Page images
PDF
EPUB

2

:

Препели, печем, v. pf, 1) беrbraten (зи Препорука, f. Die &mpfehlung, сопа

viel), uimis asso. 2) übersieden, reco mendatio.

quo, überbrennen (den Branntwein). Препоручiвање, р. Вав &mpfehlet, cөцПрепеченица, f. п. ј. ракија, abеrmаt gе. mendatio.

brannter Branntwein, vinum bis ustum. IIpenopyyibamu, wyjem, V. impf. em. Препијатье, п. ба® 3uviele krinter, po pfehlen, commendo. tatio nimia.

Препоручиши, им, т. pf. empfehlet, Препијали, ам, v. impf. 3u biel trina commendo. ken, perpoto , nimium bibo.

Преправа, f. Vie Borbereitung, adparatus. Препињање,. в. дав Иebеrbinsen Sев Преправан, вна, но, bereit, paratus.

Pferdes, equi pascentis religatio a lo- Ilpenpabumu, un, v. pf. vorbereiten, co priori.

praeparo. Препињапи, њем, у. impf. н. п. ко- Преправљање, п. Зав Зоrbereiten, prae :

iba, überbinden, alio loco religo. paratio. Препирање, п. Вав Иebermafфеn, perlotio. Преправљапи, ам, v. impf. Norbereiten, Препирање, . бав Заnten, гіхае. praeparo. Препарати, ам, v. impf. übermafфеп, Преправності,f. Die Bereitfфаft,promtus. perluo..

Препрапа, f. (у Сријему кажу: женПрепиратисе, ремсе. v. r. impf. зап. cxa upkba) der Eheit der Kirche, wo ken, rixari.

die Frauen stehen, locus feminarum in Препис , m. (Рес. и Срем.) vidе при ecclesia. jenic.

Препрални , перем, v. pf. übermafфев, Прегисапти, пишем, т. pf. 1) über. Tavo iteratis vicibus.

idreiben, transcribo. 2) beschreiben, JIperpégane, n. das Ueberspinnen (des confcribiren, conscribo.

Zwirns), netum iterum neo. Преписивање, п. 1) дав Иmfreisen, Препpeдaпи, ам, у. impf, überjpinne, transcriptio. 2) das Beschreiben , Hufs

iterum neo. freibet, 23ergeiфnet, &oinfcripiren, Препреспи, редем, v. pf. überjpinə conscriptio.

nen, iterum neo. Преписівати, сујем, v. impf. .) um. Препречивање, п. Вав Зоrіtеden, prae

schreiben, transcribo. 2) beschreiben, ver tentio. zeichnen, conscribo.

Препречивали, чујем, у. impf. bor. Препиті, пијем, v. pf. über бав эRap stecken, vorstemmen, praetendo. trinker!, nimium bibisse.

Препречипи, им, (Ресь и Срем.) yida Препишавање, п. бав цеbеrрiffen, trans препријечити. minctio.

Препријечити, им, v. pf. (Ерц.) ppt, Препишаваи , ам, v. impf. übеrрiffen, steden, vorstemmen , praetendo. transmejo.

Препродавање , п. ба8 9іеvеrvеrtаи. Препишати, ам, v. pf, übеrрiffеr, trans fen, revenditio.

mejo. Препишала би жена (тако је Препродавани, дајем, т. impf. mit близу).

der weiter verkaufen, revendo. Препјевали, ам, v. pf. (Ерц.) binorrф Препродани ,, ам, v. pf. Wiever weitex singen , canto per (totam noctein):

verkaufen, revendo : „Два славуја сву ноћ препјеваше — „Продаше ме бегу Челебијћу, „Сву ноћ ми соко препјева

„АЧелебијќ мене препродаде Препјецање, р. бав аbеrmаlige 3rena „Љубовићу из Новог пазара nen, recoctio.

Препpосипи, им , v. pf. п. і. ђевојПрепјецали, пjечем, т. impf.- ракију, Ky kome, einen überfreyen, übermers

übersieden, abermal fieden, recoquo. ben, ausstechen, virginem ab alio expeti Преплакати, лачем, v. pf. Dur) mei=

tam procari. пел (Den qаngеn Xag), in einem fort Препуцали, цаше, v. pf. н. п. пушке, іt weinen , lleo per (totum diem).

einem fort schießen(von Flinten),persono. Препланузли, не , v. pf. н. н. ватра Прерад, т. аппвпапте, поmеn yiri.

меб, uber flactern p. i. men a8 8eier Преранак, икa, m. (Рес. и Срем.) vide das backende Brot zu schnell umflammt, пријеранак. und es dadarch von außen verbrennt, Ipepanumu, um, v. pf. durch einige während es nach innen nod) roh ist Zeit ernähren, alo, nutrio per tempus panem coquendum praecox ignis adurit.

(famis, hiemis). Прелливапіи, ам, v. pf. Burbfфwins Прераныівање, и, дав @ružbeen Sur) transnato.

einige Zeit, peruutritio. Преплавили, им,v.pf. vіdе препливати. Прерањівати, њујем, v. inpf. bina Препона, f. Pie Weijten, ilia.

durch ernähren, pernutrio.

[ocr errors]

men ,

[ocr errors]

Пререзали, режем, v. pf, entswep fфnei» Пресёцапія, ам, (Рес. и Срем.) vide den, disseco.

пресијецати. Пререзівање, й. Вав -&ntitweyfфntitén, Пресифети, сједим, v. pf. (Ерц.) bini dissectio.

оur jigen, persideo (?). Пререзівали, зујем, т. impf. entѕ wер Пресијали, јем, v. pf. (Врц.) дифfie. ichneiden, disseco.

ben, percribro. Прериги, ријем, v. pf BirФmüblen, Пресијевање, п. (Ерц.) дав цeвerfieben; perruo.

percribratio. преров, т. (Рес, и Срем.) vidе при- Пресијевати, ам, v. impf. (Ерц.) SurФ. јеров.

sieben, percribro. Прербвитаи, им, v. pf. BurФgraten", Пресијецање, а. (Ерц.) Вав &nt mei. perfodio.

hauen. Durchschneiden, sectio. Пресада, f. Die plangen, pie überfest Пресијецаи , ам, у. impf. (Ерт.) Burə

werden, plantae quae e seminario trans schneiden, seco. feruntur.

Пресилипи, имі, v, pf, upermütbig pers Пресадити, им, pf. übеrрrangen, den, superbio. transplanto.

Пресиљавање, т. дав Иeбermütbig = were Пресађивање, т. баѕ ueberpflangen, den; insolentia, superbítio. transplantatio.

Пресиљавати, ам, v. impf. übermütbig Пресађівати, љујем, у impf. Berfe. werden, superbio. Ben, transplanto.

Пре сипање, р. 1) зав Иmfфütten (ue, Пресамаривање, п. bas ueber fteigen berschütten), transfusio. 2) das Uebers (eines Berges) transcensus.

füllen, nimia impletio. Пресамаривалін, рујем, v. impf. fiber» Преспапи, ам (и пресипљем), т. impf. steigen, transcendo.

1) umschitten, transfundo. 2) überfüls Пресамарипти, им , v. pf. преко брда, len, minis impleo.

(das Gebirge) ütersteigen, transcendo: IIpe'cucâte, 1. das Vertrockner, 'exsicПресамипити, им, v. pt. Doppelt übers catio.

einander legen, duplico, gemino. Пресисати, сишем, v, impf. bettrot. Пресамићівање, р. Вав Дорреltfaften, nen, exaresco. duplicatio.

Пресјавање, р. Вав Віntеn , Slisen (з. Пресамићивати, ћујем, v. impf. бора B. eines Säbels, gegen die Sonne), pelt falten, duplico.

fulgor, coruscatio. Пресан, сна, но, (Pet. и Срем.) vide Пресјаватисе, arce, v. г. impf, blient, пријесан.

blinken, corusco. Пресанули, нем, v. pf. au@troёnen Пресједање, р. (Ерц:) Ser pinterbalt, Toom Bache), exsiccor, exaresco.

insidrae. Пресед, m. (Рес. и Срем.)vidе пријесјед. Пресједанти, ам; v. impf. (Ерц.) fіd in Преседање, п. (Рес. и Срем. ) vide пре Hinterbalt legen, insidior. сједање.

Пресједиши, иімі, vide пресiberiи. Преседали, ам, (Рес. и Срем.) vide Пресјеспи (говорисе и пресједнупи), пресједан.

сједем (говорисе и пресједнем), v.pf. Преседиши, им, (Рес. и Срем.) vide (Epy.)fic in Hinterhalt legen, insidior. пресједипи.

Пресјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) ent;wei Преседнупін, немі, vide пресесії. Tchneiden, hauen, disseco. Преселити, им , v. pf. "iiberfieveIn, Прескакање, п. Зав lеbеrfpringen, transtransfero.

sultus, praeteritio. Преселитисе, имce, v, г. pf. üбеrjies Прескакати, качем, т. impf. überfprinte Deln, transmigro.

igen, transilio, Пресељавање, і. Вав ИебеrjieveInt, trans- Прескочити, им, v. pf. überfpringen, latio, transmigratio.

transilio. Пресељавапи, амі, v. impf. userfiebeln, Преслављање , п, vide прислављање. transféro.

Преслављати, ам, vide

прислављати; Пресељаваписе, avice, v, r. impf. бе? Преслица , f. Bеt (epinne) Rochen, colus. siedeln, transmigro.

Пресличепина, f. augm. Пресести (говорисе и преседнути), Пресличина, f. augm.

2. преслица: седем (и преседнем), (Pec. и Сремі.) Пресличица, f. din. р. тіреслица. vide пресјеспи.

Пресмакање, п, vide присмакање. Пресеки, сечем, (Рес. и Срем.) vide пресмаками, мачем, vide присмаками: пресјећи.

Пресмочили, имі, vide присмочилій. Пресецање, п. (Рес. и Срем.) vide пре- Преспавилисе, имее, т. г. pf. Fine сијецање.

scheiden, sterben, decedo, moriors

вами.

ка.

2

2

Преспајање, п. бав 21ufbüreit, inler- Пресушнівање, п. Зав Иeberljrren, nimissio, finis.

mia exsiccatio. 2) das Verlieren der Престајали, јем, т. impf. aufbören, Milch (bei der Kuh), intermissio lactis desino.

(de vacca), Престајали, шојим, т. pf. Winsur fte. Пресушивати, шујем, т. impf. ) übers ben, persto.

dörren, nimis arefacio. 2) vide zacymiПрестанак, нка, т. -dér Unterlaß, das 2laufbören, intеrmissio : без преспан. Пресушити, им, v. pf. 1) bеrbütren,

nimіѕ аrеfacio, 2) vidе засушити. Преспарили, им, v. pf. 1 altern, u Прешакање, п. Бав Иmgiegen (сев 23ei. Преспарјеши, рим, Ерц.)Palt wеrеп, nes), transfusio. consenesco.

Прептакапій, пачем, v, impf. (Bein) Преспапи, панем, v. pf. aufgören, umgießen, transfundo.

desino: престала киша; пресшао Препапање, р. Вав Иmfmelgen, refusio. му давати.

препапапи, ам (и прептапљем), т. Преспи, предем, у. impf. spinnen, neo. impf. umschmelzen, refundo. Престигнути, нем, vide пресшићи. Претварање, п. 1) бав деrmanceIn, Преспизање, п. дав Иeperbolen, supe transfiguratio, immutatio. 2) das Ders ratio, victoria cursus.

stellen, simulatio. Преспивати, пижем, y, impf. überђо. Препiварапти, ам, v, impf, permanen, len, cursu supero.

immutare. Преспићи (говорисе и престигнути), Претвараптисе, амсе, т. г. imfp. јф

пигнем, v. pf, 3uporЁommen, über. verstellen, simulo. holení supero.

Претвориши, им, v. pf. permanbein, Преспб, нioлa, m.1(Рес, и Срем.) vі. immuto. Престол, т. jde пријеспол. Претворитисе, имсе, т. г. pf, jih vers Пресправити, им, у. pf. erschrecken, stellen, simulo. инд бариф #rant mафеn, terrore in Препёгнути, нем, v. pf. . #беrmiegen, morbum conjicio.

praepondero. Пресправиписе, имce, y. г. pf. Wor Препежнији, нија, није, од кога, не

Schrecken erkranken (pon Kindern), ter ro, bedeutender, wichtiger, majoris moTore in morbum conjici.

menti. Пресправљивање, и. дав Crfфreten, Претеҙање, п. Зав Иебеrmіеgеn, praeterror.

ponderatio. Пресправљивати, љујем, у. impf. ei. Препезати, пежем, т. іmрr. bermienen erschrecken, terrefacio.

gen, praepondero. Теже претеже. Пресправљивалисе, љујемсе, v. г. Претерапи, ам, (Рес. и Срем.) vide

impf. vor Schrecken krant werden, ter прећерапии. rore conjici in morbum.

Претеривање, р. (Рес. и Срем.) vide Престриби, рижем, v. pf. mit - Ber преfеривање. 'ефеvе еntѕwei fфncien, fоrice dis. Претервали, рујем, (Рес. и Срем.)

vide прећеривати. Преспругали, ружем, v. pf. entsmeis, Препели, печем, v. pf. кога, guyor. durchihaben, perscabo, perrado.

kommen, praeverto. Преступ, m. (Рес. и Срем.) vidе при- Препти, ем , v, impf, anFlagen, accuso. јеступ.

Премисе, емсе, v. r. impf. с ким, mit Преступање, п. Зав Иebеrtесtеn, trans jemand im Streice seyn, prozessiren, gressio.

litigo. Преступапи, ам, т. impf. übertreten, Прептили, им, (Рес, и Срем. ) vide transgredior.

пријетипти. Преступити, им, v. pf. übertreten, Препицање, п. vide препјевање. transgredior.

Препицан, ичем, vide претјецати. Пресудини, им , v. pf, aburtheilen, er: Претјецање, п. (Ерц.) дав Зuporton kennen, dijudico.

men, praeversio. Пресуђивање, п, дав 2nserB + 2burthеі. ТІpenjeцaти, пjечем, v. impf. Ерц.)

len, dijudicatio alius, diversa a nostra.. zuvorkommen, praeverto. Пресуђівати, ђујем , v. impf. апреrѕ Препња, f. (Рес. и Срем.) vidе приaburtheilen, aliter dijudico: Hemoj mi jemња. мени му пресуђивати.

Претоварање, п. Рав Иmlaven, oneraПресупи, спем, y, pf. 1) überfфüttet, tio alia, translatio. transfundo. 2) 8u wou angiefen, über. Преповарапи, ам, y, impf. итадеп, füllen, nimis impleo.

trapsonero (?), н. п. лађу.

seco,

IIIH.

Претовариши, им, т, pf. Иmlавен, Прецјеђивање, д. (Ерц.) баѕ uebergie. transonero (?), н. п. лађу.

Ben, transfusio. Препоп, m. (Рес. и Срем.) vide прн. Препјеђивати, љујем, у. impf. Übers јептоп,

gießen, abgießen, transfundo. Преполипи, им, v. pf. и mfФmeІзе, Пречага, f. Das Suerbret (in per mй, refundo.

le), assis transversus. Препiдчили, им, v. pf. umgiepen, trans- Пречажица, f. dim. , пречага. fundo.

Пречање, в. (Рес. и Срем.) vidе приПретргнути, нем, т. pf. ent3wei rei. јечање. Ben, disrumpo.

Пречати , ам, (Pec. к Срем.) vidе при. Претрёсање, р. Вав ФинфbeuteIn, 2ив.

јечати. Schüttein, excussio.

Пречатисе, амсе, (Рес. и Срем.) ride II pempecamu, am , v. impf. ausschütteln, пријечаписе. excatio,

Пренапитн, им, vide пречитати. Препресии, сем, т. pf aufфiitteln, Пречитавање, п. Зад цeberlejen, recxcutio.

lectio. Прелреспінсе, семсе, v, г. pf. fіф зеtѕ Пречитывати, ам, т. impf. übetlefen,

îtreuen (von Flüchtlingen), dispergi. relego, Препрвати, прчем, vide препірча. Пречиітати, ам, т. pf. 1) iiberlefen,

relego. 9) вас дан је пречипао, Bet, Претрчавање , п. Зав Дrübеrweglaua gangen hindurch , per totam diem fen, transcursatio.

legit. Претрчавали, ам, v. impf. Briber Weg Пречњак, m. (Рес. и Срем.) vidе при. laufen, trauscurso.

јечњак. Преппечати, чим, v. pf. pinйбеtѕ, bars Преша, f, bеr оrаng, die tіlе, bie überlaufen, transcurro.

OrіngliФЕeit, festinatio : ако ти није.. Прет ўрање, р. рав !1ebеrреrfеn, trans npewa,(fr.si vous n'êtes point pressé).

jectio , perquisitio, perscrutatio. Прешівање, п. Зав Зufammennäsen, Прен јрати, ам, v. impf. 1) überper consutio.

fen, jactu supero. 2) überwerfen (im IIpembamı, am, v. impf. übereinanders' Suchen), perquiro, disjicio.

näþen, zusammennähen, consuo. Прептурипи, им, т. pf. 1) кућу, einen Прешиши, шијем, v. p. zufaттеппӧ. Stein über das Haus werfen, trajicio,

adsuo. а) камен преко куће, Ben Stein über Прженица, f. gebäbtes &tut Brot, paь. das Haus — , lapidem trajicio trans do nis tostus. mum. 3) (im Suchen alles) überwerfen, preme, n. das Bähen, Backen, tostio. disjicio quaerens.

Пржибаба, m. (in pl. f.) ein nieberträф. Преќење , n. (Рес, н Срем.) vidе при tiger Räuber, der alte Weiber mißјећење.

handelt (mit glühenden Ketten brennt) • Прећерапии , ам, v, pf. (Ерц.) 2) über — um sie zur Entdeckung ihres Nothpfent's treiben, ago super

2). übertreiben, nig8 zu zwingen; dieß ist das größte excedo modum.

Schimpfwort für einen Heiduden, laПрећеривање, п. (Ерц.) ба переrtrei. tro qui mulierculas igne excraciat: ben, modi excessio,

„Ти Курчија један пржибабо! Прећеривали , рујем, т. impf. (Ерц.) „Ни стари и чеповали ни'су

übertreiben, nimis ago, modum excedo. TIPxumu, HM, v. impf. bähen, "röften, Прећн, пређем, (Рес. и Срем. ) vide torreo. Пржио би господару (одговопријећи.

рио гладан и озебао циганин, кад Преузети, змем, т. pf. übernehmen, су га запитали: или воли јести, или überwältigen, vinco.

се гријали). cf. грасу». Преузимање, в. дав Иебеrwіltigen, cor- Пржилисе, имce, v. , impf. fif pers reptio.

brennen

aduri. Преузимапи, ам (и преузимљем), т. Пржња, f. Vie Stärung, Berserbung See

impf. übernehmen, corripio, vinco. guten Gesellschaft, turbatio societatis. Прецедити, им, (Рес. и Срем. ) xide Пржњење, р. баз дехипreinigen, pol. прециједини.

Прзнење, п. 7 lutіо. прецеђивање, . (Рес. и Срем.) vide Прзнили, им, v. impf. 1) beim 2ивтеt. прецјеђивање.

den das Ingeweide berleßen, so, daß Прецеђивали, ђујем, (Рес. и Срем.) die Ercremente erscheinen i exenterare vide прецјеђивати.

ita, ut intestinis ruptis excrementa ano Преције дити, им, , pf. (Ерц.) über. parcant. 2) die gute Eerellschaft verder: gießen, transfundo.

ben, bonam societatem turbare.

"belt,

consuo,

[ocr errors]

so.

ње.

жаващи.

Прзница, f. Der Storenfrie, $reupen. Приближавање (приближивање), в. дав

störev, Verderber guter Geselfchaft, tur Annähern, adpropinquatio.

bator pacis, societatis, lactitiae. Приблиҗавапи, ам (приближивати); При, bеі, ат, ари:

v. impf. annähern, nabe bringen, 'ad. Піри појасу сабља о недњела

motio. Іриањање, п. 1) дав Іntleben, adhae. Приближаваписе, амҫе приближива,

2) fig. das Angreifen (bei der Ars писе), т. г. pf. fіф пätern, adprobeit), aggressió.

pinquo. Приаһадів, амі, т. impf, 1) аntleben, Приближивање, п. vіdе приближава

adhaereo. 2) zugreifen (bei der Arbeit), adgredior.

Приближівапіи, жујем, vidе приблиПрибадање, п. бав 2infpiegen, adfixio. Прибадатпи, ам , v. imрt. Qпіріевен, Приближіватисе, жујемсе, vidе при. adfigo.

ближаватисе. Прибегавање , п. (Рес. и Срем. ) vide Приближиши, им, у. pf. пађе rütet, прибјегавање.

page bringen, admoveo. Прибегавати, ам, (Рес. и Срем.) vide Приближиписе, имее, т. . pf, і, пая прибјегавати.

bern, adpropinquo. Прибегнути, нем, (Рес. и Срем.) vide Прибости, бодём, v. pf, anfpiepen, прибећи.

adfigo. Прибедрица, f, ein @tut Ser priejlertitis Прибрати, берем , v. p. 2) н. п. софру, dung, pars. yestįmenti archimandritae abtragen, aufero, tollo. 2) mit uch: aut episcopi (periscelis ?).

tùng empfangen, colo, honorifice exa Прiбеки (говорисе и прибегнути ), cipio:

"бегнем, (Рес. и Срем.) vidе прибјећи. Прибратисе, беремосе, v. г. pf. 1) і Прибијање, п. 1) Бав ЛnfфIagen, adfi-. 40mälig sammeln, paullatim convenio,

xio , applicatio. 2) das Anschmiegen, 2) ausgehen, zu Ende gehen, deficio: applicatio.

прибрало се. Прибијаци, ам, т. impf, anjblagen, Привалили, им, т. pf. 1) bеrbеіmdіз еп, adfigo, applico,

adtolvo. 2) daranmachen, applico, Прибијаписе, амсе, т. г. impf. fib qns Привалищнсе, лисе, т. г. pf. Rufalen, ichmiegen, applicor.

zu Theil werden, obtingo, (durch Erba Прибирање, р. 1) бав 4Ыtragen (eer Среія schaft oder sonstiges Glück): bemy ce

Yen vom Tische), ablatio, sublatio. 2) приеалило. die achtungsvoúe Aufnahme, cultus, II pula dibaibe, n. 1) das Herbeimälzen, exceptio honorifica.

advolutio. 2) das Zufallen, advolutio Приби рапи, ам, т. impf. 1) (opm $і. devolutio. fфе) abtragen, aufero. 2) mit htung Приваљивапи, љујем, v. impf. 1) ber>

empfangen, honorifice excipio , colo. zu wälzen, advolvo. 2) daranmachen, Прибирацисе, амосе, v. т. impf. 1) паф applico, н. п. закрпу.

ипo пah jih jаmmeIn, congregari. 2) Приваљіваписе, љујесе, т. г. impf. и= zu Ende gehen, incipio deficere.

fallen, devolvor. Прибипти, бијем, v. pf. an etwas art. Привалi, m. (у Сријем у Бачк. и у Бан.) "Фlagen, adligo, applico..

учи децу на приват, еr it privatles Прибитисе, бијемсе, v. r. pf. код кога, rer, gibt Privatstunden, privatim docet.

ђе, уза шпio, jih fеt аnfфтiegen, Привашање, р. і дав Веife, captio. аrсtе ѕе adplicare : прибно се код ње. 2) das Empfangen, exceptio. га; прибилесе овце у крај; шща си Приващати, ам, v. impf. ) greife се пи прибио уза зид :

capio. 2) empfangen, excipio. Прибић, m. 22аппвпате, поmеn viri. Приватипии, им, v. pf. 1) angreifen, Прибјегавање, т. (Ерц.) Das ludіtеп, *capio, arripio. 2) empfangen, excipio, Zuflucht nehmen, profugium.

Приваћање, д. vіdе приватање. Прибјегавати, амі , v. impf. (Брц.) 3ца Пріваћати, ам, vide" привадіапи.

flucht nehmen, profugere soleo. Привёзапи, вежем, v. "pf. anbinden, Прибјегар, m. (Ёрц.) Запивате, по adligo. men viri,

Привезивање, р. Вав 2ntinen, adliga, Прибјегнути, нем, vidе прибјећи,

tio. Привјегор, m. (Ерц) апівате, до, Привезивати, зујем, y, impf. antinsen

adligo. Прибјећи (говорисе и прибјегнути ), Привенац, нца, m. (ст.) еtma ber Bejo bjernein, v., pf. Zuflucht nehmen, per

stand bei der Hochzeit, nuptialium hofugio, confugio ad quem.

minum quidam. Ja oey pujer højecam

« PreviousContinue »