Page images
PDF
EPUB

vor.

2

cefacio..

hoc genus.

Обронитисе, имсе, т. pf. binaprolet Обузимапи, ам (а обузимљем), т. (von der Erde steilem übhang), devol impf. ergreifen, corripio.

Обусшавии, им, у. pf. • aufbalfen, Обрсии, им, v. pf. Die jungen 3weis detineo.

ge abfressen (wie die Ziegen), depasco 06ycmas.baibe, n. das Aufhalten, defrondes.

tentio. бортаљка, f. Ber guerbaltet, Bet in Обуслављапи, ам, т. impf. auffala

seiner Mitte um einen Pflock beweglich ten, detineo , moror. it (in einem Stnabenypiele), trabs trans- Обупи, бујем (particip. обувен), v.pf, versa, in medio perpendiculari insidens 1) Schuhe anziehen, induo calceos. *2) et mobilis (рози обрпашн).

коло (точак), tie Selgen am Rape аn. Обрпањ, піња, m. eine Urt drehbas bringen, absidem circumdo rotae. ren Doppelrings, um die Pferde an. Obyfa, f. die Bestubungi calceamenzubinden, annuli geuuś.

tum. Обртање, . дав Иmoreket, circuma- обући, учем, у. pf. anxieben, induo. ctio, conversio.

обућина, f. augm. 6. обућа. Обрпатии, рем, т. impf. итрrеhеn, обўлисе, учемce, v. г. pf, fiФ angies circumago.

ben, induor. Обрўч, m. Ber Reif (am Safe), orbis, обућица , f. dim, . обука. circulus.

Обучавање, і, ба8 26riФten, condoce: Обручан, т. п. ј. лонац, eine att factio.

Topf mit einem (thönernen) Reif um 06yyasamn, am, v. inpf. abrichten, die Mitte, olla orbiculata.

condocefacio. обручање, п. Вав 3ereifen, circumdo Обучиши, им, т. pf. abriФten, coudo :

orbem. обручати, ам, у. impf. bereifen, cir. Обушипи, им, v. pf. Das Sebe fpres cumdo orbem (dolio).

gen, foramen corrumpo, rumpo. Обручић, m. dim v. обруч.

Овај, ова, ово, діеfеr, hic. Обручје, а. (coll.) pie Xeife, orbes, cii- Оваки, ка , кa, Diefer art, hujuѕ modi,

culi. Обршипи, у. pf. übel antommen, ma Овако, auf viefе att, hoc modo.

le excipior : обршио као нико његов. Овакови, ва, вo, vidе оваки. Обрштер, беr Juriji, berite, tribu. Овамо,

nus (militum); praefectus (equitum). Ован (ован), вна, m. See Bisser, aries, Обрштеров, ва, во', бев оberiten, Овас, всa, m. pet Safer (paper), arena tribuni.

sativa Lion. обрштеровица, f. Die Oberitenfrau, Овда, 3. 3. овда, онда, Баti biep, baty

des Obersten Frau, úxor tribuni. das! bald ißt, bald wieder dann, mulo обршерскӣ, кa, кo, 1) Обеrіtеn = , tis et variis intervenientibus.

tributorum. a) adv. wie ein Oberiter', Овдашњії, ња, њe, per piejige, hujas, mure tribuni.

hujus loci (urbis). обување, р. дав 2Inf uber, calceаtiо. Овде, (Pec.) 1($екоји говоре и овдеобўвашање, . дав Иmfaffen, ample- Овди, Срем.) яка, овдика, овђеxatio.

Овђе, (Ерц.) Jка) bier, hic. Обувaтaпти, ам, т. іmрt. umfaffen, Овејати, јем, (Рес. и Срем.) vide amplexor.

овијатні. обувати, ам, v. impf, 1) кога, аnfфия Овељача, f. vіdе вељача. ben, calceos induo alicui. 2) Scube OBuga, f. Frauenname, nomen feminae. anziehen, calceos induð.

Овијати , јем, v. pf. (Ёрц.) murfein, Обўвалінсе, amce, v. r. 'impf. die Schu: worfeln, ventilare. he anziehen, induor calceos.

OBuquja, f. Officierstelle, munus ducis Об у вапни, им, v. pf, umfaffen, am.

(militum).

Oenyip, m. der Officier, dux militum. обувача, f. Зав ефиқбаno , ligula (cal. Овициров, ва, во, рев оffiсiеr, duсiз cearia).

militum. Обудовипін, им , vidе обудовљети. Овицирскій , ка , ко, г) Sfficier , duобудовљети, вим, у. pf. (Ерц.) 9it. cum. 2) adv. nach Officier - Arí, more wer. (Witwe) werden, conjuge orbari.

ducum. Обузеппи, змем, v. pf, runo bеrum ers Овладали, ам, vidе обладапти. areifen, corripio.

Овнина , f. augm. 2. oвaн. обузимање, п. бав Иm fwlingtit, @r. Oвнић, m. dim. . oвaн. steifen, correptio.

OBHOB, Ba, 30, Widders, arietis.

vіdе амо.

plector.

лики.

OBHOBHHA', f. das Schöpsenfleisch, ver- Orade, m. I der Theil der Pferdrüstung, vecina.

Oriabap, m.jder am Kopf desselben bea Овнујски, кa, кo, 9Відвеr, ariétinus. findlich, lora capitis equi.

Приспао за њим, као лисица за Оглавина (оглавина), f. Die Ropfbaut per овнујским мудима.

Thiere, pellis capitis bestiarumis Осогодашњи (овогодишњй), ња, ње, Огласитін, им, ү. pf. verkünden; fund heurig, dießiährig, hornus.

machen, nuucio. Оволивачкиі, кa, кo, augm, p. ово. Огласилисе , имсе, т. г. pf. tunt wers

den, verlauteri, nuncior. Оволінії, кa, кo, fo grов, tantus. Огласник, ф. (сп.) деr еte, punОволікб (оволико); fo viel, Xantum. cius : Оволічки. Ка , но,

vide oвoликачки. „Пус Турчина једног өгласника, Оволишня , нa, нo, dim. 2. оволики. „Нека каже Босанском везиру Оволино, dim, 5. оволико.

Оглатпи, ам, vidе огледати. Овранитн, им, v. pf. fфwars, mафен, Оглатисе,

амсе ,

vidе огледатисё. reddo nigrum.

Оглашівање, п. бав Зеrtüпреп; &aut. Овранцами, ам, т. pf. mit Stanojen werden, nunciatio.

anstecken, inficere malo venereo. Оглашивали, шујем, т. impf. Риль Овранцалже, амсе, т. к. pf. Sean 40= machen, nuncio.

sen bekommen, malo gallico infici. Огледало, р. беr Epiegel, speculum. Оврећи, овршем, овръао, (Pec.) vide Огледање, п. 1) Бав 3efeben, inspeовријећи.

ctio. 2) das Nachsehen, inspectio. 3) Оврије ћи, овршем, овръао, v. pf. das Verfuchen , experimentum, pericu.

Ерц. и срем.) аuѕtrеte (сав шебесі. lum. de), trituro.

Огледали, ам, v. impf | sehen, nach Оврћи, овршем, овръао, vide oври. Огледаши, ам, v. pf. 7. feben, bes јећи.

Teher, video , experior.
Овршине, f. р. бie 26fäle (6eim - Огледалінсе, амсе, у.г. impf.11)

ichneiden der Bäume), sarmenta. Огледатисе, амce, v. r. pf. 7(imepica Овуда (свуда), bier Burd) , hac,

gel) besehen, inspicio ine. 2) fide verОвца , f. Das eaf, ovis.

suchen, fich mefsen, experior. Obuấp, m. a) der Schäfer, opilio. 2) Orncômu", um, v. pf. Durch Erpressun. планина у Србији.

gen schinden, rxhaurio vexationibus et Овчарев, ва, во, vide

овчаров.

inulctis. Овчарица , f. 1) Die Gфäferinn, femina Oглодани, лођем, т. pf. аtаgеи, (pиella) pascens oves. 2) овчја коша corrodo. pa, der Schafstal, ovilé.

Отлунути, нем, т. pf, tаць wеrеn, Овчаров, ва, во, бев ефafbirten, opi obsurdesco. lionis.

Оглупшиписе, имce, y. т. pf. кога, Овчарскӣ, кa, кo, 2) Cdjäfers, opi. taube Dhren haben gegen jemands Bits

Jionun. 2) adv. wie ein Schäferhirt, ten, surdus sum ad preces. more opilionis.

Огнозите исе, нусе, т. г. pf. eitern, Овчевина, f. (овчјвина?) бав ефaffileifф, suppuro. caro ovilla.

Огњан, m. S? ann&name, nomen viri. Овчица, f. Зав еф&fen, ovicula. Огњана , f. $rauenname,

femi. Овчіі, чја, чје, ёфаf& ә, оvillus, orium. Огадипи, им, у. pf. коме штa, yers ОгњҒвим, та, по, leiden, molestum reddo.

Огњен, на, но, Огадитписе, огадило ми се, , г. pf, gua Огњен, vide Огњан. wider werden, molestus fio,

OPHAO, 1. der Feuersiahl, chalybs igОгајпании, им, v. pf. eine Schnur hers viarius.

umnähen. adsuo funiculum (clavuia ?). Ori luume, n: der Feuerherd, focus. Огањ, гња, m. Вав Seuer, ignis. ride Oговарање, т. дав &ntfфulpige, 23¢rs вара.

theidigen, excusatio , defensatio, Orap, m. (cm.) eine Art Jagdhund, ca- OroBápanı, am, v. impf.l zu eines Gun. nis venatici genus :

Оговорити, им, v, pf. I ftеn fpreфen, „Да нараним рmе и огаре

thn entfuldigen vertheidigen, excuso, Ударише рпи и огари

defenso: Паравити, им, vide

oгaрипи.

„Свекрва је кара, Огарани, им, v. pf. mit "Roblen pдer „Девер оговара Ruß beschmieren , illino fuliging aut Orgnema, num, (Pec.) carbone.

Оголыны, ұм(Срем )

љеми. Q

[ocr errors]

2

nomen

[ocr errors]

2

} feurig, igneus.

vide oro

men ,

3IIIи.

mum.

Оголўзнити, - им, v. pf. кога, пафОгризало сунце, (cm.) erwärmend, ausplündern, spolio omnibus rebus.

Огријано сунце, jcalefасiens: Огољети, олим, у. pf. (Ерц.) па сёt wer= „Султан царе огријало суніце !

den, feine Kleider zerrisien haben, nudor. Orpujamu, jem, v. pf. (Epy.) 1) ermärs OropjeAnisa, f. Berg iu Dalmatien :

calefacio (hominem), 2) hervors ,,Примишесе у. Огорјелицу —

kommen (von der Sonne), apparuit sol. ограбипи, им, v. pf. н. р. сијено, Огријатисе, јемсе, т. г. pf. (Ерц.) ji von allen Seiten abrechen (den Heu: wärmen,

calefio. fchober), rastro abstergere foen дгријешили, им, v. pf. (Ерц.) душу, tam,

die Seele mit Sünden belasten, pecдграда, f. Der Заип, sepes : ограда catis onero animum. око мјесеца.

Огријешиписе, имce, y. г. pf. (Ерц.) Оградини, им, v. pf. 1) umgaynen, sich versändigen, nefas admitto. obsepio. 2) vidе начинипи (н. п, ве- Огрјев, т. (Ерц.) pie peitung, caleсеље).

factio : нема дрва за огрјев. Оградица, f. dim, p. ограда.

Огркнули, нем, у. pf. bitter werden, Ограђивање, р. Вав imgäunen, cir amarus fio. cumseptio.

Огрлица, f. Der Salfфтиф, monile. Ограф вати, ђујем , , impf. итай. Огрљак, ш. бав фаввалио (бев фипоев, nen, obsepio.

Kalbes), vinculnm collare. Огрансапи*, ишем , v. pf. vіdе нага- Огрнути, нем, 6. pf. 1) н. п. јапун

це, деп

Mantel umhängen, cir. Огранак, нка, m., дав Reiв, frons

cumdo. 2) кукурузе, итgraben, uno (trondis).

mit Erde umhäufeln, circumdo huОгранулін, не, v. pf, п. і. сунце, fia)

am Horizonte zeigen, exorior (de sole). Orpmâne, n. 1) das Umhängen, cirОграшје, п. Веt еtrаир ($ampf) cer cumdatio. 2) das Umgraben des Kukus tamen :

ruz, circumdatio humoi. „Божја помоћ Косовко ћевојко ! Огртапи, грћем, v. pf. 1) иmbängen, „Бе си сестро на ограшју била ? circumdo. 2) dem Kukuruz Erde uma „Да ће ли - cи клобук задобила ?. faufein, circumdo humum. „Д'о Бог добро кнежева војводо! Огрубити, им, у. pf. н. п. од крас„Ни сам нигње на ограшју била, ma, durch Blatternarben ein grobes „Нип” сам клобук на боју добила — Hussehen bekommen, asperam faciem бгрбавити, ам, pf. budliq werpen, nancisci.

einen bvter betommen, gibbosus fiо. Огрувати, ам; т. pf. н. п. кукурузе, Огреб, ю, оно што остаје на огре absolagen, decutio.

блу кад се огребље куђеља или лан. Огуглапи, ам, v. pf. шптo, jih an et. Orpet albe, n. das Abziehen das Flacles, фав gewöhnen, assuefio. Огуглао, као

цигански коњ бубањ. огребапи, бљем, v. impf. absieben Огулиши, им, v. pf, fфinsen, exco

(den Flachs) purgo trahendo. Огребине , f. р. vіdе оспружине.

m. Ser Bang, incessus : познајем огребло, т. бie "Slафraufe, pеctеn liDarius.

Од, ) von, a. Од попа до ковача; од Огрев , m. (Рес. и Срем.) vidе огрјев. Злата, од сребра, од земље; књига Огрезнути, нем , v. pf. Intergepen дошла од цара, од брата; грми од Gim 283ajfer), mergi :

запада. 2) бољи од мене, bеffеr a18 Вас му коњицу у крв огрезнуо.

id) и. f. D. melior rae. 3) умръо од Огрејапіи, јем , (Рес. и Срем.) vide o срдобоље (од грознице, од вругријапи,

kuye), an der Ruhr gestorben, periit Огрејаписе, јемсе, (Рес, и Срем.) vide dysenteria, огријаписе.

Ода, vide од: ода шта је по ? Огреиспи, огребем, v. pf. 2) Erasen, Одабрали, берем, т. pf. vіdе одscabo.,2) лан, куђељу, арзiebeit, pargo брали, trahendo per

Одавање , п. Тав 2ngeбet, dеlаtiо. Огрёнити, им, (Рес. и Срем.) video. Oдавати, дајем, т. impf. ang, ben, dcтријешити.

fero. Огрешилисе, имce, (Рес. и Срем.) одавде (одавде, одавде), роn bier, vidе огријешилінсе,

binc. Огризине, f. р. Die ueberbeibfel von Одавле (одавле, одавле), vidе одавде.

Heu in der Strippe, residuum foeuj. Одавно (од давно), Tange, Tängt, diu.

2

[ocr errors]

purgatio lini.

г10,

Од,

га по оду:

[ocr errors]

ferrum.

одігнати, ам, v. pf. megtreibett, abigo. Одамлё (одатле , одаалё), Фоп да, одадирање, п. т) раз 26 сіреп, 2) бав istinc.

&ntreigen, Srpreffen, expressio. 5) рав одаће, н. п. није на одаке, іft niФt Schlagen, percussio. 4) das starke Far: feil, non venumit, non est venale." zen, crepitus ventris.

Одац, оца, m. н. п. коњ, или човек; Одадирати, рем, v. impf. 1) абreigen, der gut gehen kann, pedibus celer. vi detraho. 2) erpressen, extorqueo. 3) Opayuja*, m. der Zimmerkedner, a castart dlagen percutio. 4) stark fargen biculis cauponi. vehementor pedo.

Одбацивање, n. Bas Begwerfen, abjeддаднити, им, v. pf. Sen Sven aив» ctio,

blagen, fundum excutio dolio. Одбацивали, цујем, т. mpf. :) meg» Одi дрехпи, ет (и oдaдeрeм), одадръо, werfen, abjicio. 2) Kome, einen im Wer.

(Рес. и Срем.) vide oдaдријепти." fen-übertreffen, vinco jaculando. Ода дријепи, рем (и oдaдeрeм), ода. Одбации, им, v. pf. 1) megwerfen,

дръо, v. pf. (Ерц.) .) abreigen, de abjicio. 2), es einem zuvorthun im traho. 2) erpreffen, extorqueo. 3) stark Wurf, jaculando vinco.

Фlagen percutio. 4) іtаrt fargei, ve- Одбели (говорисе и одбегнупи), од. hementor pedo.

бегнем, (Рес. и Срем.) vidе одбјеки. Одазвати, зовем (и одзовем), aбeu= Одбијање, п. 1) рав 28egfФlagen, de=" feit, ayoco.

cussio. 2) dab 2bspänen des Kindes , Одазватисё, зовемсе (и одзовемсе), Y, ablactatio. 3) Hinwegtreiben, abactio.

r. pf. jich melden, auf den Ruf ant. 4) Abziehen (von der Summe), detraworten, respondeo vocanti.

сtiо. Одаја *, f. vide соба.

Одбијали, ам, it бав v. impf. роп одОдајање, р. Зав бäugen $ur Benuge 6umn in allen 4 Bedeutungen,

(Abräugen), nutritio sufficiens. Одбирак , pкa, m, дав 243eggеtlаubte, Одајати, ам, ў. impf. abjäugen, ad. tejiculum. lacto,

Одбирање, д. 48 Begtlauben, seleОдајица, f. dim. р. одаја.

сtiо. Одакле (одакле, одакле), Фођее, Одбірапти, ам, v, impf. auteinancer. unde.

klauben, seligo. Одандә (оданде, оданде) 1 von Bort, одбили , бијем, v. pf. 1) megfФlagen, Оданле (оданле, оданле), illinc, herabschlagen, decutio. 2) Aujeme od Одануаи, нем, v. pf. айвfфnaufen, сисе, abfpänen, abacto. 3) говеда, respiro.

овце, козе, megtreiben, abigo. 4) аб. Одање, т. дав Сpasieren, ambulаtiо. ziehen (von der Surame), detraho. Одапирање, ч. ) бав Єtükеn, fultu- Одбитисе, бијемсе, т. г. pf. ft, даа raae innısio. 2) das Deffnen der Thüre, von machen, abeo. apertio januae.

одбјећи (говорисе и одбјегнути), од, Одaпирати, рем, v. impf. 2) дie Ebür бјегнем, pf. (Eph.) davon fliehen,

öffnen, aperio. 2) süßen, fulcio, in. aufugio. nitor.

Одболовами, лујем, v, pf, биеф $rant. Одатиралисе, ремсе, т. т. impf. fi) heit abbüffen, morbo luo.

feßen (auf der Flucht), resisto, consisto. OA6pajake, n. das Hinweg zählen, deОдапрети, ем, одапръо, (Рес. и Срем.) numeratio. vidе oдaпријепи.

Одбрајапии, ам, т. impf. abzählen, deОдапреписе, емсе, одапръосе, (Рес.

и Срем.) vide oдaпријеписе. одбрами, берем , vіdе одабрали. Одапријепти, рем, бдапръо, v. pf. одбројили, нм, т. pf. абзаblеn, dc.

(Ерц.) 1) врата, бiс хойт бfnen, numero,

aperio portam. 2) stüßen; fulcio. Одвабити, v. pf. hinwegloden, Одапријеписе, ремсе, одапръосе, т.

ablicio. г. pf. (Ерц.) ft, fesen, consisto. Одвадипти, им, v. pf. Бехаи впертеп, Одасипање, и, фав Веgfфütten, dеfusio. demo, Одасипан, ам (и одасипљем), у. impf. Одвалими , им, т. pf. 1) binmegmälge, wegschütten, defundo.

removeo, amolior. 2) sein Glück mat Одасупи, спем, у. pf. megfфütten, dо. феn, feliciter cessit illi: он одвали; fundo.

Одвалио као'Благоје сер, би. Одати, ам, т. impf, fpasieren, ambu. Одваљапи, ам, v. pf, weamäls en, re lare.

moveo, 3. з. буре. Одати, ам, т. pf. кога , angeben, de- Одваљивање, п. бав зegwalget, xenofero.

tio ayolutio.

у.

numero.

им

1

[ocr errors]

нем,

Одваљивати, љујем, т. impf. Wед. Одврнулии, нем, . pf, 2) wegtreet mälzen, amolior, avolyo.

(н. п. ногу од печена прасепia), avelОдваривање, д. фав Гьерфеn, , 26fieben, 1o. 2) wegschrauben, retorqueo. 3) 0Adecoctio.

врну ! crepitum edіdit egregium. Одварівати, Рујем, т. impf. abЁофен, Одврсти, врзем, v. pf. Іов miteln (ba% decoquo.

Pferd), expedio. Одвариши, им, v. pf. абиосфеn , dесо. Одвртање, о. Вав. goвoreфent, defra"quo.

ctio. 2) daß Losschrauben, detorsio. Однёвати, вежем, v. pf. Togbinsen, Одвртати, врћем, т. impf. 1) Товбre. solvo.

fchen, defringo. 2) losschrauben, deОдвезивање, . Зав go@binjent, ѕоlu torqueo. tio.

Одври (говорисе и одврнути), врг~ . Одвезивати, зујем, т. іmрt, Toshin=

vidе одметнути., den, solvo.

Одврінсе (говорисе и одвргнутисе), одвејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide вргнемсе , v. r. pf. н. п. у ајдуке, одвијати.

abfallen, deficio. Одвеси, ведем, pf. Bayonführeit, Одвуки, учем, т. pf. wеgfФІeppen, absabduco.

traho. Одвести, везем, v. pf. Saponfusren, Oдгађање, р. дав 2 цffфіебеn, dilаtіо, àveho.

Одгађати, ам, v. impf. auffieben, Одвестисе, веземсе, т. г. pf. Wegfab. difero : одгађа од данас до сјутра. ten , avehi.

Одгајиши, им, у. pf. aufsieben, grop Oдeef, far gut otel, nimis.

ziehen, educo (educere und educare). Одвијање, п. са gов wіtеlіt, gogfфеацОдговарање, р. 1) ба8 Лntworten, reben, expeditio, retorsio.

sponsio. 1) vidе оговарање. Одвијати, ам, v. impf. Іов miteln, Хов. Одговарали, ам, у. impf. 1) antworten, winden , expedio, retorqueo.

responso, 2) soviel als orobapamı. Одвијати, вијем, v. pf. (Ерц) абwor: 3) свирала му јасно одговара, еnt. feln, ventilo aliquid de acervo.

(prechen, gehorchen, respondeo. Одвими, вијем, у. pf. (ов minen, Io6. Одговараписе, амce, v. х. impf. fi idrauben, retorqueo.

entschuldigen, excuso me. Одвище, зи, аlѕu (sufeke, upel), nimis: Одгоябр, m. Die 2ntwort, rеѕроnѕum. „Што си мени одвище лијепа, Одговорити, им, v. pf. т) antwortеп, „Да је Бог д'о да си ми слијепа respondeo. 2) kora, einen entschuldis одвлачење, п, фав ВеgfФleppen, abs

gen, excuso. tractio,

Одговорилисе, имсе, т. г. pf, fib ent. Одвлачити, им, v, impf. Vaponfфер. schuldigen, excuso me. pen, abstraho.

Одгодишн , им ,v. pf. auffфieben, differo. Одвода, f. Der 2t, ramus.

Одгонёнупи, нем, v. pf, ent rütbfeln , Одводипи, им , v. impf, wegführen, solvo aenigma. abduco.

Одгонпање , п. Зав &nträtyfeln, 50Одвођење, и. Бав Begfüren, abduс. lutio aenigmatis. tio,

Одгонёмати, елем, т. impf. entrator Одвракати, ам, v. pf. н. п. главу, feln, explico, solvo aenigma.

(gemein) den Kopf abbauen, amputo, Oaronemisaj, m. die Auflösung des Räths decollo,

fell, solutio aenigmatis. Одвратити, им, v. pf. 1) воду, аblеі. Одгонии, им, ї, impf, wegtreibet ,

ten (Wasser), deduco, derivo. 2) abwen: abigo. den, abreden, averto.

Одгоњење , п. бав 23egtseitet, abactio, Одвраќање, в. 1) бie ableitung, deri. Oдгризање, п. Зав Bigbеipen, 266ei. palio. , 2) das Abbringen, aversio, avo

Ben, demorsio. catio..

Одгрізати, ам, v. impf. абbeigen, deОдвраћали, ам, т. impf. 1) ableiten, mordeo.

durivo. 2) abziehen, abstraho. Одгриспи,,ризем, v. pf. abbeigen, dc Одврвепти, вимо, v. pf. (Ресi megtej. mordeo. Одврвипи, вихо,v pf. (Среім.) men(non Одгрнутии, нем; v, pf. ) aufseter, Одврвљети, вимо, . pi. (Ерц. einer retego, 3. S., виноград. 2) wegrücter, Menge Menschen), auferri.

wegschieben, removeo. Одвргнупін, нем, vidе одврћи. Одгрпање, п. 1) Рав 24ufsectet, rеtесОдвргнутисе, немсе, vidе одвртисе. tio. 2) das Wegrücken, remotio. „одврљапти, ам, т. pf. BahonfФlencert, Одгрпали, грћем, у. impf. 1) aufде abeo otiose,

den, retego. 2) wegrücken, renauyeo.

2

« PreviousContinue »