Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dedo me.

Преврнути, нем, т. р. ит фensen, zum Faffen hingehalten, ambae volae converto.

ad accipiendum quid paratae : nyae Превртање , n. vide превраћање. прегрши; дај ми једне прегршін превртати, врћем, vide превраћати. брашна ; пије воду прегріпима. Прев'ћн , вучем, P. pf. "uberstehen, Пред, 1 vоr, аntе: пред кућом ; ред trahо alio, traho per aliquid.

Преда, јБогом; преда мном; пред Прегазиній, нм, v. pf. iüberpaten, кућу (cum acc.); пред Бога; преда

vado trаnѕео, воду рвеr преко воде. ме ; из кесе, па предa сe, aur deto

2) darüber treten, zertreten, conculcu. her, so hat man's Преtача , f. eine Drt molener Bфіїrse, Предавање , в. дie uebergaбe, dеdіtіо. praecivet'orium laneum.

Предавали, дајеvt, v. impf. ) übergti Преrібање, р. дав Бендеп, flexio. ben, dedo. 2) zur Uebergabe nöthigen, Прегибао, бли, . сав @elente, articulas. adigo ad deditionem. прегнібалін, бљем (и прегибам) , v. impf. предаја , f. Die uebergaбe, deditio : изbeugen, flecto.

шао (н. п. ајдук) на предају. Прегледaлица, f. Sie Borfrift, дав Предати, ам, х. pf, 1) ubergeben, de

Schreibmuter, exemplum scribendi. do. 8) zur Uebergabe nöthigen, adige Прегледање, п. ) дав Иeberfфаиеп, ad deditionem.

Uebersehen. Durchfeben, perlustratio. Tipegamuce, amce, v. r. pf. fich ergeben, 2) das Ablehen nach einem Mufter ; imitatio.

Предвајање, п. Зав. 26thrilen in #wei Прегледан, ам, v. impf. 1) überfes Theile, divisio in partes duas.

hen, perlustro. 2) nach dem Muster IIpexBájamy, am, v. impf. in zwei Theis machen, facio ad exemplum.

le theilen, dimidiare. Прегледаши, ам, v. pf. Guerfeyen, über. Предвојити, им , v. pf. batbіrеn, diн blicken, pervideo.

midio. Прегледати , фем, т. pf. Burфnagen, Предвостручање, п. Bas Bergtveifa perrodo.

chen, Verdoppeln, duplicatio. прегну упи, нем, v. pf. Dіеgеn, bеrѕ. Предвостручamif, ам, у. impf. Сер. beugen, inflecto.

pelt falten, duplico. Прегонили, им, т. impf. bintibet treja Предвостручили, им, v. pf. Soppelt ben, ago trans-.

faltet, duplico. Прегонитисе, имce, v, r. inpf. mit 2net. Предёвање, п. (Рес. и Срем.) vide пре

doten gegen einander fechren, einander дијевање. aufsieben, ludrficari, ducere se invіcеm. Предёвати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прегоњење, п. 1) сав біnibertreiben, предијеванти. transmissio , transjectio. 2) бав Дија Преденутки, нем, vide

предеспи. ziehen, traductio , ludificatio.

Прёдење , и. дав Вpinnen, nеtіо. Прегірепи , пт, v. pf. 2) н. п. дрво, Предерапи, рем, vide предријети. Turborennen , региог. 2) perfфтезеп, Предеепти (говорисе и преденуів), tolero, obliviscor.

денем, (Рес» и Сремт.) vide пређеспн. Преградак, тка, m. cine 26theilung, Предяво, п. Dee' slафs (optert. Pas Verschlag im Haust, zotheca', focus Spinnhaar),

• реnѕum lini, lanae: , assibus separatus,

„Кецељнце панано предиво Преградитін, им, v. pf. überfwlagen , Предијевање, п. (Ерц.) деr 97а теп. verschlagen, assibus separo.

mechiel, nominis mutatio. Преграфіівање, п. дав зеrfalagen, se- Предијевати, ам, у. iinpf. (Ерц.) т. іparatio per asses.

ume, einen andern Namen annehmen, Преграфівати, ђујем, у. impf. pers nomen mutare. fchlagen, assibus separo.

Предика, f. (у Сријем. у Бачк, лу Прегрізање, р. дав Дисфbeifen, per Бан.) pie previgt, sermo, cf. ноутеmorsio.

није. Прегрізати, ам, т. impf, Burbeigen, Предикаоница , f. pie Rangel, cathedra, permordeo, perodo.

suggestum. Прегриспін, ризем, v, pf. Burbeiger, Предикатор, т.бər рrеѕiger,praedicator, permordeo.

Предікаторов, ва , вo, Dek prepigecв, Прегрмели, ми , 9. pf. (Рес.) док ово praedicatoris. Прегрмити, ми, v. pf. (Срем.); прегр- Предикаяторскі, кa, кo, 1) Prеѕiger, Прегрмљени, им, v. pf. (Ерц. )) ми, бiв praedicatorius. 2) adv. wie ein Predis dieses Gewitter (fig.) vorbei ist, duma ger, praedicatoris modo. haec tempestas praeterierit.

Предиковање, п. Фав рrеvіgеn, pred Прегршши, f. p. beive Вафе $ance, dicatio,

[ocr errors]
[ocr errors]

ex somno.

2

ч

nomen,

[ocr errors]

Предиковати, кујем, v. impf. presis Schlafe, excussio somni, circumspe. gen, praedico (sacra).

ctatio anxia. Предирање, р. бав дефreipen, dila- Презање, п. vіdе упрезање. ceratio.

Презани, прежем, vidе унiрезати. Предирати, рем, v. impf. entѕ wei rei. Презапи, ам, v. impf. aus dem Ben, dilacero.

fiрезаписе, амсе, т. г. impf.) Сфlafe Предњак, т. н. п. во у плугу, per auffahren, und umberbliden, circum

vordere (Ochs) am Pfluge, bos auterior. spicio Предњачење, а. бав 23orangeben, аn- Презиме , мена, п. Веr Зuname, cogtеіtіо:

pomen. cf. подријепло. Предњачили, им, v. impf. porangeben, Презимењак, m. per pen. nömlien gue praeeo.

namen hat, ejusdem cognominis. Предњи , 'ња, њe, er borbere, ante- Презкмипи, им, v. p. bеrwintern, rior.

hiberno, perhiemo. Предраг , m. Zannéname, nomen viri. Преисподњи, ња, ње, (у Сријему и Предрёти , ем, предръо, (Рес. и Срем.) у Бачкој) uperjt, ultimus : преисvide предријепи.

подња уља, лажа и т. д. Предријети, рем, предръо, v. pf. Прејаали, јашем, vide прејали.

(Ерц.) 1) seereifen, lacero , perrumpо. Преја ивање , p. 1) Ba8 Sinberreiten, 3) предръо преко полока, еr ift transéquitatio. 2) das Reiten eine Zeit duringedrungen, durch das Thal, per (Strede) hindurch, equitatio per temrupit.

pus. Прења, f. ) BaB Bar, sila. 2) бав Васи, Прејайвати, jayјем, т. impf. 1) bins Neß, rete.

überreiten, transequito, 2) hindurchreis Пређенупи, нем, у. pf, (Ерц.) 1 п. ј. ten, equito per tempus, locum. Пређеспи, фенем , v, pf. (Ерц.); име, Прејаши, јашем, v. pf. коња (на коeinen andern Namen annehmen, muto њу) преко воде, binüber reiten, Ја нијесам чуо у Србији,

transvehor, transeo equo. да је ко своје име пређео (већ ако Прејездиепи, им, v. pf. (ст.) Surфесі. және феци од милости, или кад ten, perequito: эшто врачају или какав рђав „И честипу Босну прејездише човек, кад учини какво зло па уше. Прејестисе, једемiсе, у. r. pf. fich че куда), док није покојни Teo überessen, ingurgitare se, cibo obrui.. дор

Филиповић дошао у Ср. Прејуриши, им, v. pf. beftiң бinübeta бију (1865) и назваосе Божа Гру. treiben, ago trans - cf. прећерапи. јовић; aЈован Савић, Иван Прекалипти, им, v. pf. mit i3 ethеаи ф, Југовић (ваља да је изабрао име und Gebet weiben (bei der Kirchmesse), за пријестол Српски); потом је би. suffio. ло ушло као уобичај, пе су и Прекађивање, п. бас Weihen durch други bекоји своја презимена одба. Weibrauc, suffitio. цили и друга изабрали. — Сиромаa Прекађивати, љујем, v. impf. eäи феси, мога (друга) Арсу Андреевића (или suffio. Андријһа) кадијау да објесе, да не прек., ка, но, (Рес. и Срем.) vide ymече у Влашку, што се назвао пријеки. Кас прио лі.

Прекивање, п. Бав Иeperfфweifen, uebetПређепина, f. augm. р. пређа.

Tchmieden, recusio. Пређица, f. ) dim, p. пређа. 2) cine Прекивати, ам, v. mpf, überfdmieben,

Schnalle ; fibula. Пређурина, f. vide пређетина. Прекидање, т. 1) бав &nt;meporeфen. Прежање, п, vidе вребање.

diffractio. 2) das bestimmte Entscheis Прежати, ам, vidе вребати.

den (z. B. eines Kaufs), determinac Преживање, п. дав 28ieberläuen, ru tio. minatio.

Прекидаши, ам, v. impf. 1) еntѕwер. Преживати, ам, v. impf, wiebertäиеп, brechen, diffringo. 2) bestimmt entscheis rumino.

den (einen Kauf), determino. Преживеши, вим, v. pf. (Рес.) 1 fort

fort Прекинути, нем, у. pf. 1) entimepreis Преживипи , им , v. pf. (Среvі.) Тебеп, Ben, disrumpo. 2) bestimmt entscheiden. преживљеши, вим, v. pf. Ерц.) 1 vita Прекинулисе, немсе, y. P. pf. einet

Bruch (leibschaden) bekommen, herniam „Не би ли ми уз њи преживљели

mihi conscisco. Прежина, f. уide прегача.

Прекјуче (п. ј. преко јуче), реrgеter, Презање, р, бав Дuffahren aив дет nudius tertius.

recudo.

[ocr errors]

2

duco :

2

1

Првјучерањй, ња, ње, 1 ррrgejtrig, Препоран, рна, но, бer 23ormurfe yöret Прекјучерашњй, ња, њe, quod fuit nu imup , qui saepe objurgatur : , свагда dius tertius.

је преворан. Прёклад, m. (Рес. и Срем.) vidе при- Прекорипти, им, v. pf. кога, einen јеклад.

Vorwürfe machen, exprobro. Преклањање, vide преклоњање, Прекрајање, п. дав Зufфneiten auf cine Преклањали, ам,

vide

преклоњами, anvre Art, sectio ad aliam formulam. Преклањаписе, амce, vide прекло» Прекрајати, ам, т. impf, anders zuschneis 1њапісе.

den, seco ad aliam formulam. Преклани (п. ј. преко лани), роr ѕwер Прекрёнупи, нем, v. pf. überfфтеп

Jahren, ante duos annos ante bien een, dеѕuреr іnсlino, nium.

Прекрёп, m. per lmfффиng, revoluПреклањскі, кa, кo, vor zweyjährige tio : споји на прекрету. quod fuit ante dnos annos.

Прекрешање, р. баѕ ueberfфwenten, Преклињање, р. Вав beilige Betheuern, inclinatio. Schwören, testatio deorunn,

Прекрёпапи, рећем, у. impf, über». Преклињатисе, њемсе, у. г. impf. Ich wenken , desuper inclino.

hoch und theuer ich mören, testor deos Apexpémamuce, pehemce, v. r. impf. hominesque: кунесе и преклињесе,

ein Spiel, in Desterreich butschen, Преклонити, им, т. pf. н. п. главу, деп

in asse ex axe mobili sursum et deorKopf vorwärts beugen, inclino caput.

sum moveri. Преклонитисе, имсе, т. г. pf. i pet. Прекрёшња, f. vide прекрeп. beugen, iuclinor.

Прекривање, р. 1) бав 3erfteen, an Преклоњање, в. Рав Beugen, inсlina einen andern Ort, occultatio mutata. tio.

2) das neue Decken (des Dachs), con-, Преклоњапии, ам, v. impf. 5eugen, ip

tectio nova. clino.

Прекриванти, ам, т. impf. 1) пен бе? Преклоњатисе, амce, v. г. impf. і den, denuv tego. 2) anders wo vers vežbeugen, inclinor.

bergen, occulto alio loco. Преко, über, trаnѕ ; преко дан, ит Прекривиши, им, v. pf. feitwärts trume den andern Tag, altero quoque die.

men,

incurvo : Преквапли, кујем, v. pf. überfemie. „Паунперо прекривила den, recudo.

Прекрипи, ријем, v. pf. 1) пеи рефе. Преподринац, нца, m. ein еnj von denuo tego. 2) anders wo verbergen, jenseit der Drina, transdrinanus.

alibi celo, Пренодринка, f. Trauenіmmеr pon jena Прекројипи, им, v. pf. апреев 3ufфnеія feit der Drina, transdrinana.

den, seco ad aliam formulam. Прекодрински, кa, кo, y jenjeit bее прекрстили, им, v. pf. вигфErени

Drina, transdrinanus. 2) adv. wie jenis zen, oblique perseco. 2) bekreuzen, seit der Drina, transdrivano more. cruce signo. Прекодриње, р. Вie Begeno jenfeit Set Прекрстиписе, имсе, т. г. pf. ft, bе. Drina, regio transdriuana.

Preuzen, cruce se signare. Прекоморац, рца, m. Bеr über Bem Прекршиши, им, т. pf. gerbreфen, difMeere her ist , trapsmarinus :

fringo. „Како дође Арап прекоморац

Прекршање, п. vide прекршћање. Преком брка, г. 2) ein Srauenѕіmmеr Прекрштали, ам, vide прекршћати.

von jenseit des Meeres, mulier trans- IIpekpwkaže, u. 1) das Sekreuzen marina. 2) пушка, прекоморка, eine

crucis formatio super re aliqua. 2) das Flinte von jenseit des Meeres (aus Durchfreuzen, persectio obliqua. Venedig?) telum ultramarinum: Прекршћати, ам, v. impf, i) биофs „0 рамену дуга прекоморка

kreüzen, oblique perseco. 2) befreuzia Прекс морскій, кa, кo, übermeerift, gen, cruce signo. transmarinus.

Прексинотњи, ња, ње, рот porgetris Прекопавање, п. 1) бав Иebergraben, gen abend, ante duos dies vesperi.

perfossio. 2) бав Вraben mitten bur, Прексиноћ (п. ј. преко синоћ), por= perfossio.

gestern Abends, ante duos dies vesПрекопавани, ам, v. impf. übergeaben, peri. perfodio.

Прексиноћніі, нa, нo, vide прексия Прек. пати, ам, у. pf. durchgraben, übers grabes, perfodio.

Прекужити, им, v. pf. (von куга) bera Прекоравање, п. vіdе корење т.

teben, dеfungi malo. Прекоравани, амі , yidе корини, Прекундачиши, ҳмь, v. pf. 1) überfфife

1

ноњи.

[ocr errors]
[ocr errors]

m.

лаз.

ten, scapo novo munio. 2) прекунда. Прежевали, ам, т. impf. (Ерц.) übet: чид се, von einem der rich anders gießen, trausfundó.

trägt, als sonst, vestem mutavit. Прељепшипи, им, v. pf. (Ерц.) überi Прекупать, пца ,

der Vorkäufer, fommern, aestivo. emeus ante alios, propola:

Прељепни, на, но, (Ерц.) н. п. сла „њојзи ми долазе

Haha, was über einen Sommer lang прекунци трговци

geblieben, quod aestatem perduravit. Прекупити, илм, v. pt, portaufen, emo Прељубитіи, им, v. pf. (сл.) miber ді ante alios.

Pflicht lieben, lieben den man nicht Прекупљивање, т. дав 23ortaufen, em fol, amare, quem non oporteret (cf. tio ante alios.

приљубипи): Прекупівапии, љујем, у. impf. урез „Или ме је са свим оставила, kaufen, emo ante alios.

„И јелена другог прељубила — II penaxéne, n. 1) das Hinübergehen, II penta, 1) gegenüber; ex adverso, e re.

transitio. 2) 046 Üeberlaufen, exunda gione. 2) піражи ћевојку према сеtio.

6u, die zu dir paßt, deines Gleichen, Прелаз, m. (Рес. н Срем.) vide прије. раrеm. 3) према глави, (geht) и

den Kopf, agitur de capite. II pena Прелазилии, им, v. impf. 2) finübers

'глави и оца по глави. geben, transdo. 2) беrlаufen, exundo. Премазати, мажем, v. pf überfфmies Преламање, т. бas nt3webrефеп, re, perlino : премазали му зубе, fie diffractio.

haben ihn mit einer Kleinigkeit abges Преламан, ам, v. impf. entsweppres fertigt. chen, diffringo.

Премазнівање, р. Вав (notbbiirftigite) Прелешање, n. (Рес. и Срем.) vide пре 26fpeisen eines, der um mehr bittet. лијепање.

Премазнівали, зујем, т. impf. einen, Прелёпапти, лећем, (Рес. и Срем.) der viel berlangt, nothdürftig abspeiseny vide прелијетапи.

cf. премазапи. Прелесели, тим, (Pec.) vide преле- Премахнулисе, несе, vide премакетпи.

Кисе. Прелепипи, им, (Срем.) vide преле-. Премамии, им, v. pf. perioden, perКепи.

licio. Прелепипи, им, (Рес. и Срем.) vide Премаљени, на , но, (у Брц.), vide прељетити.

прољетни. Прелепні (једни говоре прелелі њи), премаљete (премаљеће), vide

про. на, но, (Рес. и Срем.) vide прељетни.

љеће. Прелеkепи, лепінм, v. pf. (Ерц.) pin. Премаќисе (говорисе и преміакну überfliegen, pervolo, transvolo.

писе), Макнесе, т. г. pf, fit perru? Преливање, п. (Рес, и Срем.) vide пре den, forte discessit res e loco: aped

макло ми се (пi j. несtіало ми сад. Прелiвати, ам, (Срем.) vide преље а добићу опепі) новаца, жипа и п. д

Премашини, им, v. pf. über еtma8 mega Премијеванђе, п. (Ерц.) vide преље. reiфеn, porrigor ultra (за 8. кошуља

кољено). Прелијевати, ам, (Ерц.) vide преље. Преместити, им, (Рес. и Єрем.) vide

премјестити. Прелијепање, п. (Ерц.) бав иeвerfli• Премешање, в. дав цеbеrmеrfеn, transgen, pervolatio, transvolatio.

jectio. Прелијетапи, лијећем, v, impf. (Ерц.) Премешатли, меftем, v. impf. überpers überfliegen, trausvolo, pervolo.

fen, circumjicio, pervolvo. Прелити, лијем, v. pf, i) übergiepen, Премептаппнсе, мекемсе, т. г. impf,

transfundo. 2) begießen, perfundo. sich überwerfen, überburzein , provolvor. Прело, п. біe Epinnverfammlung, Spinn. Преметнути, нем, v. pf. übermerfen,

gesellschaft, coetus netricum. 2) als pervolvo. брівпаmе fue, einen mann, bеr gе. Преметнулисе, немсе, т. т. pf. Йberfponnen (wie Hercules, der Omphale burzeln, provolvor. zu Liebe), vir qui net feminae modo.

Премештање , п. (Рес, и Срем.) vide Преломили, имі, v. pf. entѕ wеibreфen, премiјештање.. diffringo.

Премёшпапи, ам , (Рес. и Срем.) тi. Преља, f. Die Spinnerinn, nеtrix. de премјештапи. Прељевање, д. (Ерц.) тав иеbеrgiepen, Премешлатисе, амсе, (Ресь и Среи:) transfusio.

ride премјештанисе.

г.

[ocr errors]

љевање.

ваци.

вање.

ваги.

-Премислитисе, имce, v. г. рт. fіф chen der Schuhe , calceamenti refic'

anvers bedenken,,muto sententiam. tio. -Премицање, о. Вав Зеrrüen (von Beib=, Преобувати, ам, v, impf. Sіе ефube

u. a. Verlegenheiten), perturbatio. wieder zurecht machen, refingo calcea: Премицаписе, мичeсe, v. t. impf. fіф mentum. verrüden.

Преобуватисе; амсе, т. г. pf. fіф діе Премишљање, д. Фав ueberpenten, per o6yka wieder zurecht machen, refingo cogitatio.

calceamentum. Премишљали, ам, v: impf. Berpenten, Преобука, f. Die kleitung jum ImPlei. percogito, reputo.

den vestimenta alia , receutia. Премишљалтисе, ам, у. г. impf. fіф Преобупи, бујем, v. pf. einem діефире bedenken, delibero.

zureat machen, refingo calceamentum. Премјеспипи, имce, v. pf. (Ерц.) üбеr. Преобутисе, бујемсе, v. г. рт. feine tragen, transfero.

Schuhe zurecht machen í refingo calceПремјесіпитисе, имce, v, r. pf. (Ерца) amentum: den Ort ändern, locum muto.

Преобући, бучем, v. pf. umtleiдеп, Премјештање, в. (Ерц.) ба Иeberfesen; alias vestes induo. Uebertragen, translatio.

Преобулисе, бучемce, v. г. pf, jih um. Премјешталпи, амі, v. impf. (Ерт.) kleiden, vestes muto.

überseßen, übertragen, transfero. Преодеспін (говорисе и преоденути), Премјешпалінсе, амice, v. r. 'impf: денем, (Рес. и Срм.) vide преођести.

(Epu.) sich überseßen, den Ort ändern, Ipedanma, WM; v. impf. hinubergeben, transfero me, transporto me.

von einem Ende bis zum andern big. Пренем агање, п. та Synmätig • Wets durchgehen, pervado , perçurro.

Den vor © mеrѕ, dеliquium prae dolore. Преодница, f. п. ј: звијезда, деr etern Пренемагатисе, мажемсе, у. г. iimpf: der den Himmel durchwandelt, stella vor Schmerz in Ohnmacht fallen, de

percurrens coelum : ficio prae dolore.

Од сестрице звезде преоднице, Пренемолисе, могнемсе , v. г. pf. воё „Што преоди преко ведра неба —

ефте:s in Oyumat falen, deficio Преођенупи, нем ; vіdе преођеспи. prae dolore.

Пресђење, ; дав би фgeben, percursio. Пренепти, несемі, (Рес: и Срем.) vide Преођеспи (говорисе и преођенули), пренијети.

ђенем, v. pf. (Ерц. ) mi ever betlerten, Преннјети, несем, пренијо (прение unikleiden, aliter vestio : јела, ло), v. pf. (Ерц.) binübertragen, „Дой се гора преођене листом; transporto.

А рудине правом Ђепелином Пр, нипити; имi , v. pf. п. ј. нини; Предієти, опмем, v. pf. poemegtep.

das Drumm erneuern, licia renovo. men, praecipio , praeripio: Пренос, m. (Рес. и Срем.) vide пријенос: Преоптимање, о. Вав оrwegnebment, Преносими, им , v. impf. übertragen, praeceptio. transporto.

Преопимали; ам (и преотимљем), Прен Килін, им, v. pf. übernaten, v. impfi vorwegnebmen, praecipio. pernocto.

Препаспій (говорисе и препаднупи); Предшеьё, n, Sав йереrtragen, trans паднем, v. pf. erfrefen; exterreo. portatio.

Препасписе (говорисе и препаднуПренутисе, немісе , . г. pf, au8 бет писе); паднемісе, v. г. pf. erfre:

Schlafe überrascht aufblicken, e somno den, expavesco: excuti.

Препевали, ам; (Рес. и Срем.) vide Преобладали, амі, v. pf. Die Oberhans препјекати.

bekommen, supero, superior sum, vinco. Ipeneauga, f. i) die Wachtel, coturniz. Преоблачење, n. pas uebetsieben, gi 2)beim Heumachen ein Gang (der Reihe tatio vestis,

der Mäder bis ans Ende der Wiese, Преоблачили, им, y. impf. umElei. wo sie dann, wieder eine neue Reihe

den, überziehen, vestem aliam induo, vornehmen), (fiocmami bei den Schnitá Преоблачишисе, имісе, у. е. impf. fi tern, Kukuruzgräbern), vices (?)

umkleiden , induor aliam vestem. Препеличић, m. Die junge 2ъсфtel, Преображеније, п.1 Sie Berklärung@bri. pullus coturnicis. Преображење , т. fti (6. Auguft). Преnеличіі, чја, чје, 2Babtei , co= Преобразитисе, имce; v. г. pf. 1) sich turnicis. pertiaren (pon Gbrijив). ) еіn аnоrеѕ Препети, пнем, v. pf. н. п. коња, еіn fоrія

Sesicht bekommen, wutare faciem, dendes Pferd an eine andere Stelle bine Преобување, п. Зав, 2Bieper • зuretana» den, alio loco religo equuna pascentes:

[ocr errors]

2

« PreviousContinue »