Page images
PDF
EPUB

m.

ren, olfacio.

Њijaти, ам, v. impf. Wiegen, fфwen. Обадві ручне, (Ерц.) yidе објеручке. ten, agito.

Ова двојица, f. beihe, uterque. њйјаписе, амce, v. г. impf. f wаntent, Обазирање, п. vіdе обзирање. vacillo.

Обазираписе, ремce, vide обзирансе. њйсак, ска,

1 das Wiehern, hinni Оба зреписе, ремce, v. r. pf. umblicien, Њіска, f. tus.

sich umseben, respicio. Њіснупи, нем, v. pf, anfiebern, hin Обајати, јем, v. pf. beberen (я. 8. bie nio.

Wunde), medeor vulneri incantamentis. њигитање, р. баз 93iebern, hinnitus. дбал (обао?), обла, ло, разenförmіg, њінштати, штим, т. impf. Wiebern, rund, cylindricus. hinnio.

дбала, f. 1) дав 11fеr, ripa. 2) eine 21xt њушење, р. дав сфnuffein (бев била Заи 18, sepis genus. Ударисе коље des), odoratio canis.

(све два и два један према другом), њўшипи, им, т. impf, fфnuffeln, fpйз па се између коља натрпа грања

којекаква и прња. њушка, f. cer еф meder (Bee фипрев), обалипи, им, у. pf. regig mафеп, mumasus canis.

co maculo. Обалии, им, v. pf, niepermerfen, pro

sterno. 0.

Обаљівање, п. Тав хіеvеrwеrfеn, pro

stratio. обаљнівати, љујем , v, impf. niepermers

fen, sterno. О, 1) von, aбer, de: говоре о њему, Обао, обла, лo, vide обал.

о томе не треба мислипи. 2) ап, Обаразье, п. 48 tieдermerfen, prostrain; ударио окамен, отрпін се о

tio. шпо. 3) аn, in, ad: виси оКлину. Обарапин, ам, v. impf. niepermerfen, 4) зи, ит, tempore; о Ђурђеву дне, prosterno, о Божићу.

Обарача, f. Bas Bungelфеn (am Bewepr), О (0)! interi. o Ранко! Бörft би, heus ! lingula teli. башлучили, им, v. pf. реrti ften, sum. Обaсипање, n. Sas Befфütten, circumtus suppedito.

fasio. Оба, обје, обоје, beite, uterque , utra- Обасипати, ам (и обасипљем), v. impf.

que , utrumque. Die Syntar dieses beschütten, circumfundo. Babimorts 1. In der Grammatil; es ist 06acjábante, n. das Bescheinen, colluбie pon два, три, четири.

stratio. Обавезаписе, вежемсе, у. г. pf. fid) обасјавати , ва ,

v. impf. bescheinen, anhängen an einen (mit Bitten), ad.

collustro. haeresco alicui precibus.

Обасјати, сја, v. pf. Defфеіnеn, colluОбавесиптипи, им, (Рес. и Срем.) vide обавијестити.

обасупи, спем, v. pf. Befфütten, perобавијање, р. Вав Иwitteln, circum

fundo. ligatio.

Обашка *, vide бaзика. Обавијати, ам, v. impf. и т wіtеn, cir- Обве спи, ведем, y, pf. runѕ bеrum cumligo.

führen, circumduco. Обавијеспiнти, им , v. pf. (Ерц.) кога, обвијаie, n, vide oбавијање. • einein begreiflich machen, doceo, rem 06Biijamı, an, vide o6abujama. facio perspicuam.

о випи, вијем, vide oбaвіти. Обавилин, вијем, v. pf. и mmiteln, cir. Обводити, им, v. imрt. runo бerum cunligo.

führen, circumducto. Обаврепи, рим, v. pf. anfieben, pau- Обвођење, п, дав реrunführen, cirlulum decoquo.

cumductio. Обад, p. bie Bremje, tabanus (Linn.) oe Обгнан, амі, т. pf. runcher mtreiben, strus.

circumago. Обадање, п. дie Slut (0er Rub) sor Обгонипін , им, v. impf. umtreiben, cir

Bremsen, fuga vaccae furiatae ab oe cumagito. stro,

Обгоњење, п. Зав Иmtreibet, circumОбадатисе, амсё, у. г. impf. Bоr rеm= actio. qen fliehen, fugere ab oestris.

обградилии, им, y, pf. run ит за пеt, Обадва, обадвије , обадвоje, vide ofa. circnmsepio. Обадверучке, (Рес. я Срем.) vidе оба. Обграђивање, п. Фав Иn gönnen, cirдвјеручке.

cumseptios

stro.

[ocr errors]

Обграђівали, ђујем , т. impf. runs итОбијати, ам, v. impf. 1) врата, ein. zäunen', circumsepto.

brechen, effringo fores. 2) rund umher обдан, vide дању.

abschlagen , decutio. 3) obuja KOKOUE Обданица , f. innerba16 einek kаgев, per , да пронесе, fut einen Ort sum &pera

diem : кувати пређу на обдан и legen, positurit? parturit gallina. цу, ш. і. у јутру почети, па тај Обиједиши, им, v. pf. (Ерц.) mit Иn. 'дан свршити ; иһи куда на обда recht beschuldigen, accuso injuria. ніцу (а не на конак).

Обијелиши, им, v.pi.(Ерц.) wеip weeken, Обдарипти, им, v. pf. befфеntеn, dоnо. Обијељепи, им, jаlbesco: обијељео сниОбе, (Рес, и Срем.) vidе обје.

јег по брдима; обијељео човек као Обедити, им, (Рес. и Срем.) video obya (graue Haare bekommen). биједипи.

Обикнутисе, немсе, yidе обиһисе. Обезнанипінсе, имее, у. 1. p. in Synə oбил, ла, лo, reiblib, uber. србље macht fallen, deficio.

приповиједају, да је Силни спеОбезумили, им, ч. pf. Dethleen, de ван, ловели по Церу, угледао на cipio, induco.

једном мјесту ђе се гране од дрОбезумитписе, имce, v. r. pf: і бе. већа и доље савијају и горе узвиthören lassen, decipior.

јају. Кад дођу на оно мјесто, а то Обелилии, им, (Срем.) vidе обијељети.

дијене код неколико оваца удариобелоданипи, им, (Рес. и Срем.) vide ло своју сјекиру у кладу, па легло објелоданипи.

на леђа пе спава : кад дине из се06ép, m. der Samm (des Hahns), crista. бе, онда се гране узвијају у виси. Оберучке, (Рес и Срем. ) vidе обје

ну, а кад повуче пару усе , онда ручке.

се савијају к земљи. Кад по види Обесили, им, (Рес, и Срем.) vidе об

цар , зачудисе, па пружи рукускојесити.

ња да му узме сјевиру, али бkеш! обећавање, п. vіdе обрицање.

не може да је извади из кладе. БрОбећавати, ам, vide oбрицатпи. же боље сјајцу слуге и војводе с ко06ekáte, n. das Versprechen, promis. ња, огледају сви редом објема ру

sun. Обећање је лудоме радості. кама да изваде сјекиру из кладе, обећати, ам, vidе обрећи.

но ниједан је не може ни помаћи. Обеуипи, им, у. pf. н. п. иглу, бав Онда пробуде дијетпе и занима га

Dehr an der Nadel beschädigen, obstruo цар : „Како ми је име ?” А оно одaut destruo foramen acus.

говори: „Милош.

„Имаш ли обзинути, нем, т. pf. begdonen (?),

оца и мајку ?”

„Имам мајку, а obhio (?), d. i. in den Mund nehmen отац ми је умръо.

„А ђе піи је (uno mieper berau€). Кад кога забо мајка ?

„Ето је памо доље у сели грло, кажу му жене, да обзине

лу код куће.

Ајде да нас воприпут комад љеба (говорећи: пса

диш твојој кући.”

„Не могу од грло боли, а не мене), па да га да оваца.”

„Ајде ми ћемо поfерапісетепту: па ће га онда проћи гр

пи и овце. И пако га којекако ло. Кад у кога почне расти мртва намоле да побера овце и да пође кості, онда треба наћи дијепте по

пред њима кући. Сад су они ради смрче, да је обзине : па ќе преста знати и виђепти, шта ће он радити ми расти.

са сјектром: како ће је извадити Обзip, m. das Umbliden, respectus : из кладе; или fіе је онако оставиоде без обзира.

пін. Кад Милош крене овце, а оң Обзирање, р. дав Иmberfebet, respe узме сјекиру једном руком и заctatio.

мене на рамо. : - Како дођу кући, Обзиратисе, ремсе, y, impf. fit unts Милош одма остави овце и неттоfehen, respecto.

знате госпе, па замакне међу зграОбигравање, в. дав Цmtangen, circum

де да тражи мајку. Пошпо цар сјаsaltatio.

ше с коња, пође и он за Милошем, Обигравапи, ам, v. impf. типд инtana

да гледа , да му се ће не сакрије ; jen, circumsalto.

кад погледа кроз брвна у једну зграОбіграпин, ам, v. pf. runt umtangen, ду, а то Милошева мајка мијеси љеб, circumsalto,

а пребацила десну сису преко лије. Обиijање, п. 1) бав $inbreфen per хуі вога рамена, а лијеву преко деснога,

re, effractio forium. 2) das Abschlagen, те Милошоспраг се. Онда цар decussin. 3) das Suchen der Henne nach рече: „Међер об ила мајка, родин einem Orte zum Legen, posituritio (?). ма обила јунака.” Цар узме Миparturitio gallinac,

ло ш а од мајке и одведе ға свома

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

22

[ocr errors]

ли f.

tro,

2

двору, и од пога се назове оби. Обладати, ам, т. pf. erpbeen, sub po

testatem redigo. Облажење, p. 2) бав 1mgeben, circui- Облажење, п. vіdе обилажење.

tio. 2) das Umgehen, circuitus. 3) das облазилии, им, vidе обилазити. Besuchen, invisio.

облазнуши, нем, v. pf. Іeten, oblamрбіілазипіи, им, Ұ. impf. 1) umgehen, bo: облазни па опеп, jagt man eia

ambio. 2) umgehen (durch einen Um nem dem die Flinte versagt hat. weg), circumeo. 3) besuchen, iuviso. Облаjапи, јем, v. pf, umbейеп, oblaОбилапі , ma, mo, vidе обил.

circumlatro. Обиљежје, р. оно, што се да први пут облак, т. дie 213olte, Дubes.

ђевојци (прстен, или новац какав): Облакшавање, п. Зав &tleiФtern, leда се зна, као да је већ испрошена, vatio. das Heiratspfand, pignus datum puel 06Aakulábamu, am, v. impf. erleichtern, lae in signum futuri conjugii.

levo, Обирак , pкa, m. Bеr usfфир (пабет Облакшапши, ам, v. pf. erleichtern, levo.

рав зеіte bereits augеtаuft worpen), Обламање, и. дав 2boreфen (runo bеr. merces (resj rejiculae.

um), decerptio. Обириписе, имce, v. т. pf. деп бир Бе: Обламати, ам, т. impf. runo bеrum

kommen, potiri collecta presbyterali: abbrechen, decerpo. не кеш се обирити ове године. Облапоран, рна, но,

der

gern schmaus Обити, обијем, v. pf, 1) врата, ein. set (Gourmand), Schmausbruder, amans

schlagen , effringo. 2) rund berum ab, epularum flagen (н. п. лед с кола воденич. Област, f. Die Rat, potestas: не понога), decutiо.

пуспіи, Господе Боже! области не. Обіжи, обиђем (и обидем), v. pf. и т. аспивоме и некршпеноме (кад се gehn, circumeo.

моле Богу). Обикисе (говорисе и обикнутисе ), Облачак, чка , m. hyp. 6. облак, Бая

обикнемсе, т. г. pf. jih gewöhnen, Wölkchen, nubecula. adsuesco.

Облачан, чна, но, wolfig, trub, nubic
Обичај, m. Ser Braum, mos, consuetudo. lus.
Обичан, чна, но, moran man fict gе. Облачење, и. дав 2Insieben (ber kleiber),

wöhnen kann, cui facile assuescas. 'indutio,
Обични, нa, нo, gewöhnlik, gebräиф. Облачина, f. augm. р. облак.

lid) , uѕіtatus, consuetus; adv. обично. Облачипи, им, у impf. 1) angieben, Обје, обију, (Ерц. ) f. p. pie beiдеп, induo. 2) види онај, који ведри и оambae.

Gaur, der heitert und Regen niadt. Објелодінили, им, v. pf. (Ерц.) аnfаn. Облачитисе, имce, v. p. imрt. :) біф аn= gen es bei hellem Tage zu treiben (8. B. ziehen, induor. 2) sich überziehen, uma Diebstahl), palam incipio facere (ur wölfen, obnubilor. tum).

Облёжапи, жим, v. pf. befФІafen, conОбјеручке, (Ерц.) mit beiten pansen, cumbo cum aliqua. ambabus manibus.

Облепити, им, (Рес. и Срем.) vide oОбјесипи, им, v. pf. (Ерц.) aufbenPet, блијепнпи. suspendo.

Облепљивање, п. (Рес. и Срем. ) vide Објеситисе, имce, v. т. pf. (Ерц.) ft обљепљивање. erhenken, suspendere se.

Облепљивати, љујем, (Рес. и Срем.) објестисе, једемсе, т. г. pf. qbers vidе обљепљиватн. effen, nimio cibo obroi.

Облепање, п. (Рес. и Срем.) vidе обОблагање, п. ) Вав ИmfФІagen, @infФla: лијепање.

gen, circumdatio. 2) бав Дзеttеn, sponsio. Облешепи , тим, v. pf. (Реє.) umflies Облігати, лажем, v. impf, einfфlagen Облепнити, им, v. pf. (Срем.) (etwas in Papier), circumdo.

облекетти, летим, ч. р. (Ерд. С. Облагапи, лажем, v. pf. durch Lügen cumvolo.

verläumden, mendacio calumnior, Облівање, т. (Срем.) vidе обљеванђе. Облaгaписе, лажемсе, v, r. impf. 1) fi) Облівати, ам, (Срем.) vidе обљевати. einschlagen (in den Mantel), circumdo 0612xul, ua, be, nahe gelegen, ad(pallium). 2) wetten, sponsionem facio.

jacens,

vicinus. Облагивање, п. бав деrläumдеп, са- Облизали, лижем, т. pf, ableten, lamlumniatio.

bo, lingo. Облагивали, гујем, т. impf. кога код Облизивање, в. дав 2blechen, lambitus,

кога, бие gügen perläйтдеn, men- Облизывапи, зујем, т. іmрt. ableten, tiendo calumpior.

lambe.

[ocr errors]

2

renovo.

er

нитписе.

[ocr errors]

Облизніватисе, зујемсе, v. r. impf. 1, Обнављан, ам, v. impf. erneuern ,

lecken (SBluft zeigen), uma ce mu my

аблизујеш, esurio (circumlingo). Обневидети, дим, у. pf. (Рес.)) Облізнинінсе, имce, v. r. pf. Зmiding Обневидипи; имі, v. pf. (Срем.); blin+

gebähren (aut porn bieren), geminos Обневиђещи, видимі, v. pf. (Ерц.) деп, pario; geminum partum edo.

obcoecor. Облијепити, им, т. pf. (Ерц.) uthғle: Обнезнанилисе, имce, vidе обезна

ben, bekleiben, induco aliqua re. Облиjеmање, п. (Ерц.) раз Иmfliegen , Обнёпи (обнёти), несем, (Рес. иcircumvolitatio.

Срем.) vide обнијепи. облијепіапи, јећем, v, impf. (Ерц.) Обнiзапии, нижем, v. pf. н. п. капу, umfliegen, circumvolito.

или главу, бисером , mit einer Reis 06ank, m. das Untliß, das Ungesicht, he (Perlen) umgeben, circumdo' linefacies : познајемі га по облику.

am (margaritarum). Облина, f. Dit maljenfürmige Rünse; Обнизивање, р. бав Зеhаngеn mit rotunditas cylindrica.

Perlenreihen, circumdatio lineae mare облити, лијем, v. pf. н. п. свиралу garitarum. косипером, хипе bеrum vergiepen, Обнизивами, зујем, т. impf, mit einer circumfundo.

Perlenreihe umgeben, circumdare lins Облица, f. ein cylinorijфеr еtаb, bаси eatn margaritarum. Jus cylindricus.

Обнијепи, несем, обнијо (обнијела, обличје, п. vіdе облик.

10),.v. pf. (Epq.) umtragen, circumоблог, n. vіdе опклада.

fero. 06 ory3, m. (der Rundarsch, podicis 06Hobumu, um, v. pf, erneuern, reno

obesi), der aữes aufißt, was er eßba vo (намаспир, цркву). res findet.

Обносиши, им, y. inpf. иmtrage, cirОблогуз, за, зо, fwlemmerhaft, edax. cumporto. Обложиши, им, v. pf. einflagen (sen Обноћ, vidе ноћу. Fuß in ), obvolvo.

Обношење, р. бав Иmtragen, circumОбложиптисе, т. r. pf. 1) it einfфTagen,

latio. eibülen, involvo.2)vidе опкладиписе. Обњўшити, им, v. pf. итјфnuffeln, Обломипіци , им, т. pf. runo bеrum abs circumodoro. brechen, decerpo.

Обогатии, им, v. pf. Dereidern , Облўлтан, тка, m. per fiefel, silex. dito. Облучац, чца, m. дрво (као прут) Обојак, ојка, m. Фав хирtudф, рапnus ad

савјено на колијевци вище ђенииње pedes involvendos. По Босни, по Ерцеглаве: да не пада покривач Ђепе говини и по Србији (куда носе чарапу на главу.

пе), подложе обојке у опанке; по Обљевање, н. (Ерц.) тав 23ergiepen, Сријему, по Бачкој, по Банату и plumbatio.

по Мачви, завијају шареним обој. обљеватли, ам, у. impf. (Ерц.) vergies цима (мјеспо чарапа) ноге Ben (mit Bley), plumbo.

њи обувају опјанке; а по варошиОбљепљивање , n. (Ерц.) Sag ЗeEleiben, ма носе обојке (од платна или, зйinductio, obductio.

мин, од фланера) у чизмама. Объепљівати, љујем, v. impf, (Ерц.) дбоје, обога (и обојега), p. beibe, uters bekleiben, induco.

que : обоје ћеце, обога ћеце и т. д. Объбития, им, v, p. (сл.) абейреп, обојити , им, v. pf. fürben, colorо. deosçulori

Обојица, f. Keihe, uterque. „Ја fу твоје лице об убити Овојчина, f. augm. р. обојак. „Вјерну ћу му љубу обљубипи Обојчић, m. dim. р. обојак. „Ваља mеби ноћити скраљицом

Оболеп, лимі, v. pf. (Рес.) durch „И обљубит? Будимску краљицу

06олипи, им, v. pf. (Сремі.) Krank: „Руо скиде , леќе са краљицом,

Обољепшн, олим, v. pt. (Ерц ) beit gt= „Те краљици обљубио лице

fchwächt (entkräftet) werden, morbo inОбмошавање, а. бав Иm witeln, cir firmor, cumligatio.

060p, m. 1) die Einzäunung für die Обмотавати, ам, v. impf. umminsen, Schweine , sepimentum pro suibus. 2) circumvolvo.

in оборкнез, оборцeнepao, it'ев дав Обміmати, ам, v. pf. иттіnvеn, cir. deutsch Ober: , supremns. cumdo.

Оборкнез, m. cf. кнез. Обнављање, п. бав rneuern, renova- Оборлаһмай, беr bеrfieutenant, subs tie.

centurio.

и на

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

не.

Оборлағманов, ва , во, бев Sterliец» деpвa, f. Me Mugenbraune, supercilium. tenants, subcenturionis.

обрвица, f. dim, s. обрва, Оборлағмановица , f, Steelieutenant8

Обрђан, ам, v. pf. fblефte8 Дивје. frau, uxor subcenturionis..

hen bekommen, tristem speciem acci. Оборлаһманскій, кa, кo, i) Oberliexte.

pio. nants : , subcenturionum. 2) adv. mie Обредипи, им, v. pf. Der Reibe паф Oberlieutenant, more subcenturionis.

geben, thun, ex ordine facio. Обориши, им,

nieperperfea, Обређівање, р. баз Трип беr 9Xeib. sterno, vide обалити.

nath ,, das Umreihen. Обости, бодем, v. pf. fpornen, cal- Обређивали, љујем, т. impf. umrei. cari pungo, subdo calcar.

hen, ex ordine facio. обоци (ободци), m. pi. (доље преко обрезапи, ежем, v. pf. Defфnсіреп,

Mnpabe) die Ohrgehånge, inaures : circumcido, „Венце и обоје

Обрезивање, р. баз Befфneiden, cir. Обрaвница , 1.1 Тав Suerbols per af cumcisio. Обравњача, f. ferträgerinnen, jugum, Обрезівати, зујем, у. impf. befфnei. Обрад, m. Shann&name, nomen viri. den, circumcido, Обрадатипи, им , v. pf. Bart beto na Обрен , m. Ол апnBname , поmеn yiri. men, barbam nancisci.

Обренија, Srauenname, nomen femiОбрадовати, дујем, у. pf. erfеенен, пае (па беnt masc. Обрен). gaudio afficio.

Обретен, улапnBname, ponen viri. Ображbiвање, n. Ba8 Дnfuren, sul- обретеније, n. Рав Еeft сеr $ і припа catio.

des Haupts Johannis (24. Febr.), inОбракѣквапи , Бујем, у. impf. furФеп, ventio capitis S. Johannis. sulco.

Обретисе, римсе, т. г. pf, fi, mo Образ, m. 1)Sie Bangen, genae. 2) Сфат,

befinden, adesse. inə sbre, pudor : нема образа. Об- Обрели, речем (говорисе и обрекнем), раз ваља, кум ће доћи. Црн пи оба v. pf. versprechen, promitto. раз! у циганке црн образ, али пу- Обрелисе, речемсе (говорисе и обна торба. Образа више нема, рекнемсе), у.г. pf. perfpreфen, polli. го два прспia (а гузице има два ceor. артиина).

Обријали, јем, т. pf. balhire, (barОбраздили, имт, v. pf, anjuren, sulco.

bam) detondeo, Обријатисе, јемсе, v. pf. fi, bar,

biren (lassen), toudeor. обрана, f. Der Сфиқ ипо ефirm, mu Обрисаши, ишемі,

v. pf. abwischen, fimentum : рана и обрана.

abstergo., Обранили , им, v. pf. Bermunse, yul. Обриши, ријем, v. pf. ummühlet, subОбрањавање, п. Зав Bermunken, yul- Обрицање, р, баѕ Деrfpreфen, pоllісі. neratio.

tatio. Обрањавали, ам, v. impf, permunsen, обрцами, ичем, т. impf. perfpreфен, vulnero.

pollicitor. Обраспање, п. Вав Иmwafen, cir- Обрітаписе, ичемсе, y, z, impf. pers cumdatio , obductio.

sprechen, promitto. Обраспапти, ам, v. impf. umbеrwad)= Обричини, им, vide oбријепи. fen, circumascor.

Обркаптили, им , v. pf. einenenauk? Обраспи, стем, v. pf. umber pafen,

bart bekommen, nystacem (pilos in circumnascor :

обрасло цвијеће у labio superiori) nancisci (protrudere). праву.

Обрлашипи, им, v. pf. umringen, Обрапи, берем, v. pf. 1) pflicten, de

nicht auslassen, circumsto , non dimits cerpo, Tefen, lego : обрати виноград, tо. Обрларио као ајгир кору. јабуке, кукурузе; обраћеш зелен обрнути, нем, v. pf. umRepren, verto. бостан (ou mirt nit gut fabren, обрнутисе, немсе, т. г. pf. uriteka inale succedet tibi). 2) wählen, eligo,' seligo, cf. изабрати : :

Обро, m. hyp. . Обрад. „Ти обери кога теби драго

оброк, m. eine feffaefette Reit, temОбраптипи, им , v. pf. и еtmas pers

pus constitutium :. једе на оброк отев Teiten, induco.

oбрoкoм; Беца једу без оброка. р. Вав 3erleiten, induсtіе. Оброңай, нка, m. pet Abbang, devexiобраћапи, ам, v. impf. Febren, verto. өбрашчић, m. dia, p. образ.

Засдала девојка брегу на обронку

Q

обрамча; } vіdе обравяйца.

nero.

ruo.

2

ren, revertor.

обраћ5ње;

tas :

« PreviousContinue »