Page images
PDF
EPUB

мисе.

lolum

Продерати, рем, vide пpoдријепи. Проигрывање, п. 1) Зав Фађintangen, Продератисе, ремce, vide пpoдрије. incessus'saltatorius, laetus. 2) das Veré

spielen, amissio per lusum, Продирање, р, 1) дав Динфbrehen, per- Проигравапи, амі, v. impf. i) Sahintats ruptio. 2) das Schregen und Bärmen, sen, exulto. 2) verspielen, amitto per clamatio, vociferatio.

ludum. Продирали, рем, v. impf. Burbbre. Проіграти, ам, v. pf. 1) бођintangen, doen, einreißen, perrumpo.

exulto, 2) verspielen, amitto per ludum. Продиратисе, ремсе, т. г. impf. fфтер» проигратисе, амее, т. г. pf. ein menis en und lärmen, clamito, vociferor.

spielen, paululum ludo: Продрёмати , ам, (Рес. и Срем.) ride Проигуман, мнa, m. Bеt ©r : Заитет продријемали,

qui "fuit yoбpsyos. Народ прости Продрёти, ем, продръо, (Рес, и Срем.) мисли, да је проигуман старији од vide пpoдријели.

игумна. Продрелисе, ремісе, продръосе, (Рес. Проигумнов, ва, во, бев проигуман, и Срем.) vide пpoдријетисе

proegumeni. Продријемали, ам, v. pf. (Ер) ein Прбин, на, но ; vіdе пројин.

wenig schlummern, somno lepi untare: Il pourámumyce, umce, v. r. pf. fich ein Продријепи, рем, продръо, v.pf. (Ерц.) wenig ganten, paululum rixari. durchbrechen, perrumpo.

Ipója, f. i) vide npoco. 2) mit und ohne Продријетисе, ремсе , продръосе, у. Pen Beifas: кукурузна (жива жељо ку

r. pf. (Epy.) aufschreyen und lärmen, курузна пројо!), vide кукурузница: exclamo, inclamo.

Пројаати, јашем, v. pf. ") рur . Продумати, ам, v. pf. einem Sen eфopf vorbeireiten, praeterequito. 2) das Pferd ausbeuteln, pervello comam.

ein wenig (über :) reiten, equito pau. Продужівање, р. бав Зerlängeri, prolatatio , productio.

Īpojaúbabe, n. das Dürch, Vorbei., Продуживати, жујем, т. impf. Berläna uéberreiten, équitatio. gern, produco.

Пројайвати, jayјем, т. impf. 1) Burф , Продужими, им, v. pf. berlängern, proz vor beireiten, equito per *, praeter duco.

2) das Pferd ein wenig überreiten, TIpoha, f. dér (gute) Abgang einer Waa.

equum exercere. re: каква је прођа вину ? нема про Пројапій, јашем, vide пројаати. ђе ни чему.

Пројездипи , им, v. pf. *(ст.) porbei. Проесапили, им, vide прорачунати.

praeterequito: Проесапиписе, имce, vide прорачу- „Туда свали пројездите нийсе.

„И девојку проведоіце Прождёрати, ремi, vide прождријејти. Пројин, нa, нo, vide просен. Прождирање, в. Вав фіnсinfфііngen , Проју риби, им, v. pi. porbeiјagen, devoratio.

agito per i Прождирагіти, рем, y. impf. pinunter# Прока, m. (Рес. и Срем.) vide Проко: fФlingen, devoro,

Прокап, m. (cm.) in der Anekdote ein Прождреmй, ем, прож дръо, (Рес. и Mannsname, 'mit Beziehung auf npo. "Срем.) vide прождријелія.

капати (Eurträufeln): на ђевоју Прождријепти, рем, прождръо, v. pf. прокалі

(Epri.) schlingen, schlüden, devoro: Прокапати , пље, v. pf. OurФträufen, Прожеки , әкем , v. pf durchbrennen, peruru.

Прокапљивање, п. Вав ФurФträufelt, Прозвати, зовемі, v. pf. einen gundi,

men geben, zubenainsen, cognomino. Проканљивати, љује, v. pf. н. п. кмПрозпсіи, зебемі, v. pf. fit, erriblen, ша, träufen , stilo. refrigeror.

Прокарапи, ам, ein menig aufфеltеn ; Прозівање, п. Вав 3ubenafen, cogno increpo paululum. minatio.

Прoкaсamй, ам , v. pf. .) porbeitraben, Про зівати, ам (и прозивљем), v. impf. equo praetervehi. 2) ein wenig traben, zubenamsen, cognomino.

paululum equo vehi. Прозор, т. бав° senter (Sentеrlоф), Прокасквaњe, . Bae Доrteitraten, prae

tervectio. Прозорје, п. Мie morgensammerung, Прокаствати, сујем, т. іmрt. borbela

traben, praetervehi equo. Прозукнутін, нем, vi pf: н. п. млциjee Прокаскивање, в. dini, y. проќасивая ko , fäuerlich werden , *cesco.

1ње.

х

reiten,

stillo per

stillatio per

fenestra.

diluculum.

Касивати.

Прокаскивали, кујем, din. 2. про. Прекопалин, ам, v. pf. 1) Burhgra Sen,

perfodio. 2) erkundidhaften, exploro. Прокашљаписе, љемсе, у. г. pf. ein Прокопсапи, пшем, v. pf. (у Сријему, wenig husten, tussio paululum.

у Бач. и Бан.) (прохолі , Sottgang) qut Прокидање, п. дисф аufreipen, aper fortkommen, reussiren, succedit mihi ex tio, diruptio.

animo. Прокопсао као Турски цар Прокидати, ам, т. impf. aufreigen, на Сенни. "disrumро.

Прокосипи, им, т. pf. einen Sled ab. Прокинути, нем, v. pf. aufreiben (ein mähert, demeto locum. Geschwür), aperio.

Проклетисе, писе, 7. г. pf. коме Прокисао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, uma (y Cpujemy), gelüsten, collibet.

ein wenig sauer geworden, subacidus. IpokyBamu, ām, v. pf. ein wenig kochen, Прокисивање, р. 1) зав биеrеgnen,

paululum coquo. perplutio (?). 2) Фав Сäuerliфwerhen, Прокупљати, ам, v. pf. ein menig ni. subacidatio (?).

cen (vor Schläfrigkeit), paululum nuto. Прокисивати, суje, v. impf. 1) биеф. Прокурвашисе, амce, v. pf. $ur фисе,

regnen) perpluit. 2) fäuerlich werden, zum Hurer werden, eyado moechus aut subacidus reddor.

moecha. Прокиснупи, не, у. р. 1) vom Regen Прокушали, ам, у. pf. ausholen, sons

durchnet werden, perpluit. 2) säuerlich diren, experiri. werden, subacesco.

Пролажење, р. 1) бав Вorbeigeben, Проклёство (проклеиспіво), п. Der praeteritio. 2) das Vergeben, Aufhören,

Slu, exsecratio : проклеспво на finis. 3) der (gute) Abgang der Waare, bemy, es liegt ein Fluch auf ihm. . venditio facilis. Проклёпі, па, пo, verfluФt, diris de- Пролазак, ска

m. vide apoka. votus.

Пролазити, им, v. impf. a) porbeigeben, Проклёпав, f. vіdе проклество. praetereo. 2) vergehen, desino, praeteПроклети, кунем, v. pf. perfumen. reo. 3) gehen, abgeben (von der Waare), diris deyoveo.

divendi, Проклепиња, f. lvide vidе проклеспіво.

Пролетање, р. (Рес. и Срем.) ride Преклетство, п.J

пролијевање. Проклијали, ам, у. pf. bеrроrteimen, Пролетати, елем, (Рес, и Срем.) Yі. progermino.

de пролијепіанти. Проклињање, п, дав Зеrfument, exse- Пролелепи, пим, (Pec.) vide пролеcratio.

fепи. Проклињапи, њем, v. impf. verflифеп, Пролептиши, им, (Срем.) vide проле.

fети. Прокљување, п. Зав Зигфрiсtеn, per- Пролетни, на, но, (Pec.) 1vіdе проruptio ope rostri.

Пролелњй, ња, ње, (Срем.) јљепшини. Прокљувати, ам, v. impf. 15urpiten, Пролепбс, 11 Рес, и срeм.) vide проПрокљувати, љујем, v. pf.j restro per. Пролетiске, јљепос. tundo.

Пролептошњй, ња, ње, (Рес, и Срем.) Прокљуваптисе, амсе, т. т. impf, f1 vidе прољепошти. Прокљуватисе, љујемсе, v. r. pf.Tour. Пролеће, р. (Рес. и Срем.) vide прољеће.

pitet, aperire sibi rostro exitum (at Пролећепти, лепим, v. pf. (Ерц.) porbie, faciunt pulli).

durchfliegen, praetervolo, pervolo. Прoкo, m. (Ерц.) ein Хаппname (a18 Проливање, р. (Срем.) vide прољевање.

hyp. ben Продан), nomen viri. -Проліваши, ам, (Срем.) vide проље. Прoкoлa, f. * ein grüferer 3 beit еіnев

зеrfpaltenen ®angen, portio majuscula Проливатисе, васе, (Срем.) vide проrei diffissae. 3. B. vom Kohlkopf (broc љеватисе. coli ?), ppm BaumElоge. Ser Cerpe Проливен, на, но, н. п. човек, жена, Pentt an проклан (?).

geschwäßig, der nicht schweigen kann, Прoкoлање, о. Раз Sheilen in проколе, qui loquitur tacenda. dissectio in segmenta majora.

Пролизали, ижем, v. pf. Burbietein, Прoкoлaти, ам, v. impf. in проколе perlambo.

theilen, disseco in majora segmenta. Пролі записе, лижесе, т. г. pf. Вие Il pokon, m. der Canal, Graben, fossa. gerieben werden, detero. Прокопавање, и. pas Ourhgaben, Пролизівање, и, бав DurФleten, perperfossio.

Tambitio. Прокопавати, ам, у. impf. Burgas Пролизивати, зујем, у. impf, дифІка ben, perfodio.

den, perlambo,

exsecror.

Bamil.

Пролизиватисе, зујесе, т. г. impf. fіф transpositio. 2) das Seßen durch durchreiten, perlambi.

positio per 3) das Rühren, Geldäf. Пролијевање, n. vіdе прољевање, tigfeyn, agitatio. Пролијевати, амі, vide прољевали. . Промёплати, ећем, у. impf. durd were Пролијетање, n. (Ерц.) ба& Durф., Boro fen, trajicio.

beifliegen. praetervolatio, pervolatie. Ipomemamice, mefence, v. r. impf. Пролијетапи, ећем, v. impf. (Ерц.) wors Tich rühren, geldäftig fenn, agitari,

bei --, durch fliegen, praetervolo,pervolo. moveri, agere. I pomekece kao oņa Пролити, лијем, v. pf, bеrроrgiepen, кроз поњаву, беr, паф Der 21nettore, effundo,

das npomemami w örtlich nahm, und Пролиписе, лијесе, т. г. pf. au@flica sich durch die Soße warf. (à la Eulenspie's Ben, effundo.

gel). Пролскапи, очем, v. pf. вода земљу, Промешнун, нем, v. pf, бие реrfеп,

das Wasser hat durchgefressen, perrodo. trajicie. Пролом , m. Затеn еіnеѕ wеbіrges in Проутетнутисе, немсе, т. г. pf. 1) jid) Dalmatien, montis nomen :

verleßeti, se trausferre. 2) sich verwans „У Проломгу високој планини

deln, mutari. Проломити, им, v. pf. цефbreen, Промешани, ам, (Рес. и Срем.) vida perrumpo.

промијешати. Проломитисе, мисе, т. г. pf. н. п. не- Промијеними, им, v. pf, (Ерц.) 2) ver"бо , таван, bеr ften, rumроr.

tauschen, permuto, 2) verwedjeln, perПролупапи, ам, v. pf. ein menig Eloa muto. pren, pertundo parumper.

Промијенитисе, имce, v. r. pf. (Rрц.) Пролупансе, амсе, у. г. pf, jih pie 1) tauchen, permuto, 2) sich veränderni, Hörner abstoisen, consipisco.

mutari. Прољев, п. (ст.) бав 23ergiepeit, pro- Промије шати, ам, у. pf. (Ерц.) eit fundo ,

menig umrühren, mifden, aliquantum „Без прољева крви од Србина

misceo. Прољевање, (Ёрц.) рав" 2ивјфurtein, Прс мислипи, им, v. pf. beenten, perprofusio, effusio.

pendo. Прољеваши, ам, т. impf. (Ерц.) аив. Промислиписе, имce, v. r. pf, sich bes giefen, effundo.

denten, sich überlegen, perpendu. Прбљевалисе, васе, у. г. impf. (Ерц.) Промишљање, в. дав Иeberlegen, perausfliegen, effluo.

cogitatio. Прољепіні, на, но, (Ерц.) 3rübling: , Промишљати, ам, у. impf. beдenten,

perpenso. При љепос, 1 (Ерц.) im (vermi enen) Промнішљаписе, амce, y, z, impf. über. Прољембске, Хrubling, vere hoc fuit). legen, perpenso. Приљемошњийї, ња, ње, (Ерц.) от beuris Промјена , f. (Ерц.) 1) Der Xaufd) per

aen Frühling, vernus,vere elapso(natus). mutatio. 2) der Bedsel, die Veränder Tlprixeke, n. (Epq.) der Frühling, ver. rung, mutatio. Промашање , n. "Бав $eblen (im © фире, Промјењивање, р. (Ерц.) бg6 3aufen, 21?urfe), abеrrаtіо (in jactu)..

commutatio. Промашали, ам, v. impf, perfehlen (in Промјењівати, њујем, v. impf. (Ерц.)

Schießen, Werfen) nicht treffen, aber tauschen', commuto, permuto. rare in jactu.

Промјењиватисе, њујемсе, v. г. inpf. Пр машиши, им, v. pf. niФt treffen, (Epi.)tauschen(untereinander) permuto, verfehlen im Schuße), aberro in jactu; Ipoma ámumu, H, v. pf. ein wenig промашиo unp промашно га.

abcreschen, frituro, tundo parumper. Пр імена, f. (Рес. и Срем.)vidе промјена, Премљети , мељем, у. pf. i) beginnen Променити, им, (Рес. и Срем.) vide fu mahlen, incipio molere: npombeaa прогијенипін.

воденица. 2) via menig mable, molo. Променипінсе, имce, (Рес. и Срём.) parumper. vide промијенипінсе.

Пром пірити, им, у. pf. ein menig Промењ 'вање, р. (Рес. и Срем.) vide ansehen, beeben, inspicio. промјењивање.

Просмрзнути, нем, у. pf. erfrieren, Промењивали, њујем, (Рес. и Срем.) gelu corrumpi. vidе промјењивали.

Промрмлaпи (промрмљали), ам, vido Промењніватисе, њујемсе, (Рес. и промумлами.

Срем.) vide промјењиваписе. Промокнути, не , vide пpoму ћи. Промешање, и. ) баѕ ueberfeken, von Промўмлан (промумљати), ам, у. pf. finem Ortę zum andern, translatio, 1) ein wenig in den Bert binslags08#

[ocr errors]

Veruus.

[ocr errors]

4

[ocr errors]

mejo per

[ocr errors]

никне

2

mussio. 2) vorbeimurmeln, praetereo IIponujebame, n. (Epy.) der Anfang des mussitaps,

Singens, cantus initium. Промўшили, им, v. pf, ein menig bеr. Пропијевали, ам, v. impf. (Ерц.) ап.

umlaufen, aliquantum circumcurro, fangen zu singen, coepi canere, intono. pervagor.

Пропињање, й. 1) дав 24ufriten, ereПромски, мукне, т. pf. м. ј. грло, ctio. 2). Da8 Brüsten, Großthun, inflatio. heiser werden, irraucesco.

Пропињаписе, њемсе, y. г, impf. ft) Промуккали, ам v. pf. ausschwem. in die Höhe wichten, erigor.

men, vas aqua infusa et agіtаtа Пропирити, им, v. pf. ш. ј. ватру, purgo.

anblasen, sufflo. Премучипти, им, y.pf. ein menig qualet, Пропишавање, п. 2) бав Durфрifen, aliquantum crucio.

permiuctio. 2) das Hervorpissen, proПромучилисе, имce, v, r. pf. око шпа, minctio. sich Müye geben, operam do.

Пропишавапіи, ам, т. impf. а) биеэ Пронаћи, нађем, у. pf, au8finbig mas pissen, permejo. 2) (anfangen zu) pissen,

chen, erfahren, rescio, comperio. mejo. Пронели, несем , (Рес. и Срем.) vide Пропишали, ам, y, pf. 1) Burфрiffen, пронијели.

2) pissen, mejo. Прснијети, несем, пронијо (прони- Пропjеванти, ам, v. pf. (Ерц.) аnfаn. јела, ло), v. pf. (Ерц.) 2) бирф •; yor. gen zu singen, primum cautum edo: beitragen, praeterfero. 2) пронијела пропjевали пилићи (србљи не једу кокош (или друга каква лица), ans пилића док не пропјевају); пропје

fangen zu legen, coepit ponere oya. вала црква, напастир. Проники (говорисе и проникнути), Проплакапли, лачем, v. pf. 1) аnfаn.

v. pf. durchwachsen, excresco gen zu weiner, incipio flere: per

„Шаму ће каде проплакати Прсницање, п. Зав Финфwafen, pro 2) ein wenig weinen, fleo parumper, germinatio per

Пропљување, п, бав реrроrіpереи, ргоПразницами, ниче, y. impf. н. п. пра sputio,

Ba, durawachlen, succresco per-: Пропљувати, ам, т. impf. persorfpeper, „Кроз коспи јој права проницала. prospuo. трон сапти, ам, v. pf. н. п. дијете, Пропљувати, љујем, у. pf. .) Беrроr»

ein wenig tragen, porto aliquantum. Ipeyen, prospuo. 2) ein wenig speyen, Пронісити, им, v. iinpf. borbets, Burф. spuo paululum.

tragen, fero per praeterfero. Пропустипи , им, v. pf. 1) и фајлеп, Проношење, п, бав Зоtbeitrage, prae mmitto ut perrumраt quis: пропустио terlatio

та мало кроз руке (р. і. ein menig Пробдали, ам, v. pf. 1 разieren, abprügeln). 2) auslassen, dimitto. Пробдалисе, амce, v. г. pf. Jumperge. Пропућкаши (профукати), ам, v. pf. hen, circumeo.

(у Сријему, у Бачк. и у Бан.) бисфа Проддити, им, v. pf. To berum, Bur, jagen, verschwenden, vergeuden (vero

vorbeigehen, eo circum, per, praeter. futschen), pessumdo. Пропадање, п. 1) бав Финфfallen, cа. Пропуштање, п. Вав Ourblajjet, рег. sus per

2) das Verfallen, zu Grunde missio, dimissio , epissio. gehen, interitus.

Пропушпали, ам, v, impf. BurФІaffen, Пропадали, ам, v. impf. 2) SurФfalen, permitto. 'cado per

2) su runbe geben, pereo. Прорадиписе, имce, v, r. pf. anfanger Пропалица , f. ein Sanferottier, deeo arbeitfam zu feon, incipio esse sedulus. ctor : лажа и пропалица.

Прорастање, р. бав Хreiben (ber Pflan. Yponacmi, f. der Abgrund, vorago, ba zen), emissio. rathrum.

Прорастапи , ам, т. impf. treiben (von Пропасти, аднем, т. pf. 1). Винфfal Pħanzen), emitto. len, cado per – 2) зи Grunse gehen, Прора спи, спем , v. pf. treiben (vom

Kohl, Rüben), emitto (germen). Пропёвање, п. (Рес. и Срем.) vide про- Прорачунили, им, v. pf. бенефтеп, Пневање.

duco rationes. Проп вати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорачуниписе, имсе, т. г. pf, fіф бе? пропијевами.

rechnen, rationes dụco. Првпевати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорезати, ежем, v. pf. Buеффneiдеп, пропjевами.

perscindo. Пропетисе, пнемсе, т. г. pf, film auf. Прорезивање, п. Вав ФurФіфncien, ridten, erigor

scissio.

[ocr errors]
[ocr errors]

pereo.

Прорезывати, зујем, т. іmрt. Ourф. Просјаков, ва, во, бев Bettlers, menTchneiden, perscindo.

dici. Прорећи,

» речем, v. pf. wаbrfagen, va- Просјачење, р. бie Settlerey, mendi'ticipor.

catio. Прорицање, п. Тав зеітаgеn, yаtici- Просјачипи, им, v. impf. паф Bettler natio.

Art begehren, mendico. Прорицалии, ричем, т. impf. porberfa. Просјачки (просјачки), кa, кo, a) bet. gen, vaticinor.

telhaft, mendicus. 2) adv. bettelbaft, Пророк, m. Der Prophet, propheta. mendice. Пророков, ва, во, бев Propheten, pro- Просјед, да, до, der

grau zu werden phetae.

beginnt , subcanus. Пророковање, п. vіdе прорицање. Просјек, m. 1) vide просијек. 2) Our. Пророковати, кујем, vide прорицати. bau, durchgehauener Weg, via arte aПросањкалтисе, амсе, у. r. p. cin me» perta per saxa.

nig Schlitten fahren, vehi trahis paulu- Ipocjeku, cujetem, v. pf. (Epy.) durchs lum.

hauen, perseco, transeco. Просату, сцa, m. Ber Serber, Steimera Прославили, им, v. pf. н. п. крсно ber, petitor puellae, procus.

ume, zu Ende fepern, percelebro. Просед, да, до, (Рес, и Срем. ) vide Прославитисе, имсе, т. г. pf. ft, бе. просјед.

rühmt machen, berühmt werden, inclaПросејали, јем, (Рес. и Срем. ) vide resco. просијати.

Прослављање, п. 2) дав $enern, perПросек, m. (Рес. и Срем. ) vide про celebratio. 2) das Berühmtwerden, ilсијек.

lustratio: Просек, m. (Рес. и Срем.) vide про- Прослављати, ам, v. impf. 8u &nbe сјек.

feyern, percelebro. Просен, на, но, н. д. Њеб, слама, Прослављатисе, амое v. r. impf. bes Hiriens, miliaceus,

rühmt werden, inclaresco. Просеница, f. дав irfenbrot, panis mi- Просо, п. pie pirfe, milium. liaceus,

Проҫрапии, серем, v. pf. 1) Saberfфеі. Просецање, п. (Рес, и Срем.) vide про Ben, procaco. 2) просрао све, er bat "сијецање.

alles perfressen, patrimonium devorac Просéцапи, ам, (Рес, и Срем. ) vide vit. просијецати.

Прост, па, то, 1) einfältig, gemein, Просидба, f. Die Steiwerpung, petitio simplex. 2) да је просто, в іt bеrѕ virginis.

geben (als Antwort auf Bitte um Ver: Просијати, сијем, у. pf. (Epy.) durch gebung ); проспа му душа! Bott fieben, cribro.

hab? ihn selig, (vergebe ihm die Süns Просијек, т. (Epq.) ein zweischneidiges den).

Instrument zum Durchauen, securis Ipocmak, m. ein einfältiger gemeiner anceps.

Mensch, ohne Bildung, homo de plebe. Просијецање, n. (Epiц.) бав Durфbauen, Простакиња , f. cin gemeineв 23eib, mupersectio.

"lier de plebe. Просијецалин, ам, v. impf. (Ерц.) SurФ. Простакое, ва , во, бев простак, һо. bauen, perseco.

minis plebeji. Просилац, сиоца, m. vіdе просац. Проспачки, кa, кo, t) wie eв gemeine Просипање, р. 1) баs 2ufфütten, ef. Leute haben, plebejus. 2) adv, wie ein

fusio, profusiq. 2) das Berichwenden, npocmak, more hominis plebeji. profusio.

Прбспирање, n. Рав 2цвpreiten, expliПросилали, ам (и просипљем), v. impf. catio, extensio. 2) aufфütten, profundo. 2) реrfфwin* Простирапи, рем, т. impf, auebret. den, profundo.

ten, explico. Просирање , п. бав Durфф cipen, pet. Простирач, ein Tud, das a us geo porldheißen, procacatio.

breitet wird, stragulum. Просираши, ам, т. іmрt. Burффеіsеn, Проспірача, кпј пољава, што се percaco.

npocmiupe, die Soße, die ausgebreitet Просити, им, т. impf. 2) ђевојку, ит wird, um darauf zu liegert, gausape. ein mübфеn frepen; ambire virginem. Проспирка, f. vide проспирач. 2) betteln, mendico.

Проспитн, им, v. pt. perjeiben, ignoII pocják, m, der Bettler, mendicus. Просјакиња (просјакиња), f, die Bett. А. Прости брапе! lerin, mendica,

Б. Да је просто.

SCO:

« PreviousContinue »