Page images
PDF
EPUB

Шап.

[ocr errors]

gnum sorbeum.

von, die Arlesbeere , sorbum.' 523

bus domestica Linn. 2) die Frucht das Ocmopnya, f. eine Unzahl von acht, og

doas, octo (fr. une huitaine). Оскоруццов, ва, во , Оренееlingѣ, Осморо, еіnе 24njabl pon at, (fe. une sorbi.

huitaine). Оскорушовац, вца, m. оскорушов Осмочиписе , имсе, т. г. pf. sum Brot

effen (3. B. Fifolen); nach deutscher Art Оскорушовача, f. ) ein Ctot von Сper.

etwa : Gekochtes essen, obsonia edo. bеrbaum, baculus sorbes. 2) Brant. Осму дипти", им, у. pf. aofengen , amwein von Arlesbeere, vinum ustume buro, z. B. ein. Sowein, die Haare sorbo.

perfengen. Оскорушовина, f. Opeperlingbols, lj- Осмудипінсе, имее, у. г. pf. fіф ап»

sengen, aduror. Qскорушовица, f, ракија од оско- Оснежини, жи, (Рес. и Срет.) vide руша.

оснијежити. Оскочипи (одскочити ), им, v. pf. Оснівање, д. 548 Brünsen, jactio fun

1) abspringen, desilio. 2) überspringen damentorum, (weiter springen als ein anderer), saltu Ochubamu, aiv, v. impf. gründen, Grund

vinco. 3) hinwegspringen , resilio. legen , jacio fundamenta. Ослабліпи, им , v. pf. fфраф merten, Oснијежнити, жи, v. pf. (Ерц.). fфпереи, debilitor.

es ist Schnee gefallen, cecidere uives. Осладиггі иҫе, дисе, y, r. pf. коме шпа, Ochoba, f. der Zettel (beim Weber), dec

füß (angenehm, lieb, theuer), werden, Uufzug, die Werfte, stamen. dulcis fio.

Основании, нујем, y, pf. 1) anşetteln (бав ослањање, п. Тав 23ertrauen auf its Garn), ordino telam. 2) den Grund inand, consisio , fiducia,

(zum Gebäude) legen, fundamenta jacio. ослањаминсе , амce, v. r. impf. Ber. Осн ўпак, пікa , m. Der 2ufjug (6гі деп

trauen auf einen, confido in aliquo. Webern) bevor er an den Weberful Ocnéremu, tim, v. pf. (Pec.) erblins kommt, stamen. Ослепити, им, v. pf. (Срем.) (Sen, coe- Особина, f. Dejontеrев $igentrum (mas Ослијепити, им, v. pf. (Ерц.) /cus fio , nicht unter der gemeinschaftlichen Haus, Ослијепљепи, пим, v.pf. (Ерц.) oculis verwaltung steht), res propria, non corą. capior.

munis familiae , peculium. Бекоја жеОслобідити, им, v. pf. кога, еіnет на има краву или овцу, што јој је Muth machen, animum addo.

поклонио отать, или други ко ; а Ослободиписе, имce, v. г. pf. Ruth мушкарци држе кошнице, брошіbekommen, animum capio.

њаке ; сију дуван и лі. д. Ослонилисе, имce, y. г. pf. на кога, Особи, на, пo, tefonvers, singuauf einen vertrauen, confido in aliquo.

proprius. Ослоњање , n. vіdе ослањање.

Особиппо, ) befoncer, praesertim. 2) Ослоњаписе, амce, vidе ослањаписе. besonders, seorsum. Ocmak, m. 1) Art Maß, mensurae genus. Ocoeuha, f. die Achse (am Rade), axis. 2) ein gbiet (Pfee0) von 3 Sabееn, Oсовљі, ља, ље, 23efpens, vesparипа.

Ocoje, n. das Dickicht, der dicke Wald, Осмевање , n. (Рес. и Срем.) vide o in den keine Sonne kommt, saltus смијевање.

densus. Осмёваписе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Осока, f. eine Art Stuffіgteit, liquidi genus. осмијеваmiсе.

Осолилии, им, v. pf. einfalsen, sallio. Oеменутисе, немсе, (Рес. и Срем.) Осолиписе , имce, y. г. pi. etmas Ges vidе осмјенутисе.

falzenes essen, manduco sallitumi; Осмврица, f. vіdе осморица.

Осорљив, вa, co, reigbat, gübornig. Осмepo, vidе осморо.

iracundus. OCM, Ma, Mo, der achte, octavus, Осочаң, чңа, но, cf. осока. Осмијевање, п. (Ерц) дав Зuläфеİn, Оспа, f. vіdе аспа. arrisio.

Оспице, f. pl. vіdе красте, Осмијераппсе, амce, v. г. imрt. (Ерц.) Оспичав, ва, во , bаttеrnаrbig , variozulächeln, adrideo.

lаrum notis maculatus. cf, богињав. Осмина, f. ) бав ДФtel, pars octava. Осрамотипи, им, v. pf. iu Gфаnде 2) eine zaht von 8, octo.

bringen, dedecore adficio. Осмица, ї. pie 21hte (im fortenfpie), Осратии, осерем, v. pf, рађеrfdgeigen, numerus octonarius, ogdoas,

procaco. Осмјен уписе, немсе, й, г. pf. (Ерц.) Осратисе, осерехсе, vidе посра(einmal) zulächela, adrideo.

писе.

laris,

octeunis equus,

2

[ocr errors]
[ocr errors]

Писе.

Si0.

inaneo.

2

бсредњй, ња, њe, mittelmäpig , me. Острвица , f. Gtast in Dalmatten, 0diocris :

strovitia: „Кнезовима апе поклањајте,

„А ђевојка Англијска краљица, „Кметовима осредње парите

„СДуком зептом од земље Горане, Остава, f. Die pinterlage (Das Depot), „Она оде шеру Острвици

depositum: дао на оставу; оставе Острвљанин, ш., бer Snfulаnеr, іnѕuајдучке.

lanus. Оставипи; им, т. yf, 1) aufbeben, ver. Оспорвљанка, f. Die Snfelbeopnerin, wahren, custodio, repono. 2) lassen, insulana. mitto. 3) daher 6pany ---, dén Bart Ompeo, n. die Insel, das Eyland, der

wachsen lassen, promittere barbam, 23@ro (Berber), insula. Једно село Оспавилисе, имҫe, vidе остану украј Дрине (под Лозницом) зовесе

Острво. Остављање, п. 1) Ба8 2ufseben, cu Оспрески, кa, кo, Snfele, insularis.

stoditio. 2) Sa8 Qaffen, relictio, 3) бра- Острвце, п. dim. . оспорво. де, Der Tange Bart, promissio barbae. Oспірики, ижем, остригао, v. pf, fфея Остављати, ам, т. impf. 1) 9ertab=

ren, tondeo. rer, repono, 2) Іaffen, mitto, relinquo. Oспірогон, m. Bran, Strigonium. 3) (дав. рaar, Ben Bart, Ben Bфіце: Оспруга, f. vіdе купина.

art) mафfen Taffe, promitto barbam. Остпругати, ужемі, v. pf. abfфaбeit, Оспајање , p. бав leibe, perman

derado.

Оспружине, f, pl. pie 246f6d6fel, quod Остајали, јем, v. impf. г) bеrbieiben, abradi debet.

mapeo. 2) zurückbleiben, remaneo. Осптупање (одступање), п. бав фina Остајали , тојим, v, pf. н. п. лазаре, wegtreten, recessio. на зими, аиваltеn, perbleiben, per- Оспаўпапи (одступати), ам, v. impf,

abtreten , recedo. Осталії, ла, ло; übrig, reliquus, Оступати, ам, v. pf. flampfen, conОспанак, нка, m. Bad Berbleiben, man. tunda, pinso. sio : срећан ти пупі, а мени добар Оспўпипи (одступинии), им, v. pf,

abireten,

recedo. Оспан упи, нем, vidе остапи. Осудити (одсудили), им, v. pf. аб. Останутисе, немсе,

ч. г. pf. чега urtheilen, das Urtheil fällen, judicium etwas bleiben lassen, mitto, non curo :

fero. „Оспанисе Мујо человања ,

Осудини, им, v. pf. perurtheilen, conЧетовања и ашиковања

demno. Остарели, рим , v. pf. (Рес.)aftern, Осуђивање, n. Ba8 3erurtbeiten, conОспаритпи, им, у. pf. (Cpem.) alt wer: demnatio. Остарјели, рим, т.р. Ёрц.JJ sen, con- Осуђивање (одсуђивање), в. дав 26.

urtheilen , judicii latio. Оспанак, шка, m. 1) дав йебеrbеіб: Осуђивати, ђујем, v, fe. becurtseiten,

sel, reliquia. 2) die Uebriggebliebenen, condemno. relicti (post mortem): да Бог да ос- Осуђивати (одсуђивати), ђујем, т. татку живот и здравље.

impf, aburtheilen, judicium fero. Осталій (говорисе и останути), анем, Осужњишисе, имce, v. г. pf. ein B4

v. pf. 1) bleiben ,, maneo, permaneo. fangener werden, ins Gefängniß kom. 2) од болести, genefen, ѕеrvari e mor men, in vincula conjici. bo. 3) од кога, зuructbieiten binter Осукали (одсукали), учем, v. pf. ab. mеm : није остао од ђавола, relin drehen, abwinden, retorqueo, devolve. qui, deterior sum.

Осуківање (одсукивање), в. дав 16. Ocmbe, f. pl. der Dreyzace (der Fischer), drehen, retorsio, devolutio. tridens.

Осуквапи (одсукивати), кујем, у. Освиште, п. реr etiel бев Drepace, impf. abdrehen, retorqueo. manubrium tridentis.

Осурипи, им, v. pf. Vap fürten, coОсшипсати, ам (оспипнем ?), у. pf, lore pallido imbuo.

in Ulaun fieden, coquo in alumine, im Осупи, оспем, v. pf. auBeinancer fal. buo alumine.

len lassen (3. B. den Strumpf), dissipo.. hyp. 6. Остоја.

Осушисе, оспемсе, т. г. pf. 1) аив eina Ocmoja, m. Mannsname, nomen viri. ander rollen, dissipor. 2) befäet weto Острвиписе, имісе, т. r. pf. ein 2ав den, conseri : zu fressen bekommen (von Hunden), ca „Осусе небо звездама, daver pancisci.

А равно оље овцата

останак.

senesco.

Осно,

[ocr errors]

1

[ocr errors]

нем,

Осушити, им, т. pf. troёnet, sicco. Опјеснити, имт, т. pf. (Ерц.) Enapp Осушитисе, имce, v. r. pf. persorren, machen, facio angustum. austrocknen, siccor.

Оптимање, п. бав 23egnehmen, Sntrei, Omalla, f. das Grummet, foenum chor. Ben, ademtio. dum,

Оптимарили, им, v.

pf. striegeln, stria Опакање, п. бав 26gieben - (0a8 23eine), gili rado. deductio, derivatio.

Оптимами, ам (и опимљем), v, impi . Опәкати, ачем, ғ. impf. absieben (cen wegnehmen, adimo. Wein), derivo.

Олимписе, амсе (и оптимљемсе), үг Опале, vide oдaпiле.

r. impf. 1) sich frey machen, eximor Отаљапи, ам, т. pf. gut auführeit, liberor. 2) OKO wma, fich reißen (um bene perficio, viaco.

etwas), raptim emo, diripio. Отанчаппи, ам, v. pf. Süni merten, ex Онпсати, ам (опипшемі ?), vide 04 tenuor.

стипсати. Omaњипи, им, т. pf. Bünt maфeit, Oпирање, р. Бар бmijen , abstersio. extenuo.

Опирати, рем, v. impf. абwifфеn, abs4 Опац, оца, m, Ber gater, pater.

tergo. Оліворање, р. 1) бав Беffnen, apertiо. Опиратисе, ремce, v. г. impf. fіф аб. 2) das Potieren, politio.

wischen, abstergor. Отворапи, ам, у. impf. a) aufmaфen, Omiрач, ш, сав баnitu, mantile, manaperio. 2) polieren, polio.

tella, mappa. Избирач нађе опирач Опіверипи, им, тpf. ) aufmaфet, (кад се који жени).

aperio. 2) роlіеrеn, polio, 3.3. пушку, Опискивање, п. 1) Ваз 23egriiсtеn, reсребрно што и т. д.

motio (per pressionem). 2) das Losstos Отврднути,

v. pf. hart werden, pfen, apertura per remotionem, induresco.

Опискивати, кујем, у. impf. а) бita Опіврсонсе, зесе, т. г. pf, ft Yüfen, wegdrücken, removeo (urgendo), s. B. ѕоlvі: опирала му се крв на нос (или wahy. 2) losstopfen, aperio per remo. из носа).

tionem. Опе ! Зuruf anв Рfеrѕ, ит 48 31 ent: . Описківатисе, кујемсе, у. г. impf. н. ferien, vox abigentis equum.

п. у свијем, іn tie weite Belt birаив Опиёгнути , нем , v. pf, firectet , au8. sich werfen. gieben, extendo.

Отиснути, нем, y, pf. 1) bin megbrӣ. Опіёгнутисе, немсе, т. г. pf, jih bin= cen, removeo. 2) aufftopfen, aperio. strecken, extendor.

Описнулисе, немсе, v. г. р. у свијент, Олежали , ам, у. p. 1) јфwer wеrven, sich in die weite Welt hinein werfen, abeo gravis fio. 2). 1dwerfällig werden, gra

inter homines ignotos. vis fio,

Описіли (опіли), олтидем, опишао Oméзање, п. бав Див;ieben, Дивіttеѕ (говорисе у брзом изговору ошао đen, extensio.

и очао), v. pf. fоrtgej en, abeo. Ошіёзали, ежем, т. impf. аив firecten, Опицање, п. vіdе опјецање. extenso.

Опицами, ичем, vidе опјецати. Oméзаписе, ежемсе, т. г. impf. (1)

r. impf. fich Omjerane, u. (Epu.) 1) das Aufschwels dahinstrecken, extensor.

len, intumescentia. 2) das Ablaufen, (пелити, им, у. pf. talben, ein Rals desluxus. werfen, pario (vitulum).

Omjeцали, опјечем, v. impf. (Ерц.) Omeлитисе, имсе,

v. r. pf. Balben, 2) anlaufen, aufschweden, intumesco. pario.1

2) ablaufen, defluo. Операти, ам, (Рес. и Срем.) vide o- Опiказати, ажем, v. pf. antworten, Керами.

entgegnen, respondeo. Отёсати, ешем , v. pf. behagen, dо. Отказнівање, о, бав 2ntworten, responlo, dedolo, exascio.

satio. Отеснити, им, (Рес, и Срем.) vide Отказивали, зујем, v. impf. antwor, опијеснини.

ten, responso. Омёти, отмем, т. pf. перmеn, weg.

Откaлe, rіdе одакле. nehmen, capio, rapio.

Откапи, очем, у. pf, fertig mebet, Отёписе, опмемсе, 7. г. pf. рф bes pertexo. freyen, liberor.

Опiкiвање, п. а) рав golfmiepen, deOmеки, ечем, т. pf. anaufen, auf= fractio , solutio. 2) das Dängein (der

Ichweden, intumesco, 2) eblaufen, der Sense), cụm quis tundendo acuit (fale curro, minuor.

cem foenariam). Omешчаши, ам, vide опежати. Отківали, ам, т. impf. 1) To8fbmies

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

den, recndo i. e. cudendo defringo, sol

vo. 2) Kocy, dängeln, tundendo acuo. Откидак, тка, m. ein abgeriffenes

Stüc, particula defracta, decerpta. Откидање, т. дав доrеipen, dеrеptіо. Откидати, ам, Ү. impf. abreige, de

ripio. Откинути, нем, v. pf. apreigen, de

тiрio : опікинула се лађа. Оклапање, п. і бав дьтесtеn, detectio,

2) das Aufsperren, reclusio. Откладали, ам,"y. impf. 1) absectet,

den Dedel abnehmen, detego. 2) auf

fperren, aufschließen, recludo, pando, Отклами, кољем, v. pf. abbreфen (am

Preife), detraho : једва сам пacјим зубима отклао. Опікле, vidе одакле, Опікліпити, им, v, pf. 1) absecten,

detego. 2) aufmachen , recludo, Откључавање, р. дав 2uffwliepen, re

clusio. Откључаващи , ам, v. impf. 1 auffwlies Откъучапии, ам, у. pf. I Ben, re

cludo. Отковати, кујем, v. pf. 1) Io&f mies

den, recudo, demo. 2) Kocy, abdäns

geln, tundendo exaçuo. Откопавање , n. дав 216graben, sublar

tio (fodiendo). Отколівати, ам, т. impf.1 абgraben, Окспан, ам, v. pf,

ļ tollo fodiendo. Откос, m. Bas Braв, wеlсфев mit ei= nem Sensenstreiche abgemäht wird, quod uno falcis foenariae ictu demeti. tur: покисли откоси; покисло сије.

но у откосitуга. Олікосипи , им, т. pf. абmüben, deme

to, deseco, Опкрівање, п. 2) рав, 2брефеn (бев

Hauses), detectio. 2) das Enthüllen, nudatio,

detectio. Открrівали, ам, у. pf. абSefen, ente.

cken, enthüllen, detego, retego. Открити, ријем, v. pf. abbeiten, ent.

decken, enthüllen, detego, retego. Откуд, Omkyn, in der Loskauf, die Auslösung,

redemtio : „Ofен ли ме пуспиті на опікупе ? Олікупипи, им", v. pf. ІовBaufen, re

dimo. Опікупљивање, т. дав goeEaufen, 2Див.

lösen, redemtio. Опікупљівати, љујем, т. impf. Іова

kaufen, redimo. Опле, vidе опале. Qмица , f. Der Räoфenrаць, raptus

puellac. у Србији и данашњи дан оптимају ћевојке. Млада момчад

врло радо иду уопі мицу, и чес. піо нуде један другога: „Ајде море да ми отимемо ту, или ону, ђевојку.” у отмицу се иде оружјем какого, на војску. Кашпо отмичари добребају ћевојку код споке или кад пође на воду, па је увале и одведу; а като ударе на кућу ноћу (као ајдуци), па обију куку и свежу ћевојачкога оца и браћу, док нађу њевојку и одведу. Канго, се побију Бевојачка браћа и роfқатци с отмиҷарима и буде меса доста ; као што је у Јадру (у селу Клупцима) 18o5те године погинуо ћевојчин брал и један омичар; и ќевојку опені нијесу могли опепти. Зато ОТІМІлчари не смију ласно да ударе на кућу, ђе знаду да има млого рода у ћевојке, а особито ђе је село сложно: зашто и сељации, како стану пушке пупцами и учини се буна, сrіоrіадне сваки своју пуціку па прчи у помоћ. Свему је селу срамота, кад се из села отме ђевојка, а отмичарима још већа, кад се врате јалови. Кад отмичари докопају ћевојку у руке, онда је већ не ќе оставити, макар сви изгинули; ако ли се ћевојка стане заmieзaти и не ће да иде, онда је вуку за косе, идеру тапом као вола у купусу. Отмічари не смију ићи с ђевојком момачкој кући: -зашпо пођу кашто сељаци, с родом ђевојачким , за њима у пожеру; него је одведу у шуму, и памо је вјенчају у каквој колиби (тударској или пастирској), илir ће око буквiiћа. Поп мора вјенчати, ако му со и не ће: зашто оће да га бију. Кад дође побера у село, онда овии, опкул су опімичари, изиђу преда њи лијепим начином и граде мир. Ако се тако помире, добро ; ако ли род љевојачки оде кадији на птужбу, онда морају доћи и отмичари с февојком. Кад угледа мати ћевојку на мешћемн, а она се слане бусаи рукама у преи, и јаукати : , „Куку мене! ево роба мога.” Кад се почну судни, кадија најприје пипа ћевојку: Или је сила, или драга воља ? Ако рече ћевојка, да је сила, и да она не ће с оним модком живљели ни данас ни сјутра, макар је сву исјекли на команде, онда зло по оптичаре: морају лежапи у ансу и плаћани гдобу. Ако ли ћевојка рече (као што понајвише бива): „Није сила,

Beke

драга воља: ja-fу за њим и у гору и у воду, онда ошмичари даду, што

Откуда, } mober ? unde ?

:

2

ten,

[ocr errors]

f

2

го, кадији, па се помире с ћевојач. Отпађивати, љујем, v. impf. abf%dia ким родом, и одведу ћевојку кући madien , defectorem reddo, seduco. эле чине свадбу.

Оплађивалисе, ђујемсе, v, г. impf. Највише се догоди пе оптимају abfällig werden, abfallen, deficio, seђевојке, кад момак запроси Бевојку ducor, па му је не даду; а кашто је и не пипарати, ам, v. pf. abtrennen, wедпросе (кад знаду да је нв. ће дади), trennen, solyo, separo. него управо отиду и омму, амб Оппасапин, ашем, у. pf. To'gürten, мак је није ни виђео. Бевојке отин discingo. мају понајвише момчад, која не. Оппасівање, п, бав есgürten, discipмају родитеља, или ако и имају, а ctio ,,solutio. они и не слушају, него се скићу Отпасівалін, сујем, у. impf. Іов gür? којекуда; а за поштена момка и

solvo. од полипена рода слабо fіе кад о Олпасти, аднем, v. pf. wеgfallen, deмен ђевојку, нити ће пакови по cido. мак отићи у опмницу.

Опашпіање, п. Сав 2bfeften, 266йг Црни је Ђорђије био забранио о ßen durch Fasten, cum quis jejunio luit, мимгапи ћевојке: издао је запови jejunio redimit. јесіп, да ће свакога момка, за ког Отпашталии, ам, v. impf. abfa tet, опму ћевојку, погубни ; попа, ко durch Faften abtüfen, jejunio redi ји вјенча опепту ћевојку, обријали Оліёватье , p. (Рес. и Срем.) vide o(растопипи); кума, ђевера и спа пијевање. рог, свата шибати; а оспалим оп Операпи, ам, (Рес. и Срем. ) vide мичарима сваком по 50 бапнина у опијевали. дарити,

Отпевали, ам, (Рес, и Срем. ) vide Оптичар, m. Sеr ORövdenräuber, rap оппјевали. tоr рuеllae. cf. опімица.

Отпечалили, им, у. pf. entfiegeln, deОдболиписе, лисе, т. r, pf. ait еtmав mo sigoum, resigno. herabhangen, dependeo,

Оліпечаћавање, в. да& &ntfiegeln , siОптоварити, им , v. pf. абlase, demo. gilli demtio. Omorч (оптоич), I lo eben , kurz vors Олимечаћавати, ам , v. impf. entsiegeln, Ошоичке (отоичке, bеr, paulo ante. resigno, demo sigillum. Omók, m. die Geichwulst, tumor. Опинијање , п. 1) дав 16trintеnt, delibаOmoka, f. ein Seitenarm eines Stro: tio. 8) das 26trinken, pensatio per po· mes, der sich wieder mit demselben ver: tum. einigt, und dadurch eine Jusel bildet, Oranvíjamı, am, v. impf. 1) abtrinken, cornu fluminis circumfluum.

delibo bibendo. 2) abtrinken, penso biОполе, vide omaле.

bendo, Опиоииписе, писе, v. г. pf. н. п. - сни- Оппијевање, п. (Ерц.) ) бав $ntge= jer, fchmelzen, liquefio.

gensingen, ivenn einer früher gesungen, Отоплитисе, лисе, у. r. pf. Vau wers responsatio cantauti. 2) Das Abfingen, den, tepesco.

die Auslösung durch Gefang, liberatio Отдчити , им, v. pf. 1) аbѕieben (беп

per cantum. 2Bein), derivo (vinum). 2) н. п. сјеки. Отпијевати, ам, v. impf. (Ерц.) 2) коpy, mit dem Webfteine abschleifen, co Me, einem, der angesungen, entgegens

fingen, respondeo cantanti, excipio canОтпадање , п. ) бав 26falen, delap tantem. 2) umo, absingen, cantu lucror sus. 2) das Abfallen, defectio.

(wie Orpheus feine Eurydice). Оппадали, ам, т. impf. 1) абfallen, Опињање, п. Зав vsfфnaden, ѕоlutiо.

decido. 2) fig. abfallen, deficio. Оппињати, њем, v. impf. Товfфnalen, Опадити , им, v. pf. abfälig тафен, solvo.

facio ut quis deficiat, ut non sit dicto Omahpâine, n. das Aufthun (der Thüre, audiens.

durch Hinwegräumung des davor Geo Отпадинсе, имее, т. г. pf. abtrüns stellten), apertio. 2) das Entschuldigen nig werden, deficio.

auf einen andern, excusatio in alium. Опіпаднік, m. See 215fälige, abtrinui. Олпирали, рем, т. impf. врата, bie ge, defector, apostata.

Shüt aufthun, aperio. Отпадница, f. Vie 26tränniae, defectrix: Оппиратисе, pevice, v. r. impf. на ко: „Врал” се натраг, Божја отпаднице--- ra, sich auf einen entschuldigen, crimen Отпађивање, n. Ba8 26trunnigmay еп, rejicio in alium.

Die Berführung, seductio. 2) Рее 26. Оийрин, им, т. pf. fi) даурп та» fall, defectio,

феn, abscedo (claш үel pulsus).

te acuo.

А

« PreviousContinue »