Page images
PDF
EPUB

geђорђеn, pareo cui, auscultог, 2) ein Посркати, срчем , v. pf. gangli aufə wenig horchen, auscultor.

schlürfen, absorbeo. Тослушатисе, амce, v. г. pf. 2) ein. Посрнути, нем, v. pf. Вав Зleidgei

ander Gehör geben, audiri in vicem : wicht verlieren, inclinor in alteram par„O'те браћо да се послушамо

tem, excido aequilibritate, acquilibrio : 2) Behör finden, si me audieut: ako посрнуо пијан. се ја послушам.

пёсро, m. vіdе посерко. Посљедак, інка, m. (Ерц )vidе поінже- Посрпање , п. Вав йоnfdу wаnten, има дак.

faden (eines Trunferien), tuitio. Посљедњи, ња, ње, (Ерц.) vide пош- - Посршапн, сркем, т. іmрr. anajbmans љедњи.

Rei, umfalein , tuд.
Посмрче, чета, п. дијепіе, које се ро- Посп. ш. pie sajte, jejunium.

ди послије очине смрти, беr Stad• Поспіав, m. vіdе tiлапно 1.

geborne, Spätling, postumus. Ilocmaba, 'f. das Futter (De8 Kleides), Пісня, на, но, н. п. дан , Sajtenz , је munimentum vestis, subsutura. junii.

посавици, имі, v. pf. 1) аљину, рав TIOCHÁK, m. der Foster, jejunator.

Klein fütter, munіо, 2) капу на глаПосница, f. Die Sajterin, jejupatrix. By, aufseßen, impono. 3) (den Zifah) Поснули, нем, v. pf. tіос, пос ја:

ресвет, sterno. 4) спіражу, еіnе zа. gen, dico noc noc, vitulum aut ag che wo aufstellen, excubias pono. num alliciens,

Постављање , п. 1) дав Suttern, subIlocomme, f. pl. Töchter nach der Reihe, sutio. 2) das Aufregen, impositio. 3)

filiae ex ordine, nullo interposito filio. das Decken, stratio. 4) das Unsiellen, Посілити, им, v, pf. 2) einjalken, sal Beordern einer Schildwache, 'positio ex

lio. 2) mit Salz bestreuen, salem ad cubiarum. spergo.

поставліарти, ам, . impf. 2) (telen, tioсoпції, обаца, m. pl. Güne, pie Teßen, pouo. ') (den Tisd) deden, stere nach einander, ohne durch Töchter une no mensam. 3), füttern, subsuo. 4) ftels terbrochen zu werden, zur Welt tom, len, aufstellen (eine Schildwache), pono men) blii ex ordine, quin filia inter excubias. venerit:

Постајање, п. Зав Entrieben, оrtus. „Роди мајка девете пособајца

Постајали, јем, v. iirpf. entiteben, Ilớcna, f. zerkleinte Eisenspänne, die eben aufkommen, existo.

auf nasse schwarz zu fårbende Stoffe Tocmajamın, mom, v. pf. ein wenig gestreut werden, stricturae ferri com stehen bleiben, cousisto paululum. minutae quae adsperguut ur pau- llocmajkubabe, n. das Stehenbleiben, nis nigro colore imbuendis.

coustitio. Доспівали, ам, v. pf. ein menig fфа. Поспіајкивати, кујем, v. impr. febet fen, paululum dormio.

bleiben, cousisto. Поспали, спитуто, т. pf. па, беr teibe - Послан, сна, но, н. п. лонац, ка

einschlafen, obdormiit alius cx alio. шика, јело, Sajten s, jejunii, Посрамипи, им, v. p. befфamen, pu- Поспіанан, нка, m. Der Beginn. Die dorem injicio.

©nttebung, origo: од постанка мога. Посрање, и, рав Єфeifen (perfective), постанупции, нем, vidе постапи.

cacatio. Не би с њим отишао ни на ІІоспање, 1. vіdе поспанак. посрање.

Поспіараптисе, амce, v. г. pf. Sorge Посрати, серем, v. pf. Бејфеіреп, con tragen, curam habeo.

ІІостап, f. оно, што у један пут узПосратисе, серемсе, т. г. pf, 1) fфеі. viy преда се копачи, или жетеоци, Ben, caco. ?) sich selbst verunreinigen, kaA page, die Reihe (bei der Ernte), tracconcacat seipsum infans.

tus agri demetendi: може се до мраПосрбити, им, у. pf. 3ит Cerben та на илићерати још једна послал ;

chen, serbisiren, berserben, reddo ser узели све у једну постап. bum, serbicum.

постати (говорисе и постанути), Посрбилисе, имce, v. г. pf. ein Cer анем, v. pf. беginnen, entitchen, orior. be werden, fio serbus.

Лостатній, m. који је накрај поспіаПосрбљавање , n. vіdе србљење. mu, der Sohnitter, der zunächit am Посрбљавати, ам, vide србин. nod) zu schneidenden Getreide chneiiety Посребрипи, им, т. pf. versilbern, ar ab ea parte, in qua nova restat messis. gento obduco.

Tocme, f. pl. vide nocm. Hocpea, mitten, durch , per medium постеља, ғ. бав Bett, lectus.

посред главе; посред сриједе. Послељица, f. dim. p. поспеља.

caco.

?

ү.

ren,

exareo.

Посилдан , дна, но, vide спіндив. Посуватисе, сучeмoее, уг. pf, і Поспійдеши, дим, (Pec.) vidе посши berausdrängen (haufenweise), erumpe. фети.

re catervatim. Іосіделінсе, димісе, (Pec.) vidе по- Посулипи*, им, v. impf. bergleiben, слиђемисе.

compono (cf. намирипи, поравнати); Посидии, им, (Срем.) vidе пости „То рекоше , па се посухніше kem.

Посуспеапи, анемо, v. pf. ) ingе. Послідилисе, имce, (Срем.) vidе по sammt müde werden, defatigari. 2) mus стићетисе.

de werden, fatigor (cf. cycmamu): Посп.ђеми, дим, (Ерц.) vidе засти „Он не поне што је Госустаођели.

Посути, спем, pf. 1) bestreuen, do Поспіђеписе, димсе, (Ерд.) vide зa spergo. 2) begießen, perfundo, aspergo. спиніђеписе.

Посуuiнiнсе, имce, Y. r. pf. Bertors Постинпи, им, v, impf. ) faften, jejuno.

Поспи, као пас од қоспи. 3) fajtena Поинаванити, им, т. pf. bövmen, funmäßig machen (z. B. den Topf, in dem do aut lacunari instruo. Fleisch gewesen, sorgfältig reinigen), Tomabhemin , Hum, v. pf. (Pec.), dunkel purgo, expurgo,

IlomaBhumI, IIM, V. pf. (Cpem.) werden Постишисе, имce, v. r. impf. (in Ser Попавњети, ним, v. p. (Ерц.)(voir bee Einjamfeit) fasten, jejuno.

Farbe), obfuscor. Ilocmoj6uha, f. der Geburtsort, locus Nomaja, f. die Verborgenheit, occul natalis , solum natale.

tum: Посправитисе, им се , r. pf. кад „Маче Марко ноже из потаје

курјак закоље овцу, или краву, оң- Поmаjаписе, јимосе, т. г. pf. ft vers да кажу пос правиласе, роп bergen, sich verstecken, abscondo. Wolfe gefressen werden, a lupo pereo. Homâjuís, ha, ho, heimlich, verborgen, Пострадали, ам, у. pf. Leiben, patior. tacitas, absconditus. Пострељали, ам, (Рес, и Срем.) yi. Потакнути, нем, у. pf. Barunter fte. dе tіоспријељати.

cken, subdo. Посиријељали, ам, v. pf. (Ерту.) пад Позапање, п. Вав &іnfеntеnt, Gintau»

der Reihe niederschießen, trajicio unum chen, immersatio. ex alio :

Потапати , амт, (и понапляем), v. impf, „Јера һу пн све поо

остријељатин eintauchen, immerso. „Вране коње и добре јунаке

Потапкати, ам, . pf. überitampfen, Tüchuyet, m. der Stratand der Mühle conculco, subculco.

bei zu hohen Wasser, constitio molae Iomancami ам (в потапшем), т. pf. ob aquae altitudinem nimian : ударио н. п. аманет, дав 21:1pertraute ab. поступ; сад је посптуп, не може läugnen, depositum abnego. cf. zarnaводеница да меље.

jamur. Доступање, и, б) дав Beben, erei. Лотворање, р. vіdе бијеђење.

ten, gressio. 2)' das Stilsteben der Jómeopami, am, vide 6njeAwnin. Mühle, constitio molae. 3) das Bers Tombopumu, um, vide ob njeAumi. fahren (gutеѕ еvеr bife mit einem), Потврдили, им, у. pf. 1) befestigen

ratio agendi cum aliquo (fr, procédé). firmo. 2) bestätigen, confirmo. Пост , паоница, f. Der Bektumen, pla- Потврђивање, в. Вав Веfеtіgеn, Bes ceuta prinuae itionis. Кад почне дије. stätigen, firmatio, confirmatio.

е ићи, онда умијесе погачу, па Поперѣівати, Бујем, v. impf. 1) беа скупе сву ћецу (која могу трчами) festigen, firmo. 2) bestätigen, confir. и момчал из куће, те је изломе ђеmеппу више главе, како које од- Поппега, f. (am 23agen) eine, meift cis ломи комад, а оно бјежи оданде ferne Stange von den Vorderräderi bis.

(да н оно дијете опако трчи). zu der Wage, perticae genus iu curru. Іоступали, ам, v. impf. 1) auftretеn Пошёгнути, нем, v. pf. 1) angieben,

geben, gradior. 2) stilltehen (von der traho. 2) einen Hieb führen, caedo.. Mühle), consisto. 3) C KIM, umgehen, 3) hervorziehen, protraho. 4) einen Zug verfahren, ago (bene aut małe) cum thun (aus der Flasche), tractum duco. aliquo.

Попезање, р. дав 3eben, ёфTeppen, Поступини, им, v. pf. ) gehen, gra tractus, voluťatio.

dior: 2) umgehen, verfahren, handeln Ilomesam, exem, v. impf. ziehen, schlépe ago cum aliquo, me gero erga

illum.

pen, traho. 3) tіl teben, consisto, impedior: по- Попезаписе, ежемсе, v. [r. impf, ft ҫтупила воденица.

idleppen, trahor, vagor,

[ocr errors]
[ocr errors]

mo.

2

men.

Попера , f. (Рес. и Срем.) vide покера. Покидање, п. Вав Иnterflagen eines Потерапи, ам, (Рес. и Срем. ) vide Being, supplantatio. локерапи.

Попікидати, ам, v, impf. кога, einem Тіотерапійсе; амсе, (Рес. и Срем.) vi ein Bein unterschlagen, supplanto quem. de notepamice.

Покинути, нем , v. pf. кога, еіnет Попернівање, и. (Ресь и Срем. ) vide 'ein Bein unterschlagen, supplanto. поберивање.

IIÓMkoB, m. das Beschlagen, firmatio, Поперавапи, рујем, (Рес. и Срем.) inductio ferri, munitio. vide пoбeриваши.

попкова,

f. das Hufeisen, solea ferrea., Поmеќн, ечем, v. pf. г) Taufen, curro, cf, плоча.

8ue 23ette laufen. 2) потекла кућа, Пошковапи, кујем, т. pf, befФlagen, es steht Wasser im Hause (vor Regen), munire. aqua intravit domum.

Попковита, f (dim. р. прпікова) eit Пспиљак, љқа, ш. бав фіntеrhaupt, kleineres Hufeisen, solea ferrea minor, sinciput.

Пошкоњак, т, ш. ј. вo, von Sen 6 big Потписје (Пописје), n. bie &egenд ит 8 Pflugodsen die zwei hinterften (110 4

die Theiß, das Theißgebiet, circumti. колима), bоvеѕ роѕtrеmi ad aratrum. biscana regio.

Попкопавање, о. Вав Иntergraben, sufПотискивање, п. Ваз 21nprängen, Drüs fossio. den, pressio.

Попкопавати, ам, у. impf. untergra Пописківати, кујем, т. impf. Brüten ben, suffodio, subruo. gegen etwas, premo, urgeo.

Попкопати, ам, y, pt. tergraбen, Потиснуни, нем, у. pf. drücken, ans şubruo.

bruceni , premo : Описни, поцінсни, Поткрадање, о. Рав 3eruntreven, inвоци ми корисни.

terversio. Попицање, п. 1) дав Иnterfteten, sub- Поткрадали, ам, v. impf. Veruntrенен, ditio. 2) das Durchlaufen, Durchftrös interverto, averto.

Попкрасти, адем, 7, pf. beruntrеист, Пспицатпи, ничем, v. impf. 1) unter interverto , averto.

et mав фіебели, subdo, н. п. под казан. Попкрапии, им, т. pf. Von unter 2) попиче кућа, ә8 Täuft 2Baffer pin= kürzer machen (einnehmen), brevius red, ein, inuudatur domus.

do ab ima parte. попјецање , п. (Ерц.) vide пoпица- Попкраћивање, п. Вав Веrtürgen port

unten aus, subbreviatio. Попјецати , пjече, (Ерц.) vide псии. Попкрабівали, Кујем, у. impf. son папії 2.

unten abkürzen, subbrevio. Потқа , f. поупка, поучица, Ser #ins Пошкрёсати, ешем, v. pf: pot unten trag. Einschlag, subtemen.

bebauen, subtercido. Попкадиши, им , v. pf. • untеrrацфеn, Попкресівање, п. дав Зеђauen 9010 subterfurnigo.

unten, subtercisio. Попкађивање, р. баѣ Иnterraифеt, sub. Подкресівати, сујем, у. impf. von terfuinațio.

unten behauen, subtercido. Попкађівати, ђујем, v: inpf. unter. Попкривање, п, дав Иnterftеden, subrauchen, subterfumo.

occultatio. Попказали , кажем, v. pf. beimlid аn. Попкривампи, ам, v. impf. unter еtmas geben, defero.

verstecken , occulto aliquid sub aliquid. Приказивање, и, дав Дngeben, dela- Поликрини , ријем, v. pf. uuter etwa8 tio.

verstecken, abscondo sub aliquid. Попказвівации, зујем, т. impf. angeбen, Попікрпити, имг, v. pf. кожу, einet defero.

Pelz an den nadten Stellen unkennbar Попкапак, пка, m. Sіе ғteinere untera mit wollenen Stüden unterfliden, kappe', mitra interior.

subsuo pellis parti vellere carenti laciПопкапҷиқ, m. dim. р. понкапак. niam vellere pleniorem, ita ut sutura non Пошкаши, почем, v. pf. eintragen, sub appareat. texo.

Попкрпљање, п. рag Иnternaben ber Потківање, р. 1) баз Cintragen, sub wollelosen Pelztheile niit wolligern, sub

textura. 2) das Beschlagen (des Pfers sutio laciniae vellereae magis. des, der Stiefeln), firmatio, inductio lomkpanamı, am, v. impf. unternähen, ferri.

subsuo. cf. покрпитн. Попківати, ам, v. impf. 1) einfФІagen, Попкувавaњe, n. vіdе подмјешивање.

subtexo. 2) bichlagen, firmo, obduco lomkybábami, am, vide 104Mjews ferro.

ње 2.

[ocr errors]

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Потпала, f. Pols sum Interbeiten, Wiens

Пропкувати, ам, vidе подмијесиши. Помпасівали, сујем, т. impf, untеrе Попкупити, им, y, pf. beiteфen, et gürten, succingo. kaufelli, corrumpo.

Пошпасти, аднем, v. pf. unter еtmав. Потпкупилии, им, v. pf, untеn wеgғlай. fallen, subjaceo, subjicior, succumbo? ben, subterlegó.

попала Србија под Турке. Попкупљање, о. Рав 21uffammeln , sub. Пошпећине, печеce, v. г. pf. bоп ипа terlectio.

ten gebaden werden, subtercoquor (de Поткупљати, ам, т. impf, untеn meg pane).

Plauben, colligo sub (arbore poma). Поппирівање, п. За 2nblafen pon un4 Поликупљівање, и, дав 8efteфen, cor ten, (igais) sufflatio. ruptio.

Поппиркваши, рујем , v. impf. anlafen, Толк упљівати, љујем, v. impf, befte sufflо. chell, corrunpo.

Поппирити, им, v. pf. аnblafen, sufflо. Портмоо, мола, ло, 1 verbuntelt, ob- Попис , m, bie Interfibrift, subscriptio. Поммуо, мула, ло, ѕсurаtuѕ. Потписапи, ишем, v. pf. unterfфесія Поток, m. iy See Ba), гivus. 2) кућа, bet, subscribo.

село у поціоку, im еngеn hаl ѕwі. Поппісанисе, ишемсе, т. г. pf. ип» fchen givei Bergen, convalliś.

schreiben, fic unterschreiben, subscrip Потом (по пом), betna , posthaec.

bo, subscribo nomen. Попи, нуши, нем, v. pf. untergeben, Потписивање, п, дав Иnterfreiben , mergi.

subscriptio. Попоњй, ња, ње, пафberig, Sarauffol. Потписівати, сујем, т. impf. unter gend, insequens :

schreiben, subscribo. „Прва вјеро, потоња невјеро Потписиваписе, сујеме , y. г, impf. Ilomon, m. 1) die Ueberschwemmung. sich unterschreiben, subscribo nomen.

inundatio: 2) die Sündflut, diluvium. Потплата ,f. бав Sutter (k. 3. ат рем» Попопипіи, им, y, pf. i) herfenfett, de), munimentum indusli. impergo. 2) еіntайфеп, mergo (план. Полиплатипи, им, v. pf. 1) (говорисе и но, чоу).

подуплатии) 'füttern, munio. 2) be: Потопишисе, имосе, т. г. pf. Цnter fabien, erkaufen (zu eiņeç Sohlechtig, gehen (im Wasser), mergi.

Feit), emo. Поточањак, њка, m. hyp. 6. поток. Попплаћівање, п. 1) за Süttern, muПопочар, т. н. п. рак , аив бет Заф, nitio. 2) das Erkaufen, emtio. e rivo.

Попиплаћівати, ћујем , v. impf. 1) futs Понпочара, f. п. ј. воденица, cine xйба tern, munio, subtermunio. 2) erkaus Te am Bache, mola in rivo.

fen, pecunia subomo, Пдпочић, m. dim. p. помоћ.

Попплећавање, р, бав Феfеtіgеn bев Помпадање, п. дав Salen uinter еtmав, Saumfattels um die Vorderfüsse des das Unterliegen, succubitio (), sub Pferdes, subligatio clitellarum. jectio.

Попплећавали, ам, v. impf. п. і, ко Пдпопадали, ам, т. impf. unter еtmав Ha, den Saumsattel um die Vorder: Fallen, unterliegen, succumbo.

füße des Pferdes befestigen, sublig? Поімпазими, им, v. pf. beimli беру. clitellas. achten, observare in occulto.

Попплеђапи, ам, y, pf, п. і коња,

den Saumjattel um die Vorderfüsse deb span, lignum subjęctitium igni exci. Pferdes befestigen, adligo clitellas. tando.

Поппомагање, й. Фав Иntertüвен, ѕusNominamy, HM , y. pf? unterheijen, von tentatio. unten anzünden , succenda.

Поппомагани, ажем, т. impf. unter Поппаљивање , п. За8 Иnterüпреп, ѕuс die Arme greifen, sustento. censio.

Потпомоћа, можем (и потпомог. Поппаљigапи, љујем, т. impf. Futer Hem), v. pf. unter die Arme greifen, хімдеп, succendo.

sustento. Потпаритисе, рисе , v. pf. н. п. при Поппомоћнсе можеме (и јесна кожа, pon untеn іn gübrung могнемсе), у: г. pf. fi, bebelfe, auft; übergeben, subterputresco.

bеlfen, erigo me,

sublevo me. Лопипасати, анем, v. pf, untergürten, Поппучилтисе, имce, v. г. pf. ein Elei. subtercingo, succingo:

nes Voressesi einnebrier, anfecuenium Полпасалисе, атцемсе, у. г. pf.

untergärten, subtercingi, siucciugi. Потрпрашивање, т. дав 23etreven Ber. Допнас'вање, n. Pag untergurten, ѕuс. Zündpfanne mit Pulver, adspersio pule ещctio, subligatio.

veris pyrii io trullam incendiarias

потпо

[ocr errors]

sumo.

vocem.

[ocr errors]

m. ш.

absamo.

Потпрашиваши, шујем, v. impf. пуш- Потрести, еем, v. p. 1) fфuttein,

ky, Pulver auf die Zündpfanne ftreuen, quatio. 2) trillern, vibro pulverem pyrium adspergo trullae in. Попрзање, п. 2) бав феrроrgieben, procendiariae.

tractio. Потпрашиши, им, v. pf. п. ј. пушку, Пошрзаши, пржем, v. impf. perpotrei»

Pulver auf die Zündpfanne ftreuen, trul Ben, protraho.
lae incendiariae adspergo pulverem py- Lomputa, f. vide pompa (dim. ?).
rium.

Поптричар, т. који учини потрицу, Подпрашљај, ј. баруша, fo viel der einem ins Gehäge geht, venator in

Pulver, als auf ein Mal auf die Zünds alieno. pfannе gеbt, quantum pulveris pyrii Попіркалиште, п. н. п. коњско, или semel trúllae adspergitur.

yoBeuje,' die Länge eines Mittes, quanHomnpqau, m. der Höhner, irrisor, de tum homo 'aut equus percurrit. lusor.

Попркушица , f. "sleinigteit, negotian Попподівање, п. ба8 97aferümpfen, de parvum. lusio.

Потрљапи, ай, v. pf. über etwas binə Потпрдіватисе, дујемсе, т. г. impf. fahren (mit der Hand), defrico.

доме, чему, piezaje rümpfen, ѕuрреdo. Попировати, рујем, v. pf. паф Bergeibe Потпрдица, f. Der 2ивоud Ser'ёфа. vergiften, veneno interficio alium exalio,

denfreude, irrisio , suppeditio (?). Потрошак, шка, ш. 2) беr Berbrau, Пощпрднутисе, немсе, т. г. pf. коме, das Verbrauchen, consumtio. 2) „0A

semy, einen bespötteln, suppedere cui, пепсије нек потрошка нема illum irridere.

Потрошиши, им, v. pf. vеrрrаифеп, Пошпуниппи, им, у. pf. ergänzen, suppleo.

Потрошиттисе, имce, v. г. pf. fit (fei; Потпуно, günsti, plene.

nen Beutel) durch Ausgaben ganz auss Пошпўњање (потпуњавање), п. бав leeren , exinaniri sumtibus, Ergärtzen, completio.

Потрпатц, ам, т. pf. nach der Reibe Потпуњати (потпуњавати), v. impf. hinein (zusammen) werfen, conjicio a ergänzen, compleo.

liud ex alio. Попра, f. потрица, беr Betreibefфаре, Попрпепти, пим, (Pec.) vidе потрпље,

(den das Vieh macht), detrimentum (im eigentlichten Berftande).

Попрпеисе, пимсе, (Pec.) vidе поПотражити, им, v. pf. auffumen, quaero. прпљеписе. Потрбушина , f. беr Заиф thеії (бех Попіринти, им, (Срем.) vidе попрHuut), pars pellis sub ventre.

пљеми. Потрбутиице , auf бет Вафе, pro- Потрпилисе, имce, (Срем.) vidе поПотрбушке, іnus.

прпљептисе. Ilompramu, am, v. pf. 1) nach einander Tómpnbemu, NHM, v. pf. (Epu.) gedule

zerreißen, rumpo aliud ex alio. 2) nach den, expecto, quiesco. Ber Xeibe abbreфen, aбpfliiteli, de- Потрпљеписе, пимее, v. г. pf. (Ерц.) cerpo aliud ex alio.

fich gevulden, quiesco, expecto. Поmргапнсе, амосе, v. г. pf. Derften, Потрпи, рем, потръо, v. pf. 1) mit rumpi (н. п. од смија).

Füßen treten, conculco. 2) zu Grunde Поmргнупти, нем, v. pf. bеrроriебеп, riФten, perdo : попiрли смо волове. fücken, protraho.

Попртисе, ремсе, потръоce, v.r. pf. Потреба, f. Bas Besürfnip, Bebraud , 1) zu Grunde gerichtet werden, concula

cor. 2) fich reiben (mit der Hand), perПотребан, бна, но, поthеnѕіg, ne fricor. cessarius.

Потрудини, им, т. pf. кога, Беmits Нотребовати, бујем, v. pf. un) inipf. hen, Mühe machen, laborem creo cuia

brauchen, nöthig baben, opus habeo. Потрудилисе, имсе, т. г. pf. fich bes Потреппипи ,, им, v. pf. erbeben, con mühen, operam do. tremo:

Попирулипти, имо, vidе потрунупти. „У Животу светану потрептио - Попруниши, им, v. pf. Vetreиеи, сорПотрёсање, р. 1) дав Norfфüttern, con spergu (sale, pulvere). cussio. 2) бав Irilern (Ritteen mit per Потрунути, немо, т. pf. erfaulen, Stimme) im Gesange, vibratio, crispa verfaulen, computresco. tio vocis.

Поmрўсиши, имі, v. pf. Derunteinige.. Ilompecami, am, v. impf. 1) erschüttern, anstreuen, disjiciendo compleo : coucutio. 2) trillern, crispo rocem. „Да костима цркву потрусимо

Поптрчаши, чим, т. pf. laufen, curro,

Іли.

usus.

[ocr errors]
« PreviousContinue »