Page images
PDF
EPUB

yata.

ү.

Окинути, нем, у. pf. Іовгранen (1. В. устави воденица. Покуттио и окоdie Flinte), emitto.

лиш; изјели миши околиц. Окиснути, нем, v. pf. pont Reget naр Околіurење , п. бав феситgehen, cirwerden, madelio pluvia.

cuitio. Okaarnja *, f. das Nudelholz (öfterr. der OKOAKWIM, HM, v. impf. herumgehen,

9xupeImaiger), lіgnum cylindratam tu ambagibus utor. rundarium.

Околишнице, f. pl. oнa дрвета, шпю Оклапили, им, v. pf. (bur pecula. споје око камена воденичнога, да fion) gewinnen, lucror.

се брашно не просипа кад се меље. Оплати, коље, v. pf. gerbeigen, corrоdо. Около, 1) praep. mit рет genit: ит, сігОклаптисе, кољемсе, v. r. pf. jih bеrum: cum. cf. oko. 2) adv. umher, circum.

beißen (mit jemand), rixari cum aliquo. circa: около, море ! Оклевање,

п. (Ресь и Срем.) vidе окли. Околоматипи, им, v. pt. run umber јевање.

beießen (f. B. ein Kleid mit Schnüren), Оклёвати, ам, (Рес. и Срем.) video distinguo, orno. Клијевами.

Околочеп, m. (см.) ein (erbihtetев) 8raut, Оклёпатисе, амce, v. г. pf. fі, роц. als Ingrediens eines Liebestranks, no faufen, inebrior.

men herbae fictae (ad philtrum). Онлзаписе, амce, v.r, pf, augtitfфеп, ,,Самдoкaсa и околочепа labi.

Окомак, мка , m. der ausgedroschene Оклизопине, f. pl. pie geterbijjen, (bie Kukuruzkolben, arista zeae semine prio

glatt heruntergleiten), scitamenta : yyo дно піи се наслагасмо овије оклизо. Окомипи, им, v. pf. 1) auf d[en, dе. шина (рекао Ера, кад су се њи двоји cortico, н, п, кукуруз. 2) окомити ца најели јела, што је гоповљено OKO Ha umo, seine Augen werfen auf за пашу)!

etwas, oculos conjicio. Оклијевање, n. (Ерц.) Тав Заитеrn, Иn= Окомице, ftopmeife, mit einem &tове, schlüssigseyn, cunctatio.

pulsando: ударио га пушком око: Оклијевати, ам, у. impf. (Ерц.) заи:

Мице. dern, cupctor.

Окоњитписе, имсе, r. pf. ein Pferd Онлицнути, нем, v. pf. ein menig uns bekommen, equum nancisci :

fat maфen, paullum caco : узе ка „На пjецака тридесетi думата : дија гвоздењак, ме удари нашега „Не би ли се и он окоњир. Мују над прдењак, и Мујо мало Окопавање, р, дав Иmgeaben, oblaоклиццну: једва нена и Алија у queatio. припуп на мезгерама изнијеше на Окопавапи, ам, т. inpf. umgraben, поље (у приповијепки).

ohlaqueo, circumfodio. Оклоп, m. беr fürap, lorica, cataphra. Окопати, ам, v. pf. н. п. кукурузе, thorax.

виноград, итgraбeзi, oblaqueo. Оклопнік, m. Sеr ѕѕurаčier, eques gra- Окоран, рна , но, роrmеrfеnѕ, tapeIns,

vis armaturae, loricatus, cataphractus. reprehendens: не смије му човек оОкниги, нијем, v.pf. mit кнa fürpen, fuco: корне ријечи рећи.

„До Богата гриве окнивене Окорео, рела, лo, fteif, bart, durus, Око, р. 1) дав йиge, oculus. Пуно као rigidus. око. 2) слијепо око, Ser Chaf, tem- Онореписе, римсе, т. г. pf. fteif met: pus. 3) амбарско око, Sie 16theilung, den, rigidus fio.

das Fach im Magazin), loculus. Окдшипи, им, y, pf. Perfen (wom -финэ Oko, praep: um, berum, circum : de, der Kase), pario.

мене, око куће, око воде и пт. д. Окопишисе, имce, yr. pf. wеrfen (wom Оков, т. дав BefФläge, per ieflag, Sunde, der fane), pario, integumentum, ornatus argenteus.

Окошт, ща, пo, tare on Snoфet, Оксвати, кујем, v. pf, 1) фagen (in &і. ossosus, musculosus. fen uno Banse), vincio. 2) bеflagen, Окрајак, ајка, m, cin etüd (8ieje ), orno argento.

segmentum. Оковица, г. (н. п. на пушци) vidе оков. Окрајање, п. (бав Шеђеп ит еtmas bers Окзити, им, т. pf. Perfen (von Ber um, statt daran zu gehen), du: Zaus Zieae), pario.

dern, Zögern, tergiversatio. Окузилінсе, имтсе , v. r. pf. wеrfen (ори Окрајапии, ам, т. impf. 3аитеrit, tergider Ziege), pario.

versari. Околина, { pie u mgegen, vicinia. Окрајика, f. Per Rano (бев Brotlai66), Окуліц, т. оно брашно, шпо оста

margo panis. не око камена воденичнога кад се Окрајчење, п, тіdе окрајање.

cta,

[ocr errors]

око

[ocr errors]
[ocr errors]

Okpacmama , am, v, p. mit einem Auß: Okay radca1.} die Ründe,

munico.

[ocr errors]
[ocr errors]

inire cum quo.

layor.

roiunditas. chlag (kpacme) anstecken, pustulas com- Okyabbalhe, n. das bründen, totun

datio. Окрастантисе, амce, v, r. pf. einen Окружівати, жујем, и impf. abrünts

ausschlag bekommen, pustulis obduci. den, rotundo, Окрвавиши, им, т. г. pf. mit Slut be. Окружили, им, v. pf. 1) rünten, ro{prißen, cruento.

tando, 2) umringen, circumdo. Опрезаписе, амсе, ү. г. pf. ft, аив: "Окруиити, им , v. pf, applitten, debolen, filatim solvi.

cerpo. Окрезубили, им, v. pf. зафnlütig mer. Окруыівање, р. Вав рutеn, decerptio. den, edentulus fio.

Окружнівами, њујем, у. impf. pft ten, Окрей, m. cf. окријек.

carpo .. Окренути, нем, v. pf. Wensen, verto. Окрчили, им, т. pf. urbar machen, coОкренутисе, немсе , т. г. pf. sich wen:

Јо, н. п. њиву. den, verti.

Okpw, m. l das Gemegel, caedes , ma. Окресапи, ешем, т. pf. 2) беђайеп, Окршај, · ctatio , trucidatio. abajten, deseco frоndеs. 2) пушку, кужили, им, у. pf. perpeten, pesten los drücken, emitto telum.

infero. окресине , f. р. Die 2bfäle beim aь. Окука, f. Die 23in ung (einев $luffев), ästen, frondes desectae.

ambages fluminis, maeandri. Окрғmiан, юна, но, Burtig, promtus. Окўмити, им, v. pf. кога, einen sum Okpemâme, n. das Umwenden, conver KYM machen (bitten), rogo ad puerum

baptizandum, aut ad nuptias celebran. Окрепвати, ећем, т. impf. Wensen,

das, ut praesit. couverto.

Окумытписе, имce, v. r. pf. с ним , mit Окречиши, им, т. pf. mit Ralf апwer? jemand Kumdaft inachen, cumatum (?)

fen, weißen, calce dealbo. Окрёвипи, им, v, pf. befфutѕіgеn, ас- Окупати, ам, v. pf. abbaдen, lavo. cuso, do crimini.

Окупаписе, амсе, у. r. pf. fit baben, Окријеқ, m. (може бити да је ово Ерц.

а Рес. и срем. окрећ ?) бав да јjers Окупипи, им, v. pf. ) vidе заокупиmoos, conferva.

MH. 2) abklauben, .colligendo absumo. Окріпље, т. ефirm, praesidium : Окусити , им, v. pf, often, gusto.

„Под окриље, под фрутику планину Окулиписе, имсе, т. г. pf. jim etabliОкрљан, ам, v. pf ft bеbеlfen, beffee rin (heiraten, ein Haus machen), uxowerden (nach einer Krankheit), conva rem duco. lesco.

Окушати, ам, у.

pf. versuchen, experior : Окрњак, њка, m. See ©tümmеt, trun „Да окушам срећу у дораму

Оладили, им, v. pf. D) abiblе, rеОкрыівање , п. Зав Зеrtümmeln, mu frigero. 2) sich beimlich davon machen, tilatio.

clam abeo. cf. Oдладими. Окрюнвали, њујем, v. impf. vertim. Оладнепи, ним, v. pf. (Рес.) ertalten,

meln (besonders ein Gefäß), mutilo. Оладниши, им, v. pf. (Срем.) tilo, В. В. лонац, чашу; сполину, олај, m. Рав geinii, oleuni lineum. иљаду.

Олакшани, ам, v. pf. etleiФtern, lеvo. Окројии, им , v. pf. befфneiten, cir- Оленишисе, имce, (Рес. и Срем.) vicumcido.

de Qлијениписе. Окрп, m. eine 2rt ®®efфеnев (um fib bie Олењиписе, имое (y, Српјему), vide

Kleider flicken zu lassen), corollarium. олијенијписе. Кад дијете још није дорасло за Олепили, нм, (Рес, и Срем.) vidе олицијел арач, онда арачлија иште

јепити. окрп, п. ј. пола арача, или што Оливер , m. NannBname , nomen viri гођ.

(Oliverius ?). Окрпити, им, т. pf. 1) fiden, resar- Оливера, f, frauenname, поmеn femiрае. cio. 2) окрпио га један пуш, einen Олизации, нжем, т.

pf. ablecen, cirkleinen Schlag verseken, ferio leniter. cumlаmbо. Округа, f. (сті.) 2rt meiblioфen Ropf. Олијениптисе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) pubes, vittae genus :

faul werden, pigresco. „А свекрви чембер и округу

Олијепиші, им, v. pf. (Ерц.) бeEleiben, Округао ; гла, ло, хипо, гotugduа.

indaco (lato, argiila).

[ocr errors]

cus.

[ocr errors]

ror.

[ocr errors]
[ocr errors]

Opare Psi

ÖAOBO, n. das Bler, plumbum, Омістити , им, т. pf. mit čett беји. оловски , ta, кo, н. п. мајдан, Зley., dein) pinguèdiue maculo. plumbi.

Омағисе (говорисе и омакнупнее ), m. der Altar (in der Kirche), ale омакнемсе, v. r. pf. au@gleiten, a

berro. лук*, m. bie 28affеrrіnne, colliciae,

Омашке, н. п. бацити камен, mit Олупак, пка; m, etwas zerschlagenes, Xusholung, vibrando.

Śchlechtes (z. B. Flinte, Sattel), res Оме, епта, р. ein Sülen (@ber ein Sabr corrupta,

alt), equuleus. Олували, ам, v. pf. 3erflage, coд. Омериши, им, (Рес. и Срем.) vidе омјеtunda.

рити. Олупина, f. vіdе олупак.

Омеспи, ептем, v. pf. abеbееn, ab= Oьвина, f. Die etengeiblätter ant #u#

bürsten, verro, purgo: furus, folia zeae. cf. комузина. Омеспи, ептем, v. pt. anführen, deciОљуштине, f. pl. Die abgelifеten eфа. pio, induco in errorem. len der Uepfel, Birnen, cortices dese- Ominate, n. das ftille. Suchen (einer сti pomorum.

Gunst) durch Geberden, Achselzucken Oьўшлиши, им, у. pf. abf%dlen, de gestus quaerentis aliquid tacite.

cortico: крушку, јабуку, јаје, репу. Ominamice, ance, v. r. impf. durch stums Омагањин, им, vide oпоганими. mes Achselzucken etwas suchen, quaero Omal, 'f. (coll.) junge Pferde, die doch motitans : шта се и омилаш му? über ein Jahr alt sind, equini pulli an

Омилети, лим, (Pec.) vide' омиље. niculi.

Омилиппи, им, (Срем.) Jпи. дмаечак, чка, кo, niФt grop, staturae Омиловапи, лујем, v. pf, liebtofen, mediocris.

blanditiis afficio. Омайвање, п, дав Заntептaфen, la- Омиљепти, лим, v. pf. (Ерц.) коме ко, befactatio.

или шта, lieb wersen, carus, gratus Омайваш, омаyјем, т. impf, wаnten fiо. Што омиље, не омрзну. (alte machen, labefacto.

Liebe rostet nicht), Омаја , f. вода, што прска с кола во- Омирисати (омирисати), ишем, v. pf. деничнога (особимо код катничаре WTO, an etwas riechen, odoror. воденице) кад се коло окреће. Ту . Омицање, и. дав йиёgleiten, abеrrаtіо, воду ватају жене у очи? Бурђева lapsus. дне, не се купају у њој. с. Тур- Омицапли, ичем, т. impf. Finabgleiten фев дан.

laffen, sino labi: омиче низ ноге. Оман, т. еіn jungев, cinjabrigев Рfеrѕ, дмицаписе, ичемсе, y. т. impf. ав. equus anniculus.

gleiten, aberro, elabor. Омакиња, f. eine junge einjäbrige. Stu• Омицкивање ,, т. dim, p. омицање. te, equa annicula.

Омицкивали , кујем, dim. у. омицаи. Омакљати, ам, v. pf. Defфniken, ѕсаlpо. Омјерипи, им, v. pf. (Ерц.) апnejjen Омакнупійсе, немсе, vide омаќисе. '(X. B. ein Kleid), metior, designo: Омален, на, но, пiФt grop, haud ita омјери о се. magnus,

Омладина, f. etwas Sungев (Winter, Омалити, им,

pf. abbrechen, mins Nachwuchs) im Hause, suboles. dern, minuo.

Омладиписе, дисе, v. r. pf. 213urget Омаљівање, п. Зав Э.inbern, minutio. fassen, subolesco, heranwachsen. Омам квапи, љујем, v. impf. verminОмлађивање, п. Вав реrаnраф fen, дав dern, minuo.

Wurselfassen, radicum actio. Омамити, им, v. pf.. perfoen, llece- Омлађіватисе, ђујесе, ү. r, impf. 23-t

bris induco , н. п. псето, човека. gel fassen, radices ago. Омамыівање, п. дав 23ərioten, illece- Омлатипи, им, v. pf. 1) абоrеfфен, brae.

trituro, 3. 3. проју, гра, конопље Омамљквати, љујем , v. impf, perfo. (нуђељу). 2) bera6fфlagen (vom Sau= đen, allecto.

me), decutió. Оман, m. Die Tаnturset, Ser 2Tant, Омбље , n. Eheil Ser Пожарева inula helenium Linn.

ja, mo die Maaba entspringt. O MOMCKK Оманути, нем, v. pf. 1) im Singen (Омбљскі) кa, кo, 'pon Омоље.

feinen Gegner schwenken, torqueo lu- Onopaka, f. die Fichte, pinus. cf. cmpectans, labefacio. 2) fig. anführen, de cipio.

Омошавање, п. vіdе обмотавање. Омара, f. Die Smile, tempestas ferri- Омопавати, ам, vide обмотавати да; одудара је, биће бище..

Омощади, ама үide обмопашц

2

у.

зачка най

ка (?).

п

ЛИКИ.

Омофор, m. ein etild Ser Silhofstjei. Онемен, мим, (Pec.) 1 vіdе онијем.

dung, vestinienti episcopalis pars. (немати, им, (Срем.) љети. Омраза, f. Die ($ntѕwерипа, бар, odium. Онерёдипісе, имсе, у.г. рт. feine Zoty. Омразити, им, v. pf. кога, или шпіо, durft verrichten, alyum exonero. entzweyen, discordem reddo.

Онесвеснупи , нем, (Рес, и Срем.) vі. Омразиписе, имое, v. r, pf, c ким, dе онесвјеснупін.

fit mit jemano еntіmеrjei, odium con- Онесвјеснути ; нем, т. pf. (Ерц.) iit cipio in aliquem.

Ohnmacht fallen; linqui animo. Омреспиши, им, (Рес. и Срем.) vide Они, она, оно, vidе онај. омријестипи.

Онијемнти, им, v. pf. (Ерц.) Омрзнути, нем, v. pf. einen фаf auf Онијемљети, мим, v. pf. ii) itu mim einen bekommen, 'coepi odisse; es ist werden, mutus fio, obmutesco. 2) vers, mir subiser, odi : омрзао сам на ње.

ftummen ; obmutesco. га; он ми је омрзао.

Оновечери, porgejtern 216гдда; hudius Омријестипін, им, v. pf. (Ерц.) беgаt. tertius vesperi. ten (von den Vögeln), coeo,

Онолікачки , кa, кo, augm. . оноОмркнуши, нем, vidе омрти. Омрсили, имі, у. pf. 1) н. п. човека, Оноліки , кa, кo, 1ў fo grop al& tan.

Fleischspeisen zu essen geben. 2) robe tus. 2) febiet al&• . tantum.

да, овце, свиње, еві, ви Тёten geben. Онолишні, на, но, dim: у. онолики. Омрсинтисе, имce, v. г. pf. 1) Sleifф. Ономадашњй (ономадңашњи), ња, ње, fpeifen effєп. 2) кад се игра крмаче.

dieser Tage, nuperus. Омрћу: (говорисе и омркнути), омр- Ономадне, діеfеt £age, puper, superioкнем, урт Dintel (веr tabt) is ers

ribus diebus. falen werden, nocte intercipior. Omp- OHOMAAHH , voë zwei Jahren, annis 'ab. као, а не освануо (cf. замрћи).

hinc duobus. Омрциниши , им , v. pf. vеrrеvеn mаг бномлањски, кa, кo, mав оr 310et

chen, facio ut moriatür bestia (inepte Jahren war, quod ante duos annos mactata).

erat. Омрцинициисе, имсе, т. т., pf, stre. Oностранац, нца, m. Scr jenje itige den, pereo, morior.

Einwohner, ex ulteriori parte. Омршај, m. ein etüd sleifcbfpeife, fru- Онoспіранка, f. Die jenjeitige Sina

stum carnis : нема никаква омршаја. wohnerin, femina ex ulteriori parte. Омби, омікнемi , vide омаћи. Онострански, кa, кo, jeufeitig, ex uОмфисе, омкнемсе, уide ovratnсе. teriori parte fluminis. Ом удрими (омудрати?), имі, v. pf, gt. Онуд, scheut werden, fio prudens.

OuyXá (onjak),} dort vorbei, illac. Onykme, f. pl. gerütteltes Ueber: Oo! (verwunderno), oho! Aede KOM

bleibfel von Bein, Arrat, reliquiae vi шија учни и мен и један пупi od! • ni usti.

(рекао нијема Србљину, кад су Омче, бичи; f. pl. Sіе ефlinge (3. 3. тіили заједно, па Србљин єве пре

von Roßbaar zum Vogetfang), la пуњао своју чашу и говориғ оо!). queus..

On! ! говорисе кад се игра: она уу. Он (он) она , оно, еt, te , ев, ille , illa, Опа! | па ! оп цуn ! hopp : illud ; is, ea, id.

Опадање, п. 1) дав 26falen (дев Вај. Онаиз, m. Der 20niв (@tere. 2neid), pim fers, des Laubes) casus. 2) das Bers pixelta anisum Linn.

leumden, calumniatio. Онај, она, оно, јеnеr, jene, jenes, ille, Опадати, ам , v. impf. 1) абfalen, cailla, illud.

do. 2) verleumden , caluinniór. Онајзовица, f. See 2ni#btапntmein, yi. Опаднупи, неч, vidеѕ опасни. num ustum ex aniso.

Отажање, п. дав Semerten, 23аветер» Онакӣ, кa, кo, jener Art, ejuѕ modi. men, observatio, animadversio. Онако, 1) auf jene 24tt, illo modo, 2) No Опажали, ам, v. impf. warnehment, (unentgeldlich), gratis.

gewahr werden, animadvertó. Онаковії, ва, вo, vidе онакі.

Опаз, m. pie put, 2Фt, attentio: буОнамо, 1) боrtbit, illuc. 2) боrt, illic. ди на опазу, піmm Sim in 2ђt; fe) Онда, ба тај8, tum, eo tempore.

auf der Hut. Ондашњи, ња, њe, per pamujige , il- Опазилии, имі, v. pf. Фақrnehmen, anilius temporis.

madverto. Онде, (Pec.)

Onâjcopa, f. ein unverschämtes fucches Онди, (рем.), доrt, illic.

Weib, femina impudens.' Онђе, (Ерц.)

Опак, кa, кo, 1) vertebrt, perversus.

[ocr errors]

ла ?

cto.

2) tubtig, firmus validus : опако ти Опепелиши, им, т. pf. не даде му га удари! да опаке ћевојке !

(н. п. мачка мишу) ни опеnелипін, Опаклија: m. (у Сријему, у Бачк, и ohne Gnade, ohne Umstände, sine in.

y San.) der Schafpels, rheno ovillus : duciis. Нема с њим нишпа, као вепіар с Опепељавиті, им, т. pf, dfфеrn, cine. опаклијом.

re conspergo. Onana, f. (als Scheltwort auf etwas, Onem, wieder, iterum.

тав entencer perbrапnt ijt oper Опелисе, ечемсе, т. г. pf. н. п. на Ben Branverpient): камо ла опа cyhyy, von der Sonne verbrannt wers

den, aduror sole. Опалиши, им, v. pf. ) крме, еіt Опечёнчело, само у овој загонетки:

Sowein sengen, aduro suem. 2) (chie полеfеле гуске миритингуске, су-
Ben, Seuer geben. 3) кога, einen beigen срете и опеченчело ? (п. і. варнице
Streif verseken, uro verberando (ver и вериге).
bеribus).

Опијање, и, т) бав Веtrinten, inebria. Опамёпити, им, у. pf. gefфеut mas tio. 2) das Kleinmachen des Mundes ,

then, reddo prudenten: onamemuky contractio oris. ја њега! im were ism's fdjon lеbre, Oпијали, ам, т. impf. 1) bеtrinter, docebo illum.

inebrio. 2) уснама, беn kun jpigen, Опанак, нка, m. eine 2rt Coфe, socci fastigo. genus.

Опијаписе, амсе, т. г. impf. fich bes Опанути, нем , v. pf. mit - Ber pany tringen, inebrior.

vorbeifahren (z. B. bei den Augen), ven- Onnjeno, n. (Epy.) die Abfingung (26. tume cieo : опануо ме по ону.

lesung) der Gebete bei einer Grables Опанчар, m. See Opantептaфer, ѕutor gung, quae canit sacerdos sepeliens soccarius.

mortuum. Опанчарев, ва, во, бев Spanten Опипаши, ам, v. pf, befühlen, contreОпанчаров, ва, вo,феr, ѕutoris. Опанчина , f, augm. у. опанак. Опіпапии, ам, v. pf, абElанбеt, carpo : Опанчић, m. dim y. осіанак.

опитале кокоши грожђе; опипаши Опарити, им, v. pf. perbrennen ata , месо с коспіи.

brennen, mit heißen Wasser beschütten, Onnpake, u. das Stüßen, inpisio. aduro.

Опирапии, рем, т. impf. 1) ftüsеn, fulOnâpanya, f. Art fiukurzbrot, panis cio : опире се на шпап. 2) cf. 0: geous.

пријепи. Опаруша, f. (у Сријему) Art futuru8• Оплірњача, f. Der 93afФІappen, lacinia brot, panis genus,

servieus eluendo. Опасали, ашем, т. pf. Imgürten, cingo. Опісати, ишем, у. pf. Defфесівеn, de- Опасаписе, ашёмсе, т. г. pf. fid ит? scribo.

gürten, cingi; , onacaoce снагом, Описивања, и. Фав Befreiben, descripsagt nian von einem Jüngling, der die tio.

Blüte feiner Mannskraft erreicht hat. Onnckbami, cyjem, v. impf. beschreis Опаспи (говорисе и опаднути), опад

ben, describo. нем, v. pf. E) abfalen, cado, dесіdо. Опиписе, пијемсе, т. г. pf. i petrina 2) verleumden, calumnior :

fen, inebrior. „Неко нас је њему опаднуо ,

Опичиписе, имсе ,

v. r. pf. obscoene „С њега жива месо отпадало

dictum g. d. cunnum nancisci. Опасни , опасем, v. pf. 1) abweisen, Опишаписе, амce, vidе попилиаписе.

depasco, 2) befpringen (opin pferoen), Опјенили, им, v. pf. (Ерц.) абfäц. coeo (de equo).

men, despumo. Опасивање , u. бев Иmgirten, cinсtiо. Опклада , f. Die Bette, sponsio. Отасивати, сујем, у. impf. пngürten, Oпкладиписе, иҮice, v, r. pf. Wetten, accingo.

sponsionem facio. Опаучипи, им, т. pf. eing verfegen, Oпклађање, п. гав 233etten , sponsio.

реrсеllo: опаучио га један пуп. Опклађаписе, амce, v. r. impf. wet: Оначење, . да 23ertebetwerteii, per ten (mit einem), sponsiovem facio. versio,

Опполити, им, v. pi. umringen, cirОпачиіписе, имce, v. r, impf, perfebrt cumvenio. werden, verderben, perverti.

Опкољівање, п, бав Цmringen, cirОпело, п. (Рес, и Срем.) vidе опијело. cumventio. Опенипін, им, (Рес. и Срөм.) vide ol• Опкољавали, ам, т. impf, mtingen, јениши.

circumvenio.

« PreviousContinue »