, frебвgängi, male се жищо , das Mäuseļoch, caverna

succedens. murium.

Назадёвати, ам, (Рес. и Срем.) vida Надомак Бечу, Бијограду, пађе, ad,

назадијевами. prope.

Назадијевати, ам, v. pf. (Ерц.) паф Надреши, ем (и нaдeрeм), надръо, einander anstecken, impono aliud ex (Рес и Срем.) vidе надријели..

alio. Надријепи, рем (и нaдeрeм), надръо, Назалуд (на залуд), иmfonit, vergeba

v. pf. (Epq.) anreißen, scindo ex par lich , frustra : te, perrumpor

„Коме пушка назалуд не пуца Надрикњига, т. бer Sa1bgеlеbrte, se- Назвапи, зовем, v. pf. пеппеп, $urus midoetus (eig, Buchanreißer).

fеп, үoco ; назрати коме Бога, т. і. Надрібиппи, им, т. pf. eine pдer an назваши добро јутро, помоз bröckeln, intero.

Бог., или добар вече: На дршкали, ам, v. pf. н. п., псело „Када сједе, онда Бога назва: на свиње, а пh esen, incito.

Добро јутро беже љубовићу! Надскакивање , в. дав Иebertrefen im Назваліцсе , зовемсе, y, r, pf. beiget, Springen, victoria saltus.

fich neunen, appellor. Надскакивали , кујем , v. impf. im Наздравипи, им, v. pf. коме , 3utrinə

Springen übertreffen, vinco sultu. fen, propino. Қад који оftе да пије, Надскакiвати се, кујемсе, ү. г. impf. онда на здрави ономе, што fe

eine Spring wette eingehen, çontendo да пије послије њега (зашто у Срsaltu.

бији, у Босни иу Ерцеговини, пиНадувати, ам, v,

pf. anblasen, inslo. ју једном чашом), п. - рече му. Надуватисе, а мсе ү. х. pf. fia, jtola racyjce, или спас” Бог (а онај aufblasen, insl ari.

одговори: „На спасеније Ристово”); Надуписе, дме мсе, т. г. pf. 2) надуо или здрав буди.

Здрав Осма. се вјепар, іft in& Blafen bіnеіngeЁoms не, ако ти остане. men, coepit vehementer flare, 2) aufs HasApabxâme, . das Zutrinken, profфweden, inflог, н. п. мртав човек.

pinatio. 3) vidе надув ашисе.

Наздрављапи, ам, х. impf, guteinten, Надушицисе, и мce, v, r. pf. auflaфen, propino. 'eine Lache aufschlagen, in risum solvix Háseba, f. die Erkühlung, Erkältung. надушио се смија ми,

refrigeratio, pituita. Нађенущи, нем , vidе нађеспи. Назебао, бли, f. Үide назеба,

с II а

« PreviousContinue »