Page images
PDF
EPUB

нем,

ex equo.

mor

Одебљати , ам, у. pf. Vіd wеrbеn, cras- Эдисан, одишем, y, impf. auhaua sesco.

chen, aerem emitto. Одевање, п. (Рес. и Срем.) vidе оди Одипи, им, y. impf. geben , inсеdo.' јевање.

Одићи (говорисе и одигнути); одигОдевани, ам, (Рес. и Срем.) vidе оди нем, v. pf. aufbeben, elevo. јевати,

Одићи, одиде (и одиђе), т. г. pf. аб. Одежда, f. Da Regemany, vestimen fließen (3. 8. vom Wein, Blut), defluo, ta sacerdotis.

Одјаати", одјашем, vidе одјапи. Одёлитни , им, (Ресе и Срем.) vidе оди- одјавити, им, v. pf. н. п. овце, bins јелити.

wegleiten, abduco (ipse praeiens). Одело, п. (Рес. и Срем.) vidе одијело. Одразни, им, v. pf. н. п. врата, weit Одељати, ам, (Рес. и Срем. ) vide öffnen, apério. ођељапи.

Одјати, јашем , v. pf, 2) Savon reiten, Оденуій , vide o gecmi.

equo aveher, 2) absteigen, descendo Одрати, рем, v. pf. fbіnvеn; excorio. Одератисе, ремсе, т. г. pf. ji, beifet Одјачалги, ам v. pf. erftarken, fir

schreien, trinken, ad ravim usque clamo, poto cet.

Одјелати, бем, т. pf. dеfutuo (futuenОдервељитисе, имce, v.r, pf.l fit feit. do luo', solvo). Одервёчитисе, имce, vст. pf.fmart в Одјездили, им, v. pf. (сп.) Savon ret.

neigen, inclinor, extra seriem existo. ten, equo avebi. Одеспін (говориҫе и оденуін), оде- одјекнути, нем, т. pf. 2) , äзеп, in

нем, (Рес, и Срем.) vide офести. gemo. 2) zurückhallen, resono: Одећа, f. (Рес. и Срем.) vide oђeffi. „Пуче пушка, запjева Милошу, Одёҷи очи, cf. Дечани

„Оругџићу на жалост одјекну — Одзвати,

зовем,

vide одазвали. Одјеісціи, јебем, vidе одјебан. Одзватійсе, зовемсе, vidе одазватисе. Одјеспи, једем, v. pf. 2) аbеffen (our Одзівање, п. За 2ntworten auf, ба& Effen ausgleichen, . B. eine Schulda Eufen, responsatio vocanti.

forderung), edendo compenso. 2) wegОдзіватисе, амсе (и одзивљемсе), effen, edendo demo.

V. r.'impf. auf den Ruf antworten, re- Ofiarame, n. 1) das Aufschieben, dilar sponso vocanti,

tio. 2) das Entheben (ausruhen), levatio оди, одите, отт bеr, tommt ber, Oдлаган, лажем, т. іmрt. pauffфіла veni, venite, adeste.

ben, differo. 2) entheben, die Last abneha O Auba, f. Verwandtschaft, affinitas. nien, lеvo : одлаже ногама (н. п. Коњ). Одигнупти, нем, vidе одики.

Одладити, ну, у. pf. fich aus dem Одигравање, п. 1) бав абtangen, com tаube maфen, aufugio. cf. оладипи.

pensatio saltando. 2) das Davontanjen; O Anaxare, n. 1) das Hingehen, itatio. abitus saltantis.

2) das Weggehen, der 216jug, abitus. Одигравати, ам, v. impf. .) бароп одлазак, ска, m. дав Beggeben, bie

tanzen, saltans abeo. 2) abtanzen, sal Abreise, discessus, tando compeuso.

Одлазити, им, v. impf. 1) біngeben ju Одиграти, ам, v. pf. 1) баpоn tangen, jemand, frequento aliquem. 2) davon,

saltanś abeo. 2) abtanzen, saltaudo gehen, abeo, discedo. compenso.

Одлазати, јем, v. pf. 1) абbelen, laОдизање, р. ба8 2ufbeben, elevatio. trando extorqueo, 2) davon bellen, abeo Одизами, однжем, v. impf. aufbeben,

latrans. elevo.

Одлaмaње, п. бав абоrееn, decerptio Одијевање, р. (Ерц.) сав 5 etleisen, Одламапи, ам, v. impf. a5breфen, de vestitus.

cerpo. Одијевати, ам, т. impf. (Ерц.) bettei. Oдланути, не, v. pf, teiФter merken , den, vestío.

levius fit. Одијелиппи, им, v. pf. (Ерц.) trennen, Одлёгање, п. (Рес. и Срем.) vidе одseparo.

лијегање. Одлјело, п. (Ерц.) ble Belleisung, ve- Одлёгатисе, лежесе, (Рес. и Срем.) stitus, vestimenta.

vidе одлијегаписе. Одилажење, п. vіdе одлажење. Одлежавање, п. дисф giegen buffet , Одилазити, им, vidе одлазити.

jacendo luo. Одимити, мм, обm Rau, 2ugenmey. Oдлежавапіи, ам, т. impf, abliegen bekommen, oculi dolent a fumo.

d. i. durch liegen büssen , jacendo luo Одисање, п. Рав 2ивқайфеn, spiratio, Oдлежати, жим, у. pf. vіdе одбoля emissio aeris.

вати,

2

2

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Одлёпити, им, (Рес. и Срем.) vide Одмарање, р. Зав gaben, grbolen, reодлијепипи.

focillatio, refectio. Одлепљівање , п. (Рес. и Срем.) vide Одмарапи, ам, v. impf. н. п. коње одљепљивање.

die Pferde laben, erholen lassen, reОдлепљивади, љујем, (Рес. и Срем.) ficio. уіdе одљепљивати.

Одмаралисе, амce, v. г, impf. fth ce» Одлётање, п. (Рес. и Срем.) vidе од; holen, reficio. лијепање.

Одмаћи (говорисе и одмакнути), мак. Одлёпати, лекем, (Рес. и Срем.) нем, v. pf, megrühen, removeo, vidе одлијетапи.

Одмекнупи, ием, v.. pf. erweichen, weis Одлепепи , пям, v. pf. (Рес.) davon cher werden, mollesco. Одлепити, им , v. pf. (Срем.) } fliegen, одмена, f. (Рес. и Срем.) vidе одмјена. одлећели, лепим, v.pf. (вец. ) | ayolo. Одмёниши, им, (Рес. и Срем.) vide Одл'Кисе, одлежесе (и одлегнесе), одмијении.

pf. Wieperbalen, reson, cf. раз. Одмењивање, п. (Рес. и Срем.) vido лекисе.

одмјењивање. Одливање, п. (Срем.) vidе одљезање. Одмењивати, њујем, (Рес. и Срем.) Одливати, ам, (Срем.) vidе одљевацій. vidе одмјењивати. Одлијегање, п. (Ерц.) рав 28ieberi. Oдмерање, в. (Рес. и Срем.) vidе од. len, resonantia.

мјерање., Одлијегатисе, лијежесе, т. г. impf, одмерашни, ам, (Рес. и Срем.) vid. (Epu.) wiederhallen, resono ; opnuje одмјерапи. жесе по брдима.

Огмериіпи, им, (Рес. и Срем.) vido Одлијепити, им v. pf. (Epy.) öffnen Осмјерипи. (was verkleibt war), aperio.

одмец, m. н. п. није по на одмет, Одлиjеmање, п. (Ерц.) бав Фароnflies jum Degwerfen, non est res quam gen, avolatio.

abjicias. Одлијепати, јећем, т. impf. барои одмедіање, р, ) бав 23eglegen, ѕероfliegen, avolo, avolito.

sitio, rejectio. 2) das Abtrünnigmachen, одликовали, кује, 7, impf. ftebt gut аn, defectionis molitio ; das Abtrünnig fchickt sich, decet.

werden, defectio, Одлии, лијем, v. pf, барои , meggie. Oдметами, елем, v. impf. 1) megle. Ben, delibó, effundo.

gen, sepono. 2) abtrünnig machen, ad Одложити, им, т. pf. auffiebet; dif defectionem sollicito. fero,

Одметаписе, мекемсе, 7, г. impf. одломак, мка, т. еіn a geriffеnев etild, abtrünnig werden, abfallen , deficio. decerptum quid.

Одмепінули, нем, pf. 1)weglegen, Одломипи, им, v. pf, wegbreфen, de sepono. 2) abtrúnnig machen, addes cerpo.,

fectionem perduco. Одлуњапи , ам, v. pf, mit bängensen Одметнуписе, немсе, т. . pf, abfal., Kopfe davon gehen, capite demisso

deficio. abeo.

Одмицање , п. Зав Деgrichen, rеmоtіо, Одлупапи, ам, т. pf. abfblagen, de- Одмицапн, ичем, у. impf. Bahon rӣ. tuudo.

cken, amoveo, Одлучивање, п. бав 24bfoncern, ѕера» . Одмијенипи, им , v. pf, (Ерц.) einen

ablösen, succedo in locum alicujus Одлучивати , чујем, т. impf.labfonsern, sufficior: Одлучити, им, v. pf. ѕераrо. „Заш” се синко не шће ожените Одљепљивање, р. (Ерц.) рав 2бEleibent,

За љепопе и младости поје ? delitio.

„Да се стара одмијени мајка Одљепљивати, љујем, у. impf, (Ерц.) Одминути, не (н. п. мука), vile уми. abëleiben, delino.

нути : Одма, fogleit, continuo, confestim. „Није л' Бог д'о мука одминула Одмагање , n. Ba® Wegentbeit sort й. Одмјена, f. (Ерц.) vidе замјена.

fe, das Vergermachen, deterioratio. Одмјењивање, о. (Ерд.) бав 24b1qfen, Одмагали, ажем, у. fr. tatt su bеlfen, successio (in locum alicujus).

eutei Berlegenheit no verinepren, de- Одмјењівапни , њујем, v. impf. (Ерц.) terioro: ако ми не можеш помоћи, ablosen, succedo in locum alius. немој ми одмагани.

Одмјерање, р. (Ерц.) eine Weberle, ит Одмакнути, нем, vidе одмаќи. zu zeigen, daß man sich aus etwas nichts Одмамибии, им, v. pf. bia megtoden, mache, és nicht fürchte, gestus minas binwegbeceden, ablicio,

couteronentis,

[ocr errors]

Ten,

rain.

Одмјерапи, ам, т. impf. (Ерц.) cine Одрађање, п. баѕ Räugnen Ber germanof.

Geberde (mit dem zurückgebogenen Ar: haft, abnegatio generis (gentis). me) machen, um zu zeigen, daß man Oapáħamice, amce, vár. impf, die Vers sich aus etidas nichts mache, gestum fa wandtaft abläugneni, abnego gentem. cio contemnentis minas.

Одрађивање, р. дав 26arbeiten, penОдмјериши, им, v. pf. (Ерц.) 2) аб.

$atio per laborem. messen, abwägen, demetior, dependo. Apakubamı, hyjem, v, impf. abarbete 2) mit dem Eubogen eine Geberde ina ten, opéra penso debitum. фе, бар таn еіnев Oroiyung nimt Одрамапи, мљем, v. pf. binmegbinten, fürchte , cubito ostendo, me alicujus claudicans abeo. minas conteinnere: одмјерио му до Одрании, им, v. pf. aufersiepet, educo, лактia.

Одранити, им, v. pf. fit früh aufma» Одмолити , M, v. pf. Іов bitten, pre chen, mane discedo. cibus libero.

Одрањивање, n. Bas Brops ieben, eduОдмбран, pнa, нo, au #gerajtet, erholt, ctio , educatio. frisch, refectus.

Одрањивати, њујем, v, impf. grов зіс. Одмории, им, у. pf. erquicken, refi

ben, educо. cio, ausraiten lassen.

Одраси, стем, v. pf. grop waфer, Одмошавање, п. бав 26bаjpen, reso excresco, heranwachien, adolesco. lutio florum de rhombo, дав дорія. Одредишни, им, v. pf. Dejtime,

dedeln, expeditio.

stino. Одмопавани, ам, у. impf, ab6afpen, Одређівање, и, дав Зеtіmmеn, desti

abwinden, abwickeln, revolvo , expedio. natio. Одмотали, ам, v. pf. абkajpeln, re- Одређивапии, Бујем, т. impf. beftitis volvo , abwickeln, expedio.

men, destino, Одміки, огнем, v, pf. ftatt su bеlfen, Одрезати, ежем, т. pf. 1) megfфnei. einen noch tiefer in Verlegenheit brins den, abscindo. 2) crepitum fortem edo.

gen, auxilii loco magis etiam impedio. O pesúbane, 'n. 'das Hinwegschneiden, одмрзнутисе, немсе, т. г. pf. auf. abscissio. thaueu , glacie solvi, liberari.

Одрезивати, зујем, v. impf, aьјфnet. Однели, несем, (Рес. и Срем.) vide den, abscindo. однијети.

Одретін, ем (и одерем), одръо,(Рес. Однијепи, несем, однијо (одније и Срем.) vidе одријети. ла, ло), т. pf. (Ерц.) барои tragen,

, Одрејписе, емсе (и одеремсе), одръaufero.

осе, (Рес. и Срем.) vide-одријецінсе. Односищи, им, y. impf. Wegtragen, Одрећи, ечем, v. pf. apfagen, rеnunciв. asporto.

Која успа рекла, она и одрекла. Одношење, т. бas Begtragen, aspor. Одређисе, ечемсе, т. г. pf. ft Tofas tatio,

gen, renuncio alicui. Одовуд,

Одрешнити, им, (Рес, и Срем. ) vide Одовуда, ј von hier, hinc, ex hac parte.

одријешипи. Одозго (од озго), ури обеn, dеsuper. Одржали , жим, v. pf. 1) ein Wint auf Одојити, им, у.

pf. 1) säugen, lacto. den Armen getragen haben, bis es selbst 2) ansaugen, tento uber: kipaba ce se gehen kann, wanibus sustineo : ja cam

да помуси, док не одоји желе. га одржала. 2) behaupten (3. 8. Bent Одојче, чеша , n. das Säugeschwein, Wahlplak), obtineo. 3) erhalten, conFerkel, porcellus.

servo. 4) halten, continco. Одолети, лим, v. p. (Ресе, жібек, олијени, рем (и одерем), одръо, т.р. одољелон, лим, v. pf. (Ёрц.) I fen,web. Одријеписе, ремсе (и одеремсе), одръren, resisto.

oce, v. r. pf. (Ep4.) sich heißer schreien, Одонда (од онда), feitbeni , ex eo tem trinken, u. f.w. ad ravim usque clamo pore.

poto cet: Одонуд, (од онуд) von Bort, ex illa Опиласе нодрла стрина, Одонуда , parte , illinc.

„Да ода шта не би ни жалио, Одоравање, р, сав баtеr, pеrаrаtіо ; Већ од ске воде јабукове. solutio per arationem,

Одријешиши, им, v. pf. (Ерц.) fo@binОдoрaвати, ам, v, impf.laбadern,per den, solvo, Одбрати, рем, т. pf.jaro arando Одрицање, р. Вав 26fagen, бав Врвја. solvo.

gen, renuntiatio. Одрaдипти, им, т. pf. abarbeiten, la Одрицами, ичем, v. impf. abfagen, wі. borando (opera praestita) penso,

derrufen, renuntio, reyoco,

[ocr errors]
[ocr errors]

сукинати.

дскакуда,Jen, undiguague:

[ocr errors]

2

[ocr errors]

Одрицаписе, ичемсе, y, r. impf. fі, Одсукивати, кујем, vide losragen, tenuntio.

Одсути, спем,

vide одасушти. Одрідишнсе, имсе, т. г. pf. fiTo8. Одужлівање, в, дав 2btragen per CuІь,

sagen von der Verwandtschaft, renun debiti solutio. tio genti.

Одужівати , жујем , v. impf. Sie фий, Одрпати, ам, т. pf. абfrauen, scabo.

abtragen, debitum solvo. Одрина, f. Die Офinbшақre, equas stri- Одужіватисе , жујемее, у. r. impf. fei. gosus, macilentus.

ne Schuld abtragen, debito se liberare. Одсвакле, оn agen Geiten, alenthal

Одужими, нм, v. pf. Die Cute abtra. Одсвакуд,

gen, debitum solyo.

Оду житисе, имce, v. r. pf. Vie ефир Одседнути, нем, vidе одсестти.

abtragen, debito me libero. 01cexe, vide оселе.

Одумкпи, им, v. pf. н. п. чашу од Одселипи, им, yilе оселіти.

yema, den Becher von den Lippen ents Одселилисе, имсе,

vidе оселитисе. fernien, removeo. Одсести (говорисе и одседнути), од- Одуљан, ам, v. pf. н. п. дан, ноћ,

седем, н одседнем, (Рес. и Срем.) länger werden, cresco. vidе одсјеспи.

Одумипи, им, v. pf. Ben Boefаt аn. Одсијецање , п. vіdе оснјецање.

dern, muto propositum. Одсијецати, ам, vidе осијецаттін. Оду ставитя, им, у. pf. verlassen, desero. Одсијецапінсе , амce, vide ' оснјеца- Оду спављање, р. бав Зеrtаffen, de

sertio, derelictio. Одсипање, п. vіdе одасипање. Оду стављапи, ам, v. impf. werlaTent,

јсипати, ам (и одсипљем), vide" o desero, дасипати.

Оду спајање, п, 'vidе одустављање. Одсјек, m. vіdе осјек.

Одустајали, јем, vidе одустављатит. О.cјеспи (говорисе и одсједнупи), одустапи , анем, vidе одуставити. ""сједем (и одсједнем), (Ерц.) v.pї. 1 од одучавање, р. Вав 21bgетофnen, ded

коња, аbjteigen, descendo. 2) одсјед suefactio , dedoctio. мене грјешној, присјед? баби б'jес. Одўчавати, ам, х. impf. абgewöhnen, Hoj, Tagen die Mädchen, wenn ihnen dedoceo. etwas in der Kehle stecken geblieben (als OayUUMII; UM pf, abgewöhnen, deso: hebe dich, abscede).

dcceo. Одсјећи, сијечем, vidе осјећи. Одушка, f. Зав guftlot , spiraculum. O ҳсјећисе, сијечемсе, vidе осјећисе. Одінәтпапії, ам, v. pf. Savon fpatie. Одсјечак, чка, т. vіdе осјечак.

ren, ambulans discedo, Оскакање, n. vіdе оскакање.

Óka, f. das Gehen ; itio. Одскакапіи, ачем, vidе оскакати. Оқапити, им, vidе одјазити. Одскакивање, п. vіdе оскакивање, ођељали, ам, v. pf. (Ерц.) 3ufфnigen, Одскакиваци, кујем, vidе оскакива obscindo,

ођен упци, нем,

ride ођеспи. Одскора (од скора), иnlängft, nuper, oђeњe, n. дав верей, incessus. non ita pridem.

ођести (говорисе и ођенупи), ође. Одскочити, им, vidе оскочити. нем (particip. ођевен), v. pf. (Ерц.) Одслуживатье, п. дав 265iene, com bekleiden, vestio. pensatio per servitia.

дkefa, f. (Ерц.) vidе одпјело. Одслуживами, жујем, v. impf. абдie: оқунлија, f. пп. 1. земља (сті.): nen, serviendo compenso.

Двије њему земљв освојние: Одслужити, им, т. pf. abotenen, mi „ођунлију и Македонију – nistrando (serviendo) penso.

О жагрипти, им, v. pf. н. п. урењак Одставали, ам, v. pf. @bflafeit, de- anferrgen, amburo.

dormio, dormiendo solvo ; refringo: во Ожалипи, им, v. pf. Defraueen, lugeo. на Ђурђевдан става; на Марков Ождребнити ; им, (Рес. и Срем.) vide дан треба да одстава.

ождријебити. Одступање, р. vіdе оступање. Ождребнолисе, имce, (Рес. и Срем.) Одступапіи, ам, vidе остулатtiи. vidе ождријебиписе. Одступити, им, vidе oступліпи.

Ождреље, а. (Рес. и Срем.) vidе ожОдсудити, им, cf. осудити.

дријеље. Одсуђива!ье , p, cf. осуђивање. Ожаријебити, им, v. pf. (Ерц.) werfen Одсуђіван, ђујем, cf. осуђивати, (von der Stute), părio (de equa). Одс укапiн, учем, vidе осукати. Ождријебилисе, имce, v. г. pf. (Ерцу Одс укивање, р. vіdе осуђивање.

ein Füden werfen, pario.

ү.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

do

nac.

Ождријеље, n. (Ерт. ) постава на д 3. 3. о Божо! Antwort: Oі. 2) 5! naehky, dad unterfutter am Brusttheil in Liedern, als Eingang, oi (inítium des Frauenhemdes, munimen interius

solitum odarum). indusii muliebris.

Oјагњиши, им, v. pf. wеrfen (wom Bфа* джђелдија*, f. vіdе добродошница: fe), pario aguum. „Дадоше му тридеспі ожђелдија, Oјагњиписе, имсе, т. г. pf. Werjen (opti „Ожђелдија и добродошница - Schafe), pario. Оженили, имт, у. р. (einen Jungling) Oјадищи, им, у. pf. betrüben, in Kums verheiraten, verehlichen, marito, mer verfeßen , affligo : uxorem. у Видину (а може бити и „Млогу ти си мајку ојадио, по свој Бугарској) кажу ожени пи „Милу сеју у црно завио, ћевојку, п. ј. удари је: оженила Вјерну љубу у род опремио сам керау,

дјањипи, им, vide oјагњити. Оженилисе, имсе, т. г. pf, bеiraten, Oјањиписе, имҫe, vide ojarњиписе.

eine Frau nehmen, duco uxorem. Ојдана, г. Хrauenname, pomen femi. Ожеки, ежем, v. pf. аnbrennen, aduro. Оживети, вим, v. pf. (Pec.), mieper Oje, n. die Deidfel (am Wagen, den Оживишн , им, v. pf (Срем.) aufleben, Ochsen ziehen), temo. Оживљел, вим , v. pf. (Ерц. )) revivisco, Оjecписе, оједемсе, у.г. pf. fik muno Ожутепти, уптим, v. pf. (Рес.) јgeІь für. reiben (z. B. im Sommer durch Geheu), Ожупипи, йм, у. pf. (Срем.) Еen, co atteri. Ожућети, упим, v. pr: (Ерц.)/1ore e gil. Qjuak *, m. die Nuß, mit der man (im vo (luteo) imbuo.

Spiele) wirft, nux quae mittitur (misОзад Gједни говоре и озади), бinter, silis). cf. купа. post.

Oka*, f. ein Maß, mensyra (cantharus). Озго (једни говоре и озгор), обеп, дка, f. (pl, ске) һур. ф. око: види моsuperne, supra,

ја ока ђе се пече қока. Оздо, untent, infra.

Окадни, им, v. pf. имеäифеrt, perОздравини, им, v. pf. genefen, con fumo. yaleo.

Окалипи, им , v. pf. н. п. сјекиру, әйһ. Озеленети , ним , v. pf. (Рес.) 1) grün len, refrigero (ferrum candens). Озеленили , им, v. pf. (Срем.) } meroen, Окаљапи, ам, v. pf. mit Roth befubein, Озелењетін, им, т. pf. (Ерц.)

viresco. luto maculo. 2) grün färben, viridi colore. inficio. Окаменилисе, им се, т. г. pf. perftei. Озёпспи, озебем, v. pf. erfrieren, fri

nern, lapis fio. gore rigesco.

Оканиптисе, имce, y. P. pf, кога, чега, Озија, f.

vermeiden, vito; rich entsclagen, mitto. . „Полећела два врана гаврана

Окапати, пљем, v. pf. i) abtropfen, „Од Озије преко Московије

dеѕtillo, 2) окапао иштући, молећи, Озим, f. 3. 3. посијао жито на озим,

ftch müde bitten, rogando fatigor. Wintersaat, sementis hiberna. Окапина, f. 2) навр сијена оно, што Озимат, мца , т. н. п. лук, лан, je

од кише лоцрни (у Бачкој), бie ober: чам (или други какав усјев , што ste Lage des Heuschobers, die vom Res се сије пред зиму), дie interfaat, gen verfault, acervi foeni superficies Winterfrucht, sementis hiberna.

pluvia corrupta. 2) die untergrabene Озимачна крава, f. Sіе BinterPub, vac uferstelle, ripa suffossa ab aqua. ca hiberna.

Окапі, па, пio, beaugt, oculatus. Озимица, f. н. п. шеница, pie 25inter. Окаш, m, i) канттар, vіе 23age, bie auf frucht, fruges hibernae.

oka eingerichtet ist, statera. 2) jah Ознімкуља, f. vіdе озимачна крава. eine Art Flachs, der olameise verkauft Озимче, чета, в. дав 28interЁalb, yi wird, lini genus. tulus hibernus.

Окивање, п. Bas Beflagen (mit eilОзин, т. (сп.)

ber), inductio argenti, ornatio. „Књигу гледа од Озина краљу — Окивали, ам, v. impf, beflagen, оr. Ознојили, им, v. p. in eфeip brint no, induco argentum. gen, sudorení elicio.

Окйдање, т. дав goefpannen (ber Stina Озобами, бљем, т. pt. runѕum abbi.

“te), emissio. den, depasco (de avibus).

Окидати, ам, т. impf. Toefpаnnен, Qзрен, m. намастир у Босни (чини mitto. ми се да је сад пуст ?) :

Окидати, ам, т. pf. 1) блато испред Озрен цркву насред Босне славне kyke, wegräumen, wegmister, amoOj! 1) mas? aid Untwort auf einen Rufo yog stercus. 2) abpflüden, decerpo. 4

[ocr errors]
« PreviousContinue »