Page images
PDF
EPUB

2

porçus anniculus.

cor

найшла

Назепсити, бем, v. pf. fia ertälten, назувица , f. vіdе назувак. refrigeroг.

На зупи, зујем, v. pf. ansieben (@tube), Називање, р. 1) бав 9Zennen, Beigent, induco.

appellatio. 2) дав веükgоtt! salutatio. Наигратисе, амсе, т. г. pf.. 1) fit fatt Називали, ам (и називљем) v. impf. spielen, satis lusisse, 2) sido rate tans

1) пепnen, appello. 3) Бога, (сп.) ја: zen, satis saltasse.. gen noM03' For! Deum praefari : На измаку, cf, намак. „Војводама када оно дође,

Haizycm, aufwendig, memoriter. „Оно њима Бога не назива,

Наија *, f. . 83 ebiet, territorium, ager , „Већ овако њима проговара

ditio. Називатисе, амсе (и називљемсе), т. Наијскій , кa, кo, Der наија , agri. r, impf. heißen, vocor,

"Наиљивање, п. дав сфаиer mit eine Назидани, ам, v. pf. Braufmauern, halbblinden Auge, visus oculi semiaddere murum,

coeci, Назиђівање, р. бав фіngus, Orauf. Наиљівати, љујем, т. impf, ya166linə mapern, impofitio muri

fenn, semicoecus sum: Назиђивати, љујем , impf, paraufmau= „На лијеву ногу, нарамује, ern, impono murum.

„А на десно око наиљује Häзима, f. vіdе назеба,

Наимање, п. сав гіеthеп, соnduсtiо. Назимад, f. (coll.) einjästige Офwеine, Наймапи, ам (и наимљем), v. impf. sues anniculae.

aufnehmen, miethen, conduco. Назимац, міца, m, vidе вепар, Найматисе, амсе (и наимље

љемсе), v. Házime, mema, n. einjähriges Schwein, r. impf, sich aufdingen lassen, couduНазимица, f. einjäfrige Саи, porca Наиме (0. і. на име), патеntli, noannicula,

minatim. Назімчић, m, dim, p. назима... Нанскіл (пити), big auf pie pefen, Назирање, n. das undeutliche Sehen, ad ultimam usque guttam. visio indistincta.

Найби, наиђем (и наидем), v. pf. 1) Назирами, рем, v. impf, цпреutli morauf ftojfeil, offendo. 2) sehen, video obscure.

пуна копања вина, angelaufen (aus Назобаллисе, бљемсе , v. pf. ft anef= dem rinneaden Faße), confluxit. fen, satis comedisse pon abеr, firs Нај, 1) vidе на: дај нај. 2) am (um ichen, Trauben)

Ben Сиреrlаtі» зu bilben): најбољи, Назобили, им, v. pf. anjüttern (mit am besten, der Beste, maxime, super

Haber), satis avenae praebeo, Назсвирод, fоgеnапnt , porgeblict , si- Најзаписе, јашемсе, т. г. pf. fi, fatt

mulatus, ѕic dictus : назовибрап, на reitin, satior equitando. зависестра и т. д.

Најави (на јави), in paфentem guitence, Назор (р. і. на зор), буди назор, не vigilans.

кеш ли га ђе виђепи, gib bt ц. Најам, јма, m. Die 21ufbingung, рав f. Ф. attende.

Liedlohn, conductio , merces. Назорице, уоn wеіtет буф fо, бар тап Најамипи, им , v. pf, aufbringen (in

den, dem man folat, sieht, c longinquo, hinreichender Menge), herbeischaffen, ita ut vidеаѕ; ошишао за њим ңаҙо. comparo, cogo. рице.

Hajamatik, der Miethknecht, servus conНазреи, рем, v. pf. ипдейіlіф аnblis ductus. " den, obscure conspicor.

Hàjamanyja, f. das Miethweib, femina Назубан, бна, но, на кога, auffätig, mercede conducta. infensus.

Најатисе, јашемсе, vidе најаапінсе. Назубити, им, т. pf. н. п. "женско Најаўкалтисе, учемсе, т. е. pf. fi) 6040, init Záhnen versehen, instruo satt klagen, lamentis fatigari. dentibus (die Säge).

Наједање, и. дав Дnbeigen, admоrѕiо. Назувак, вка, м. назувача, назувица, наједати, ам , v. impf. anbeifer, ad

навлачак, сеr molene uebergug über mordeo. den Strumpf, bis an den Rüit herauf, HajéAumy, Hm, v. pf. erzürnen, irrito, calceamenti genus.

Наједно (на једно), auf einmat, simul, Назување, n. Рав 2ngieben per ефube, todem tempore. calceatio,

Наједрапи, ам, т. pf, pol werben, Назувати, ам, т. impf. Die ©фube ап• impleri: наједрало грожђе, кукуziehen, induco calceum.

рузи. Назувача, £ vіdе назувах.

“Hajemamice, umce, v pf das Haar

omnes.

Тисе Вина :

cus.

fträuben, erigo crines (wie der Igel, como ; tabеr аиф 2) (сп.) накипи.

jexk), schaudern, horreo. Најеспи, једем, v. pf. anbeigen, admbr „А када се вина накитише deo : најело га псето,

Наклапало, т. per plauperer, loquах; Најеcписе, једемсе, v. r. pf. пw fatt fabulator.

effen, sаtiоr. Пси ти се меса најели! Наклапање, п. Зав Забеrрlаuѕеrn, conНајмили, им, v. pf, aufringen, con fabulatio. duco.

Наклапати, ам, т. impf. Baberplay. Најмилисе, имce, v. г. pf. fit aufs dern , fabulor. dingen lassen, conducor :

Наклопиписе, имсе, т. r. pf. за ким, „Најмиосе зао у гореrа ;

perfolgen, persequor. „Жље rа рани, а горе му ради. Накљувати, љујем, у. pf. anbicken, adНака, f. cf. злашоје.

mordeo (ut gallina). Нака дити, илм , v. pf. anräи феrn, in- Накнада, f. Bee Grfas, compensatio. fumo.

Накнадии, им, v. pf. erfekeit, comНакађивање , п. Зав 24nräи феrn, fumi penso. gatio.

Накнађавање, п. ба8 &rfeken, comНакађивати, ђујем, т. impf. anräus

pensatio. феrn, fumigo.

Накнађавати, ам, у. impf. erfeten, Наказа, f. Rigeburt (aiв Сфimpfwort), compenso. monstrum: иди наказо једна ! Наковањ, вња;

m. der Ambos, inНаказан, знa, нo, von Bott geseidonet, geitraft, a' deo signatus.

Накдвати, кујем, т. pf. 1) bog atts Наказиши, им, v. pf, наказио га Бог, fфnieдen , satis cndisse; новацa, präs

gezeichnet (zur Strafe), signavit eum gen, 2) Lügen schmieden, fabricor Deus.

mendacia. Наказитисе, имce, v. г. pf.

Наконопиписе, имce, v. r, pf. jim in А. Казаһу

die Brust (wie ein Jahn) werfen, suБ. Наказићеш се, für бав Cagen von - perbio ut gallus. Gott gestraft werden. $i,

Наком (себе), binter, post: Накаламак, мка, m, vidе наставак. „Наком себе спомен оставити Наналамии, им, т. г. pf. pfropfen, Накомипи, им, v. pf. anbulfeli, genug insero (surculum).

anschälen, satis

paro. Накан, на, но , entfфXopen, fФlüвід, Наконче (накоњче.), чета , п. мушко био сам накан да ти дођем, statue дијене, што се по обичају да ће

војци на коња, кад је свалнови доНаканинсе, имсе, т. е. pf. ft ent:

веду пред младожењину кућу, cf. schließen, constituo, decerno. Hay ce женидба. По оним мјестима, ђе

лијен накани, сав свијепи попали. сватови сад не иду по bевојку на Накањивање , и, Bas 23ornehmen, con коњма, већ на колима (као по Сри

јему, по Бачкој и по Банату), паНакањивалисе, њујем се , v. impf, ji) ково се дијеле дода ћевојци на коanschicken , capto consilium.

ла (али не вјерујем да се зове наНакапати , пље , v. pf. antropfen, stil колче, него опет наконче ?). lando impleor: накаптала пуна копа Накопати, ам, у. pf. genug au&gta. ња вина и по накапало вина пуна ко

ben, effodiendo paro.

Накосипи, им, . pf. anmaset, foeHakapae, f. pf. das Nüften, die Vorrich: num paro.

tung, instrumentorum dispositio. Накострёшитисе, им се, (Рес, и Срем.) Накарати, ам, v. pf, ein menig аив. vidе накостријешиписе. zanken, modice objurgo.

Накостиријетиптисе, имсе, у. г. pf. Накинқуритисе, имce, v. pf. fі, вив? (Epy.) das Haar sträuben , arrigo pilos. stafsireil, exoruarı inepte.

Накрај, ат &nje , in extremo : накрај Накињити, им, v. pf. qualen, ftrарая села, накрај свијета и т. д. віrеn, fatigo, cf. намучни.

Накрасши, крадем, v. pf. ЗијаттепНакињиписе, имce , v. r. pf, fit ftras stehlen ,furto congero. vaziren, fatigor.

pf. beugen, neis Накисео, села, лo, fäuerlid) , acidulus. Накиснути, не, у. pf. 1) hineinregnen, Накрёсати, • решем, у. pf. anpflücken,

impluo. 2) anregnen, pluvia impleo. carpendo paro, decerpo. Накит, n. Bеr #opfpus, оrnatus capitis. Накресаписе, решемсе , v. г. pf. ft Накипин, им, у. pf. 1) fфт й сtеn , vol füttern, impleo ventrem.

ram.

silii captio.

пања.

1

gen, inclina.

на ко.

ren, ago

г.

[ocr errors]

Накрепање, п. Вав Reigen auf eine Налепипти, им, (Рес. и Срем.) ride Seite, inclinatio.

налијепити. Накрепаши, рећем, т. impf. neigen, Налепi, m. ein Pumpfan! offendicuiuclino.

lum (?) homo qui ѕеmреr іmрingit : Накрив, ва, вo, etwas fфief, subobli иди налепе један! quus.

Налетање, п. (Рес. и Срем.) vide нaНакрівняти, им, у. pf.. antrüттеп, лијепіање.

fchief anstecken, schief halten, obliquo. Hanémamu, nekem 1(Рес. и Срем.) Накривљивање, и. дав #rünmen, in- Налётаписе, лећемсеј vіdе налије“. curvatio.

лами., Накривљивали, љујем, v. impf. Prum: Налепели, пим, v. pf. (Рес.)

те, (iфief in& Bejimt Brücten, 3. 3. Налелеписе, птимce, v.r. pf. die Müße), incurvo.

(Pec.) Накриво (на криво), fфief, oblique. Налепипи, им, v. pf. (Срем.)| laufen, Накрижали, ам, v. pf. Erеизweife ier: Налепиписе, имce, v. г. pf.

anfals bauen, zerschneiden, decussare.

(Срем.) Накричување, т. бав 23olonfфеереr Налнһепти, летим, v. pf. (Ерц.) der Dhren (bei einer BesteQung) mole. Hanèkemuce, neniumce, v.

gredior. ste repetita mandatio, preces.

pf. (Ерц.) Накричівати, чујем, v. impf. einem Налећи, лежем, v. pf. н. п. кокош,

die Ohren vollicreyen mit einer Bits anseßen (die Henne, d. i. ihr Eyer te, precibus obtundo,

unterlegen, damit sie brüte) nidum faНакричини, им, v. pf. Die Obren vol. cio gallinae incubiturae. schreyen , aures, obtundo.

Налеќи, лежем (говорисе и налегнем), Накројити, им, v. pf, pоl аnjeneident, v, pf. fich fammelsi, anhäufen, conscindendo paro.

curro, congregor: налегоше људи ; Накруниши, им, v. pf. anpflutel, car належе свије. pepdo paro.

Налећке , vidе налеђашке. Накували, ам, v. pf. 1) депид апёр. Наливан, вка, m. (Срем.) yidе наље.

chen, coquendo paro. 2) genug bereiten

(Brot), panem paro, compinso ? Наливање, п. (Срем.) vidе наљевање. Накуле на виле, 2ивfliite, 23ormätz Наливати, ам, (Срем.) vidе наљевали.

De bei einer abf%lägigen 2ntiport: Налі записе, лажемсе, v. pf. ft. fatt разби на куле на виле (кад који lecken, lambendo satior. Ako ce he •што одрече, или поквари срије. накуcасмо, не нализасмосе. чима).

Налијепипи, им, v. pf. (Ерц.) ermiНакупаписе, амce, v. pf. ft, fatt ba. schen (d. i. erwischt werden), capior, den, satis lotum esse.

оffеndо: налијепио је негђе, бес Накупити, им, v. pf. Fujаnmenbrin, hat's erwischt. ge, conflo; накупили се луди, -- gе. Налијепање, р. (Ерц.) дав аnfаlеn, fammelt.

aggressio. Накупівати, пујем, v, pf. во ап» Налијетапи, јећем, т. іmрl на кога, faufen, coemo.

(Ep.)

anfađena Накурнина, f. (1феrbaft) merces men- Налијетаписе, јећемсе, v.

invado. tulae.

г. impf. (Ерц.) Накурњак, m. Der Sofenlag, proprie te- Налик (о: і. на лин), äbnlik, similis : gumentum penis, theca.

сестра налик на брата. Накусаписе, амсе, y. pf. ft sou Наликовали, кујем, т. impf. dynen, fressen (mit polem Löffel) sat vorasse.

similis videor, -Налагање, р. дав Иnterlegen, Suttern, Налипти, лујем, т. pf. angiepet, immunitio subsutio.

pleo. Налагаши, лажем, v. inpf. futtern, Наличје, п, бie &bihte (?) Ceite, pars munio 3. 8. самар, амину паму

Hanora, f. das Gedränge (3. 5. bei der Налагаши, лажем, v. pf. на кога, per= Fleischbank), concursus, turbo. laụmden , calumnior.

Наложили, им, v. p. 1) дрво на ваНалагалисе, лежемсе,

v. pf, sich voll пру; или ватру, prauf legen, superlügen, mendaciis satior.

pono, impouo. 2) самар, аљину, fut. Налажење , п, дав $inten, invеntіо. tern, munio, subsuo. Налазиши, им, v. impf. fіnvеn, inve- Налокапи, лочем, у. pf. anfФlütfен, nio.

sorbendo delibo налокала мачка Налеђашње, auf pem Rüfe, supinus. млијеко,

aversa,

KOM.

[ocr errors]

fen,

Налокатисе, лочемсе, т. r. pf. jid, fatt часне се после обично причешћу. schlürfen, sorbendo satior.

ју, ао другим годовима иду као Наломити , им, v. pf. 1) vol anprehen, на панађур. Код ђекоји намаслиfrangendo paro. 2) anbrechen, infringo, pa скуписе (кад је лијепо вријеме) modice frango.

o Благовијести, о Цвијепима, о Налудіватисе, дујемсе, т. г. pf. аива Преображењу и о Госпођама, по

toben, gescheut werden, consipisco, nu неколике иљаде сабора. Ту проgas pono.

дају трговци различну, рубу; крчНалуне, f. р. (у Србији и у Босни по мари крчме вино, ракију и јабукоsapowma) Art Stelzube, calcei вачу; месари пеку јагањце, овце, grallati.

козе и свиње, піе продају месо ; Налупати, ам, у. pf. Wou anfфTagen ту гледају момци ћевојака (обич. (8: B. Eyer), tundendo paro.

но иду ћевојке највише о ЦвијетиНалупаписе, амce, v, r, pf. 1) , fatt ма, а младе о Васкрсенију); пу schlagen, caedendo satior., 2) fich ans се састају кумови, пријатељи и schlampen, vino et cibis impleri.

познаници, и договарајусе о cвaчeНаљевак, вка, m. (Ерц ) еtmав са Чnge?

му. - Тако иду Бачвани о Тројиgojienes, expletum quid infuso liquido; чину дне по Сријемским намаспии. дебело прасе као наљевак.

рима, али се они слабо баве код Наљевање, р. (Ерц.) бав 2ngiepen, fu

кога намасира, него само путују sio.

из намаспира у намаспир пе цјеНаљеванти, ам, v. impf. (Ерц.) 2ngies

лују, и гледају трпезарије (као н. infundo.

п. у Раваници, ђе е измолована Наљеспи, љезем, v. pf. (у Ерц.) ерея

Косовска бипіка, и у Јаску вмелі beikommen ; passsiren , venio ,

prae

цара Уроша), али у Србији дођу tereo.

црквaри из даљни села на конак Наљубипнсе, имсе, т. г. pf. fid, fatt

(у очи празника), а из оближњи сеkülien, sat osculatum esse, sat amasse:

ла дођу у јутру, па пу буду до „Вјерне сам се љубе наљубио

послије, подне. Кад људи нду наНамагнути, нем, v. pf. на кога, еia

маспиру, онда сви (и женско пет winten, innuo, cf. намигнути.

мушко) обуку спајаће аљине (шпоНамазапии, мажем, т. pf. aitfmieren,

го, које љепше има). Бекојим наbeschmieren , illino.

маспирима иду људи, који су поНамајсторити, им, у. pf. (у Српјему,

богапии, по десет дана ода дале у Бачко и у Бан.) кога, meilters aft

ко (као н. п. у Студеницу иду erwiedern, reddo egregie (e. g. convi

чини ми се о Тројичину дне ? cium, acute dictum.)

цијеле Србије, из Босне и из ЕрцеНамакнупи, нем, vidе намаћи.

говине, и носе прилог. Тако би Hámama, f. die lockspeise, esca.

испо долазили и у Сријеміске намаНамамипи, им, v. pf, bеrbеіloфen, in

спире да нема лазарета).

Намаспирина, f. augm.. р. намастир. „Што си косу навранила

Намаспирић, m. dim. b. намаспир. „То си мeнe нavlaмила

Намаспиришпе, n. Ort mo einft ein Намамнтисе, им се , v. г. pf. ft aa.

Kloster gewesen, locus ubi olim fuit locken lassen, auffißen, inescor.

monasterium. Немамљавање, п. бав Roden, inescatio. Намастирски, кa, кo, 1) #lifterli, Намамљивати, љујем, v. pf. Tоdеп,

monasticus. 2) adv. 'wie im Klostera inesco.

more monastico. Намаcтp, m. Sat #loffee, monaste- Намаки, (говорисе и намакнути),

rium. Будући да у Србији ни у де намакнем, v. pf. 1) апwerfen (бет сетом селу нема цркве, запо љу Pferde den Zaum), injicio. 2) klein, ди иду уз часне посте (сваке неђе weise zusammen bringen, minutim ље, а особипо о Мученицима, о

comparo. Благо вијести, оЦвијетима Намёнин, им, (Рес. и Срем.) vide ио Васкрсенију) и о осталим намијенити. великим годовима (н. п. о Троји. Намењивање, т. (Рес. и Срем.) vide чину дне, о Петрову дне, о намјењивање. Преображењу, оѓоспођцве. Намењивали, њујем, (Рес. и Срем.) ликој и омалој, о Ваведе. vidе намјењивати. нију, о Богојављенију иоза. Намера, f. (Рес. и Срем.) vidе намјера душницама) намаспирима, те Намеравање, п. (Рес. и Срем.) ride се исповиједају и причешћују. Уз намјеравиње.

из

esco :

nuo.

сник.

[ocr errors]

m.

Намеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Намнезівати, гујем, т. impf. suminə намјеравами.

ken, iunuo. Намерилии, им, (Рес. и Срем.) vide Намигнули, нем, v. pf. Зuminten, in

намјерити. Намеритисе, имce, (Рес. и Срем.) vi- Намайгуша, f. жена, која радо намиdе намјериписе.

гује на кога, bie gerne suminft,

iq. Намёсити, им, (Рес. и Срем.) vide nutrix ? намиjесили.

Намијениши, им, v. pf. (Ерц.) аnmei. Намесник, m. (Рес. и Срем.) vidе намје

nen, zudenken, destino :

„Свако слово у крв? окаљено, Намесников , ва, во , (Рес, и Срем.) „На јуначко тело нам'јењено vidе намјесников.

Намијесипи, им, т. pf. (Ерц) genug Наместигии, им, (Рес. и Срем.) vide (Brot) anmachen, fermentando paro. намјестити.

Намиривиње, п. ) рав Зеfrieligen, Hámen, m. die Auflage, vectigal : satisfactio, a) Erfüüen, Vollmachen, ex„Наметнуо намет на вилает

pletio. наметак, шка,

Bie 24ufgaбe, Намиривати, рујем, v. impf. befrіеѕ Draufgabe, das Aufgeld', collybus. digen, facio satis. Намешање, в. 1) дав 1ufringen, ob- Намиріватисе, рујесе, т. r. impf. вой

trusio. 2) Dingen, subornatio. 3) die werden, expleri : Hamupyje my ce roanleitung, doctio. 4) som Stapel lasa дина.

fen, projectio (navis, molae) in aquam. Hamipumu, um, v. pf. befriedigen, faНаметапи, мекем, у. impf. a) auf= cio satis,

dringen, obtrudo. 3) (v. pf.) vollauf- Hamupamace, noe, v. r. pf. voll wers legen, satis imposnis

hissae. 3) anleiten Ben, expleri: намирила му се година. (unterrichten), addoceo 4) pingen, Намислити, им, v. pf. DejФliepen, desuborno. 5) vom Stapel laffen, proji cerno , statuo. cio e terra in mare :

Намицаљка , f. (obscene de femina ad „Сију ли већ Турци лубенице,

venerem apta). „Намећу, ли Шокци воденице Намицање, п, бав Eleinweife Зufammet= Намети (на мени ?), bei per pano, bringen , comparatio lenta et minuta. ad manum : дај ми ону књигу (шпо Намицаи, ичем, т. impf. Pleinweife

си ми обрекао), ако ли је намели. zusainmenbringen, lente et minutiin Намепница, f. ћевојка, или удови comparo.

ца, која се намеће коме да је уз» Намјењивање , п. (Ерц.) ба Зифеntеп, Me, die Aufgedrungene, obtrusa :

destinatio. „Коју обу, ону ми не даду, Намјењивати, њујем, т. impf. (Ерц. ) „Коју не ћу, ону ми' намећу;

zudenken, destino, „А ја јунак наметнице не fy, Häivjepa, f. (Ep.) 1) die Begegnung, „Да се не би никад оженио

obviatio. 2) der Zufall, casus: Наметнути, нем, v. pf. D) wеrfеn аn —, „Намјера га намјерила била iajicio. 2) aufdingen, obtrudo. 3) ans

„На зелено у гори еро. Іeiten, addосео: наметнуо га на Намјеравање, в. (Ерц.) дав 23orbaben, књигу. 4) pingen, suborno. 5) воде propositum.. ницу, урт Валде іn8 - 23 ajfer, propel- Намјеравани, ам, т. impf. (Ерц.) yоr=" lo, projicio.

haben, molior, cogito, Наметнутисе, немсе, у. г. pf. .) 16 Намјерипи, им, у. pf. (Ерц.) 1) bе.

aufmachen, accingor. 2)" sich anseßen [d;ließer, vorhaben, decerno. 2) Kora (3. B. ein Urbel am Fuße), adhaeresco. Ha umo, einen wohin bringen, (z. B. 3) fich verlegen, auf etwas begeben, ins Unglück), induco. incumbo in aliquid.

Намјериятисе, имсе, т. г. pf. faden, Намёцали, ам, у. pf. н. п. јабуку, konimen, incido. weich klopfen, contundo, tundendo Hamjechik, m. (Epy.) (in den Klöstern) der emollio.

Vitar, Unterguardian, Dekononi, via, Намештање, п. (Рес. и Срем.) vide carius archimandritae, oeconomus moнамјештање.

nasterii. Наменитали, ам, (Рес. и Срем.) yi- Намјесников, ва, во, (Ерц.) 5ев намјеdе намјештапи.

сник, oeconomi. Намешћање, п. vіdе намештање.

Намјестипи, им

v. pf. (Eph.) brins Намешћапи, ам, vidе наменитати. Намигивање, в, Рав 3uyinfen, innu- Намјештање, п. (Ерц.) бав Иnterprintio.

gen, collocatio.

gen, colloco.

[ocr errors]
« PreviousContinue »