Page images
PDF
EPUB

Окинути, нем, v. pf. [ofpannen (3.5. die Flinte), emitto. Окиснути, нем, v. pf. vom Regen naß werden, madefio pluvia. Оклагија *, f. дав Пидео (öfferr. ber Nudelmalger), lignum cylindratum turundarium. Оклапиши, им, v. pf. (ður fion) gewinnen, lucror. Оклати, коље, у. pf. eren, corrodo. Оклатисе, кољемсе, v. r. pf. fih herum=

peculas

beißen (mit jemand), rixari cum aliquo. Оклевање, п. (Рес. и Срем.) vide оклијевање.

Оклевати, ам, (Рес. и Срем.) vide oклијевати.

Оклепашисе, амсе, v. г. pf. fich you. faufen, inebrior.

Оклизатисе, амсе, v.r. pf. ausglitchen, labi.

Оклизотине, f. pl. bie Lefer6iffen, (діе glatt beruntergleiten), scitamenta: чудно ти се наслагасмо овије оклизотина (рекао Ера, кад су се њи двојица најели јела, што је готовљено за пашу)!

Оклијевање, п. (Ерц.) дав Занбет, Un= fchlüssigsenn, cunctatic.

Оклијевати, ам, v. impf. (Ерц.) зан=

dern, cunctor.

Оклицнути, нем, v. pf. ein wenig Un flаt mафеn, paullum сасо: узе кадија гвоздењак, ше удари нашега Мују над прдењак, и Мујо мало оклицну: једва нена и Алија у трипут на тезгерама изнијеше на поље (у приповијетки). Оклоп, т. бег üraß, lorica, cataphra. cta, thorax.

Оклопник, m. ber Süraßier, eques gravis armaturae, loricatus, cataphractus. Окниши, нијем, v.pf. mit кна färben, fuco: ,,До Богата гриве окнивене Око, п. 1) дав Лиде, oculus. Пуно као око. 2) слијепо око, ber hlaf, tempus. 3) амбарско око, діе 216theilung, das Fach (im Magazin), loculus. Око, praeр. um, berum, circum:

ОКО

мене, око куће, око воде и п. д. OKов, m. das Beschläge, der Beschlag, integumentum, ornatus argenteus. Оковати, кујем, v. pf. 1) { [agen (in $i= fen und Bande), vincio. 2) beflаgеn, orno argento.

Оковица, f. (н. п. на пушци) vide оков. Оковити, им, v. pf. merfen (von ber Ziege), pario.

[ocr errors]

Окозитисе, имсе, v. r. pf. merfen (von der Ziege), pario. Околина, є біе Umgeen, vicinia. Околіш, т. оно брашно, што остане око камена воденичнога кад се

[blocks in formation]

Околишити, им, v. impf. есимдеђен, ambagibus utor.

Околишнице, f. pl. она дрвета, што стоје око камена воденичнога, да се брашно не просипа кад се меље. Около, 1) praep. mit dem genit, um, circum. cf. око. 2) adv. umher, circum. circa: около, море! Околомашиши, им, . pf. rund umher befehen (z. B. ein Kleid mit Schnüren), distinguo, orno.

Околочеп, ш. (ст.) ein (erðichtetes)$raut, als Ingrediens eines Liebestranks, nomen herbae fictae (ad philtrum). ,,Самдокаса и околочена Окомак, мка, m. дес ausgebrofchene Kukuruzkolben, arista zeae semine pri

vata.

Окомити, им, v. pf. 1) qushälen, decortico, н. п. кукуруз. 2) окомиши око на што, feine Mugen merfen auf etmas, oculos conjicio.

Окомице, floßweife, mit einem Stoße, pulsando: ударио га пушком окомице.

[ocr errors]

Окоњишисе, имсе v. r. pf. ein Pferd betommen, equum nancisci:

,,На пјешака тридесепі дуката: ,,Не би ли се и он окоњио Окопавање, п. дав Umgraben, oblaqueatio.

Окопаваши, ам, v. impf. umgraben, ohlaqueo, circumfodio. Окопати, ам, v.

pf. н. п. кукурузе, виноград, umgraben, oblaqueo. Окоран, рна, но, vormerfend, tabelno, reprehendens: не смије му човек окорне ријечи рећи.

Окорео, рела, ло, fleif, hart, durus, rigidus. Окорешисе, римсе, v. r. pf. fteif wer. den, rigidus fio. Окошити, им, v. pf. merfen (som Suns de, der Kage), pario. Окотитисе, имсе, v. r. pf. wetfen (vom Hunde, der Kaße), parió,

Окошт, та, то, ffart son Апофен, ossosus, musculosus.

Окрајак, ајка, m. ein Stüd (Biefe), segmentum.

Окрајање, п. (дав еђhen um etmas hers um, statt daran zu gehen), das Zaus dern, Zögern, tergiversatio. Окрајаши, ам, v. impf. zaubern, tergi

versari.

Окрајика, f. ber Hanb (дев Brotlai66), margo panis.

Окрајчење, n, vide окрајање.

[blocks in formation]

амсе

Окрасташисе, амce, v. r. pf. cinen Ausschlag bekommen, pustulis obduci. Окрвавиши, им, v. r. pf. mit Slut be fprisen, cruento. Окрезатисе, амсе, v. r. pf. fi из hofen, filatim solvi. Окрезубити, им, v. pf. зађüdig mer. ven, edentulus fio. Окрек, т. с. окријек.

Окренути, нем, v. pf. wenben, verto. Окренутисе, немсе, v. r. pf. sich wen den, verti.

Окресати, ешем, v. pf. 1) Беђauen, абäìn, deseco frondes. 2) пушку, losdrücken, emitto telum. Окресине, f. pl. Die 2bfäle beim 216. ästen, frondes desectae.

Окретан, она, но, Burtig, promtus. Окретање, п. Das Ummenden, conver

$10.

Окретати, ећем, v. impf. wenben,

couverto.

Окречити, им, v. pf. mit Kalf anmers fen,, weißen, calce dealbo, Окривити, им, v. pf. befuligen, асcuso, do crimini.

Окријек, m. (може бити да је ово Ерц. а Рес. и Срем. окрек?) дав Baffer= moos, conferva.

Окриље, п. Shirm, praesidium: „Под окриље, под фрушку планинуОкрљаши, ам, v. pf. fih behelfen, beffer werden (nach einer Krankheit), convalesco.

Окрњак, њка, m. der Stümmel, trun

cus.

Окрњивање, п. baš Berftümmeln, mu

tilatio.

Окрњивати, њујем, v. impf. verftäm. meln (besonders ein Gefäß), mutilo. Окрњити, им, v. pf. verfümmeln, mutilo, 3 . лонац, чашу; стотину, иљаду.

Окројити, им, v. pf. Бефnеіðen, circumcido.

Окоп, т. eine Art Geschenks (um sich die Kleider flicken zu lassen), corollarium. Кад дијете још није дорасло за цијел арач, онда араҹлија иште окри, т.ј. пола арача, или штогођ Окрпити, им, v. pf. 1) fliđen, resarcio. 2) окрпио га један пут, einen Eleinen Schlag verseßen, ferio leniter. Округа, f. (ст.) 2rt weiblichen Kopf» pubes, vittae genus:

-

"А свекрви чембер и округу Округао, гла, ло, rund, rotundu.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

carpo

Окочити, им, v. pf. urbar mафеп, со10, н. п. њиву.

Окрш, т. das Gemetel, caedes, maОкршај, m. ctatio, trucidatio. Окужити, им, v. pf. berpeften, pestem infero.

Окука, f. bie Bindung (eines lufes), ambages fluminis, maeandri. Окумити, им, v. pf. кога, einen zum

Kým machen (bitten), rogo ad puerum baptizandum, aut ad nuptias celebran das, ut praesit.

Окумитисе, имсе, у. г. рf. с ким, mit jemand Kumschaft machen, cumatum (?) inire cum quo.

Окупати, ам, v. pf. аббаден, lavo. Окупатисе, амсе, v. r. pf. fich baben, lavor.

Окупити, им, v. pf. 1) vide заокупи

mи. 2) abflauben, colligendo absumo. Окусити, им, v. pf. foften, gusto. Окућишисе, имсе, v. r. pf. fich etatli= ren (heiraten, ein Haus machen), uxorem duco.

Окушати, ам, v. pf. perfumen, experior: "Да окушам срећу у дораму Оладити, им, v. pf. 1) abtüblen,

re

frigero. 2) fich heimlich davon machen,
clam abeo. cf. одладити.

Оладнепти, ним, v. pf. (Рес.) ertalten,
Оладнити, им, v. pf. (Срем.) refrige-
Оладњеши, дним, v. pf. (Ерц.), гог.
Osaj, m. das Leinöl, oleum lineum.
Олакшати, ам, v. pf. erleiten, levo.
Оленишисе, имсе, (Рес. и Срем.) vi-
де олијенитисе.

Олењишисе, имсе (у Сријему), vide олијенишисе.

Олепити, им, (Рес. и Срем.) vide олијепити.

Оливер, m. Жannšname, nomen viri (Oliverius?).

Оливера, f. Srquenname, nomen feminae. Олизапи, ижем, v. pf. ableđen, circumlambo.

Олијенитисе, имсе, v. г. pf. (Ерц.) faul werden, pigresco.

Олијепиши, им, v. pf. (Ерц.) belleiben, induco (luto, argiila).

[blocks in formation]

tundo.

Олупина, f. vide олупак.
Ољвина, f. bie tengelblätter am Ru=
furug
folia zeae. cf. комушина.
Ољуштине, f. pl. bie abgelöfeten ha=
len ber Hepfel, Birnen, cortices dese-
cti pomorum.

Ољушшиши, им, у. pf. abfchälen, de-
cortico: крушку, јабуку, јаје, репу.
Омагањиши, им, vide опоганити.
Омад, f. (coll.) junge pferbeе, діе доф
über ein Jahr alt sind, equini pulli an-
niculi.

Омаечак, чка, ко, nicht groß, staturae

[blocks in formation]

befactatio.

Омайваши, омаујем, v. impf, wanten
machen, labefacto.
Омаја, f. вода, што прска с кола во-
Деничнога (особито код кашичаре
воденице) кад се коло окреће. Ту
воду вашају жене у очи Ђурђева
дне, те се купају у њој. сí. "Бур-
ђев дан.

Омак, m. ein jungeb, einjähriges Pferò,
equus anniculus.

Омакиња, f. eine junge einjährige Stu=
te, equa annicula.

Омакљати, ам, v. pf. befonißen, scalpo.
Омакнутисе, немсе, vide омаћисе.
Омален, на, но, nicht groß, haud ita
magnus.

Омалити, им, v. pf. abbrechen, min=
bern, minuo.

Омаљивање, п. дав Тіпbern, minutio. Омаљивати, љујем, v. impf. vermin. dern, minuo.

[ocr errors]

Омамиши, им, v. pf. verloden, illecebris induco, н. п. псето, човека. Омамљивање, n. baš Bevloden, illecebrae.

Омамљивати, љујем, v. impf. verlo den, allecto.

Оман, т. діе Mantwurzel, ber Want,
inula helenium Linn.

Оманути, нем, v. pf. 1) im Ringen
seinen Gegner schwenken, torqueо lu-
ctans, labefacio. 2) fig. anführen, de-
cipio.
Омара, f. діе Shmüle, tempestas fervi-
а: омара је, биће кише,

Омастити, им, v. pf. mit Bett befu deln pinguedine maculo.

Омакисе (говорисе и омакнутисе),
омакнемсе, v. r. pf. ausgleiten, a-
berro.

Омашке, н. п. бациши камен, mit
Ausholung, vibrando.

Oмe, ema, n. ein Füllen (über ein Jahr
alt), equuleus.

Омериши, им, (Рес. и Срем.) vide омјерити.

Омести, етем, v. pf. abtehren, ab=
bürsten, verro, purgo.

Омести, етем, v. pf. anführen, deci-
pio, induco iu errorem.
Омилање, п. дав flille. Suchen (einer

Gunst) durch Geberden, Achselzucken, gestus quaerentis aliquid tacite. Омилатисе, амсе, v. r. impf. bur fum= mes Achselzucken etwas suchen, quaero motitans: шта се ти омилаш ту Омилети, лим, (Рес.) | vide омиље. Омилиши, им, (Срем.) ти. Омиловати, лујем, v. pf. liebofen, blanditiis afficio.

Омиљеши, лим, v. pf. (Ерц.) коме ко, или шта, lieb werden, carus, gratus fio. Што омиље, не омрзну (alte Liebe rostet nicht).

Омирисаши (омирисати), ишем, v. pf. што, an etmas riedhen, odoror. Омицање, п. baš lusgleiten, aberratio, lapsus.

Омицати, ичем, v. impf. binabgleiten
laffen, sino labi: омиче низ ноге.
Омицатисе, ичемсе, v. r. impf. qu
gleiten, aberro, elabor.

Омицкивање, n. dim, . омицање.
Омицкивати, кујем, dim. v. омицами.
Омјериши, им, v. pf. (Ерц.) апте

(z. B. ein Kleid), metior, designo:
омјери о се.

Омладина, f. etmas Junges (Rinber,
Nachwuchs) im Hause, suboles.
Омладишисе, дисе, v. r. pf. Burzel
faffen, subolesco, beranmachfen.
Омлађивање, п. дав Seranma fen, дав
Wurzelfassen, radicum actio.
Омлађивашисе, ђујесе, v. r. impf. But=
zel fassen, radices ago.
Омлашиши, им, v. pf. 1) abðrefchen,
trituro, 3. 3. проју, гра, конопље
(куheлу). 2) herabschlagen (vom Bau-
me), decutio.

Омбље, n. Theil ber Пожаревачка наија, то діе Млава ent{pring. Омољски (Омољски) ка, ко, Омоље. Оморика, f. Die Fichte, pinus. cf. cмpeка (?).

Омотавање, n. vide обмотавање.
Омошáвати, ам, vide обмоплавати,
Омещали, ам, yide обмоташи.

Омофор, m. ein Stüd ber Sifdhofst[ei» dung, vestimenti episcopalis pars. Омраза, f. bie $ntzwenung, Saß, odium. Омразити, им, v. pf. кога, или што, entzweyen, discordem reddo. Омразишисе, имсе, v. r, pf, с ким, fid) mit jemand entimenen, odium concipio in aliquem. Омрестити, им, (Рес. и Срем.) vide омријестити. Омрзнути, нем, v. pf. cinen Saf auf einen bekommen, 'coepi odisse; es ist mir zumiber, odi: омрзао сам на њега; он ми је омрзао. Омријестити, им, v. pf. (Ерц.) бegat ten (von den Vögeln), coeo. Омокнути, нем, vide омрћи. Омосити, им, v. pf. 1) н. п. човека, Fleischspeisen zu essen geben. 2) говеда, овце, свиње, als zu leđen geben. Омоситисе, имсе, v. r. pf. 1) leifh. fpeifen effen. 2) кад се игра комаче. Омрћи (говорисе и омокнули), омркнем, от Дuntel (ber Pracht) über fallen werben, nocte intercipior. Омркао, а не освануо (cf. замрћи). Омрцинити, им, v. pf. verređen ma= фен, facio ut moriatür bestia (inepte mactata). Омрцинишисе, имсе, т. г., pf, rе. v. verres den, pereo, morior. Омршај, m. ein Stüd Fleifhfpeife, frustum carnis: нема никаква омршаја. Омки, омкнем, vide омаћи. Омћисе, омкнемсе, vide омаћисе. Омудрити (омудраши?), им, v. pf. де fcheut werden, fio prudens. Омућине, f. pl. gérütteltes Цебес. bleibsel von Wein, Arrak, reliquiae vini usti.

[ocr errors]

Омче, омчи; f. pl. bie Solinge (3. 23. vom Roßhaar zum Vogelfang), laqueus..

Он

н (бн) она, оно, er, fte,és, ille, illa, illud; is, ea, id. Онаиз, m. ber Xnis (öfterr. 2neis), pimpinella anisum Linn.

Онај, она, оно, jener, jene, jenes, ille, illa, illud.

Онајзовица, f. ber Wnisbranntwein, vinum ustum ex aniso.

Онаки, ка, ко, jener Hrt, ejus mödi. Онако, 1) auf jene 20tt, illo modo. 2) fo (unentgeldlich), gratis.

Онакови, ва, во, vide онаки.
Онамо, 1) borthin, illuc. 2) bort, illic.
Онда, дата s, tum, eo tempore.
Ондашњи, ња, ње, ber bamalige, il-
lius temporis.
Онде, (Рес.)

Онди, (Срем.) bort, illic.
Онђе, (Ерц.)

Онемети, мим, (Рес.) vide онијем-
Онемити, им, (Срем.) љети.
Онередитисе, имсе, v. г. pf. feine Roth
durft verrichten, alvum exonero.
Онесвеснути, нем, (Рес. и Срем.) vi-
де онесвјеснути.
Онесвјеснути, нем, v. pf. (Ерц.) і
Ohnmacht fallen, linqui animo.
Они, она, оно, vide онај
Онијемити, им, v. pf. 1 (Ерц)
Онијемљети, мим, v. pf. 1) tumn

werden, mutus fio, obmutesco. 2) vers stummen obmutesco.

Оновечери, vorgetern 216eno, nudius tertius vesperi.

Оноликачки, ка, ко, augm. у. оно

[blocks in formation]

Оностранац, нца, m. ber jenfeitige Einwohner, ex ulteriori parte. Оностранка, f. bie jenfettige Sina mohnerin, femina ex ulteriori parte. Онострански, ка, ко, jenfcitig, ex ulteriori parte fluminis.

}

Онуд, Онуда (онуда), Dort bortei, illac. О! (vermwunderno), oho! Деде комшија учини и мен и један пут од! (рекао Нијемац Србљину, кад су пили заједно, па Србљин све препуњао своју чашу и говори оо!). Оп! гоБорисе кад се игра: опа цуOna! І па! оп цуп! борр:

Опадање, п. 1) дав 2bfalen (дев Ва fers, des Laubes) casus. a) das Verleumden, calumniatio.

Опадати, ам, v. impf. 1) абайеп, саdo. 2) verleumden, calumnior. Опаднути, нем, vide опасни. Опажање, п. дав Semerten, 23ађенера men, observatio, anmadversib. Опажати, ам, v. impf. warnehmen, gewahr werden, animadverto. Onâз, m. die Hut, Acht, attentio: 6yди на опазу, nimm bih in cht; fey auf der Hut.

Опазити, им, v. pf. таßrnеhmеn, ani

madverto.

Onajropa, f. ein unverschämtes freches Weib, femina impudens.

Qпâk, ka, кo, 1) verkehrt, perversus

[blocks in formation]

Опалити, им, v. pf. 1) крме, cin Schwein sengen, aduro suem. 2) schieben, Feuer geben. 3) Kora, einen heißen Streif verfeken, uro verberando (verberibus).

Опамешити, им, v. pf. gefcheut ma en, reddo prudenten : опаметићу ja mera! ich werde ihm's schon lehren, docebo illum.

Опанак, нка, m. eine Hrt Sode, socci genus.

Опанути, нем, v. pf. mit der Hand vorbeifahren (3. 8. Бëі деп идen), ventug cieo: опануо ме по оку. Опанчар, m. ber pantenmaher, sutor

[blocks in formation]

brot, panis genus,

Опасати, ашем, v. pf.umgürten, cingo. Опасатисе, ашемсе, v. г. pf. fih um= gürten, cingi; опасаосе снагом, fagt man von einem Jüngling, der die Blüte feiner Mannstraft erreicht bat. Опасти (говорисе и опаднути), опаднем, v. pf. 1) abfalen, cado, decido. 2) verleumden, calumuior: ,,Неко нас је њему опаднуо, "С њега жива месо отпадало Опасти, опасем, v. pf. 1) abweiben, depasco. 2) bespringen (von Pferden), coeo (de equo).

[ocr errors]

Опасивање, и. дав Umgürten, cinctio. Опасивами, сујем, v. impf. umgürten, accingo.

Опаучити, им, v. pf. eine verfeßen, percello: опаучио га један пут. Опачење, п. дав Bertehrtmerben, per

versio.

Опачишисе, имсе, v. r, impf. verfect

werden, verderben, perverti. Опело, п. (Рес. и Срем.) vide опијело. Опениши, им, (Рес. и Срөм.) vide оп. јенити.

Опепелиши, им, v. pf. не даде му (н. п. мачка мишу) ни опепелити, ohne Gnade, ohne Ümstände, sine in duciis.

Опепељавит, им, v. pf. äfhern, cinere conspergo. Onệm, wieder, iterum.

Опећисе, ечемсе, v. r. pf. н. п. на сунцу, von der Sonne verbrannt mere den, aduror sole. Опеченчело, само у овој загонетки: полећеле гуске миритингуске, сусрете и опеченчело? (т.ј. варнице и вериге).

Опијање, п. 1) дав BetrinFen, inebriatio. 2) das Kleinmachen des Mundes, contractio oris.

Onujamи, ам, v. impf. 1) betrinken, inebrio. 2) уснама, деп Тип Грівен, fastigo.

Опијашисе, амсе, v. r. impf. fi Бе frinten, inebrior.

Опијело, п. (Ерц.) діе 215fingung (216 lesung) der Gebete bei einer Grables gung, quae canit sacerdos sepeliens

[blocks in formation]

Описати, ишем, v. pf. bfcin, describo.

Описивања, и. дав Befreiben, descriptio.

Описивати, сујем, v. impf. behref= ben, describo.

Опитисе, пијемсе, v. r. pf. bettin= fen, inebrior.

Опичитисе, имce, v. r. pf. obscoene dictum g. d. cunnum nancisci. Опишатисе, амсе, vide попишатисе. Oпjeниmи, HM, v. pf. (Epg.) abschäumen, despumo.

Опклада, f. bie Bette, sponsio. Опкладишисе, имсе, v. r. pf. wetten, sponsionem facio.

Опклађање, п. čaš Betten, sponsio. Опклађатисе, амсе, v. r. impf. meta ten (mit cinem), sponsionem facio. Опколити, им, v. pi. umcingen, cir

cumvenio,

Опкољавање, n. baš Umringen, circumventio.

Опкољавати, ам, v. impf, umringen, circumyenio.

« PreviousContinue »