Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

"dico , arrogo. .

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Приповедало, т. (Рес. и Срем. ) vide Присвајање , За Зueignen, arrogatio. приповійједало.

Присвајапи, ам, т. impf. 8ueignen, Приповедање, п. (Рес. и Срем.) vide

*vindico, arrogo. приповиједање.

Присветлили, им, (Рес. и Срем.) vide Приповедаши, ам, (Рес, и Срем.) vide присвијептілити. приповнједани.

Присвијетлипи, им , v. pf. (Ерц.) Зав Приповедити, им, (Рес. и Срем.) vide zuleuchten , lumen admoveo. приповједипи..

Присвојавање, п. vide присвајање. Приповестi , f. (Рес. и Срем.) vidе при- Присвојавати, ам, vide" присвајали. повијес.

1Присвојипи, им, v. pf, gueigen, vinПриповетка, f. (Рес. и Срем.) vide прицовијешка.

Приседање, . (Рес. и Срем.) vidе при.
Припбвиђепи, дим, уide приповје- сједање.
дити.

Приседали, да, (Рес. и Срем.) vide
Приповиједало, m. (Ерц.) vide причало. пірнсједати.
Приповиједање, д. (Epiц.) дав° Crsäh. Присестни, седе (и приседне), (Pec.
len, narratio.

и Срем.) vide присјести. Приповиједали, ам, y, impf. (Ерц.) Присетиписе, имce, (Рес. и Срем.) erzähien, narro.

vidе приејептиписе. Пріповијесп, f. (Ерц.) бав Сprimmort, Прісећање", п. (Рес. и Срем.) vide proverbium : Благовијеспи припови

присјећање.
jec, mit maria 23ettünsigung (25. Присећаписе, амсе, (Рес. и Срем.)

Märg) ist der Winter noch nicht vorbei, vidе присјећаписе.
Припевијетка, т. (Ерц) Pic Grzählung, Принсипање, . дав $insufфütten, ad.
Darratio , fabula,

fusio. .
Приповједипи, им, v, pf. (Ерц.) ее. Принсипали, ам, (и присипљем ), т.
zählen, narro.

impf. hirzusdütteii, affundo. Припојавање, п, дав 2nlüten, ad glu- Прісједање , p. (Ерц.) дав еtесtеn • bleis glutinatio.

ben im Munde (Rachen), adhaesio in Припојавати, ам , v. impf. anləten, faucibus. adglutino.

Прісједaпи, да ми, v. impf (Ерц.) Припојаснице, f. р. п, j. кесе, бie im Munde stecken bleiben, adhaereo in

Patronriemen,die Pafrontasche (als Gür: faucibus.

tel), zona embolorum igniariorum. Прісјести (говорисе и присједнути), Припојиппи, им, v. pf. anlüten, adglu- сједе (говорисе и присједне), у. pt. tino ferruminando.

(Epy.) im Munde stecken bleiben, adhae. Прiправа, f vіdе преправа.

reo in faнcibus : присјело и да Бог Приправници, им,

vide

преправити. Aa! mögest du daran eritiden! Приправљање , p. vide преправљање. При сјептимисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) Приправљати, ам, vide преправљали, fich anders bedenkert, mutó consinum. Припрдивање, п. Зав Oreinfфwäsen, Присјећање, п. (Ерц.) апрrе SntfФlieinterfabulatio.

fung; mutatio consilii. Припедівати, дујем, т. іпрі. reins Присјећатисе, амce, v. r. impf. ji schwäßen, in den Kram sch**ßen, inter- anders bedenken, muto sententiam. fabulor.

Прискочни, им, v. pf, perbeifpringen, Припузати, ужем, т. pf. perbeitrike adsilio. cheri, adrepo.

Приіслављање (преслављање ?), п. Фав Прiпутииппи, им, v. pf. anhafen, sen. Mitfeiern, celebratio simultanea.

su obnoxio et subobsceno (futuo). Пріслављати (преслављали ?), ам, Прирадити, им, v. pf. binguarseiten, v. impf. mitfeierii, concelebro. ' y Cphinzuerwerben, adquiro.

бији и у Ерцеговини и данас при. Прирађивање, п. ба$ $ingueewerhen, ављају још који дан осим крсноadquisitio.

пако, н. п. млоги ТурПриpaty.iвали, ђујем, y, impf. Fіngua февштаци прислављају Турѣніц, а erwerben , adquiro.

екоји Аранђелов дан; а HнкомПрирастање , n. Tag реrаwаbfen, ѕuс. шпаци 9га маија, и т. д. Кад се crementum.

приславља, онда се не части виз Прираспапти, ам, у. impf. bеrаnmафа него само онај дан. fen, succresco.

Пріслањање, п. Вав 2inlebnen, adcliПриріспи, спем, т. pf, bеrаnmафе, natio. succrescoe

Пріслањали, ам, т. impf. anlenen, Присад, m. et Cesling, taleola. adclino. .

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Слав.
га имена

3

[ocr errors]

cessus.

cessus.

он

[ocr errors]

Прислонипти, им, v. pf, anleynen, adclino. Приспајање, п. 2) Тав хафTaufen, inПрислоњање, р. vіdе прислањање. secutio, 2) das Eiuwiligen, consensus. Прилоњапи, ам,

vide

прислањами. 3) das Kommen“ zu rechter Zeit. Прислуживање, . Вав Дnsйпдеп (Оer Пристајали, јем, v. impf. 1) за ким, Andachtslampe), accepsio.

hinter einem herlaufen insequor, 2) Ha Прислужівати, жујем, v. impf. п. ј. iumo, einwilligen, cousentio. 3) npa

KAHAHAO, die Andachts balber gestiftete cmaje mu y nocao, Eommt 'mir eben (gewöhnliche) Lampe anzünden, accen- recht , accidit in tempore.

do lucernam deo aut sancto dicatam. Прістали, анем, у. pf. 1) за ким, Прислужити, им, т. pf. п. ј. канди- nachlaufen, insequor. 2) Ha umo, ein: mo, die Andachtslampe anzünden, ac- willigen in etwas, consentio. 3) mpucendo lucernam sancto dicatam.

cmaio Mu y 'rocao , ist erir eben zu Прислушківање, п. бав фосфen, au- rechter Zeit gekommen, accidit iu temscultatio clandestina.

pore, gratum. Прислушкивали, кујем, у. impf. Wors Пристранак, яка, m. See 6sang без den, auscultor clam.

Herges, die anhöhe, locus devexus. Присмакање , п. Вав 3ubeigen un Brot, Пріснтуп, m. Der Зutritt, aditus, асconditio panis ope casei aut carnis , nе ѕоlus (siccus) comedatur.

Приступање, р. бав біngutreten , ac. Присмаками, мачем,y.impf. јubeigen gum

Brote, panem quasi h umectare caseo. Ipucmýrlatok, am, v. impf. hinzutreten, Присмоҷипів, им , v. pf. 8ubeipen sum

accedo, adeo. Brote, bas trot ene Brot gleiфiam Приступачая, чна, но, деr Зutritt anfeuchten, humecto panem.

bat, qui accessum habet. Присмрдеши, дим , v. pf. (Pec.) не Приспіупили, им, v. pf, bingutreten, Присмрдинии, им , v. pf. (Срем.) смије accedo. Присмељепи, дим, v. pf. (Ерц. ) Присути, стием, pf. hinzufchütten', піамо ни присмрђепи, ее бarf fіф affundo, доrt gar niht blichen Taffen, compareo Присушивање , п. Фав Дuftroctnen, reinvisus (proprie: adfeteo).

siccatio. Приснилисе, нисе, v. г. pf. коме што, Присушиватисе, шујесе, т. г. impf. es hat ihm geträumt, somniayit.

etwas trođen werden, resiccari. Присоје , n. eine fonaige @egens, locus Присушитисе, исе, у. г. pf. etmas apricus.

trocken werden, resiccari. Прсојкиња гуja, f, Die elange, sie Притајатисе, јимсе, т. г. pf. nieper. sich funnt, serpens apricants.

huden, sich verstecken, humi

se absconПрисп-вање, п. (Рес. и Срем.) vide

dere. приспјевање.

Примакнути, нем, vide присаћи. Приспівати, ам, (Рес. и Срем.) vide Hріпапкати, ам, v. pf. suitampfen, приспјевами.

conculco. Приспепти, ем, (Ресо и Срем. ). vide ПІритаћи (говорисе и приптакнути), приспjети.

такнем, v. pf. н. п. гра, pflicfe fte. Приспевање, п. vіdе приспјевање. đen, für die Fisolen pflocken, figere Приспијерапии, ам, vidе приспјевами.

paxillo. Приспіёвање, п. (Ерц.) і) бав Зuret. Притворање, и. Фав 24nlefпеп, 3:lebnen kominen, adventus. 2) das Zeitigwers der Thüre, portae (januat) adclinatio. den, maturatio.

Приворати, ам, т. іnipf. 8ulehnen Приспјевапи, ам , v, impf. (Ерц.) 1) зи (die Thüre), accludo januam,

reter 3kit tommen, yenio. 2) зеіtія Притворити, им, v. pf. н. п. врата, i werden, maturesco.

(die Thüre) zuiehnen , accludo portam. Приіспјели, пијем , v. pf. (Ерц.) і) 34. Пришёгнути, нем, v. pf, feet anѕica recht kommen, venio. 2) jeitig werden,

hen, átiraho. maturesco.

Припезање, п. Вав feftеre 2nsieben (oes Пристав, m. слуга, што ради код

Gurts), attractio. куће (у крајини Неготинској и у Прилезати, ежем , v. impf. fefter ans Браничеву), беr knekt, раивғnet, ziehen, adduco. Wirthschaftsknecht, servus villicus. Приписак, ска , die Dachstange, Приспавили , имі, v. pf, н, п. лонац, pertica defendendo a vento tecto strazuseßen, admoveo.

mineo. Припискови се меѓу по Пристављање, в. дав gufesen, admоtіо. кровналтим кућама (и осталих Приспављапун, ам, т. impf. н. п. ло. зградама) да вјешар не однес.

нац, gufeken, admoүео оllаm igni.. кровину.

[ocr errors]
[ocr errors]

ү.

[ocr errors]

sacra.

[ocr errors]

Приписківање, п. Тав 2пдейфеn, ad- (изјео пун лонац овсена скроба и pressio .

не знам шпа јоша); онда ђаций Притиківаліи, кујем, v. impf. BrüФеп, кажу му да мало причека, а један adprimo.

од њи отрчи піе донесе у једној Притиснути, нем, pf. andrücken, чаши најљубега сиркепіа и паприadprimo.

ке, па му реку піе зине и саспу. Приптицање, п. Зав Рflöcten Set Safe. му оно ууста онда Еро, кад га len (Fifolen), paxillorum infixio:

оно уједе, увапінсе руком за успia Принницаи, ичем, v. impf, н. п. гра, па побјегне преко цркве, а један pflöcken, paxillis figo.

га (Бак) дочека у препрати с баПритка, f. мопка, шшо се удара лином: спани Еро да пи дам и у кућицу граа причаника, пе гра наворњак ! пе га испрапии до на уза њу пушта вријеже, деr Pflod, вралia. Кад одмакне Еро од намаpaxillus.

спіира, среде човека ће води нея Приптовариши, им, v. pf. auflaven, колико феце, па га запипа hуда impono (jumento).

ќе с ђецом; а човек му каже да и Приушак, шка, m. Die Sprfeige , alapa, води намастиру да прически; онcolaphus.

да Еро рече: „Бог и Божја вјера! При ушипи, им, т. pf, obrfeigen, ala- може бити да ће по које веће и pam impingo.

али мање ље не ће ни Прицврљини, им, v, pf. beip auforite једно ; икоје би остало од причеша.

den (daß es fa ust), imprimo candens ла, од наворњаќа не ће.” cf. Шијак, quid cum sonitu.

ITpríveuke, n. die Communion, coena Прича, f. 1) $rzählung, narratio. 2) Sprüфwort, proverbium :: за причу. Причешћивање , n. Фав Communiciten, брате !

coenae sacrae praebitio et usus. Причало, m. Bеr ріct u ergiblen weig, Причешћивани, ћујем, т. impf. conia qui multa narrát.

municiren, praebco coenam sacram. Причанік, т. п. і гра , bit prodfi fo- Причешћівапінсе, ћујемсе, v. г. impf.

Te, faseolus qui paxillis sustenlatur. communiciren, sumo coenam.
Приічање, п. бав rsählen, narratio. Прiчупи, чујем, v. pf. fid, einbile
Прічати, амі, v. impf. ersäwlen, narro. zu hören, videor audire.
Прiчекати, ам, v. pf. Bu marten, ein Пришабанипи, им , v. pf. (einem eine
wenig warten, exspecto.

Waare) anhängen, mercém obtrudo Причёсніп, m. BerCommunicant, ho- malam. spes sacrae coenae.

Пришаnати, пhем, v. pf. 3ulifpeIn; Прическипи, им, у. pf. einen commu- zuwispelit, adsusurro in aurem.

niciren, sacram coenam praebeo. Пришвање, р. Вав 2nnifen, adѕutic, Причёспитисе ,,имсе, у. г. pf. com< Пришіваши, ам, v. impf. аппӧyen, ad

municiren, sacram coenam sumo. Причешало, п. in Ber 24netoote flatt Принципи, шијем, v. pf. annaben, adпричenite. Удариле Ере с коњма натовареним (зашто они обично Прiшнi, m, dim, . прищо. иду с коњма и носе свакојаке по- Пришъуниписе, имce, v. г. pf. 1) баг варе, као Бачвани на колима) поред

zugejelen (zum Eisen, als ungebetenet некаква намаспира; онда један од Gast), admoveor. њи рече друштву: деде јадан ви Прішо, m. а1в hyp. 9. пријепељ. Керајте коње, а ја идем часом да Прип, іn. eine Beute, tumor, tuber. узме приче шало навор. Прішић, m. dim. р. пришп. њак (п. ј. причешће и навору). Пришпіёнути, нем, v. p. anquetfфет, Кад уђе у цркву, а он почне ви- Kneipen (an etwas), adprimo. капии: Камо ко даје овђе причеша- Прғанце, цепа, п. dim. 2. прино : ло и наворњак: зашто немам кад „Не испијај свакој чашн данце, чекати, одоше ми коњи. Кад га „Изврнућеш у небо прканце. виде калуђерски ђаци и чују шта Покно, в. vіdе гузица. говори, тioзнaду одма да је човећ Пркос, m. Pеr grоs, contamacia: уз прості, и да није може бити никад

пркос, 3m troke ! у свом вијеку виђео цркве нили се пркосити, йм , v. impf. коме, frофеи, причесліно, па га заведу у крај и obsisto per contumaciam alicui. почну та питапи, да није што Прhоutње, т. дав Хrogen, contumacia. jeo, кад оће да узме причешало; поліі, ла, лo, in per Rependart: у прлу а он им каже управо, да је ручао земљу (н. п. објегоше), in vit weite

[ocr errors]

Su0.

H

[ocr errors]

жа,

Welt, ohne daß man weiß wohin, in Ipohujante, 1. das Durchschlagen, pene

diversa (abiere), in patulum muudum. tratio. Прљав, ва, вo, befфmust, maeula- Пробијатни , ам, т. impf. Burbf%lage, tus (usu longo).

pertundo. Прља, љка, m. Sülen, ligellum (?). Пробірање , п. Зав 1846len, auBElaua прљање, р. das Schmugen, macula. ben, delectio. tio,

Пробирати, ам, т. impf. wählen, deПрљапи, ам, у. impf. fфтидеп, maculo ligo, muto sententiam de re lecta. Прљење ,. п. Вав аbjеngеn іnіt beigen Пробирач, т. дer 23ablet, 2ustlанбет,

Wasser, drustio ope aquae calidae. "dificilis delectus. Пробирач нађе Прљиши, им, y, impf. mit beifen 23af= пирач (кад се који жени).

fer absengen, aqua fervida aduro. Пробиштачан, чна, но, wortheilbaft, proTobyma, f. ein abschüssiger Fleck Ges ticulus. Тіробитачно му као jарцу birgserde, locus devexus.

јуфка. Прљужање, п, дав 13äljen in Ser прљу- Пробили, бијем, v. pf. Burflagen, volutatio

per
declive.

pertundo, penetro. Прљужаписе, амce, v. г. impf. (1) Пробоспи, одем, v. pf. Вигфjteфen, wälzen in der npbyxa, volutari per transfigo. declive.

Пробрапии, берем, v. pf. müblen, auња Пружица, f. dim. р. нрљужа.

Plauben, deligo, seligo. прљчић, m. dim p. прљак.

Пробријали, јем, v. pf. einen Sleden Прнути, нем, ү. pt. auffl attern, e- abscheren, adtondeo. 'volo.

Пробрцнупінсе, несе, y, r. pf. н. Прнули, нем,

vide
прднути.

млијено, зufammеngeben (pon . бес Прњавор , m. Вав Жlefterborf, Beiler, Milct), coagulor. pagus monesterii.

Пробудити, им, v. pf. aufweden, exПрњаворац, рца, m. ein #tojters, Un= cito. terthan, homo monasterii.

Пробудиаписе, имсе, т. г. pf. ermaa Прњаворка , f. ein Beib bот прњавор, cher, excitor, expergiscor. mulier e pago monasterii.

Пробуразипін, им, v. pf. Ben Baud Прњаворскii , кa, кo, ppm прњавор, Durchstechen, confodio, cf. 6ypar. pagi monasterii.

Пробушили, им, v. pf. дисфINoфern, Прњаворчад, f. (coll.) дie 3gеnѕ аив perforo.

бет прњавор, juventus e pago mona- Провађање, р, дав Иmberführen (реф sterii,

Pferdes), circumductio. Прњаворче, епта, р. ein kino рoт пр- Провађалии, ам, v. impf. н. п. коња,

Habop, verna e pago monasterii. berumführen, circumduco. Прњад, f. fauleg pols, lіgnum рutre. Провалија, f. Sie sfluft, caverna, hiaПрьадовиш, па , то, н. п. пањ, faul,

uno Babеr рhовphorift leuФteno, tran- Провалипти, нм, т. pf. aufreißen, dicus putris, in tenebris lucens.

vello, runpo : провалили коњи пут Пра, f. vіdе проја.

(au@gеtrеtein), говеда градину (биоф Проба, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) brофен), вода брану; провалили

die Probe, das Muster, specimen. Турци. Пробадало, n. ein 23ettseug sum Dur. Провалитисе, имce, v, P. pf. jih auf.

stechen, instrumentum transtigendo: reifen, rumpi : провалила се земља ; „Када види женски чунак:

провалио се чір, облак. „Какво ј ово пробадало?

Проваљівање, п. бас, Аureipen, Burda Пробадање , n. Сав Диеd tефеn, trans- brechen, perruptio. fixio.

Проваљіванни, љујем , т. іmрt. aufreie Пробадати, ам, v. impf. BurФfteфen, Ben, durchbrechea, perrumpo. transfigo.

Проваљиватисе, љујемсе,v, г. impf. auf» Пробајати, јем, y, pf. ein menig bes gehen, aufgerißen werden, perrumpi. ren a incantamentis ator modice, ex- IlpoBapumuce, puce, v. r. pf. mii și perior incantamentis.

млијеко, gerinnet, cogor. Пробали, ам, v. pf. (у Сријему у Провеселитисе, имce, v. г. р. іф

Бачкоји и у Бан.) vidе огледали. erlustigen, exhilaror. Пробеседиппи, им, (Рес, и Срем.) vide. Провести, едем, v. pf. 1) Surführe, пробесједити.

2) zubringen, ago, exigo: Пробесједишти , им, т. pf. (Ерц.) :) провео при године.

беginnen u fpreфen, proloquor. 2) kirt Провешали, ам, (Рес. и Срем.) video wenig sprechen, paululum loquor, провјешапiн.

[ocr errors]

tus. .

duco per

[merged small][ocr errors][ocr errors]

ductio per

[ocr errors][merged small]

Провидетисе, дисе,

се), провргнемсе, vidе променуа v. r. pf. (Рес.)

писе. Провиднаписе, дисе,

man sieht hins

Провӱнта, f. Der Proviant , бав Сот. v. х. pf. (Срем.)

durch , trauspiПровик, еписе, дисе,

cio, perspicio.

mißbrot, panis militaris.

Провући, учем, v. pf. бифзieben, tra. v. г. pf. (Ерц.)

jicio. Провиз ўр, ш. беr Provijor, provisor Прогањање, п. Зав Зrüften, superbіtіо. (villicus).

Прогањаписе, амce, v. т. impf. ft) Пр визуров, ва, во, бев Proviford, brüsten, den grossen Heren machen, sua provisoris.

perbio. Провизуровица, f. Die provifor= $ta, Прoгamaпiн, ам, v. pf. ein menig wеі. yillici uxor.

sagen, Vuticinor paululum. Провікатин, ичемі, v. pf. ein menig aufa Прoгaпaтисе, амce, v. г. pf. Beiffager, schrenen , inclamo.

Wahrsager werden , vaticiuari incipio. Провјешали, ам, т. pf. (Ерц.) ein menig Прогласипти, им, v. pf. betannt nadett, hangen, paullum suspeudo : Ne ke my promulgare. ништа учинити, само міало провје. Проглалии, ам, vide прогледати. шати па пустити.

Прогледање, п. 1) бав ДurФfфане; Провлак, m. eine geogene 93аф&Ёerse, perspectio. 2) der Anfang des Sehens, cereus ductus.

das Deffnen der Augen, dispeetio. Провлачење, р. дав фіnѕurbieben, Прогледали, ам, v. impf. ) биеђfe.

ben, specto per 2) die Augen aufs Провлачити, им, v. impf. binsurgica schlagen, dispicio. hen, duco per

Прогледали, ам, v. pf. 1) бисфfeben, Проводами, ам, v. pf. ein menig итә perspicio. 2). die Augen aufschlagen, berführen, circumduco.

dispicio. 3) ein wenig ansehen, aspicio Проводација, m. Ber gubringes, Step- paululum.

Werber, qui procurat uxorem aut mari- ITpórhamu, ai, vide nookepamı. tum.

Проговарање , п. ба в Xebet, per An= Проводили, имі, v. impf. 1) binsurф. fang des Redens, Sprechene, prolocu

тақreli , duсо рег — эj subtingen, g°, проговарапи, ам, v. impf, fpreфen, авв.

dego. Провођење, п. 1) Тав іnѕurführer, du- tufen, proloquог.

2) дав 3ubringen, actio. Проговорити, им, v. pf, 2) аnfаngеt Проврвешт, вимо, v. pf. (Рес.) baufen» zu sprechen, proloquor. 2) ein wenig Провервипи, имо, v. pf. (Срем.) weife gee syrechen, loquor paululum. Проврвљепи, вимо, v. pf. (Ерц.)) ranit Прогоннпи, им, vide прокеривати. kommen, concurro catervatiin.

Прогонитисе, имсе, vide

прогањаПревргнути, нем, vidе проврћи. писе. Продвргнутисе, немсе, vidе проврђисе. Прогоњење , n: vіdе проћеривање. Провpепи , ври, v. pf, i) ein menig fte= Прогәрепи, рим, т. pf, Burbrennett, den, bullio paululum. 2) anfangen zu fieben, coepi bullire. 3) bеrроrquelet,, Прогрисли, рйзем, v. pf. Busфbеіреп, probullio :

perinordeo, perrodo. „Јер је крвца из земље проврела - Прогрунаписе, шace, v. г. pf. п. ј. Прогрпепти, вртим, (Pec.) vide про- млијеко, gеtіnnеn, coagulari. врђен.

Прогупати, ам, v. pf. petfwlingen, deПровршетисе, вртимсе, (Pec.), vide glužio проврћенсе.

Продавање, п. бав 23erfaufen, vendiПровршини, им, (Срем.) vide про- tio. врћеми.

Продавапии , дајемі, v. imp. pеrtаufen, Провршинисе, ймсе, (Срем.) vide про- vendo. врћеписе.

Продаја, f. Der BerEauf, venditio : jели Проврћепи, вртимі, v. pf. (Ерц.) Burф. на продају, іft eв feil ? estne venale ? bohren, perforo.

Продан, п. ein Лаппвате , nomen vi-
Проврћелисе, вртиимсe, v. г. pf. fi ri; daher das Wortspiel : npogah ank

auf einem Beine uindrehjen (statt genau: није оfеран.
erer Besorgung) und wieder fortgeber, Ipogana, f. Frauenname , nomen femi-

obiter negotium curo.
Проврћи (говорисе и провргнупн), Продати , ам', v. pf. реrtаufen, vendo.
провргнем, vide

прометнуіпн. Пр. ідер, m. Der Bru (@eibіфаўen), har* Прбврђисе (говорисе и провегнуни

"ia. cf. килас

р

ctio per

exuror.

[ocr errors][merged small]

nae.

« PreviousContinue »