Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

nato :

сний ,

Плёвити, им, (Peo. и Срем.) vide піоку, ушију у глави), в ijt in Rena плијевити.

ge pa, abundfat, cf. Пљева. Ілевље, п. варош у Ерцеговини. Плијенипти, им, v. impf. (Ерц.) plü Ілеме, мена, и. Веr Stan: m, stirps , dern , praedor. prosapia.

ІІлијењење, п. (Ерц.) Зав plüntern, Племенип, па, то, воn gutеm еtатті, praedatio.

guter Herkunft, adelig, nobili loco Injecan, chi, f. (&p4.) der Schimmel, natus.

mucor, situs. Iaemuk, m. von guter Familie, nobili Ilancka, f. die Bachsteize, motacilla. genere natus.

Плипак (comp. плићй), нікa, кo, feit, Плен, т. (Рес. и Срем.) vide плијен. tenuis, non altus, non profundas. Плениппи , им , (Рес. и Срем.) vide пли- Пличина, f. Die Geihtigteit, vadositas, јеними.

tenuitas. Длењење , п. (Рес и Срем.) vide пли- Пловипи, нм, v. impf. 1) јфwimmen

јењење. Плесан, f. (Рес. и Срем.) vide „Плови, плови мој зелени венче — плијесан.

2) schwimmen machen, facio ut natet, Плёсмо, п.,

3. B. das Pferd über einen Fluß. Ілести, епіем, т. impf, 1) fleten, Пловка, f. vіdе пашка (у крајини Неplecto. 2) striden, plecto , texo.

готинској). Плепеница , f. 1) eiii geflофteuer 3opf.. Пловљење, п. бq8 Сфwimmen, nаtаtiо. aexi capilli. 2) eine Slete pon Seot, Пловче, чепа, р. vіdе наче (чета). craticula panis,

Пловчи, чја, чје, vide пачји. Плепење, р. 1) дав $lekte, nexio. Плдсан, сна, но, platt, abgeplattet,

2) das Stricken, textio. 3) die Stri compressus, planus.

terei , pas Ctritseug, rеs reticularia. Плоска, f. eine platte Slafфе (чуптура), Iratmeg, m. das Flechtwerk , crates. vas ligneum vinarium planum. Плепивача, f. Der Strikeutei, thеса плоснабі, па, mo, vide плосан. reticularia,

Плосніна, f. Die abplattung, planities. Плетиво, п. бав ©tri@gаrn, fila ser- Плосноглав, Ш. Оer plattЁopf, home vientia texendo.

capitis plani. Плетикоса , m. пјевасе у пјесмама и плоп, m. Оer Заип, ѕереѕ. приповиједа некакав арамбанаПле- Плолић, f. dim. р. плот. м икоса Павле.

ІІлоча, f. 1) eine Platte, lamina. 2) коњ• Плетикошарица , m. See Worbileter, cha, vidе пошковица.

Korbmacher, corbarius , sportarius : Ilonayuja*, m. der Schmaroßer (besons мајстор плетикошарица.

Ders von Rauchtabak, Brannte wein), Haemâna, f. die Striderin, textrix a parasitus contemtissimus. citaria

Плочица, f. dim. . плоҷа. Плетика игла, f. Sit Ctrinasel, acus IIлошчица , f. dim. 9. плоска. reticularia.

Плуг, m. per plug, aratrum. Taemke, f. pl. Intriguen, artes. Плужење, п. бав фаltеп бев ридев, Hлетњица, f. дрво, као уска дашчи sustentio stivae.

ца, шпо споји кроз крпеле (код Плужиши, им, т. impf. Ben plug ba. плуга и код кола волујскије).

ten, sustineo stivam.' Плећап, па , шо , breii jultеrіg, hu- Плундре , f. pl.. (oie Puper bojen) bie meris latis.

deutschen geknöpften Hosen, im Gc= Teke, n. das Schulterblatt, scapula. gensaße der ungrischen, serbischen mit Prehn, f. pl. die Schultern, humeri cf. Riemen, braccae germanicae, • плеће.

Ilyma, f. der Kort, das Pantoffelholfe Ilaekka, f. der Schinken, perna.

cortex subereus. Пливање, п. дав еф miттеп, nаtаtiо. Пљачка, f. (у Србији и у Босни, осоПлівали, ам, v. impf. ft) wimmen, nato. био од године, 1804) vide плијен. Inneau, m. der Schwimmer, natator, Пљачкање, п. vіdе плијењење. Пливачица, f. Die ефwimmerin, nata-. Пљачкапи, ам, vidе плијеңии. trix.

Пљачкација*, m. Ber Reutemaфee, Pluna Плијевиши, им, v. impf. (Ерц.) jätеп, derer, praedator, runco.

Пљева, f. (Ерц.) бie &preu, glama : Плијевљење, р. (£рц.) дав зätet, run има као пљеве (н. п. рака у води, catio.

ушију у глави). Плијен, m. (Ерц.) 1) pie Beute, praeda. Пьесак, m. Ba8 platfфеn, sоnitus, s»

2) има као клијена (ч. п. рака у по nus plausus,

Пљескање, р. бав РІatfфеn, sanityə a један, по два, зи еіnет. 10) подо• quae, aut in aqua agitati.

бро, побоље, понајбоље, понајвиПљескапи, ам (и пљештем), v. impf. we, ziemlich, síc satis. 11) mit der

plätschern, agitare 'aquam, complodo 3eitmörterii : поставали, попјевац, Песнив, ва, вo, fwimmig, mucidus. pochhemn, ein wenig, paululum. 12) no Пљеснивитисе, имсе, т. г. impf. fфіm= што је брашно? wie theuer? quanti ? meln, mucesco.

то дванаесп пара. 13) поскидати, Пьеснуши, нем, у. pf. platfфеn, com побити, позаворажи, cine8 паф plodo.

dem andern, unum ex alio. 14) no Typ Пошпинце, н. п. ударити, mit ver ски, по Бечки, auf -, паф 24ct,

Fläche des Degens , secundum latitu more.. dinem (gladii).

nô, (die Hälfte) halb, dimidium: no BOІІљуванка, f. Bеr ереіфеlаuѕurf, e ла, per ba16e Sфв ; по њеба, по паре, jectamentum.

по бурета вина, по човека и пп. д. Пљување, р. бав Оренеп, ѕрutаtiо. Поајдучити, им, v. pf: sum Xauben pers Іљўваци, љујем, у. impf. ) fpepet, führen, facio esse latronem.

ѕрио. 2) кога, еіnеn аnjpepen, con- Поајдучилисе, имce, v. г. pf. ein paja spuo,

dul (Räuber) werden, fio. latro. Пљунутии, нем, т. pf. аизјpepen, ex- Поапсин, им, v. pf. паф вішапдеr veespuo.

haften, in carcerem conjicio unum ex Пљускање, п. 1) das Plätschern, aquae

alio. sonitus. 2) das' Sprißen, aspersio. lloapa, f. die Verheerung, depopulatio. Пљу скапти, ам, v. impf. ) plütfфеrn, Поарапи, дім, v. p. Berbeeren, depo.

sonitum edo (de aqua). 2) sprißen ,,a pulor. spergo.

Поарнаутити, им, v. pf. #um 2rnata Пљуҫкача, f. п, і, крушка, art päffе. ten niachen, reddo Albanum. riger Birnen, piri genus,

Поарна упциписе, имсе, т. г. pf, ein 2r. Пљуснупи, нем, v. pf. Finfфütten, cf naut werden, fio Albanus.' fundo, projicio (aquam e vase). Поарчити, им,

v. pf. aufzehren, abПљуцавица, f. (спи.):

sumo; babet поарчилище, ft aufseb: „Сипна риба пљуцавица

ren, cunsumsisse omnem pecuniam. q. d. Spegling, eine Benennung des loba game, n, das Einstecken in die Er. Fisches, in sofern man, wenn man ihn de, tixio (sigui). ißt. der Gräten wegen immer a u 8: IIo6ágamu, am, v. impf. in die Erde stea fpe y en inuß. piscis, quasi dicas, spu dén, igo, tаtіlіs оb ossa, quae manducans eji- Побацати, ам, т. pf. пад etnanser met. cere debet.

fen, jacio unum ex alio. Пљуцање, п. dim. р. пљување, Побацивање, р. 1) дав Begwerfen, abпљуцаши, ам, dim. v. itљувати. jectio. 2) das Verwerfen, das Mißges Пљуцкање, р. vіdе пљуцање.

bären (von Menschen und Thieren), Пљуцкани, ам, vide

пљуцаtіи.

das kommen um die Frucht, editio parПљўипі, т. (у Сријему, ну Бачкој) tus immaturi, abortio. vidе бршљан.

Побацивати, цујем, v. impf. 1) федес» Пљуштање, т. дав plütfфеrne Salen fen, abjicio. 3) um die Fruht kommen,

(des Regens), casus pluviae cum sonitu. verwerfen, mißgebären, abortire. Пљупцпатии, Шти; v. imрt. н. п. ки. Побацили, им, v. pf. 1) megwerfen, abji

ша, вода на успа, plütfeen (pom cio. 2) verwerfen, mißgebären, abortio. Regen), cum soñitu decido (de pluvia), No6àuumu, un, V. pf. zum Barcha mas affiuo,

djen, facio bassam. Пі, 2) um (bolen), отишао-по ћевој. Побашинписе, имce, Y, г. pf, Bafфа

ky, um das Mädchen, abiit ut addu werden, fio bassa. сеrеtѕ рuеllаm. 2) ударио га по гла. Побашка, абgefoncert, ѕераrаtіm. ви , auf Ben Ropf, па бет Жорfe,. Побеснении, ним, (Pec.) іvіdе побјещ. 3) познајем га по говору, паф беr Побеснити, им, (Срем.) њени. Вprафе, 6) како је по Бечу? wie Побећи, 'бегнем, (Рес. и Срем. ) vids ift's in Bien ? 5) послао по њему, побјећи. бие ibn, 6) по томе може живи. Побијање, п, 1) бав феrаб эringen tes пи сито година, бев Wegen, per hoc, Preises, imminutio prelii. 2) das Wies hoc non impedit : по мени можеш derauffchärfen des Mühlsteines, acutio чиниши што ми драго. 2) није ми lapidis molaris. 3) das Hineinschlagen, по по куди, паф Bunfфе, 8) по infixio. Божићу, паф Beignahten, post. од пo побијапти, ам, ү: impf. 1) деп фесів

[ocr errors]
[ocr errors]

berabfeßen, herabbringen, imminuo pre н. п. поболијева ме нешто глава, tium. 2) камен воденични, Ben Ruble thut mir von Zeit zu Zeit weh, dolet stein aufschlagen. 3) konbe, bineinschla. mihi caput subinde. gen, infigo:

Поболиписе (и поболеписе), имсе, Побиједипи, им, v. pt. (Ерц.) beftеgen, (Срем.) vidе побољелисе. vinco, cf. надвладати:

Побољелисе, лимсе, у. г. pf. (Ерц) „Амо јесам Турке поб’једио

erfranken, morbo corripi. „На нашему шанцу Делиграду - Поборавиши, им, v. рт. vergejfen, obliПобирати, ам, т. pf. "na cinanser Plau= viscor. ben, colligo.

Побости, бодем, v. pf. 1) bie Офfen Побиіскати, иштем, v. pf. кога, ei dazu bringen, daß sie streiten, boves

nem das Ungeziefer am Kopfe absuchen, incitare ad certamen. 2) zusammen ftos perquiro caput de pediculis.

Ben, cornu peto: побола говеда овце. Побйскатисе, иштемсе, т. r. pf. ji

3) in die Erde ftofen, pflanzen, figo unter einander die läuse absuchen, pur

bumi (барјак, копље). gare se invicem pediculis.

Побосписе, бохемсе, v, r. pf. 1) побоПобитанжитисе, имce, v. г. pf. ein лисе волови, babe figejtogen, cor

Lump werden, fio vagus, nebulo. nibus se invicem petierunt. 2) einander Побити, бијем, v. pf. 1) паd einanver todtstechen, trucidari invicem. tioten, mаctare. 2) цијену чему, беп Побочке, паd, Ber Beitg, a lаtеrе: узео Preis einer Sache herabbringen, immi лонац побочке. Buo pretium. 3) (у бачкој) камен во- Побралии, берем, т. pf, ablauben, qва денични, vidе посјећи воденицу. 4) pflücken, decerpo, lego. копље, einflagen, figo.

Побраптим, ш. 1) који се побрати у Побитисе, бијемсе, v, r, pf. fich schlas сну, ПІ. ј. кад ко у сну у каквот неgen, confligo.

вољи рече коме : да си ми по Б 0Псбјегнути, нем, vidе побјећи. гу бра п. 2) који се побрати на јаПобјеђивање, п. (Ерц.) дав Зеftеgent, ви у каквој невољи. 3) који се поvictio , devictio.

брати у цркви, и по највине чине Побјеђивали, ђујем, v. impf. (Ерц.) 6. жене и ђевојке: кад се разболи же. fiegen, viuco.

на или ђевојка, онда избере каквоПобјеснити, им, yidе побјешњеми. га момка и оде с њим намас{{Побјећи, бјегнем, v, pf, (Ерц.) lieben, ру, или цркви каквој, те јој мамо fugio, aufugio.

меппіне крст (чини ми се на глаПобјешњеми, бјесним, v. pf. (Ерц.) ву, па веже каквом марамом), и

tou, rasend werden, in Wuth gerathen, топ јој, или калуђер , очапин і мо'furore corripi.

литву; потом ако она оздрави , Побледети, дим, v. pf. (Рес.) bleich онда пога момка зове братом и побледиц, им, v. pf. (Срелі.) (werдеп, он њу сестром (мени се чини да Поблиједини, им, v. pf. (Ерц.) erbla: је по Бугарски обичај: зашпо сам -Поблијеђети, дим, v. pf. (Еруу )) реп, ја по први пупі виђео у Бијограду pallesco.

код Бугара). 4) cf. дружичало. 5) cf. Побљувати, љујем, т. pf. anfpepen једномјесечићи. 6) млоги се проз0*(durch Brechen), convomo.

ву побратими, а нијесу се побраПобљуватисе, љујемсе, т. г. pf. 1) (1) мили никако ; тако Србљин кад не durch Brechen bespenen, se convomere.

зна имена коме, а он га зовне: еј! 2) fich erbrechen, vomo.

побратиме ! Побожан, жна, но, frоmm, pius, sanctus. Какогођ што се човек у сну или T1060RHócm, f. die Frömmigkeit, pietas,

на јави побрати (осим цркве), паprobitas, sanctitas.

Ко се може и ІІ осини і н и поПобојаписе, јимсе, т. г. pf. fia fürma очи ми, а жена посес при шик ten, scheuen, timeo.

пoмa mi eри ти. Поболевање, р. (Рес, и Срем.) vidе по- побралимипи, им, vidе побратили. болијевање.

Побратимишнсе, имce, vide пoбрaПоболёвапн , ва , (Рес. и Срем.) vide илисе. поболијевали.

Побратимов, ва, во, фев побратим, Поболелисе, лимсе, (Pec.) vidе побо fratris adoptivi.

Побрапиимство, р. Bie Фобеаtіmfфаft, Поболијевање, р. (Ерц.) ба% ефmers fraternitas adoptiva.

zen. Wehthun von Zeit zu Zeit, dolor 106pamum, HM, v. pf. Kora , einen zum subinde rediens.

Bruder wählen, fratem appello aliquem. Поволшісваи, ва ме, т. г. impf. (Ерц.) Побрапитисе, имce, v. , pf, с кні,

Феписе.

numero.

m. cf. .

Жичало.

[ocr errors]

Wahlbruder mit jemand werden, fra. Lobecmi, ejem, v. pf. fahren, führen, ternitatem ineo cum aliquo.:

veho. Побрђе, п. (сп.) Ваз шебіеt еіnев @e. Повёсписе, едемсе, v. г. pf. јф паф" birges, regio adjacens monti:

einem richten, sequi aliquem. „Бурађ коси по побрѣу

Повечерапи, ам, v. pf. ein Eleinев Хађt. Побрками, ам, у. pf, permieren, con. mal einnehmen, coenam modicam sumo. fundo.

Повијање, п. 1) дав 28iteln, fascinatio. IIo6éramice, amce,v.r.pf. fid irren, erro. 2) das Winden, Heraufziehen (der Wols побро, в. hyp. . побратим.

Pé), advolutio nubium. Поброjиши, им, v. pf." абgählen, per- Повијатн, ам, т. impf, wideln, fascio.

Повијаписе, амсе, у.г. impf. fit fmieпобугариши, им, т. pf. 3m Oulgaria gen, se applicare.

machen, facio aliquem esse Bulgarum. Повикапи, ичем, v. pf. frepen, inПобугариптисе, имce, v, r, pf, ein Bui. clamo, exclamo. gar werden, fio Bulgarus.

Повилети, лим, y, pf. (Рес.) in 2$ut, Побусапци , ам , v. pf. mit Kafen bедеће, Повилипи, им, v. pf. (Срем.); gеrаthеr , ?

сеѕріtе corono ; baber побушавани, Повиљетя, лимі, v. pf. Ерц.) Ай Тигoген ипі побушавање.

agor (vim vilae nanciscor). Побушені понедељнић, дру

Повишак, пікa, m. Die 213inveIn зијата

mengéwidelt, fasciae: Aujeme y uoПовабити, им, v. pf. пафофеn, alli витку. cio ad sequendum.

Повипти, вијем, т. pf. дијеще, сiптi. Повадили, им, v. pf. a) bеrаиваектеп, deln (öfterr. fatsden), fascio, protraho, eximo. 3) (сп.) н. п. сабљу, Повиписе, вијемсе, у г. pf. . fiФ win» п. ј. извадити :

den, schlingen, emineo: „Ти повади моју брипку сабљу. „Повиласе бела лоза винова „Пак пашину сабљу повадио

„Повиосе по коњу дораптуПовалити, им, т. pf. 1) nieperwerfen,

„Ја сам ноћас чудан сан уснио, sterno. 2) beloben, collaudo.

Те се пови један прамен магле Повілиптисе, ймсе, у, т. pf. grовірип, Повјесамце, ш. dim. . повјесмо. Fide rühmen, glorior.

Повјесмо, р. (Ерц.) per Buno SIаф8. Поваљивање, р. Зав tieberetfen,stratio. fasciculus lini. Поважівати, љујем, v. impf. niepermer. Повладини, им, y pf. коме пипа, fen, sterno.

durch Betfall begünstigen, Porschub Повампириптисе, имce, v. т. pf. ein geben, aufmuntern, laudo, hortor.

Dampie werden, fio vampirus, (warum Tlobaahubaibe , a'. das Uufmuntern, horsollten wir Vampyr schreiben ?) cf. ey

tatio. кодлак.

Новлађівати, љујем, v, impf, aufmu• покатати, ам, у. pf. ergreifen, corripio. tern, hortor. Поваталінсе, амосе, т. т. pf. fignsПовлака, f. Die Capne, los lactis.

faffen (sum #olotani), ѕе apprehende- Повлачити, им, т. pf. 1) иmbеrѕiebent, re invicem.

herumschleppen, distraho. 2) ouă, bine Повезами, ежем, v. pf. 1) паф• cinans kehren, converto (oculos).

per binven, ligo alium ex alio, 2) гла- Повлашипти, им, v. pf. 8um 93аlафед

By, einbinden (den Kopf), illigo. machen, facio esse valachum. Повезаписе, ежемсе, т. г. pf. fit (oen Повлашиписе, имce, v. г. pf. ein Дая Kopf) einbinden, illigo caput.

lach werden, fio valachus. Пове зача, f. марама, или крпа, што Повлен, m. планина у Србији.

се жене повезују, дав Яopftйф, баирtѕ Повод, m. Pеr @trid аn ѕеm man bie tuch, vitta.

Beipferde führt, fanis capistri: Повезивање, n. Ba® Winbinsert bев Жо. „Два поведи јошпе у поводу pfes , vittatio capitis.

Поводац, воца ,

'm. vіdе повод. Повезнівати, зујем, т. impf. Ben Ropf Поводипи, им, т. impf. . im, Begriffe einbinden, vitto.

fenn zu führen, ducturus sum. Повезніваписе, зујемсе, т. г. impf. ft, Поводитисе, имce, v. r. impf, jih аufa einbinden, vittor.

machen zu folgen, accingor ad sequenПовелик, кa, кo, fo siemlik geop, sie

dum.

Поводљив , ва, вo, leibt ku bеmеgen Повесамце, т. dim. р. повесмо.

leicht nach andern zu richten, facilis ad Повесмо, р. (Реси Срем.) vidе повјесмо. sequendum. Повести, едем, v. pf, mitnehmen, mit. Повіђење, в. дав Дufbrеdyәп ит ѕu, Şüvə führen, mitbringen, adduco.

ren, oder zu folgen.

[ocr errors]
[ocr errors]

satis magnus.

scor.

Повој, m. Die Sinve (uni bas #ins 31 Поврсти, поврзем , v. pf. (Sen xopf ) wickeln), fascia.

umstricken, circumdo funiculuin ollae. Повбјница, f. части дар (ђетету ча- Површе, f. pl. (у Бачкој) као двије кри+ рапице, капу или кошуљу), што ве дашчице, што споје одозго на се шаље породиљи послије порођа. japny. ja, das Kindbettgeldent, donuin puer. Iloepke, a. das Gemüse, obsonium. perii.

Поврћи, вогнем, vidе поменути, Повољан, љна, но, miRommen; аn. Површипи, им, v. pf.. кога, einen une genehm, gratus.

ter sich bringen, ihn von oben drücken, Повр (у Ерц. поврг), обеr, super: повр. deprimo.

главе, йоer oen Xopf; повр брда, Повіки, учем, у. pf. i) fortgieben, mo. am Gipfel des Berges.

veo (trahendo). 2) ouu, hinkehren, con. Поворка, f. 1) cine Reibe sifфе ап зеі verto.

ner Schnür. 2) eine Reihe Menschen Tobykuce, yuemce, v. r. pf. fic geben, binter cinancet : читава поворка (љу gelindere Saitent aufziehen,' remittere. ди).

Iļorahane, n. 1) das Errathen, conjeПовражење, р. бас Иmfteiten (. 3. Бев. ctatio, divinatio. 2) das Treffen (mit der Topfes) um ihn aufzuhängen , circum

Flinte, dem Pinsel). collineatio , ex* dat funiculi, cajuѕ ope ollae, cibis pressio ad vivum. 3) das Zusmachen, plenae, suspenduntur in baculo

por Uccordiren, Bergleichen, pactio.. tanturque in campum messoribus.

Погађаши; ам, v. impf. 1) erratben, conTobpas, m. das Henteleisen an einem

jectura assequor. 2) treffen, ferio, ad Keisel, bacillus ferreus ex quo, per an. vivam exprimo. 3) vergleichen, pacio

sas applicito, suspenditur ahenum. Повразача,

f.

узица, што се поврази Погађаписе, амсе, у. г. impf. с ним; лонац, н. п. кад се у њему носи eins werden, es ausmachen, sich vergleis jeno y nobe, der Umbindestrid, funicu

chen, paciscor. lus circumligatus ollae suspendendae. Tlorahay, m. der Errather, conjector. Повразити, им, т. impf. (Ben Xopf) Ако није врач, а он је погађач. umstricken, circumdo funiculum ollae.

Пегазини , нм, у. pf. mit Süpen trеteni Повраптак, піка, ш. бав жеbrum , діс conculco. Rückrchr , reversio, reditus.

Поган, f, Ser - Unflat, stercus. Повратити, им, vi pf. 1) имееђrеп та. Поган, на, но, ипrein, pollutus, im

chen, facio ut quis redeat. 2) zurücftele purus. len, reddo, restituo.

Поганац, нца,, m. поганац га шинуо ! Повратилисе, имсе, т. г. pf. имее). Поганипи, им , v. impf. perunreinigen, revertor.

polluo.. Поврати, т. беr Xbеіnfаrn, lapace- Поганиписе, имce; т. r. impf. Wom #ini tum crispum Linn.

de, das sich besudelt, concacare se. Повраћање, р. 1) бав Зurii+ftеlеn, re- Погањење, п. Сав Зеrutreinigen, pol

stiiutio, 2) das Umkehren, reversio. lutio. Повраћапти, ам, v. impf. 1) umЁebren Погасипи, имі, v. pf. паф еіnаntеr аиві

machen, dazu bereden, facio ut quis re löschen, exstinguo aliud ex alio,

vertatur. 2) zurückstellen, reddo. Tora'ra, f. (ital. fogaccia?) ungesäuertes Певраћаписе, амce, v. г. inpf. иттер: Weizenbrot, panis non fermentatus. "ren, revertor.

Погачица, f. dim. 9. погача, Поврбај, cf. бердо.

Погибао, бли, f. Der Untergang, bie Be? Поврвети, ви, v. pf. (Рес.) dahinströs fahr des Untergangs, discrimen : ne Пові випти, ви, v. pf. Срем.) { men (in знам која му је погибао ? Поврвљепи, ви, v. pt. (Ерц.) Jenge зиПогинути, нем (погину и погибо), т.

faminentaufen), confluo, concurro. pf. uniergehen, fallen, intereo, Повргнути, нем, vidе поврћи. Поглавар, m., сав Обеrbацpt, capat, Повредили, им, (Рес. и Срем.), vide Ноглавица, f. duсtоr. повриједипи.

Погладити, йм, у. pf: ftесіф ёIn; deПовређивање, п. Зав Вieдeraufreigen mulceo.

(einer 2SunDe), renovatio vulneris, rе. Поглани, ам, vide погледајпи. volutio.

IIornea, m. 1) der Anblick, conspectus ; Повређиваци, фујем, т. impf. ( eine im Angesichte, in conspectu : Wunde) aufreißen, denuo aperio vol. „На погледу селу Невесињу — nus, revello, rumpo.

2) per Slid, aspectus : страшна поПовриједнон, им, у. pf. (Ерц.) cine гледа.

Wunde aufreißen, revello vulnus. Погледање, д. Ва себеп паф einem,

ren,

« PreviousContinue »