Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

пустимичке , бацин дрво, рейgelarПућкање, д. Вав Хабағrauфеn in Elei.

tig geworfen, so daß es in der luft fich nen Zügen, emissio fumi nicotianae in. , umdreht, ita jactum, ut torqueatur cum tervallis brevibus. volat.

Пікапи, ам, y, impf. Хабай риел, ріпўстиник, m. See Winjicler, apacho cotianae fumum emitto brevi interreta.

vallo. пустиња, f. Die $inje, desertum.

пубкац! vide пућ. пустити, им, v. pf. Tajfen, mitto, di- Пуцање, р. 1) дав ерrіngen, ruptio , * mitto ; meny, sein Weib (gerichtlich), ruptura. 2) das Strachen, fragor. еntlаffen, divortium fаcеrе cum uxore ; Пуцар, m, vidе дрндар. браду, mафjen laffen, promitto; пус• Пуцарање, в. dim. vіdе пуцање 2.

ліило масло (п. і. цицвара) масш. Пуцарати, ам, dim. vіdе пуцалпи з. Пустoлина, f. (ав ефеltmort) werlajfen, Пуцараписе, амce, dim.vidе пуцаписе. bеrrеnlo8, dеѕеrtа rеѕ, homo, bеѕtia. Пуцарев, ва , во,

vide

пуцаров. Пуспісватица, f. ein poфeitgan ohne Пуцаров, ва, вo, vidе дрндаров.

Amt, conviva nuptialis sine munere. cf. syyainn, am, v. impf. 1) bersten, sprins жёнидба.

деп, rumроr. 2) traden, Sonitum еdo, пустошан, шна, но, бе, desertus.

пуцажисе, амосе, v. r, impf, auf eine пу, m, s.) Der 203eg, via. 2) један пуп, ander schießen, telis se mutuo petere.

два путі, einmal, sweimal, semel, bis. Пуце, цета (и пуца), п. (gen. р. пуПушак, шка, m. hyp. . пуп;

marja) 1) eine Weinbeere, acinus. 2) der „Јеленак ми гору ломи

Sinopf. globulus (fibulatorius). пупак да му је

пуцњава, f. дав Жraфen (Oet Raпoпen), Ilymab, m. коњ пушоногаст, ein

"fragor. pfero, дав eine 31ape am Supe bat, Пучина, f. н. п. морска, бie unabfe). equos habens maculam in pede.

bare Meersfläche, aequor latum, patens. Путања , f. Der Suptei4, semita. Пушење, п. 1) бав. Хаuten bев Хабағв, Пушањица, f. dim. р. пулпања.

fumigatio. 2) das Rauchen, fumus. Путанце , п. dim. р. пуце :

Пушппи, им, v. impf. 1) Xabar raus „ој Миљо Милице !

chen, fumum nicotianae emitto. 2) staus Сребрно пупташце

ben, excito pulveren. путник, ш. 1) cia Reifenber, viator. Пушилисе, шисе, т. г. impf. taифен, 2) Mannsnanie, nomen viri,

fumus est. путников, ва, во, бев путник , vi- пушка , тав ефіеngеmеr, telom jacuatoris,

latorinm : мала, piftole; дуга, Slinte; путнички, кa, кo, 2) беr путници, аиф Die вјетрењача (Biobufe) it viatorum. 2) adv. mje ein Reisender,

еіnе пушка. viatoris more.

Путикap, m..) који добро може убити Пумо, в. дав Supeifen, pеdіса. Лупа из пушке, деr ефüв, ефarffфus, qui као пуно о лоmру.

excellit jaculando. 2) der Gewehrfabri. Пупі вање, р, сав ќeifen, peregrinаtiо. kant, telorum igniferorum confector, Пуповати, пујем, v, impf, reifen, pere. faber. grinor.

Путикарање, п. Зав Фtänteln, jaculaпутоногасит, па, по, 1) eine Blage tio mutua e telis igniferis. am Fuße habend, macula praeditus in Ilywkapamuce, amce, v. r, impf, pläne pedе н. п. Коњ, пас. 2) човек путоно feln, jaculari mutuo. гасп (aut mit Ben Beifa Re: у све че- Пушкарев, ва, вo, vide пушкаров. пири), він уеrtеufelter Reel (in gutет пушкарица, f. Pumpfline (беr #inter), Sinne), versutus, insignis.

teli puerilis genus. Nyk! interj. plumpf, sonus rei cadentis Iyukāphuya, 'n. das Schießloch, die in aquam.

ScieBidarte, foramen jaculatorium. пућење, в. дав rоlеn, dufmеrfеn See Пушкаров , ва , во, бев пушкар, jaguLippen vor Verdruß, vultus iratus ,

latoris. buccarum inflatio.

IIушкәмелi, m. Sіе 23eite cineв Slintens Пуки (говорисе и пукнути), пукнем, "фирев, distantia jactus teli jaculatorii. v. pf, 1) becsten, springen, rumpi. 2) Пу шница, f. зграда ће се суши воће, trachen (wie die Flinte, Sanone), edo die Obstdarre, aedificium (furnus) pomis sonitum. 3).пукло поље, пукле рав

torrendis, няне, eejtret ft. инаbfejbar bin, Пушп, m, (у Босни по варошима) patet late.

(als Scheltwort)der Lump, juvenis nihilí. Пубитисе, имce, v. г. impf. Die Wiр. пуштање, а. "рав фајjen, desertio , pen vor Grol aufwerfen, buccas inslo, missio.

*} eugn. Ф. пушка.

[ocr errors]

пуштаи , апі, v. pf. Tajfet, mitto, cf. 3) намаєтир у фрушкој тери. * cf. пустити.

Врдник. Раваничанин, калуђер из Пуштали, ам, v. impf. Tafen, mitto. Раванице. Раваничкії, кa, кo, pot Нуштеница, f. 1) pie ®efфieдene, mа. Раваница. -lier dimissa a marito. 2) der. Zweig. Pabaib', Biba, m. mjeomo usmeky Cabe den der Reiter im unwegsamen Balde

и Засавице (у Мачви више Митро. zurüdbeugen muß (um nicht davon im вачке скеле). На Равњу је био СрциGesichte verwundet gu werden) und dann ски щанац. a u släßt), frons arboris reclinata ab Pabhābe, n. das Ausgleichen (zweier iter faciente per silvam. Huko hak Streitender), reconciliatio. проз честу на коњу, а калуђер за Равнанин, ам, у.. impf. augleiben, yerə њим; нaгaзи ђак на таков у пуш gleichen (Streitende), compono. теницу, па је савије за собом и рече Равніна, f. Die &bene, planities. Калуђеру: „Чувајсе, дуовниче, пуш- Равнини, им, v. impf. einen, aequo. менице. * А калуђер помисли

на Равница, f. vіdе равнина. путипеницу 1), па рече: „Пуштај је Рад, m. pie 24rbeit, labor. ва истину на ме, ако је млада.” Рад, да, до, gern, lubens : ја сам рад Тек эшло је он по изговорио, а пу

то учинипти, to the e& geen, facio шпеница њему преко очију: заш

lubens. що је и она била млада, а ђак о Рада. f. Trauenna me, nomen feminав.

пуштеници г), није ни сањао. Pagak, m. Mannsname, nomen viri. Пушчаны, на, но, н. п. пра, зрно, Радан, m. Rangname, nomen viri.

калуп, шипка, Зеwеbtѕ, jaculato- Радана, f. Sraнeппате, поmеn feminae. rius.

Pagac, m. Mannsname, nomen viri. * Путичепина, f.

Раде , m. hyp. 2. Радоица. пушчина , f.

Paser, in. Mannsname, nomen viri. пушчица, f, dim, p. пушка.

Раденко, Ф. 9RannBna ine, nomen viri.
Радema, m. Лаппвпате воmеn yiri.

Ради , megen, ob um Widen, proр.

pter : Бога ради, ит Шоttев Bilen ; „Сењани се у лов подигнули „Среће ради на Божић у јутру -.

Paquboje, m. Mannsname, nomer viri. абар, бра, m. (ст.) vidе војно : Радин, ш. ein arbeitfamer Renje, ho„Освану звезда на ведром небу, mo laboriosus. „Рабар девојици пред белим двором. Радин, ш. 9Xannname, nomen viri. с Рабар, бра, po, tapfer, fortis. Радинко (Радінко), т. Этаппвпате, Рабација, m. vіdе лежак.

nomen viri. Работа , f. 1) дie arbeit, opus. 2) бав Радисав, m. annénате, йоmеn viri. Geschäft, negotium.

Радипи, им, v. impf. 2) arbeiten, laРабоmање, р, бав Дrbeiten, operis fa boro, 2) шпо радиш ? тав тафіt бие ctio.

wie gehts dir, quid agis. Работапи, ам, v, impf. arbeiten, opus Радич, m. Лаппвпате , nomen viri. -facio.

Радиш, m. (train. вртавка , ofterrei. fàbombík, m. der Arbeiter, operae. cf. Dradibaberi , d. i. dreh dich Bárbden).

Радиша, m. Xannвате, nomen viri. Pabo , m. das Kerbholz, talea. Радман, m. Охапngname , Domen viri. Pápeme, n. das Muthmachen, Ermu: Paamun, m. Mannsname, nomen viri.

thigen , hortatio militum ut bono 'sint Paamp. m. Mannsname, nomen viri. animo.

f. Frauenname, nomen feminac. Рабриши, им, y, impf. anfeuer, ani. Радо, m. hyp. р. Радоица. mun addo:

Радо, gern, lubenter : радо иду на „Србадију око себе рабре

војску: Pápocm, f. die Tapferkeit, virtus. Радова, п. XannBname, nomen viri. Равак, вка , m. See ponigaben, fayus. Радобуд, m. Mannsname, nomen 'viri. Раван, вни, f. Sie @bene, planities. Радован, m. RannBname, nomen yiri, Раван , m. ријека у Ресави, vide Pa- Радовање, р. дав Хreueit, gaudium.. ваница 1.

Радовалисе, дујемсе, т. г. impf. fіф крај воде Равана

freuen, gaudeo, laetor. Раван, вна, но, ebet, plapus,

Радовац, вца,m. Уг аппвпете, поmеn yiri, Раваница, f. ) ријека у Ресави. cf. Радваитница, ғ. намастир под Цером.

Раван. 2) намаcпaр на пој ријеци, Радевашничанин, калуђер из Радо

посленик.

Радна ,

[ocr errors]
[ocr errors]

2

Вашнице. Радовацинички, кa, кo, port tommen (vom Rausche, vom Phantas Радовашница.

firen), rеdeo ad mеntеm. 2) разабрао Радица, m. 9XannBпате, nomen viri. ce ben, ist schön aufgegangen, nicht Радоје, m. RannBпате, пореи viri. tallig, pauis bene coctus , rarus. Радојка, f. rauenname, nomen feminae. Развити, вијем, yidе развипи. Радојко , m: annoname, nomen viri. Разагнати, ам, vide рашћерапи. Радоња, m. Лаппвпате, pomen ri. Разапепти, пнем, v. pf. айвјрапnen, Pàgocab, m. Mannsname, nomen viri. extendo : чадор, коња, човека и т. д. Радосан, сна, но, vide paдocтaн. Разап писе, пнемсе, т. г. pf. fіф auf= Panocm, f. die Freude, gaudium, laetitia. stellen daß Niemand vorbei Pann, im. Радосан, сна, но, freupig, laetus. pedire transitum. Paqoma, m., Manngname, nomeu viri. Разапињање , п. фав 28fpanen, exPagow, m. die Aufgabe, res gratis ad tensio. dita rei bene venditae.

Разалињапии , њем, impf. ausspan. Радош, m. Rannéna me , pomen viri.

пеії, extendo. Радука , f. Seauenname, поmеn feminae. Разапињатисе, њемсе, т. г. impf. fіф Paaykâh, m. Mannsname, nomen viri. gespannt ausstellen, extendi, ne quis Радул, m. Xannвлaтe, nomen yiri. transeat. Радула, к. Ўrauename, nomen feminae. Разасипање, д. Вав 3erftreuen, sparѕiо. Paay^în, m. Mannsname, nomén viri. Разасипати, ам (и разасипљем), т. Радун, m. RannBname, nomen viri. impf. jeritreuert, dissipo. Panychu, m. Mannename, nomen viri. Разаслати, зашиљем, v. pf. 3erfфіфеп, Рађање, п. 1) Bebären, partus. 2) ба 8 aussenden, dimitto (in diversas partes). Fruchtbringen, fertilitas.

Pasacmepâme, n. Das Zusbreiten, exo Pábamı, am, v. impf. 1) gebären, pario. tensio. 2) Frucht bringen, fero fructum : paħa Разаспирати, рем, v. imрt. au@breitent,

extendo. виноград, воkе. Pahamuce, amce, v. r. impf, aufgeben, Разаспреми ,

зем, разастръо, (Рес, и orior; рађасе сунце.

Срем.) vide paзaстријепін, ያ፡ вина, f. eine кнежина деr наиja von Paзaстријепи, рем, разаспіръо, у. pf.

Зворник (морао је некад бити онђе (Ep.) ausbreiten, extendo , explico. некакав Рађ, Рађа или Рађо: Разсуши, спем, v. pt. auseinander зашто у Рађевини има некакво мје.

streuen , spargo. сто, које се и данас зове Рађев Разбaрусипіи, им, mit zerrauften камен). Рађевац (вца), човек из v. pf. п. ј. косу, Haaren da sega, Рађевине. Рађевка , жена из Рађе- Разбaруситисе, имce, crinibus impeвине. Рађевски, кa, кo, von Рађе. у. г. pf.

xis sum.

Разбацапи, ам, vide paзбацити. Pahen, m. Mannsname, nomen viri. Разбацивање, п. фав 28einancerwere fax, f. der Roden, secale cereale Linn, fen, disjectio. Ражалилисе (разжалиписе); ли ми се, Разбацивапи, цујем , vimpf. аивeins

v.pf. leid thun, doleo : "pamannao my ce. ander werfen, dispicio. Ражам, на , но, н. п. њеб, слама, "Хо: Разбацити, им, v pf. 3ermerfen, disjicio. secalipus.

Разбекисе, бегнемосе, (Рес. и Срем.) m. der Bratspieß, veru. vidе разбјеђисе. Раженилисе (разжениписе) , имce, v. Разбигуз, ш. (bаlb im emerge) дав @tatts

r. pf. q. d. fich entweiben, uxorem exuo. eis (worqafman sich den Hintern gers Ласно се оженили, али се мучно

chlägt), glacies lubrica. i раженими.

Разбијање, р. 1) сав 3erflagen, disРажећи (разжећи), ежем, v. pf, vide jectio. 2) das Schlagen , Besiegen, fuраспалити 1,

gatio. 3) das Huswechseln in kleine Ражљевање, р. (Epy.) das Ausgießen, Münze , permutatio. 4) das Verhindern, effusio.

impeditio , aversio. Ражљевали, ам, т. impf, (Ерц.) аив. Разбијати, ам, v. impf. .) зеrfфlagen, gießen , effundo.

dibjicio, 2) den Feind dlagen, fugo. Ражњић, m, dim. p. ражаю.

3) дуќа, талијер, банку, Bel mеф. Ражівница , f. Rowenbrot, panis seca seln (in kleinere Münze), permuto. 4) vers • linus.

hindern, impedio, retineo, distineo. Разабрати, берем, v. pf. ) in @rfa). Разбирање, п. 1) тав (фоnѕ unо lеtеrе

rung bringen, rescio, exploró. 2) unters Aufgehen des Broteß, raritas panis. Toelden, verstehen, intelligo.

2) das Verstehen, intelligentia. 3) Ers Разабрацисе, беремсе, у.г. pf. ) u fi) kundschaften, exploratio.

вина.

den: Ражаю,

жња ,

2

tes.

coro.

Разбирати, ам, v. impf. ) auBETauben, Разбудити, им, v. pf. aufweden, ex

seligo. 2) erkundschaften, exploro. 3) vers cito (e somno), expergefacio. -ftehen, intelligo.

Разбудингисе, имсе, т. г. pf, erwaфen, Разбиратисе, амce, v. r. impf. 8u ft) expergiscor. kommen, ad mentem redeo.

Развадипи, им , P. pf. (@treitense) au» Разбити, бијем, т. pf. 1) н. п. лонац, einander bringen, pugnantes separo.

чашу, 3erfф:agen, disjicio, 2) војску, Развађање, п. бав Ливеіnаnterpringen flagen, fugo, vinco. 3) дукат, in (von Streitenden), separatio puguana kleine Münze wechseln , commuto. 4) tium. verbinsert, impedio : Кео сам да и. Развађати, ам, y, impf. Ctreitense дем улов,

па ме разби Ранко ; te auseinander ibringen, separo puguane лисмо да копамо кукурузе, па нас разби киша.

Pà3Banune, f. pl. die Ruinen, Trümmer, Разбјеђисе, бјегнемосе, т. г. pf. (Ерц.) rudera. auseinander fliehen, diffugio.

Развалини, им,

v. pf. zertrümmern, Разблажiватье, п. Зав 3erfugen, dal zerstören, everto. 2) ycma, das Maul coratio.

weit aufthun, diduco os, Разблажівати, жујем, v. impf. н. п. Разваљівање, в. дае 3eritören, destruмлијеко, реrfügein, dulcorо.

ctio. Į Разблажити, им, v. pf. perfügen, dul- Разваљивами , љујем, v. impf. 3erftören,

destruo, everto. Разблудии , им, v. pf. н. п. овцу, аn. Развёвање , п. (Рес. и Срем,) vide раз

gewonnen, daß es uns nachfolgt, man вијевање. suefacio,

Развёвати, ам, (Рес, и Срем.) vide Разблудница , f. м. ј. овца (сп.), ein развијевати.

Schaf, das uns nachfolgt, aus der Pa3beApabate, n. das Uufheitern (des Hand frißt, 4. F. m. ovis mansueta : Himmels), rediens serenitas coeli.

Ти помгузи овцу разблудницу, Разведрaвати, ам , y. impf. aubeitern, „Залиј цвијеті кроз панку свиралу.

exhilaro, sereno. Разбој, m. .) беt Beberitub1, machina Разведраваписе , васе, т. е. impf. bei.

textoria. 2) (ст.) vidе разбојиште : ter werden, serenor. „Она иде на Косово равно,

Разведрили, им, v. pf, augbeitern, se„Па се неће по разбоју млада, „По разбоју чесіипога кнеза Разведриписе, рисe, var, pf. jih аuѕ. Разбојиште (разбојиште), p. Ort, mo heitern, 'serenor.

еіnе ефIафt gemefen, locus ubi proe- Развејавање, п, (Рес, и Срем.) vide lium fuit.

развијавање. Разболелисе, лимсе, (Pec.) 1 vide Развејавати, ам, (Рес. и Срем.) vide Разболиписе, имce, Срем.) Jразбо развијавапи.

Развејапон, јем, (Рес. и Срем.) vide Разбољеписе, лимсе, y, r. pf. (Ерд.) развијати. erkranken, morbo corripior.

Развенчавање, р. (Рес. и Срем.) vide Разборипі, па, то, і) беrftänbli), развјенчавање.

leicht begreifend, intelligens, H. II. 40 Развенчаваши , ам, (Рес. и Срем.) vide Bek 2)(cm.) weit (vom šleide), amplus : развјенчавапіи. „Ко ти реза борну сукњу?

Развенчали, ам, (Рес, и Срем.) vide у појасу сaбoрипу,

развјенчании. у скупови разбориту ?

Развеселищи, им, v. pf, erfreuen, gau Разбрајање, и. дав Ливёinancersäwler, dio afficio, dinumeratio.

Развесељавање, р. бав & freuen, uf. Разбрајати, ам, т. impf. абзählen, di beitern, exhilaratio.

Развесељавали, ам, у.. impf. aufbe Разбрали, берем, vide разабрати. tern, exhilaro. Разбралисе, беремсе, vide разабра- Развестии, ведем , v. pf. 1) ацвеinancer

führen, in diversa duco. 2) auscinans Разбраптими, им, v. pf. entbrüdern, der treiben (8. B. einen Topf auf der disjungo fratres.

Scheibe), diduco. Разбранцисе, имce, v. r. pf. ми смо Развести, везем , v. pf. 1) аивeinancer

се разбрапили, mir пепnen unї піфt fahren, diveho. 2) fingend oder weinend melir Brüder, rupimus fraternitatem. weit ausholen, diduco. Разбројни, им, у. pf, absöhlen, di- Развести , везем, v. pf. Die etidеrер Дumero.

auflösen, resolyo acu pictum, retexo:

reno.

2

[ocr errors]

елтисе.

numero.

Писе.

2

Развијавање, n. (Ерц.) бав 3erworfet, Разгађапи, ам, т. impf. 3ertseiten, didiventilatio.

stribuo. Развијавапіи, ам, v. impf. (Ерц.) 3er. Разгазиній, им, v. pf. амвеіnаnсеr trеѕ worfeln, diventilo.

ten, disculco. Развијање, п. Тав &ntifeln, explicatio. Разгалипи, им, v. pf. ба8 unbek agen Развијати, вијем, v. pf. (Брц.) serpora vertreiben, exhilaro. feln, diventilo.

Разглиисе, лисе, у. r. pf. н. п. вриРазвијати, ам, у. impf. auBeinалдermi jeme,, heitert sich auf, wird (chön. celn, dіvоlvo, explico.

Разгаљівање, п. дав Дufheitetn, exhiРазвијевање, n. vіdе развијавање.

laratio. Развијевами, ам, vidе развијаваги. Разгаљивати, љујем , v. impf. дав И11= Развикантисе, вичемсе, у. г. pf. 18 behagen vertreiben, exhilaro. Særenen kommen, inclamo,

Разгаљівалінсе, љујесе, v. г. impf: fіф Развипти, вијем, v. pf. entiteln, auв. ausheitern (vorn Wetter), serenor.

einandervideln, divolvo, explico. Разгласипи, им, v. pf. betannt maфen, Развјенчавање, в. (Ерц.) бав &nteräts divulgo. 3en (bie Craung ungefфеbеn maфen), Разглашівање, п. Зав Зеғапnteroen, discoronatio?

divulgatio. Развјенчавали, ам, v. impf. (Ерц.) ent. Разглашивании , шујем , v. inpf. betant kränzen, discorono.

maden, divulgo. Развјенчали, ам, v. pf. enterängen (31. Разгледање, в. дав. Зefфаиет, disperüdtrauen),demo coronam nuptialem (?):

ctio. кад се један пупі вјенча, не може Разгледаши, ам, v. impf. tetrabten, се развјенчапи.

dispicio. Развлачење, п, .) бав Ливеinanbergie. Разгледапти, ам, т. pf. ar, feben, dis

hen, distractio. 2) das Verziehen (des. picio. Kindes), mala educatio.

Разглобини , им, v. pf. н. п. лијес, аив. Развлачипи, им, v. impf. 2) реrѕieben, einander fügen, auseinander thun, dis

distraho. 2) das Kind verziehen, cor jungo.

rumpo puerum nimia indulgentia. Разгњевипи , им, v. pf. ergurnen, irrito. Разводили, им, v. impf. 1) аивcinan. Разгњечити, им, v. pf. зеrtnеtеn, conderführen, duco in diversa. 2) ausweis

depso. ter, diduco (3. S. den Topf). Разговарање, п. 1) Тав Befpreфen, conРазвођење, р. 1) бав 2y&einaпperfüb. fabulatio. a) das Ermuthigen, animi ren, ductio in diversa. 2) das Ausweis

additio. ten, diductio.

Разговарапии, ам, v. impf. einem Bes Развожење, п. Сав 2uscinancerführen, kümmerten Muth einsprechen, animum divectio,

addo. Кукај мајко пе ме разговарај. Развозити , им, y. impf. н. п. на ко- Разговараінсе, амce, v. impf. "йф

Anma hy6pe, auseinanderführen, di besprechen, colloqui. veho.

Разговещан, на, но, (Рес. и Срем.) Развргнупи, нем, vidе разврћи.

vidе разговијепіан. Разврнути, нем, т. pf. aufmеrfеn, auf. Разговијетан, шна, но, (Epiц.) beatbreden (die Nuf), disrumpo.

lich, nicht untereinander, distinctus: Разврсти, врзем, т. pf. Товmiddin, ex разговијетно говори, пине ; над pedio.

ко разговијепно говори Њемачки Развртање, р. бав Див mеrfеn, disruptio, ја све разумијем. Развршати, врћем, v. impf, aufоrефеп, Разговор, н. і дав 03efpräф, соllо. disrumpo.

quium. 2) Troft (das Ausreden son traus. Разврћи (говорисе и развргнути), врг rigen Gedanken), consolatio : vidе размепнути.

„Моја мапи јадна разговора Развршивање, в. дав 2bgipfeln, dеntіо Разговорак, рка , m. (ст.) dim. p. разa summitate.

говор 2.: Развршівати, шујем, v. impf. н. п. „Ту су мајци танки разговорци —

сијено, абgipfeln, pom ipfel mebmen, Разговоран, рна, но, човек, gesprä. demo de summitate.

фіg, adfabilis, Развршипи, им, v. pf. н. п. сијено, Разговорити, им, т. pf. einem twitter abqipfeln, demo de cacumine.

Muth einsprechen, aninjum recreo. Развући, учем, v. pf. 1) зеrgieben, di. Разговоритисе, имce, v. г. pf. fіф без straho. 2) verziehen (ein Kind), indul

sprechen, colloqui. gentia corrumpo.

Разгодити, им, v. pf. Vertseike, diParábate, n, das Zertheilen, distributio, stribuo,

нем,

[ocr errors]
« PreviousContinue »