Page images
PDF
EPUB

писе.

[ocr errors]

Продёрати, рем, vide пpoдријети. Проигрывање, л. 1) рав Фабіntаngен, Продератисе, ремсе, уide пpoдрије. incessus 'saltatorius, laetus. 2) das Veré

spielen, amissio per lusum, Продирање, р, 1) дав Динфbrehen, per- Проигравати, амі, v. impf. 1) Sahintana

ruptio. 2) das Schreyen und Lärmen, hen, exulto. 2) verspielen, amitto per clamatio, vociferatio.

ludum. Продирати, рем, v. impf. Burbre. Проіграти, ам, v. pf. 1) бођintangen, chen, einreißen, perrumpo.

exulto, 2) verspielen, amitto per ludum. Прідиратисе, ремсе, т. г. impf. fфевр+ Проигратисе, амее, т. г. pf. ein menis en und lärmen, clamito, vociferor.

spielen, paululum ludo Продаемати, ам, (Рес. и Срем.) vide Проигуман, мнa, m. pet Cr • Заите продријемалін,

gui 'fait iyiрiyos. Народ прости Продрёпи, ем, продръо, (Рес, и Срем.) мисли, да је проигуман старији од vide пpoдријепи.

игумна. Продрелисе, ремсе, продръосе, (Рес. Проигумнов, ва, во, бев проигуман, и Срем.) vide пpoдријеписе

proegumeni. Продријеман, ам, v. pf. (Ер) eit Прбин, на, но , vide пројин.

wenig schlummern, somno leni nutare. Npounamumuce, imce, v. r. pf. sich ein Продријепти, рем, продръо, v.pf. (Ерц.) menig ganten, paululum rixari. durchbrechen, perrumpo.

I pója, f. 1) vide npoco. 2) mit und ohne Тірбдријентисе, ремсе, продръоce, v. Ben Beifag: кукурузна (жива жељо куr. pf. (Ep9.), aufschreyen und lärmen, курузна пројо!), vide кукурузница. exclamo, inclamo.

Троjаати, јашем, v. pf. "s) purt • Продрмапи, ам, v. pf. einem pet ©фopf vorbeireiten, praeterequito. 2) das Pferd ausbeuteln , pervello comam.

ein wenig (über :) reiten i equito pauá Продуживање, р. бав Веrlängerin, pro- 1plum. latatio, productio.

IT pojaúbašte, n. das Dürch, Vorbeis, Продуживати, жујем, т. impf. Berland ueberreiten, équitatio. gern, produco.

Пројайвати, jayјем, т. impf. i) Surf Продужими, им, т. pf. berlängern, pro= vorbeireiten, equito per •, praeter duco.

2) das Pferd ein wenig überreiten i Hpóba, f. dér (gute) Abgang einer Waas

equum exercere. те: каква је прођа вину ? нема про Пројапии, јашем, vide пројаати. ђе ни чему.

Пројездити , им, v. pf. "(сп.) porbei. Проесапили, им, vide прорачуништи. reiten, praeterequito : Проесапиписе, имсе ;

vidе iрорачу

„Туда свали пројездице нитисе.

„И девојку проведоіце Прождёрали, рем, vide прождријејти. Пројин, нa, нo, vide просен. Прождирање, д. Тав фіnеinfwlingen , Проју риби, им, v. pf. voteiјagen, devoratio.

agito per Прождиралiти, ремi, v. impf. bitunter+ Прека, m. (Рес. и Срем.) vide Проко: fФlingen, devoro,

Прокап, m. (сп.) in per 2netoote ein Прождрели, ем, прождръо, (Рес. и Mannsname, mit Beziehung auf npo. Срем.) vide прож дријелін.

капати (EurФträufelin): на kевојции Прождријепи, рем, прождръо, v. pf. прокапі

(Epri.) Tchlingen, schlucken , devoro. Прокапали, пље, v. pf. BurФträufen, Прожеки , ежем, v. pf. дисфbrennen, peruru.

Прокапљивање, п. Вав Финфträufelit, Прізвал, зовем, v. pf. einen gundə

men geben, zubenainsen, cognomino. Прокапљивати, љује, v. pf. н. п. кн. Прозепсtій, зёбем, . pf. fit, ertiblеп, ша, träufen, stillo. refrigeror.

Tipokápamu, am, ein wenig ausfchelten Прозівање, р. Бав Зибеnаtmfen, cogno- increpo paululum. minatio.

Прoкaсamй, ам, у. pf. 2) porbeitraбent, Прознівати, ам (и прозивљем), v. impf. equo praetervehi. 2) ein wenig traben, 3ubeпamfen, cognomino. .

paululum equo vehi. Прозор, ш. бав°senter (Benftеrlоф), Прокасквaњe, n. Bae Borteitraben, praefenestra.

terjectio. Прозорје, п. Die On оrgеntаmmerung , Прокасквапн, сујем, у. impf, poebia diluculum.

traben, praetervehi equo. Прізукнули, нем, vi pf. н. п. Илијев Прокасківање, в. dim. у. прокасира ko, säuerlich werden, #eesco.

1ње.

[ocr errors]

'stillo per

stillatio per

[ocr errors]

қасивати.

votus.

Прокаскиватни, кујем, din. 2. про. Прокопали, ам, v. pf. 1) Burhgraben,

perfodio. 2) erkundschaften, exploro. Прокашљаписе, љемсе, y, г. pf. ein Прокопсати, пшем, v. pf. (у Сријему, wenig husten, tussio paululum.

у Бач. и Бан.) (прохоп, Xottgang) qut Прокидање, р. Дисф 21ufreigen, aper- fortkommen, reussiren, succedit mihi ex tio, diruptio.

animo. Прокопсао као Турски цар Прокидати, ам, . іmрt. aufreigen, на Сении. disrumpo.

Прокосипи, им , т. pf. einen Fleck abs Прокинути, нем, v. pf. aufreigen (ein mähen, demeto locum.

. Geschwür), aperio.

Проклетисе, писе, т. г. pf. коме Прокисао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, uma (y Cpujemy), gelüsten , collibet.

ein wenig sauer geworden , subacidus. Ipokylamu, am, v. pf. ein wenig kochen, Прокисивање, р. 1) бав Ourregnen,

paululum coquo. perplutio (?). 2) бав Güиеrlіфwerpen, Прокуњати, ам, v. pf. ein menig ni. subacidatio (?).

den (vor Schläfrigkeit), paululum nuto. Прокисівати, суje, v. impf. 1) биед. Прокурвашисе, амce, v. pf. 8ur pure, regnen, perpluit. 2) fäuerlich werden, zum Hurer werden, eyado moechus aut subacidus reddor.

moecha. Прокиснупи, не, v. pf. 1) от Xegen Прокушати, ам, v. pf. аавbolen, fota durchneßt werden, perpluit. 2) säuerlich diren, experiri. werden, subacesco.

Пролажење, п. 1) дав Зоrbeigehen, Проклёство (проклетство), п. Вее praeteritio. 2) das Vergehen, Aufhören, Stud, exsecratio : проклество на finis. 3) der (gute) abgang der Waare,

Hemy, es liegt ein Fluch auf ihm. . venditio facilis.
Проклёпі , па, пo, verfluФt, diris de- Пролазак, ска, m. vіdе прођа.

Пролазити, им, v. impf. a) porbeigeben, Проклёпав, f. vіdе проклество. praetereo. 2) vergehen, desino, praeteПроклети, кунем, v. pf. perflифеп. reo. 3) gehen , abgehen (von der Waare), diris deyoveo.

divendi. Проклетиња, f. 1 idе проклеспво.

Пролетање , п. (Рес. и Срем.) vide Преклепспіво, р.

пролијептање. Проклијали, ам , v. pf. bеrроrteime, Пролетати, ећем, (Рес, и Срем.) Yі. progermino.

de пролијепіанти. Проклињање, п. бав Berfифеnt, exse- Пролепеши, тим, (Pec.) vide пролеcratio.

fепти. Проклињати, њем, т. іmрr. verflифен, Пролептити, им, (Срем.) vide проле

Кепи.
Прокљување, р. Вав Дисфрiten, per- Пролетни, на, но, (Pec.)

1vіdе проruptio ope rostri.

пролелњи, ња, ње, (Срем.)jљешни. Прокљувати, ам, v. impfs1purpісtеn, Пролептос, 1(Рес, и Срем.) vide проПрокљувати, љујем, v. pf.j rostro per. Пролебске, љепос. tundo.

Пролетношњй, ња, ње, (Рес. и Срем.) Прокљуватисе, амce, y, r. impf, fi

vidе прољепошт. Пропљуваписе, љујемсе, v. r. pf.jourФ. Пролеће, в. (Рес. и Срем.) vide прољеће. picken, aperire sibi rostro exitum (ut nponekema, nemum, v. pf. (Epy.) vorbeis, faciunt pulli).

durchfliegen, praetervolo, pervolo. Прoкo, m. (Ерц.) ein Raппвпате (al8 Проливање, n. (Срем.) vide прољевање.

byp. ben Продан), nomen viri. Пролівали, ам; Срем.) vide проље. Прoкoлa, f. ein grüffеrеr kbeit еіnев зеrfpaltenen Sansen, portio majuscula Проліватисе, васе, (Срем.) vide проrei diffissae 3. B. vom Kohlkopf (broc. љеватисе. coli ?), ppm "BaumElоge. Sеt Cerbe Проливен, на, но, н. п. човек, жена, Bentt an проклапи (?).

geschmäßig, der nicht schweigen kann, Прoкoлaњe, n. Bas Sheilen in проколе, qui loquitur tacenda. dissectio in segmenta majora.

Пролизати, ижем, v. pf. BurФletet, Прoкoлaти, ам, v. impf. in проколе perlambo.

theilen, disseco in majora segmenta. Пролізаписе, лижесе, т. г. pf. Burф. Прoкoil, m. Der Sanat, Braben, fossa. gerieben werden, detero. прокопавање, и. дав Ourgeaben, Пролизівање, я. Вав Дисфleden, perperfossio.

lambitio. Прокопавати, ам, т. impf. дисфgrая Пролнзивати, зујем, у. impf, burфіс ben, perfodio.

den, perlambo,

exsecror.

вапій.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Solen, in

Wut

рем.

Пролизиватисе, зујесе, т. г. impf, ji transpositio. 2) das Seßen durch -
durchreiten, perlambi.

positio per 3) das Rühren, Geld äf:
Пролијевање, n. vіdе прољевање, tigfeyn, agitatio.
Пролије вати, vidе прољевали. Промёпати, елем, v. impf, Burç mere
Пролијепање, n. (Ерц.) дав Durф., Доr. fen, trajicio.

beifliegen, praetervolatio, pervolatio. Ipomemamuce, mekence, v. r. impf. 3. Пролијетати, ећем, v. impf. (Ерд. ) vor. Tich rühren, geld äftig fenn, agitari,

bei --, durchfliegen, praetervolo,pervolo. moveri, agere. Промећесе као оца г. на Пролити, лијем, v. pf. bərporgiepen, кроз поњаву, per, па беr 21nettote, 'effundo.

dās npomemamu w örtlich nahm, und на 2 Пролиписе, лијесе, т. г. pf. autflica

fich durch die Koße warf. (à la Eulenspie's Ben, effundo.

gel). ht:: Пролскапи, очем, у. pf. вода земљу, Промешнули, нем, v. pf, биrt реrfеп,

das Wasser hat durchgefreffen, perrodo. trajicie. із Пролом , m. Stamen eines Bebitges in Променутисе, немсе, у.г. pf. ) fi) oectus a Dalmatien, montis nomen :

verjebeni, se trausferre. 2) fich verwans „У Пролому високој планини — deln, mutari. Проломили, им, v. pf. Durybreфen, Промешали, ам, (Рес. и Срем.) vide perrumpo.

промијешати. Orbeau

Проломитисе, мисе, т. г. pf. н. п. не- Промијеними, им, v. pf, (Ерц.) 2) ver. "бо, паван, bеr ften, rumроr.

tauschen, permuto. 2) verwedjeln, per. Пролупапи, ам, v. pf. ein menig Ele= muto.

. деr , pren, pertundo parumper.

Промијентисе, имce, v. r. pf. (Коц.) cha.

Пролупансе, амce, v. г. pf, ft, pie (1) taulden, permuto, 2) fich verändern,
Hörner abstoisen, consipisco.

mutari. Прољев, . (сп.) сав Bergiepet, pro- Промијешати, ам, у. pf. (Ерц.) eit Eno, pre" fundo,

idenig umrühren, mischen, aliquantum „Без прољева крви од Србина

misceo. прољевање, т (Ерц.) рав" 2ивјфuttein, Прс мислипи, им, v. pf. beenten, perprofusio, effusio.

pendo, Сce

Прљеваши, ам, т. impf. (Ерц.) аив. Промислиписе, имтсе , v. т. pf, fit, be: gießen, effundo.

denten, fich's überlegen, perpendu. Пріљевалисе, васе, т. г. impf. (Ерц.) Промишљање, в. дав ueberlegen, perade дарж ausfließen, effluo.

cogitatio. Прољеніі, на, но, (Ерц.) 3rübling#*, Промишљапти, ам, v. impf. besenten, de nous

perpenso.
Пељетос, 1 (Ерц.) im (verwimenen) Промишљаписе, амce, y, z, impf. Übers
Прољембске, Хrubling, vere (hoc fuit). Tegen , perpenso.
Пріљетошњії, ња, ње, (Ерц.) от beuris Промјена , f. (Ерц.) 1) Bet Xauf per-

gen Frühling, vernus,vere elapso(natus). mutatio. 2) der Bedsel, die Verändea
Прољеће, n. (Epy.) der Frühling, ver. rung, mutatio.
Премашање, n." дав $eblen (im © фире, Промјењивање, р. (Ерц.) Xas Xaufdəеп,
Murfe), aberratio (in jactu).

commutatio.
Промашали, ам, v. impf, perfehlen (in Промјењивати, њујем, v. impf. (Ерц.)
Schießen, Werfen) nicht treffen, aber- tauschen, commuto, permuto.
rare in jactu.

Промјењиватисе, њујемсе, ғ. г. inpf. Просманли, им, v. pf. niФt treffen, (Epi.)tauschen(untereinander) permuto. е ар*

verfehlen (im Schuße), aberro in jactú: Ipomaám mu, HM, v. pf. ein wenig промашиo unпромашно га.

abcreschen, trituro, tundo parum per. Пр мена, Ғ. (Рес.и Срем.)vidе промјена, Премљеми , мељем, у. pf. i) beginner Променипи, им, (Рес. и Срем.) vide zu mablen, incipio molere: Opombea прогтијенипін.

воденица. 2) tiin meniy mаblеп, molo . Променипінсе, им се, (Рес. и Срем.) parumper. vide промијенинсе.

пром пірити, им, v. pf. ein wenig Промени вaњe, p. (Рес. и Срем..) vide anfeben, beieben, inspicio. промјеньнвање.

Промрзнути, нем, 'v. pf. erfrieren, Промењивали, њујем, (Рес. и Срем.) gelu corrumpi. vidе промјењивати.

Промомланти (промірмљали), ам, vids Промењіваписе, њујемісе, (Рес. и промумлати.

Срем.) vide промјењиватисе. Пром Укнупні, не , vide пpoму ћя. Промешање, и. 1) Bas ueberfesen, pon Промўмлали (промумљапіи), ам, у. pf. sinem Arte sum andern, translatio , ») eiy wenig in den Bart bi98!6058

veruus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

" TIPOS

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pf. dunt

[ocr errors]
[ocr errors]

mejo.

mejo per

никне >

у.

ва ,

massio. 2) vorbeimurmela, praetereo Iponnjebane, n. (Epy.) der Anfang des mussitaps.

Singens, cantus initium. Промпипи, им, v. pf, cin menig bеr. Пропијевашин, ам, v. impf. (Ерц.) а. umniaufen, aliquantum circumcurro, fangen zu singen, coepi canere, intono. pervagor.

Пропињање, й. 1) бав 2ufrihten, ereПром,ћи, мукне, т. pf. . i. грло, ctio. 2), das Brüsten, Großthun, inflatio. heiser werden, irraucesco.

Пропињаписе, њемсе, v. г. impf. ft) Промуккали, ам, v. pf. aufфет. in die Höhe vichten, erigor. men', vas aqua infusa et agitata II ponupumu, wm, V. pf. m. j. Bampy, purgo.

anblajen, sufflo. Просмучипти, им, т. pf. ein menig qualet, Пропишавање, п. 1) бав дифрifen, aliquantum crucio.

perminctio. 2) das Hervorpiffen, proПромучитисе, имce, y, r. pf. око шпа, minctio. Fich Müye geben, operam do.

Пропишавапти, ам, v. impf. 1) биед. Пронажи, нађем, v. pf, au #finbig mа» pissen, permejo. 2) (anfangen zu) pissen,

chen, erfahren, rescio, comperio. Пронели, несем, (Рес. и Срем.) ride Пропишати, ам, y, pf. 1) и фрiffen, пронијети.

2) pissen, mejo. Прснијети, несем, пронијо (прони- Пропjеванти, ам, v. pf. (Ерц.) аnfаn.

јела, ло), v. pf. (Ерц.)) Our s; wors gen zu singen, primum cautum edo: beitragen, praeterfero. 2) пронијела пропjевали пилићи (Србљи не једу кокош (или друга каква лица), ana пилића док не пропјевају); пропје

fangen zu legen, coepit ponere oya. вала црква, намастир. Пронићи (говорисе и проникнути), проплакати, лачем, т. pf. 1) аnfаn

pf. durchwachsen, excresco gen zu meiner , incipio flere: per

„У Шаму ће каде проплакати Проницање, п. Вав Финфwafen, pro- 2) ein wenig weinen, Reo parumper, germinatio per

Пропљување, п, бав реrроrjpeye, proПразницали, ниче, v. impf. н. п. тра- sputio.

durchwachien, succresco per: Пропљувати, ам, т. impf. perborfpepen, „Кроз кости јој права проницала. prospuo. Проносати, ам, у. pf. н. п. дијете, Пропљувати, љујем, у. pf. .) bеrроrə

ein wenig tragen, porto aliquantum. spenen, prospuu. 2) ein wenig speyen, Проносити, им, т. inpf. vorbeis, durchs spuo paululum.

tragen, fero per-, praeterfero. Пропустипи, им, у. pf. 2) бирфаел, Проношење, п, дав Botbeitragen, prae- mitto ut perrumраt quis: пропустио terlatio,

та мало кроз руке (р. і. ein menig Пробдати, ам, v. pf. pazieren, abprügeln). 2) auslassen, dimitto. Пробдансе, амce, v. r. pf. umbеrgеѕ Пропућкапіти (профућкапін), ам, v. pf. hen, circumeo.

(у Сријему, у Бачко и у Бан.) DurПроддипи, им, v. pf. mо bеrum, диф, jagen, verschwenden, vergeuden (vera vorbeigehen, eo

reum, per , praeter. futschen), pessumdo. Пропадање, п. 1) pas Outfalen, cа. Пропуштање, п. Вав Ourlajjet, per

sus per 2) das Verfallen, zu Grunde missio, dimissio, epissio. gehen, interitus.

Пропуштали, ам, v, impf, дифTafen, Пропадати , ам, v. impf. 2) Surfalen, permitto.

cado per --- 2) zu Grunde gehen, pereo. Ipopagumuce, umce, v. r. pf. anfangen Пропалица , f. ein Sanfеrѕttier, dево- arbeitfam zu seyn, incipio esse sedulus. ctor : лажа и пропалица.

Прорасштање , в. дав З'reiben (ber pfans Yponacm, f. der Abgrund, vorago, ba- деп), emissio. rathrum. .

Прорастаи , ам, т. impf. treiben (von Пропасти, аднем, у. pf. 1). Surfal- Pflanzen), emitto. Ten, cado per -. 2) зи Brunse geben, Прора спи, спем , v. pf. treiben (vom

Kohl, Rüben), emitto (germea). Пропёвање, п. (Ресь и Срем.) vide про- Прорачунити, им, v. pf. hеrефnen, тиіевање.

duco rationes. Проп вати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорачуниписе, имсе, т. г. pf, ji, без пропијевами.

rechnen, rationes duco. Прспевали, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорезати, ежем, v. pf. Durfфаеіден, пропjевами.

perscindo: Пропеисе, пнемсе , v. г. pf, ji, auf. Прорезивање, и. дав Фисффnсіреп, richten, erigore

scissio.

pereo. ,

Прорезивати, зујем, т. іmрt. Burф. Просјаков, ва, вo, bes Bettlers, menfchneiben, perscindo.

dici. Прореки, речем, v. pf. Фақrfagen, ya- Просјачење, p. pie Bettlerey, mendi'ticipor.

catio. Прорицање, п. бав веijjagen, yаtici- Просјачиши, им, т. impf. паф" Bettler natio.

Art begehren, mendico. Прорицали , ричем, v. impf. wоrkеrjа. Просјачки (просјачки), кa, кo, 2) bet. gen, vaticinor.

telhaft, mendicus. 2) adv. bettelhaft, Пророк, m. Ber Prophet, propheta. mendice. Пророков, ва, во, бев Propheten, pro- Просјед, да, до, беr grau Bu metbex phetae.

beginnt , subcanus. Пророковање, п. vіdе прорицање. Просјек, m. ) vide просијек. 2) OurФ. Прброковати, кујем, vide прорицати. hau, durchgehauener Weg, via arte aПросањкатисе, амсе, у. г. pf. cin mes perta per saxa. nig Schlitten fahren, vehi trahis paulu- Ipocjeku, cujetem, v. pf. (Epy.) durchs lum.

hauen, perseco, transeco. Просату, сцa, m. Ser 28erber, Steimera Пріславили, им, v. pf. н. п. крсно ber, petitor puellae, procus.

ume, zu Ende fevern, percelebro. Прісед, да, до, (Рес, и Срем. ) vide Прославилисе, имce, v. г. pf. fі, бе. просјед.

rühmt machen, berühmt werden, inclaПросејали, јем, (Рес. и Срем. ) vide resco. просијати.

Прослављање, п. 1) дав їener, perПросек, m: (Ресе и Срем. ) vide про- celebratio. 2) das Berühmtwerden, ilсијек.

lustratio. Просек, т. (Рес. и Срем.) vide про- Прослављати, ам, v. impf. 8u &nbe сјек.

fegern, percelebro. Просен, на, но, н. п. њеб, слама, Прослављатисе, амое, т. г. impf. б. Hirsens, miliaceus,

rühmt werden, inclaresco. Просеница, f. дав фіrfenprot, panis mi- Просо, n. Die Sirfe, milium. liaceus.

Просрали, серем, v. pf. 2) баpеrfфеі. Просецање, п. (Рес, и Срем.) vide про- Ben, procaco, 2) просрао све, er bat сијецање.

alles perfressen, patrimoțium devorac Просéцали, ам, (Рес. и Срем. ) vide

vit. просијецати.

Прост, па, по, 1) einfältig, gemein, Просидба, f. Die Sreiwerpung, petitio simplex. 2) да је просто, в іft vers virginis.

geben (als Antwort auf Bitte um Vers Просијапи, сијем, у. pf. (Ерц.) Burф. gebung ); проспа му душа! Cott Tieben, cribro.

hab ihn selig, (vergebe ihm die Süns Просијек, т. (Ерц.) еіn ѕwеifфneibіgев Ben). Instrument zum Durdbauen, securis pocmak, m. ein einfältiger gemeiner anceps.

Mensch, ohne Bildung, homo de plebe. Просијецање, n. (Врц.) бав Дисфbauen, Простакиња, f. cin gemeineв Всіб, mupersectio.

*lier de plebe. Просијецати, ам, v. impf. (Ерц.) Зифа Просмақов, ва , во, бев проспан, hо. bauen, i perseco.

minis plebeji. Просилац, сиоца, m. vіdе просац. Проспачки, кa, кo, t) wie e gemeine Просипање, р. 1) баѕ ausfbütten, ef. Leute haben, plebejus. 2) adv, wie ein

fusio, profusio. 2) das Berichwenden, ngocmak, more hominis plebeji. profusio.

Прбспирање , n. дав 2цвқreiten, expliПросипали, ам (и просипљем), v. impf. catio, extensio.

2) ausschütten, profundo. 2) verschwens Ipocmupamu, pem, v. impf. ausbreis den, profundo.

ten, explico. Просирање, в. дав Durффеipen, pets Простіръч, m. ein Xu), сав аив де. vorreißen, procacatio.

breitet wird, stragulum. Просйрапи, ам, v. impf. диффеigen, Проспирача, fпј. поњава, што се percaco,

npośmiupe, die Soße, die ausgebreitet Просити, нм, т. impf. 2) февојку, ит wird, um darauf zu liegen gausape.

ein Rüsфеn frepen, ambire virginem. Проспирка , f. vide просппирач.
2) betteln,
mendico.

Подҫпитн, им, v. pt. perjeiben, igoe-
IT pocják, m, der Bettler, mendicus.
Просјакиња (просјакиња), f, die Betta А. Прости брапе!
Terin, mendica,

Б. Да је просто.

SCO:

« PreviousContinue »