Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Обручаmи, ам, v. impf. bereifen, circumdo orbem (dolio). Обручић, m. dim v. обруч.

Обузимати, ам (и обузимљем), impf. ergreifen, corripio. Обусшавиши, им,` v. pf. 'aufhalten,

detineo.

Oбyсmавbâшse, n. das Aufhalten, de

tentio.

06уcmaвами, ам, v. impf. aufhalten, detineo, moror.

Oбymu, бyjem (particip. обувен), v. pf 1) Schuhe anziehen, induo calcens. 2) коло (точак), діе Gelgen am Хаде ап bringen, absidem circumdo rotae. Обyka, f. die Beschuhung, calceamen

tum.

06ýku, учем, v. pf. anziehen, induo. Обућина, f. augm. у. обућа. 06уkuce, yчeмce, v. r. pf. sich anzie hen, induor.

06yka, f. dim, v. oбyka.

Обучáваше, ǹ. das Abrichten, condoce

factio.

Обучаваmя, ам, v. impf. abrichten,

condocefacio.

Обучmи, им, v. pf. abrichten, coudo

cefacio..

Обушишй, иM, V. pf. das Dehr sprens gen, foramen corrumpo, rumpo Oвaj, ова, ово, dieser, hic.

06pyje, n. (coll.) die Reife, orbes, cir- Овакй, ка, ka, dieser Art, hujus modi,

culi.

Обршиmи, v. рpf. übel ankommen, male excipior: обршио као нико његов. Oopшmep, der Obrist, Oberste, tribunus (militum); praefectus (equitum). Обршмеров, ва, Bo, des Obersten,

tribuni.

Обрштеровица, f. bie Obertenfrau, des Obersten Frau, uxor tribuni. Обрштерски, ка, ко, 1) Dberften, tribunorum. 2) adv. wie ein Oberster, mure tribuni.

[ocr errors]

Oбуваше, n. das Anschuhen, calceatio. Обуватање, п. дав Umfaffen, ample

xatio.

Обувашати, ам, v. impf. umfaffen, amplexor.

Обувати, ам, v. impf, 1) кога, anu. hen, calceos induo alicui. 2) Schuhe anziehen, calceos induo.

06увашиce, aмce, v. r. impf. die Schu= he anziehen, induor calceos. Обувамиши, иm, v. pf. umfassen, am. plector.

[blocks in formation]

Овда, 3. 5. овда, онда,

Das! bald ist, bald wieder dann, mul tis et variis intervenientibus.

Овдашн, на, нe, der hiesige, hujas, hujus loci (urbis).

Овде, (Рес.) (ђекоји говоре и овде-
Овди, (Срем.) ка, овдића, овђе-
Oвhе, (Eр.) кa) hier, hic.
Овејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide
овијати.

Овељача, f. vide бељача.
Oвидa, f. Frauenname, nomen feminae.
Овиjаши, jем, v. pf. (Épu.) wurfeln,
worfeln,
Oвnuja, f. Officierstelle, munus ducis
(militum).

ventilare.

Oвnip, m. der Officier, dux militum.

06уsaчa, f. das Schuhband, ligula (cal- Овиров, Eа, во, des Officier, ducis"

cearia). Обудовиши, им, vide обудовљети. Обудовљети, вим, v. pf. (Ерц.) Bit. wer (Witwe) werden, conjuge orbari. Обузети, змем, v. pf. runo herum er. areifen, corripio. Обузимање, п. даš Umfchlingen, greifen, correptio.

r.

militum.

Овицирски, ка, ко, 1) Sfficier=, ducum. 2) adv. nach Officier - Ari, more ducum.

Овладаши, ам, vide обладати.
Овнина, f. augm. . обан.
Овнић, m. dim. у. ован.
Овнов, ва

Bo, Widder;, arietis.

[blocks in formation]

лики.

Оволики, ка, ко, fo groß, tantus.
Оволико (оволикб), fo viel, tantum.
Оволички, ка, ко, vide оволикачки.
Оволишна, на, но,
dim. у. оволики.
Оволишно, dim, . оволико.
Овраними, им, v. pf. fhar maфен,
reddo nigrum.

Овранцами, ам, v. pf. mit Sranjojen
anstecken, inficere malo venereo.
Овранцатисе, амсе, v. r. pf. Sranjo=
fen befommen, malo gallico infici.
Оврећи, обршем, овръао, (Рес.) vide
овријећи.

Овријећи, овршем, овръао, v. pf. (Ерц. и Срем.) auštreten (баз Befrei= де), trituro.

Оврћи, овршем, овръао, vide оври-
јећи.

Овршине, f. pl. bie 216fäle (beim 8
schneiden der Bäume), sarmenta.
Овуда (свуда), bier burch, hac.
Овца, f. дав haf, ovis.
Овчар, m. 1) ber

Oгa, m. der Theil der Pferdrüstung,
Оглавар, m.Jver am Ropf bešjelben bea
findlich, lora capitis equi.

Оглавина (оглавина), f. bie Ropfhaut ber
Thiere, pellis capitis bestiarum...
Огласити, им, v. pf. vertünden, fund
machen, nuncio.

Огласитисе, имсе, v. г. pf. tund mer=
Дeн, verlauten, nuncior.

Огласник, щ. (сп.) ber Bote, nun

cius:

,,Пуст Турчина једног ӧгласника, „Нека каже Босанском везиру Оглаши, ам, vide огледати. Оглатисе, амсе, vide огледашисе. Оглашивање, п. дав Bertünden; Saut. werden, nunciatio. Оглашивати, шујем, v. impf. Fund machen, nuncio.

Огледало, п. ber Spiegel, speculum.
Огледање, п. 1) Daš Sefchen, inspe-
ctio. 2) das Nachsehen, inspectio. 3)
das Verfuchen, experimentum, pericu
lum.

Огледати, ам, v. impf fehen, маф
Огледати, ам, v. pf. J fehen, bea
fehen, video, experior.
Огледашисе, амсе, т. г. impf. 1)
Огледатисе, амсе, v. r. pf. f(impie=
gel) befehen, inspicio me. 2) sich ver-
suchen, sich messen, experior.

häfer, opilio. 2) Оглобити, им, v. pf, burch Srpreffun.
gen schinden, exhaurio vexationibus et
imulctis.

планина у Србији. Овчарев, ва, во, vide овчаров. Овчарица, f. 1) bic häferinn, femina (puella) pascens oves. 2) овчја кошаpa, der Schafstall, ovile. Овчаров, ва, во, be lionis. Овчарски, ка, ко, 1) däfer, opifionum. 2) adv. wie ein Schäferhirt, more opilionis.

Овчевина, f. (овчјвина?) baš

caro ovilla.

afhirten, opi

[ocr errors]

Овчица, f. дав häfdhen, ovicula.
Овчjíîì, чja, чjе, Schafs, ovillus, ovium.
Огадити, им, v. pf. коме шта, че
leiden, molestum reddo.
Огадитисе, огадило ми се, v. r.pf. и
wider werden, molestus fio.
Огајтанити, им, v. pf. eine Chnur bera
umnähen, adsuo funiculum (clavuru ?).
Огањ, гња, m. дав Seuer, ignis. vide

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Огребати, бљем, v. impf. abziehen
(den Flachs) purgo
Огребине, f. pl. vide остружине..
Orpeбão, n. die Flachsraufe, pecten li-

narius.

Огрев, т. (Рес. и Срем.) vide огрјев. Огрезнути, нем, v. pf. untergehen (im Wasser), mergi:

[ocr errors]

, Вас му коњиц у крв огрезнуо Огрејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide oгријали,

Огрејатисе, јемсе, (Рес. и Срем.) vide
огријапнисе.

Огрепсти, огребем, v. pf. 1) fraßen,
Scabo., 2) лан, куђељу, обзееn, purgo
trahendo per ferrum.
Огрешити, им, (Рес. и Срем.) vide o-
гријешити.
Огрешитисе, имсе, (Рес. и Срем.)
vide огријешилишсе,
Огризине, f. pl. Die leberbeibfel von
Heu in der Krippe, residuum foeui.

Огријало сунце,1 (ст.) ermärmenb,
Огријано сунце, calefaciens:
„Султан царе огријало сунце!
Огријати, јем, v. pf. (Ерц.) 1) ermär>
men, calefacio (hominem), 2) hervorz
tommen (yon ber Sonne), apparuit sol.
Огријатисе, јемсе, v. г. pf. (Ерц.) і
wärmen, calefio.

Огријешити, им, v. pf. (Ерц.) душу,
die Seele mit Sünden belasten, pec-
catis onero animum.

Огријешитисе, имсе, т. г. pf. (Ерц.)
sich versündigen, nefas admitto.
Огрјев, m. (Ерц.) діе Deigung, cale-
factio: нема дрва за огрев.
Огркнути, нем, v. pf. bitter werben,

amarus fio.
Огрлица, f. ber lфти, monile.
Огрљак, т. дав albaнд (дев Биндев,
Kalbes), vinculum collare.
Огрнути, нем, 5. pf. 1) н. п. јапун-
це, den Mantel umhängen, cir-
cumdo. 2) кукурузе, umgraben, und
mit Erde umhäufeln, circumdo hu-

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

га по оду.

Од, 1) von, a. Од попа до ковача; од злата, од сребра, од земље; књига дошла од цара, од брата; грми од запада. 2) бољи од мене, beffer als ih u. f. m. melior me. 3) умръо од срдобоље (од грознице, од вруКице), а п.бer Rubr geftorben, periit dysenteria.

Ода, vide од: ода шта је то?
Одабрати, берем, v. pf. vide од-
брати.

Одавање, п. баš Индеец, delatio.
Одаваши, дајем, v. impf. ang,ben, dc-

fero.

Одавде (одавде, одавде), von hier,

hinc.

Одавле (одавле, одавле), vide одавде.
Одавно (од давно), lange, längft, din.

Одагнати, ам, v. pf. weqtreiben, abigo. Одàдирâже, п. 1) das Abreißen, 2) das Entreißen, Erpressen, expressio. 3) das Schlagen, percussio. 4) das starke Farzen, crepitus ventris. Одадираши, реm, v. impf. 1) abreißen, vi detraho. 2) erpressen, extorqueo. 3) stark schlagen, percutio. 4) stark farzen, vehementor pedo.

ÒдàднÂÌи, им, v. pf. den Boden aus, flagen, fundum excutio dolio. Одадрети, ем (и одадерем), одадръо, (Рес. и Срем.) vide одадријети. Одадријети, рем (и одадерем), одаApыo, v. pf. (Eрu.) 1) abreißen, detraho. 2) expreffen, extorqueo. 3) stark flagen. percutio. 4) ftart farzen, vehementor pedo.

Одазвати, зовем (и одзовем), abru= fen, avoco.

Одазвашисе, зовемсе (и одзовемсе), v. r. pf. sich melden, auf den Ruf ant worten, respondeo vocanti. Одаја *, f. vide соба.

Oдájame, n. das Säugen zur Genüge (Abfäugen), nutritio sufficiens. Одájaши, ам, v. impf. absäugen, adlacto.

Одајица, f. dim. . одаја.
Одакле (одакле, одакле), woher,

unde.

}

on bott,

Оданда (оданде, оданде)
Одане (оданле, оданле), illinc,
Одануши, нем, v. pf. ausschnaufen,
respiro.

Óдane, n. das Spazieren, ambulatio. Одапирâmе, n. 1) das Stüßen, fulturaae înnisio. 2) das Oeffnen der Thüre, apertio januae.

Одапираши, рem, v. impf. 1) die Thür öffnen, aperio. 2) stügen, fulcio, innitor.

Одапиратисе, ремсе, v. r. impf. fi fehen (auf der Flucht), resisto, consisto. Одапрети, ем, одапръо, (Рес. и Срем.) vide одапријети.

Одапретисе, емсе, одапръосе, (Рес. и Срем.) vide одапријемисе. Одапријети, рем, одапръо, v. pf. (Epu.) 1) врama, die Thür öffnen, aperio portam. 2) stüßen, fulcio. Одапријетисе, ремсе, одапръосе, v. r. pf. (Epu.) fich sehen, consisto. Oдacunaшe, n. das Wegschütten, defusio. Одасипати, ам (и одасипљем), v. impf. wegfchütten, defundo.

Одасýmи, спем, v. pf. wegschütten, dofundo.

Óдаши, ам, v. impf. spazieren, ambu.

lare.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Одбацивати, цујем, v. mpf. 1) weg. werfen, abjicio. 2) KOме, einen im Wer fen übertreffen, vinco jaculando. Одбацити, им, v. pf. 1) wegwerfen, abjicio. 2) es einem zuvorthun im Wurf, jaculando vinco.

Одбећи (говорисе и одбегнути), од бегнем, (Рес. и Срем.) vide одбјећи. Одбијање, п. 1) дав Begflagen, de-" cussio. 2) das Abspänen des Kindes, ablactatio. 3) Hinwegtreiben, abactio. 4) Abziehen (von der Summe), detra

ctio.

[blocks in formation]

Oдбupamи, aм, v. impf. auseinander. flauben, seligo.

Одбити, бијем, v. pf. 1) wegfhlagen, herabschlagen, decutio. 2) Aujeme од cиce, abspänen, ablacto. 3) говеда, овде, kosе, megtreiben, abigo. 4) abs ziehen (von der Summe), detraho. О46иmacе, биjeмсe, v. r. pf. fich das von machen, abeo.

Одбјећи (говорисе и одбјегнути), одбjeгнем, v. pf, (Epg.) davon fliehen, aufugio.

Одболовати, лујем, v. pf. burh frants heit abbüffen, morbo luo. Oд6рájaне, n. das hinwegzählen, denumeratio.

Одбрájапи, амm, v. impf. abzählen, de

numero.

2

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Одвадити, им v. pf. herausnehmen, demo.

Одвалити, им, v. pf. 1) бітедäзен, removeo, amolior. 2) fein Glück mas chen, feliciter cessit illi: он одвали; Одвалио као Благоје серући. Одваьаши, аm, v. pf. wegwälzen, removeo, 3. B. 6ype. Одваливане, n. das Wegwälzen, remo¬ avolutio.

tio,

[ocr errors]

Одваљивати, љујем, т. impf. wед. mäljen, amolior, avolvo,

Одваривање, п. дав Цboфен, 216 педен, decoctio.

Одваривати, рујем, v. impf, abtoфeн, decoquo.

Одвариши, им, v. pf. ablochen, decoquo.

Одвезати, вежем, v. pf. lobinben,

solvo.

Одвезивање, п. дав Lobinden, solutio.

Одвезивати, зујем, v. impf, lobin= den, solvo.

Одвејаши, јем, (Рес. и Срем.) vide одвијати. Одвести, ведем,

pf. bavonführen,

abduco. Одвести, везем, v. pf. bavonführen, aveho.

Одвестисе, веземсе, v. г. pf. megfah. ten, avehi.

Одвећ, gar ju viel, nimis.

Одвијање, п. сав Lošmicelu, Co8fdhrau. ben, expeditio, retorsio. Одвијаши, ам, v. impf. loßwicčeln, loß. winden, expedio, retorqueo. Одвијати, вијем, v. pf. (Ерц) аbmors feln, ventilo aliquid de acervo. Одвити, вијем, v. pf. loßminden, loв. schrauben, retorqueo.

Одвище, зи, айзи (zufekt, zubiel), nimis: „Што си мени одвише лијепа, „Да је Бог до да си ми слијепа Одвлачење, п. дав едферреn, abstractio.

Одвлачити, им, v. impf. bavonflep. pen, abstraho.

Одвода, f. ber 241, ramus.

Одводити, им, v. impf, megführen,

abduco.

Одвођење, п. бав Begführen, abductio.

Одвражати, ам, v. pf. н. п. главу, (gemein) den Kopf abhauen, amputo, decollo,

Одвратити, им, v. pf. 1) воду, ablet ten (Wasser), deduco, derivo. 2) abwen= den, abreden, averto. Одвраћање, п. 1) bie bleitung, derivatio. 2) дав 2lobringen, aversio, avo

catio.

Одвраћати, ам, v. impf. 1) ableiten, dorivo. 2) abziehen, abstraho. Одвовети, вимо, v. pf. (Рес.). Одвовити, вимо, v pf.(Срем.) тей(von Одвовљети, вимо, v. pf. (Ерц. einer

Menge Menschen), auferri. Одвргнути, нем, vide одврћи. Одвргнутисе, немсе, vide одврћисе. Одврљати, ам, v. pf. bavon lеndеn, abeo otiose.

Одврнути, нем, v. pf, 1) webreen (н. п. ногу од печена прасета), avel10. ) meyihrauben, retorqueo. 3) одврну! crepitum edidit egregium. Одвости, врзем, v. pf. losmiđeln (да$ fer), expedio.

Одвртање, п. дав. Сobrehen, defractio. 2) das Losschrauben, detorsio. Одвртати, врћем, v. impf. 1) [06bre fchen, defringo. 2) losschrauben, detorqueo.

Одврћи (говорисе и одврнути), врг~ . нем, vide одметнути.

Одврћисе (говорисе и одвргнутисе), вргнемсе, . г. pf. н. п. у ајдуке, abfallen, deficio.

Одвући, учем, v. pf. weppen, abs

traho.

Одгађање, п. дав luffieben, dilatio. Одгађати, ам, v. impf. quffieben,

,

differo: одрађа од данас до сјутра. Одгајиши, им у. pf. aufziehen, groß ziehen, educo (educere und educare). Одговарање, п. 1) òаз Untworten, responsio. 2) vide оговарање. Одговарати, ам, v. impf. 1) antworten, responso, 2) foviel als оговарати. 3) свирала му јасно одговара, ent. sprechen, gehorchen, respondeo. Одговарашисе, амсе, v. r. impf. entschuldigen, excuso me.

Одговор, m. bie Untwort, responsum. Одговорити, им, v. . pf. 1) antmorten, respondeo. 2) kora, einen entschuldis gen, excuso.

Одговоритисе, имсе, . г. pf. fich ent schuldigen, excuso me.

Одгодишн, им,v.pf. auffіbеn, differo. Одгоненути, нем, v. pf. enträthseln, solvo aenigma,

Одгонетање, п. баз nträtofeln, solutio aenigmatis.

Одгонетами, ећем, v. impf. entråth feln, explico, solvo aenigma. Одгонemьaj, m. die Auflösung des Räthfels, solutio aenigmatis. Одгонити, им, v. impf, megtreiben, abigo.

Одгоњење, п. дав Segtseiben, abactio, Одгризање, п. даš Begbeißen, 2Àobeis Ben, demorsio.

Одгризати, ам, v. impf. абіßеn, demordeo.

Одгристи,, ризем, v. pf. beigen, de mordeo.

Одгрнути, нем; v. pf. 1) aufdecken, retego, 3. 8. Виноград. 2) wegrüden, wegschieben, removeo.

Одгртање, n. 1) das Aufdecken, retectio. 2) das Wegrücken, remotio. Одгртати, грћем, v. impf. 1) aufbe den, retego. 2) wegrücken, removeo.

« PreviousContinue »