Page images
PDF
EPUB

2

consensus.

2

m. vide

etwas

зеза , свака трга мога,

Подувакање, р. фав 24nfaffer pot unten, пожаревац, вца, m. etаѕt in Serbien,

subterpretensio, vidе подуватање. am rechten Ufer der Morawa (verhungt: Подуваfапіи, ам, у. imрt. hot ціtеn das berühmte Passaromit). anfaffen, subterprelienso.

Пожаревачкі, кa, кo, paffaropiger. Подувирање, д. Вав реrаuftogen, sub. Пожаревчанин, човек из Пожаlevatio.

ревца. Подувирапти, рем, v. impf. boi untеn Пожарити, им, vidе запожарипти. berauf stoßen, sublevo.

Пожега, f. 1) tast in Gerpieп. 2) іt Подуврёти, рем, подувръо, (Рес, и Slavonien. Срем.) vidе подувријетіи.

пожерлица; f. vіdе погорелица. Поду вријепти, рем, подувръо, т. pf. Пожелели, лим, y, pf. (Рес.) bеgеtren,

(Ерц.) воп иаtеn bеrаuf ftopen, sub- Пояселилии, им, v. pf. (Срем.)} it, feb = levo,

Пожељети и ,лим, у. pf. (Eph.)] nen nach Подударање, р. Вав Иебеrеіngiттеп,

concupisco

Пожетпіні, жањемі, v. pf. - abjФneisen (@e. Подударатисе, амce, v.r, impr. Über treide), demeto. Подӱдаритисе, имсе, т. г. pf. ein. Пожећи, ежем, т. pf. 2) perbrennen,

kommen, convenit mihi cum aliquo de in Brano ftеden, incendo. 2) пожегла те: не може буд да нам се поду ме риба, Fat mir Turt perturfaht,

sitim movit. дари. Подужице, f. pl. Pleine Gфufbet, pe Пожешки, кa, кo, von Пожега. cuniola debita.

Пожешкиња, f. т.ј. шљива, вie gensbut Подунавац, вца, m. einer von поду: lige Zwetschke, woraus der Zwetschfens навље, circumistranus,

Branntwein gebrannt wird, pruПодунавка, f. eine pоп подунавље, cir num vulgare. cumdanubiana.

Поживени , вим, v. pf. (Рес.)] (in XПодунављанин, подунавац. Поживити , вимі, v. pf. Срем.) bе uno Подунавље, n. Das gano Tanqв per Op. Поживљепіг, вим, v.pf. (Ёрц. / Sriesen) nau, regio circumistrana.

verleben, transigo (leuiter) aevum. Подунавски, кa, кo, 3) роп подунав- Пожњепи, ем, vide пожепти.

se, circumistranus. 2) adv. nach Art Ilomýk, m. Presburg, Posonium. IloPer подунавци , more circumdanubia жўнату (нца), човек из Пож уна. По

жункиња, жена из Пожуна. Пож унПодўпирање, п. Фаѕ untеrtükеn, ful скі, кa, кo, von IIожун. suffultio.

Позабиіпи, бијемі, v. pf.
Подўпирали, рем, т. impf. unterftia A. По што је по ?
Beni, suffuleio.

Б. Позабипи н по (ein obfcünet Срав Подупирач, m. ) Теr untеritist, suful. von einein, der den Preis einer gekaufs tоr. 2) vidе подупорањ.

ten Sache nicht sagen will): Подуплата, f. vіdе попалата. Позаборавии, им, v. pf. eit menig per= Подуплашиши, им, vide пoплaпти gelsen, paululum obliviscor.

Позаборављапии, ам, v. pf. паф einan? Подушибрањ, рња , m. Sie Ctüse, ful den vergessen, obliviscor aliud ex alio.

Позаимгање, р. vіdе узаимање. Подўпрепти,

, рем, подупръо, (Рес. и Позаимапи, ам (и позаимљемі), vide Срем.), vidе подупријепін.

узаимати." Подупрежисе, ремсе подуппръосе Позајарипи, им, v. pf. „Оди снашо

(Pёс. и Срем.) vidе подупријешисе. да позајаримо: пириписка , памук Полупријенти, рем, подупръо, у. pf.

läßt die (Eph.) unterstüßen , suffülcio.

Anekdote den zin zarif den Haufirer Поду пријетисе, ремсе, подупръосе, zweideutig rufen, statt etwa: 041 Cha

v. r. pf. (Epy.) sich stüßen, innitor. шо да пазаримо: пириплика HoAyurje, n. Gabe um der Seele willen, мука (зелена ?) и свакога трга. quod datur pro animae salute

Позајмили, нм, vidе узајмніпіни. „Дадоше ми Шарца од подушја Позан, зна , но, fpät, tardus , Пођачинсе, имce, v. r. pf. ein etuvent Позна ђеца, готове сиропе.

werden, fio discipulus, scholasticus. Позбацати, ам, v. pf, nich, Der Xeibe Пожалити, им, v. pf.. besquern, fid hinabwerfen, dejicio aliud ex alio. teid feyn lassen, poenitet me.

Позвати, зовём, v. pf, tufen, cin! адеп, Пожар, m. per Baloprano, Hagrantia,

ardor silvae sponte aut forte fortuna IIoBeKubane, p. das Erelingen, soniincepsas,

tus, tinnitus,

norum.

tura,

ти І.

crum,

2

[ocr errors]
[ocr errors]

па.

serus:

Voco.

[ocr errors]

eilen,

fen,

wers

f, augm.by. појас.

Позвекивати, кујем, у, impf, erElin. Пойскапи, ишем, (у Сријему) ті» gen, persono:

dе побискапи. „Позвекују токе на Биласу

Пойскаписе, иштемсе, (у Сријему) 11034ep, m. die Flachssplittern, festucu уіdе побискатисе. lae lini.

Понети, пим, у. pf. (Pec.) Поздерна , f. eine Slack #fplitter, festu- Пойтипіи, им , v, pf. (Срем.); i in cula lini.

Покети, иптим, v. pf. (Ерц.)J&ile ft. Поздрав, m. Ber Brup, salus, salutatio.

Be'n, propero. Поздравипи, им, v. pf. grüfeit, begrüf• Појаапіп, jашем, у. pf. коњe, auffigen saluto.

(aufs Pferd), conscendero equos : Поздрављање. п. Вав @rufen, salu „Кад појашу вране коње, tatio.

„А припашу бришке сабље Поздрављати, ам, т. impf. Degrüffen, Појавиши, им, v. pf. пафlofen, anfüp. salutare.

ren (die Herde), duco gregem, praeee Поздравље, п. vіdе поздрав.

gregi: Позеленепи, ним, v. pf. (Рес.) grün „Мајка Мару иза горе звала: Позеленили, им, v. pf, (Срем.), Ајде Маро, и појави спадо Позелењели, ним, v. pf. (Ёрц ) деп, Појавилисе, имсе, v. r. pf. fich offens viresco.

baren, fich zeigen, appareo : nojabuПозёпсти, бу, v. pf. н, п. шљиве, ла се куга.

opacu, nach dec Reihe erfrieren, ge- lojaminmu , IM, v. pf. nach der Reihe lu perire.

zur Bürgschaft auffordern, facio esse Позивање, в. дав Winlaben, invitatio, sponsorem alium ex alio. vocatio ad coenam.

Појање, п. Вав біngen (in Bet Wire), Позивати, ам (и позивљем), т. impf. cantus (in ecclesia). einladen, voco ad coenam.

Ilojac, m. der Gürtel ; cingulum , zona. Nosaama , f, die Vergoldung, inauratio. Mojacacm, ma, mo, Gürtels, gestreift, Ilозлатии, им, т. pf, yergolsen, in lineam albam habens, auro', deauro.

Појасина, f. augm.. Позлаћивање, п. Вав 23ergolsen, in- Појасић, m. dim. auratio.

Појасица, f. појасаспа коза, еіnе gе. Позлаћнівати, ћујем, v. impf, pergo ftreifte Ziege, capella zonata. den, inauro.

Појаia, f. (по Ерц.) 4) Оer Gtal, stabuПознавање, р. 548 Rennen, cognitio. lum, 2) die Stammer, conclave : Познавати, најем, v. impf. Реппеп, „Да од њега бијел двор мирине, novi.

„И појата ђе Омербег спара Познан, ш. 2XannBnane , поmеn viгi. Појапи, појем, у. impf ) fingen (in Познана, f. Srацеплате, поmеn femi der Kirche), canto (in ecclesia). 2) vide

пjевали, али се врло ријетко чује, Познанак, m. Ser Betannte , notus, fa и по само у пјесмама , н. п. miliaris.

„Од погаче дупе плаче, Познаница, f. Sіе Зеtапnte, nota,

fe А од проје дупе поје mina familiaris.

Појами, јашем , vidе појаати, Познанство, п. біe Betanutfфаft; fа- Појац, појца , m. Bеr trеffliфе еänger miliaritas,

(in der Kirche), cantor egregius. Познати, ам, v. pf. Rennet, поssе, Појебати, бем, v. pf. confuluеrе unaa Познаписе, амсе, у.

pf. einander ten, ex alia., nen, familiares sumus.

Појебљив, ва, во, (obscoena yox) quae Позно, fpät, sero, tarde,

amat futui. Поздбати, бљем, v. pf. (8örner), aufПојевпинити, ни , v. pf. Woblfell met.

effen, comedo: позобале пице гро den, viliori pretio vendi. ђе, кокоши жито, коњи зоб; Појездити, им r. pf. (cm), aufitket „Сви су коњи зопцу позобали,

daherreiten, equos conscendisse: „А мој доро није ни пакнуо

„Појездише иљада сваімова Поигравање, п. бав 20uftangen, pupfen Појење, о. Рав Хrante, praebitio potus. vor Freude, exsultatio.

Појепспи, јебем, vidе појебалин. Поиграваши, ам, т. impf. pupfen , auf. појести, једем, v. pf. 1) vidе изјесtanzen, exulto, gestio.

MII. 2) ein wenig efsen, paululum man. Поиграли, ам, v. pf, ein menig tangen, duco. exsulto paululum.

Појефинипти, им, vidе појеннити. Ilosirpamuce, amce, v. r. pf. ein wenig llojuma, um, v. impf. tränken, praebco spielen, ludo paululum.

potum.

nae.

[ocr errors]
[ocr errors]

у.

per

re se.

ostenso.

Појуриши, им, pf. In die Flucht Tfoxiinemu , MH, V. pf. (Pec.) überlaus treiben, fugo , in fugam'ago.

Покипнпи, пи, v. pf. (Срем.); fеп, теПојупаpje , в. први дан по крсном Покіліљепи, пи, v. pf. (Ерц.) dundo

имену (други дан крсног имена), (лонац ипо млијеко) per imeite "Eag bев прсно име, dies Покиснути, немі, покиҫао (и покиsecuudus festus sancto familiari,

chyo), v. pf beregniet werden, pluvia Показати, ажем, v. pf. Beige, mou

humector. stro, ostendo.

Покладе, f. р. н. п, Бијеле, Mecңе, Показаписеј кажемсе, y., г. pf. fi Божипње , Пепрове , Госпођине, blicken lassen, sich zeigen, ostende Аранђелове и т. д. Оer Sag bor

Faste (die Fastnacht?), bacchanalia? Показивање, д. Вав зеіgеn, ostensio. Покладавање, п. дав покладе - Halten, Показивали, зујем, v. tipf. зеіgеt , actio bacchanalium.

Покладовати, дујем, v. impf. uns pf, Покајати, јем, v. pf. кога, или шпіо, Fastnacht halten, ayere bacchanalia.

einen rächen, ulcisci aliquem aut ali. ȚIÒKagubane, n. 1) das Verheugen, incliquid.

natio: 2) das Schenken, donatio. Покајатисе, јемсе, т. г. pf. Buffe Поклањапій, ам, v. impf. коме шно,

thun, bereuen, poenitentiani ago. schenken, dono, Покалдрмиши, им, т. ipf. pftаtеrn, Поклањаписе, амсе, т. г. impf, fi sterno (viam).

verbeugen, verneigen, incliuari. Покапати, пљем, v. pf. .) qnträufeln, Поклапање , о. Вав Зubeфen, opertus, beträufeln, stillatim conspergo, 2)bez

opertura. träufelt werden, conspergistillatim: Thokránamu, am, v. impf. zudecken, ope;

tio. покапала аљина крви. Покараши, амі, v. pf. 1) ein menig aцв:

Поклади, кољем, y, pf, 3gfammer

Ichlachten, macto unum ex alio. Tweiten, (аивgreinen), objurgare ali- поклатисе, кољемесе; v.r. pf. equa quantulum. 2) покарао га Бог, Bott баt ibn gejtraft, reprehendit illum Поклекнути, нем, v. pf. Riepertnien,

fen, rixor. deus. Покараптисе, амce, y, . pf. fid, аив. Поклепати, пљем, т. pf. н. п. сјекін

in gequa procumbo, fcheiten, rich zertragen, jurgio invicem se excipere,

ру, мошику, glübeno тaфen un

därfen , candefactum acuo. Покасати, ам, v. pf. ein menig traben, Поклецивање, іn. Bak tiebertnie, protolutim coepi incedere.

lapsio in genua. Покаскивање, а, дав 2Intrappen, in- Поклецивали, цујем, v. imрt. niepers cessus equie

Knien, procumbo in genua. Покаскивати, кујем, у. impf. аnfаnѕ : Поклизнути, немі , . v. pf.

gen u trappen, incipio inсеdere (de Поклизнутписе, немсе, т. г. pf ften, labi equo).

(loco lubrico). Покварипти, им, т. pf, bеrbеrbеn, bes Покликнути(говорисе и поклики),нем, chädigeni", corrumpo, depravo.

v. pf. ausrufen, kreisden , exclamo. оквасипти, ў. pf. benefen, hu. Поклон, т. і) бав шејфеnї, donum, mecto.

Поклону се у очи не гледа (покло: ДІркирање, р. бав Betlopfen (з. В. њеној се кобили у зубе не гледа). Dengeln der Sense), pulsatio.

2) dte Berbeugung, inclinatio : bana Покивагпи, ам, v. impf. н. п. косу, брапе, поклон имамо ; поздрав и

лі. ј. опкивали, betlopfen, pulso поклон; поклон до црне земље ; (compungo).

„Обрнисе, поклонисе, Покидати, ам, v. pf. 2) зеrreigen, dis „Поклон домаћину —

rumpo. 2) herabreißen, detraho. 3) ко Поклонити, им, v.pf, fфеntеn, dоnо. шару, вив niiten, expurgo (ejесtо ster- Поклонитисе, имсе, т. т. pf: jil gers core).

beugen, verneigen , inclinor Покидатисе, дамосе, y, r. pf. од смија, Поклоњање, п. vіdе поклањање.

vor Lachen bersten , 'rumpimur risu. Поклоњапи, ам, vide поклањали. Покилавии, имі, v. pf. пдф өer Xeibe Йоклоњаписе, амсе,

уіdе поклањаeinen Bruch (letbidhaden) berursachen, hernias concilio.

* Поклопац, пца, m. vіdе заклопац. Покилавишнсе, имосе, т. г. pf. наф поклопипи, им, v. pf. зноефеп, орегі

det Reihe Brüche bekommen, hernias Ilokaonumuce, umce, v. t. pf. fich mit şibi couciliare.

binducken, conquiuisca remitto menubra.

.

1 ausglej

и:NI ,

Інсе.

veo.

ctio.

Поклопница, f. (сл.) Per Detel, oper- Пократак, пка, ко,

RO, ziemlich kurz, culum :

breviusculus. „Од копља и градили носила, Пократипти, им, v. pf. türkеt mафеп,

А од шпища гробу поклопнице verkürzen, abkürzen, decurto. Покњишка , adv. mie eв іn Вифееn іft Покраћивање, п. бав 26türgen, decur(d. i. altslawisch), liugua librorum (ec talio. clesiasticorum).

Покраћивати, кујем, т. impf. абеürə Покавами, кујем, т. pf. 1) belopfen, fen, decurto, brevius reddo.

pulso, compuugo. 2) паф cinancer Покрёнупи, нем, т. pf. rüden, mot

ichmieden, cudo aliud ex alio. Покој, m, cie Rube, requies. Бог да покрепање, , Bas Bewegen, commoму души покој да!

tio. Покојнг, на, но, деr реrjtorbent, feli. Покретапи, рећем, v, impf. бешеgеп, ge, defunctus.

commoveo. Покондириписе, имсе, т. г. pf. Зефеr Покривање, д. Бав Ведеden, contewerden, fio poculum, in dem Sprüch

morte: Кад се пиква покондири, Покрівати, ам, у. impf. бебефеn, conwenn der Geringe ein Herr wird

tego. Покопати, ам, у. pf, 1) nach der Reis Ilokpribamuce, amce. V. f. impf. fica be begraben, composui omnes. a) nach bedecken, coptego caput. der Reihe ausgraberi, effodio unum Nokpribây, m. die Decke, Bettdecke, stra, ex alio : н. п. покопао сву репу, gulum. роткву. 3) ein menig graben, paulu- Покривача, f. пожава, што се поlum fodio.

крива њоме, еіnе kоgeneфe, straПокопица, f. бав 3 weite Beaбеп бев gulum rusticius.

Weinbergs i fossio vineae secunda. Покрижак, шка, m. (у Јадру) ein Set Покор, ш. 1) Der Cavel, gereфte Bots им деп Спасов дан, бай аbеr, пие würfe, opprobrium:

dem Volke bekannt, nicht im Stalender „Од Бога је велика гризота,

steht, dies festus circa ascensionem do. А од људи покор и срамота

mini. 3)ein Renf), per sum 23ormurfe gerel+t, Покрипи, ријем, у. pf. Depeten, con

оррrоbrium: мучи покоре један ! tego. Покоравање, п. Зав Иntermerfe, Иna Покритисе, ријемсе, т. г. pf. ftbе. terthänigs machen, subjectio.

decken, contego caput. Покоравами, ам, v. impf. gu Paaren Покров, m: Die gtimentedе, бав gei. treiben, unterwerfen, sub potestatem chentuch,

· pannus funebris. redigo.

Покровац (покровац), вуа, m. eine (ropa Покоран, рна, но, geforfаm, obedi, härene) 'Pferdedecke, stragulum ad opeens. Покорну главу сабља не си

riendum equum. jeчe (fo përt man ев, mit tem accuf.). Покрівчина, augm, . нокровац. Покоризмић, m. (bon quaresima ?) оно Покровчик, m. dim. . покровац. вријеме између васкрсенија и Бур- Покројили, им, v. pf. (&leiler) aufфnei ђева дне: колико има ове године den und machen, conficio vestem. покоризмића? кад Бурђевдан бу. Покрдиипи, им, v. pf. beргenger, де у очи васкрсенија, онда покориз. conspergo, aspergo. мића нема ни мало.

Покрпити, им, Ү. pf. fident, вераго. Покорити, им, v. pf. untеrреrfеn, sub resarcio. potestatem redigo.

Покрпилисе, имce, y, r, pf. fit su» Tokophocmi, f. die Unterwürfigkeit, der sammenflicken, resarciri. Gehorsam , obedientia.

Покрстиши, им, т. pf. gum $britten Покосити, им, v. pf. abmüben, demeto. madheu, Christianum reddo. Jokpaha, f. der Diebstahl, furtum. Покретиписе, исе, V. ro pf. ein Покрај, переn, längs, juxta : прође по Christ werden,

fio christianus. крај мене ; покрај воде и ш. д. Покршити, им, . pf. 8ufammеnpres Покрајац, ајца, m. Ranuname, по chen, confringo. men viri.

Покрштеник, m, vide покрштењак. Покрајина, f. (ст.) vidе крајна: Покрштеница, f. eine, pie jih taufen „Чадор пење Краљевићу Марко Іajfen, proselyta Christiana. „На Арапској љупој покрајини — Покршењак; ш. беr fіt bаt taufet Докраси, радем, т. pf. і даф бес lassen, proselytus Cleristianus.

Reibe fteblen, furor aliud ex alio. ) бе. Понудипін, им, v. pf, tapetit, vituрето. stehlen, alicui furor.

Попуњиписе, имce, Y, г. pt. Pea Ropf

coemo.

у.

0В,0 лико

1

вапи,

hängen lassen, demitto caput, auri: та обично избирају (зашто неки газ culas.

пају да с њега могу бити срећни, Покупипи, им, у. pf. : auffaminel, col, или несрећни, оне, цијеле године) и ligo , lego

зовну (прије Божића на неколика Покупиписе, имce, v. г. pf. jih su. дана), или држе једнога сваке го, faizimenziehen, contrahí.

дине. ilолажајник понесе рукавиПокуповани , пујем, v. pf. auffaufen, ци жита, па кад назове с врата

ристос се роди, онда после из Попурац, рца , т. „Оди снајпо сједи руке жипом по кући (а из куће ко

на покурца мога” (мјесто на по поспе њега, и одговори му: вайскровац), cf., позајарини.

пину роди); па онда скреше Покурјачили, им, v. pf. sum Bolfe бадњаке, п. ј. узме ватра, па manen, facio esse lupum. :

удара њиме у бадњаке ће горе (да Покурјачитисе, им се , pf. zum

скачу варнице) говорећи: оволиWolfe werden, fio hupus.

ко говеда,

коња, Пскуће, р. das Hausgeräth, supel, ов 0 лико коза, оволико овапскућство, n.j lex.

ца, оволико крм ака, оволи. Покуцавање, и. дав 21afфIagen, Slo. ко кошница, оволико среће и pten, pulsаtiо.

напре піка и т. д. потом разгрПокуцавали, ам, т. impf, anfфTagen, не пепео накрај огњишта и меліflopfen, pulsare.

не оңђе неколике паре, или укрупно Покуцати, ам, т. pf. .) обруче, Sie какав новац (како који може) ;ђеReife ein wenig fester anschlagen, pul

који донесе и повјесмо ме превјеsando firmo. 2) ein wenig klopfen, pula си преко врата. Кад га посаде ме so paululum.

сједе, онда га жене огрну губером Покуцкiвање, p. dim, p..покуцавање.

или поњавом : да им се вата дебео Покӯцкивати, кујем, dim. р. покуца

скоруп. ІІошто му даду те зало

жи нищо и напjеcе ракије, онда Пола , . f. Die Salfte, dimidium : пола опіиде својој кући, па дође опеп

мени, пола леби, бать mir, bаlb bir. послије ручка, не гa чaспе и поје Пола, f, hyp. . Полексија.

до мрака; доста лупа га оноје ,пе Полагано, fate, Jeniter, paulatim.

се и побљује (и кажу да је по добро). Полагање, п. 1) дав Зоrlegen (бев $ut: Кад већ пође кући, онда га дарују,

ters), praebitio (pabuli). 2) das Legen, п. J. даду му. , мараму, или наране, positio. 3) das Speisen mit einem einz или назувице, и колач. зiger göffel, uѕus communis unius . tan- Полажајников, ва, вo, Be8 цолажаjtum cochlearis ad manducandum. 4), ник, primi salutatoris. das Ablegen, Abfenken, propagatio.

Полажење, р. 1) Бав Зеfumen, vіѕіtаtіо, Полагали, лажем, т. інmpf. 1) niebet: salutatio domestica. 2) Ваз 21breife,

legen, ponere in terra. 2) den Viehe profectio. Sutter роrtеgеn, praebeo pabulum. 5) Полазак, ска m. die Abreise, profectio. лозу у винограду, еіnеn wеig аblе. Полазити, им, v. impf :) abreisen, gen, absenken, propago.

proficiscor. 2) kora, besuchen, inviso Полаган, ажем, v. pf. 1) ein menia (понајвише на божић).

lügen, mentior paululum. 2) nachlügen, IIo^azuuuce, umce, v r. impf. C KMM,

mentior post (secundum) aliquem. einander besuchen, salutari invicem. Полагатисе, лажемсе, т. г. impf. mit Полазник. т.. vіdе полажајник.

einem giffel effen, uno tantum coch. Полазников, ва , во, бев полазник leari manducant alius post alium.

salutatoris. Полагиватье, п. Фав афіїgen , men. Полако, vidе полагано.

dacium post (secundum) alium. Полакомитийсе, имсе, т. pf. на Полагирати, гујем, v. impf. паlügen, wmo, beftige Begierde nach etwas bez juvo mentientem: један лаже, други

kommen, habsüchtig werden, concupisco полагује.

(besondere nach Geld). Полажа, f. и. т. (im phur. nur f) беr Полёгапи, ежемо, (Рес. и Срем.) viNaslügner, adjutor mendacis : ca. dе полијегапи.

Полёдигінсе, исе, ч, г. pf gtattcifer Полажај, m: 23eihnachts befum, salata (eilig werden), glacior, fit glacies lu. tatio die natali Christi.

brica. Полажајник, m, Per erjite 8 efuфеr 3 поледица , f. фав 81atteiв, glacies Fu..

Weihnachten, qui primus ad aliquem brica. javisit die Datai christi. Полажајни- Полеђина, f. Bas Bütеntü (рот &ldi

[ocr errors]
[ocr errors]

у.

стала се лаза и полажа,

« PreviousContinue »