Page images
PDF
EPUB

чуо никад прије, осим у пјесми ка- Привребаписе, амсе, т. r, pf. Teife ana ко се женио Бурађ Смедеревац : geschlichen kommen, accedo tacite. „А привенца Косанчић Ивана

Привредипи, им, (Рес. и Срем.) vide Привенчапи , ам, (Рес. и Срем.) vide привриједити. привјенчати.

Привриједипи, им, v. pf. (Ерц.) 9 из Привесгаи, ведем, v. pf. bеrbeifügren, Ben bringen, prosum: he ke huuma adducо, н. п. Коња.

кући да привриједи; није привијеПривести, зем, v. pf. •ађу, дав ефії дио кући ни једне паре. herbeiführen, navim admoveo.

Привући, вучем, v. pf. bеrbeifwleppen, Привидеи, дим, (Pec.) vide приви adtraho. Привидими, им, (Срем.) 7 фещи. Привућисе, вучемсе, т. г. pf. fth betПривиђање, в. Ра8 Sinbileen, imаginаtiо. beischleichen, adrepo. Привіђапии, амі, v. impf, fіt еtmав cins Пригазици, им, v. pf. eintreten, con

bilden, zu sehen glauben, in animum culco. induco, imaginor.

Пригање, р. Вав Хёten (in emati), Привиђепи, дим, v. pf. (Ерц.) ft eins . frixio.

bilden etwas zu sehen, videor mihi vi- ITpuramu, am, v. impf. rösten (in Schmalz, dere aliquid.

österr. bachen, lies: pachen), frigo. Привіјање, п. бав Daranmiteln, cir. Приглавак, вка, т. беr ѕuр аni @truta cumvolutio,

pfe, tibialis pars inferior. Привијапи, ам, v. impf. Baranmiteln, Приглавчина , 'f, augm. р. приглавак. circumvolvo.

Приглавчић, m. dim. р. приглавак. Привидавање, р. дав 2ngewöhnen, as- Пригњечипи, им, v. pf. cintheten, masuefactio.

pu deprimo, apprimo. Привикавалисе , амсе, т. т. impf. fi, Приговарање , n. Dав Сфеltеn еіnев аnә angewöhnen , assuesco.

dern, das eigentlich einem dritten, den Прхівикнуписе, немсе, vide приви man aber schonen will, gilt, objurgatio Кисе.

minus nocentis , ut alter , cui parcere Привиривање, п. Зав реrѕublicғet, a aut debemus aut volumus, audiat sibi, spectio.

que adplicet ipse. Привиривати, рујем, v. impf.bersu. Приговарами, ам, v, impf. коме, it. Привирипп, им, v. pf, s blicken, manden mittelbar Vorwürfe maaspicio.

chen, objurgo minus nocentem ut alter Привити, вијем, v. pf. Baranmiteln , nocentior audiat et sibi applicet. Maja circumyolvo.

на ћерку кара, снаши приговара. Привиһисе (и привикнуписе), викнем- Приговор; m. Der mittelbare Зоrmurf,

ce, v. r. pf. fid gewöhnen, assuesco. objurgatio alterius pro altero. Привјенчали, ам, v. pf. (Ерц. ) an= Приговерипи, им , v. pf. коме, јетап)

trauen, conpubio jungo (sacro ritu ad. mittelbar Vorwürfe machen, ihn meis jungo).

nen, objurgo alterum pro altero. Приводити, им, v, impf, bеrbeiführen, Пригодили, им, v. pf, treffen, von una adducto.

gefähr kommen, forte venio. Привођење, п., бас реrbeiführen, ad- Пригодитисе, имce, vidе догодитисе. ductatio,

Приготовини, им , v. pf. bereitein, paro. Привджење, р. За8 феrbeifübeen (Oев Приголовљавање, п. Бав Зоrbereiten, Schiffes), appulsio navis.

praeparatio. Привозити, им, v. impf. Эerbeiführen, Приготовљавапи, ам , т. іmрt festig adpello navim.

machen, vorbereiten, praeparo. Приволепти, лим, (Pec.) vide приво- Пригревање, n. (Рес. и Ҫрем.) vidе при

гријевање. Приволеписе, лимсе, (Pec.) vidе при- Пригрёвали, ам, (Ресе и Срег.) vide

пригријевали. Приволиши, им, (Срем.) vide приво- * Пригрејати, јем, (Рес. и Срем.) vido

пригријали. Приволиписе, имce, Срем.) vidе при- Прогријати, јем, v. pf. (Ерц.) 2) зип

Seuer telen, admoreo igni. 2) приПривољепти, лим, v. pf. (Ерц.) einen per= гријало сунце, бie Conne feste beip

mögen zu etwas, persuadeo cui ut faciat. zů, adurebat 'sol. Привіљеписе, лимсе, т. г. pf. (Ерц.) Пригријевање , п. (Ерц.) у дав 9обег

sich herbeilassen, einwilligen, consentio. rücken ans Feuer, admotio ad ignem. Привребали, ам, v. pf. erlauern, eta 2) das Schwülbrennen der Sonne, ac

schleichen, deprehendo (aucupando). stus solis (uimius).

[ocr errors]

BOеписе,

[ocr errors]

вољеписе.

ctor.

Пригријевати, ам, v. impf. (Ерц.) 1) зип was erkennen, agnosco pro-, 2) ge.

ўeuer rüten, admoreo igni. 2) пригри stehen, confiteor. јева сунце , биће кише, бie Cont. Признали, ам, v. pf. а) аnеrtеппен,

brennt beiß, es ist so schwül, adurit. aguosco. 2) eingestehen, confiteor. Прагрлипи, им, v. pf. an Den Sufen Прѕрен , m, 2) еtаbt in Berbieп. 2) Art drucken , adprimo ad pectus, ample pistolen.

Призренски, кa, кo, Prifrеnеr. Пригрљавање, п. Вав Иmbalfen, Итае: Прija, f. bур. р. пријатељица. inen, amplexatio,

Пријак, о. vіdе пријатељ: пријаче ! Пригрљавати, ам, . impf. umbalfen, зовни пог пријана. umarmen, amplexari.

Пријаков, ва, во, раз пријак, аmісі, Пригрнупи, нем, v. pf. ) bеrbeifat: familiaris.

ren, corrado. 2), umnehmen, umgäns IIprijamen, m. 1) der Freund, amicus,

gen, circumjicio, circumdo (pallium). 2) der Befreundte, propinquus : OMHПригрнутисе, немсе, v. r. pf. '(den шао у пријатеље.

ƏR antel) unehmen, circumdor (pal- Пријатељање, п. рaв пријатељ - Rett= lin).

nen, appellatio nomiue amici aut proПріrрпање, п. ) ба в реrbeifarren, pinqui,

corrasio. 2) das úmhängen, circumda Tpujamènamnce, amce, vr, impf. fich tio.

пријатељ пеппеn mit einem, amicum Пригроапти, грћем, v. impf. 1) bеrbеі. appello aliquem aut propinquum. farren, corrado. 2) umnehmen, cir- Пријатељев, ва, во , .) бев Sreunes, cumdo.

amici. 2) des Befreundten, propinqui. Пригратисе, гркемсе, v. r. impf. ита Пријатељење, п. бав 5efreuniveit, junnehmen, circumdor.

ctio affinitatis. Прід, m. bie Braufgabe bei cinem Zau= Пријатељиписе, имce, y. г. impf, є iche, lucrum in commutatione.

ким, ji befreunden , propinquitate Придигнути, нем, vide придики. jungi. Придигнутисе, немсе, vide приди- Пријатељица, f. ) Sie Srentin, amiКисе.

ca. 2) die Verwandte, propinqua. Прідизање, р. Зав беlfen beim Бебеп, Пријатељичин, на, но, беr пријатеadjutio in levando.

љица , amicae. Придизами, дижем, v. impf. ребеn bel. Пријатељов , ва , вo, vidе пријате.

fen, adjuvo levantem. Придићи (говорисе и придигнути), Пријатељски, ка Ko, 1) freundschafts

v. pl. heben helfen, opem fero tollenti. Tich, 'amicus. 2) adv. freundschaftlich, ПрідиКисе (говорисе и придигуп исе), amice.

дигнемсе, v. т. pf. aufjteyen (pon Пријалёљство, п. 1) бie $reunefфаft, Krankeniager), convalesco.

amicitia. 2) die Verwandtschaft, necesПридобијање, n. да шетіnnеr, lucra

affinitas. tio.

Прijaши, ја ми, v. impf, geдeihen, get Придобијати, ам, т. impf. gewinnen, anschlagen, alo, prosum : He npnja my lucror.

што једе. Придобити, бијем, v. pf, gewinnen, Прije, (Ерц.) 1) praep. poe, аntе: прије Incror,

мене, прије зоре и п. д. 2) ehevor, Придблажење, о. За SinguPomen antea : како је било прије, тако је superventus.

и сад; и прије и послије; од прије. 3) Придолазипи, зи, v. impf. 1 pinjuPom= ehe, d. i. leichter, prius, potius: apuje Придоћи, ође, v. pf.

ће дати мени него пеби. pervenio :

Пријевара, f. (Ерц.) Der Betrug, dolus. „Ев? Турцима индали придолази Пријеворница , f. (Ерц.) See Dйеrе аltеn Придржавање, р. Сав баltеn, sustep (8: B. beim Thore), trabs transversa. tio.

Пријеки, кa, кo, gerape, näfte, fürseite, Придржаватн, ам, v. impf. ein menis reetus, proximus, н. п. пупп, лијек,

halten, sustineo, teneo paullulum. Пријеклад, m. (Ерц.) Per Ceiteniiein am Придржати, жим, v. pf. ein yenig bal, Herde, damit die Klöße nicht auseinten, teneo paullulum.

ander fallen, saxum continens ligna suПріжгали, ам, v. pf, pringen, sufekent,

per foco (in den Bauerküchen). vehementer peto.

Пријелаз, m. (Ерцу.) ) на води,

die Признавање, р. 1) бав ©rtennen, agni Turt, vadum. 2) на плоту, беr 144 tio. 2) das Bestehen, confessio.

bersteig (österr.) über eine Hede Признавали, најем, y, impf. 1) аlѕ еt. transcensus in sepe.

ев.

[ocr errors]

situdo,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

поља.

tum.

22

Пријеноо, m. (Ерц.) беr umgang, bie Fuß eines bratenden lamms, der als

Umtragung des Kelches und der Patene Haken den ausgeweideten Bauch zus

in der Kirche, circumlatio poculisacri. sammen hält, pes agni resectus , et fiПријепис , m. (Ерц.) бie Confcription, bulae loco ventrem continens. conscriptio.

Пријин, на, но, ее прија , amicae. Пријепољац, љца, т. човек из Прије- Пријо, m: annпапте, поmеn yiri.

Приказаније, р, дав доrѕеіфеп, ostenПријепоље, р. град и варош у Ерцеговини (на ријеци Лиму):

Приказали, кажем, v. pf. п. і. части, „Па кад дођени Пријепољу швоме. herzählen, recito, recenseo, cf. neПријепољче, чепа , п. момче, или ди

нидба. јете из Пријепоља:

Приказамисе, кажесе, -у, г. pf. коме „Бјежи јадно момче Пријепољче шо, е8 ақnt mir, praesagio. Пријеранак, нка, m. (Ерц.) vidе изво- Приказивање, п. 2) сав реезählen, ге» да.

censio. 2) vas aynen, Vorbeds uten, Пријеров, m. (Epu.) der Graben, die portentio (?):

Furche im Weinberge, fossa vineae. Приказивати, зујем, v, impf. п. і. час, Пријесан, сна, но, (Ерц.) н. п. месо herzählen, recito.

(које није сољено ни сушено), млије. Приказиватисе, зујесе, y, z, impf, aba ко (које није кисело), љеб (који није nen , praesagio. кисео, н. п. погача), рана (која није Прикiвање, й. Тав 2nfфтieben, adcuстара, него одма кад се човек ра sio. ни), купус (који није кисео, него Прикивати, ам, v. impf, anfфmieben, онако зелен), којка (која није сува , adcudo. него онако одма кад се скине са Прікладан, дна., но, fən, mu fterbaft живинчета), frifф , rесеnѕ.

(dem Florper nac), pulcer, forrncsus. Прије сјед, т. (Ерц.) pie Хафзиђt (von Прикладало, m, bеr рlаuсеter, homo

den Biener) zur Fortpflanzung, fetus loquar, nugator. apum , relictus propaginis ergo. JIpukaariaine, n. das Plaudern, nugae, Пријестиб, тола, т. (Epiц.) Der Sprоп, Прикладати, ам, у. impf. plaudern, in Приспіол, т. } thronus.

einem fortiderzhafte Dinge erzählen, Пријеслі уп, т. (Ерц.) ове је године nugor. пријесптуп, рецеr it ein @daktjahr, Приклапи, кољем, v. pf. anfteen (eint (weil dadurch die Fenertage um einen Thier, das sterben willy, macto. Dag weiter hinausrücken), est avnus in. IlpukaonnMu, um, v. pf. ein treffendes tercalaris.

Bort worauf sagen, apte excipio diПријепипи, им, v. impf. (Ерц.) Бер ctum, convenienter respondeo, ben, minor.

Прико, (у Бачк.) vide преко. Пријепња, f. (Ерц.) Sie Erobuna, minae. Прикованти, кујем, v. pi. anjФmiebet, Пријепоп, m. (Ерц.) Тав Sett, дав рот adcudo.

einem еф meine (G. В.) beim Braten Прикрајак, ајка, т. н. п. из прикрај. herausträufelt, adeps qui defluit a car ka, von der Seite, ex parte. ne quae assatur.

Прикрасисе, радемсе, V. r. pf. fich Пријеmран, на , но, fett (su effen), mі. herbei chleichen, adrepo; • origfett, pinguis : jегуља је прије „Прикрадесе овчар од оваца трана.

Те украде кошуљу девојци Пријећење, п. (Ерц.) бав Дrohen, mi- Прикумак, мка , і, кумов момак, ко. pae, minatio.

ји на крштењу додаје крзницу, а у Пријели, пријеђем , v. pf. (Ерц.) 1) bins сваловима (у Србији, у Босни и у übergeben, transeo; 2) überlaufen, exe Ерцеговини) ноҫн барјак; у Срије. undo.

му кажу: кумовски Момак, деr icti Пријенање, р. (Ерц.) 1) сав Sinken (bet Kum, cumi vicarius, adjutor.

Dpanken) in die Duere" (überzwerch), Ipilkynumu, un, v. pf. einzeln zusamas consartió transversa. 2) das Ansehen menbringen, colligo. überzwerch, aspectus torvus.

Прикупљање, n. Das einene gufammere Тријечапи, ам, ү. impf. (Ерц.) н. п. 7. bringent, collectio successiva.

опанке, übersper pinten, per traps. Прикупљати, ам, х. impf. eingeIn gu: versum ligo.

rammenbringen, colligo sigillatim. Пријечаписе, амce, y, г. impf. (Ерц.) Прилучивање", в. дав отäperat, admo

ha kora, einen del ansehen, oblique tio. intuear.

Прикучивати, чујем, Ү. impf. Rabebrin Пријечњак, р. (Ерц.) беr аgеbаgеnе gen, admoveo,

2

[ocr errors]

moveo.

2

[ocr errors]

gen, offero.

Прикўчиши, им, v. pf. nabebringen; ad- пріложняк, 'm: Ber Beбer einer Spfere

gabe an ein Kloster,

oblator. Прилагање, n. Tag Darbringen, oblatio. Прілупити, имi , v. pf. 1. ј. врата, Прилагали, лажем, v. imрt. tarbrinприл упнути, нем, v. pf. Зufwagen,

cum impetu claudo. Прилаган, лажем, v. pf, bingulugen; Прii, m. (по Бачк.) vеrtіrѕt ftatt при

aumentior, addo per mendacium. jamen, und unabänderlich, z. B. Freund Прилегање, п. (Рес. и Срем.) vidе при Georg, familiaris. лијегање.

Прiiљевање, о: (Ерц. ) рав Зugtepeni, Прилегами, лежем , (Рес. н Срем.) vi adfusio.. de прилијегапи.

Приљевати; 'ам, . impf. (Epit.) zugies Прилепити, им, (Рес. и Срем.) vide fen, adfundo. прилијепипи.

Приљепљивање, п. (Ерд.) 1) дав 24n: Hрилепиписе, им се, (Рес. и Срем.) "kleben, adhaesio. 2) das Ankleiben, apo vidе прилијепинсе.

plicatio. Прилепливање, . (Рес. и Срем.) vide Приљепљивати, љујем , v. impf. (Ерц) приљепљивање.

ankleiben, applico, adlino, Прилепљівати, љујем, (Рес. и Срем.) Приљепљиваписе, љујемсе, v. г, impf. vidе приљепљивати.

(Epy.) ankleben, adhaerésco. Прилётање, n. (Рес. и Срем.) vidе при- Приль убити, им , v. pf, liebgеminen, лијепатње.

adaino (vom Schafe, dem, nach dem Прилётати, ләкем, (Рес, и Срем.) vi Dode seines Lammes, ein anderes zu de прилијетапи.

säugen gegeben wird, das sie nur alls Прилепепти, лепим

mählia fich gefallen läßt). "v. pf. (Рес.)

Приљубнписе , бисе, т. е. pf. рајтеп, Прилетипти, им, Cherbei fliegen, ad

fdön schließen, congru.. v. pf. (Срем.)

volo.

Приљубљивање; р. 1) dat liebgewina Прилећепи, лепим

nen, adamatio. 2) das Passen, conv. pf. (Ерц.)

gruentia. Прилећи, лежем (и прилегнемі), v. pf, Приљубљівати, бљујем, т. impf, lieb. anliegen, adjaceo.

gewinnen, adamo. Приливање, п. (Срем.) vide приљевање. -Приљубљиватисе, љујесе, y, r. impf. Прилівати, ам, (Срем.) vide приље. Tchón worauf passen , congruo, con

venio. Прилијегање, р. (Ерт.) дав 9tieberlie. Примакнути, нем, vide примаћи. gen, prostratio.

Примакнутисе, немсе,

vide

примаПрилијегани, јежем, v. impf. (Ерц.) Кисе.

sich niederbücken, humi procido. Примање , п, баѕ Repmen, Smpfangen, Прилијепитии, им, т. pf. (Ерц.) аn tеі. Bekommen, acceptio. ben, adfigo.

Прімати, ам, v. impf. перmеnt, em: Прилијепитисе, имсе, т. . р. (Ерц.) pfangen, bekommen, capio. Eleven bleiben, adhaeresco.

Примаписе, амce, y, r. impf. 1) чега, Прилијепање, п. (Ерц.) Зав реrbeifica sich annehmen, suscipio, curam gero. gen, advolatatio.

2) уз брдо, fib begebet. auf Ben Beg Прилиjеmати, лијећем , v. impf. (Ерц.) тафе, abiisse. 3) прима се купус, herbei fliegen ; advolito.

greifen, 913urzel faffen, radices аgо. Прилика , f. 81eiфеn, ejus dem sortis : Примаки (говорисе и примакнупти),

по свој прилици, alem 2Infeben паф ; макнем, v. pf. berguriten, admоvео. није по његова прилика, піt fei. Примаќисе: (говорисе и примакнути : nes Gleichen (alt und jung), paßt nicht се), макнемсе, y, r. pf, bеrguruten , 3u ibm ; на прилику, sum Beifpiel. admoveor. Нашла слика прилику.

ПрименипAI, им; (Рес, и Срем.) vido Пріликовати, кује, vimpf. paffen, примијенипти. convenio.

Примешање, т. дав фіngufeken, adПрилип, m. град у Косову. Прiличан, чиа , но, рајfeno, conve- Применати , мекем, ғ. imрt. -bingua piens.

fügen, addo. Прилог, m. Вав Opfer, bie Spfеrgабе, приметнути, нем, v. pf. pingufügen, quod offertur monasterio ::

addo. „Трилог носе Светој гори славној: Примијеници „Жупа: соска , и б'јела памљана vorbedeuten, 'omino, ominor: He 6YAN Приложили, им, v. pf, patpringe, offero. примијењено, аbѕіt оnед.

вами.

"ditio.

[ocr errors]

HM, v. pf. anmeinen,

[ocr errors]

fe11,

radicem ago.

[ocr errors]

Примірили, им, v. pf. 1) einen zur Припалини , им, v. pf. ) свијећу, аn=

Ruhe bringei, facere ut quis quiescat. kunsen , accendo. 2) fig. пријалио 2) примири ђаволе! gib Ўube (Tagt Me пjешице чак у-, bаt it su Suр aufə Mutter zum Kinde), quiesce.

gemacht bis — , pedes venit usque ad Примиритисе, имce, v, r. pf. fit sur Припаљивање, й. Рав аngünven, ас

Ruhe geben (vom vorigen unsteten Les censio. ben), conquiesco.

Припаљівати, љујем, т. impf. аз йда Прiмиши, им, у. pf. nepmen, beton

den, accenso. men, einpfangen, capio , н. п. болесп, Припанупи, нем, vide припасти. сијасен, коња.

Припасалпи, пашем, y, pf, unigürten, Приминінсе, нусе, ү, r, pf. 1) чега, *circumdo, cingo.

ji aniement, curo. 2) уз брдо, jid Припасівање , и, бав Иmgürten, ciraufmacy eit, dedit se in viam. 3) при cumdatio , cinctio. милосе цвијеће, greifen, Buriel taj. Припасівати, сујем, v. impf. umgüе.

teri, circumdo , accingo. Прнімицање , п. “бав феrbеіrten, 34. Прхіпасти , паднем, v. pf. 2) falen (sup herkommen, admotio.

Erde), accido. 2) zufallen, zu Theil Прiмицаи, мичем, т. impf, yеrbеі. meroen, obyenit. 3) (сп.) на ум, Беі. rücken, admoveo.

faden, venit (iv mentem): Приі мицаписе, мичемce, v. г. impf. „Доцкан Симу на ум припануло her Seirücken, admoveri.

Припевање, . (Рес. и Срем. ) vide Примірје, п. бie füfte, ora, ora maritima. припијевање. Приморски (приморскіі), ка , ко, еее.. Припёвати, ам, (Рес. н Срем.) vide, Küsten:; maritimus.

припијевани. Принављање, р. дав Зuneuen, Деца Припевали, ам, (Рес. и Срем.) vide hinzu: machen, novi additio.

припјевали. Принављапи, ам , v. impf. пеи bingц Припека , f. Die Gфрlе, bie beige Cons machen, bekommen, novi quid adjungere.

'ne, fervor solis. Принёпи, несем, (Рес. и Срем.) vide Прилепін, пңем (и припењем), v. pf. принијети.

*1) ein weidendes Pferd anbinden, funi Прiнијепи, несем, принијо (принијела, adligo equum pascentem. 2) in die Hös

ло), v. pf, (Ерц.) bersubringen, adfero. he heben, tollo. Приновипи, им, у. pf, пеи bingu” та. Припеписе, пнемсе (и припењеме), chen, novi qnid adjungo,

у. r. pf. binauffteigen , ascendo. Принос , m. bie Babe, donum oblatum : Припеки, ечем, v. pf. 1) јагње, пра„Он Кулину честio одлажаніше,

ce, anfangen zu braten, anbraten, „Под чадоре принос доношаше igni admoveo assandum. 3) heiß brens Приноситін , им; v. impf. bеrbeibringen, lien (von der Sonne), aduro. adfero , fero, porto.

Принијевање, п. (Ерц.) дав фіnѕuftuna Приношење , п. ба Bringen, adlatio.

gen, accentio. Принцип, m, Der Surft, Prin, princeps : Припијеван, ам, у. impf. (Ерц.) mit

„Поред мога Бонлије принципа besingen, simul canto , celebro. Принципов, ва, вo, bes pringen, Sür. Припињање, п. Вав 2nbinсеп бев meia ften, principis.

denden Pferde$, adligatio equi pascentis. Принциповина, f. Фав Surftenthum, Припињати, њем, v. impf. Bas pfero principatus (terra principis).

an einem langen Stricke anbinden, adПрив ушици, им, v. pf. befdnoffein, ligo equum pascentem. odoror.

Припитомипи, им, v.pf. 3äбmen, cicago. Придкупипи, им, v. pf, im paufen 90 припиши митнее, имісе, т. г. pf, 8а sich hertreiben, cogo gregem.

werden ; cicurari. Приснутни, нем, у. p. 1) eleben, adhae. Припитомљавање, п. дав Зафттафеп,

ro. 2), zugreifen (bei der Arbeit), labori Zähmen, cicuratio. incumbo. Прионуо као чичак за јаје. ІПрипиццомљавати, ам, v. impf, kahm Припадање, о, іў сав $alen (sur Gree),

machen , cicuro. іnсlіnаtіо. 2) Вав 31falen (зит &rt. Припишавање, п. бав прifen, ad.

theil), cum quid evenit, obtingit. minctio, Припадати, ам, v. pf. 1) falen (ur &t. Припишавапи, ам, т. impf. апріfеп

de), decido, inclinor. 2) zufalien, evenit, admejo. Припадом , іn - 9Xebentипбеn, tempore Припишати, ам, т. pf. апрife, ad

subsecivo: що је он 'начинио прц mejo. па доу.

Пріпјекати, ам, y, pf. (Ерц) mittee Пріпазици, имм , vіdе опазитн.

singer, simul cano,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »