Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

вријеме давно прощав ше играо (играла, ло) сам, изиграо (рала, ло) сам, сипао (ала, ло) сам играо (играла, ло) си, изиграо (рала, ло) си,

сипао (ала, ло) си, играо (играла, ло) је, изиграо (рала, ло) је, cinao (ала, ло) је,

млож, број. зіграли (ле, ла) смо, изиграли (ле, ла) смо, сипали (ле, ла) смо, играли (ле, ла): спе изиграли (ле, ла) спе,

сипали (ле, ла) се, играли (ле, ла) су, изиграли (ле, ла) су, спалиле, ла) су.

вријеме будуће

јед. број. играћу, изиграћу,

сипаку, играћеш, изигрален,

сипакеш, irpate, изиграће,

сипаfe,

млож. број. играћемо, изиграћемо,

cinаfемо zirpakeme, изиграћеine,

спаление, sirpakie, изиграле,

сипаһе. .

[ocr errors][merged small][merged small]

играј, нека играј,

да играмо,
играјте,
нека играју,

игралік,

изиграј,

сипај (сіпљи),
мека изигра,

нека сиnа (сипље).
мло ж. број.
да изиграмо,

да сипамо (сіпљемо),
изиграјте,

сіпajme (сипљиме) нека изиграју, нека сипајў (сілљу). 3. наклоненије неопределено. изіграти,

сипапи. 4. причас пија,

а) дјејствителна
вријеме са да шње

сипајући (сипљући) *),
в ријеме прощавше
изигравши,

парни **).

играјући,

игравши,

*) Испина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gеrundia,

н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе спојећи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права прічаслија (као прилагателна имена), н. п. играјући, играјућа, игра јуће, зашто је и народ ђекоје узео и обратно у прилагателна имена, н. п. пёкула кода, сm аjаkа кошуља, спаваће

племика игла и п. д. **) Тако се и ова причаспија прошавшег времена употребљавају у гово.

ру као gеrundia , и по понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, око) у кућу рече му; поиграв и и

аљине ,

мало

Друго (conjugatio II.

о коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. пресём (mpёсем), Плетём,

менем, тресеш (пресеш)

плетеш,

мепнёш, mpecê (mpece), племе,

метіне ,

[blocks in formation]

млож,

премо, запремо, трёсемо (пресемо), плетёмо (-ёмо), метiнемо, прёте, запрете, ліресепше (пресете), плеmеnie (-шёле, менете, прӯ, запрӯ, пресу,

плету,

метіну,

LXI

игран (airpami),

6) страдалелна изигран (ізиграт),

сипан (сипаm): 5. сушпес п в и делно на ње

саnање.

іграње,

Овога у спрезања глаголи најправилнији , зашто сви имају у сдашњем времену ам, а у наклоненију неопределеном аппи; него сама ово преба упамтипи код њега :

i) Да ђекоји несавршителни глаголи, који со свршују на бам, вам, мам, пам, могу имали двојако у садашњему времену (и уосипалом, шпио је од његове чете), п. і по овом спрезању, и по другом (на ем), н. II. гибами гибље м; дозивами дозивљем; узима мн узи Nљем; сипа ми сипљем и т. д. К овима иду ђекојн и савршителни и несавршипиелни, који се свршују на мамх на кам, м. п. Іше піам и шећемі, дошені амидошећем; пљесками пешлем (у Босних по варошима и пљешћем), попљесками попљеш пе еми пi. д.

2) Дами дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по другом спрегању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавіше и сhоро пропавше, н. п. (не) да дија, знадија, имадија; дадо, знадо, имадо; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшемс кремену , осим од имам може се чупи у млож. броју има смо, има ше; а у скоро прошавите гремену говори се и по овом спрезању: да дасмо, да спие, да іше) ; зна (знасмо, знаеше, знаше); има (и маємо, има с ме, има ше).

3) Код овог сирезања може се упампипи и за остале све глагое (сва при спрезања), да савршителни глаголи немају (нити могу имали) времена полу прошав шега, ни дјејств и пелног причас пі нја сада и њег времена, ни существителнога на ње (као што је и прије оманутио).

сједе; рекавши по узе га за рулу; порадивши да ће Бог
и т. д. Ја се опомињем, да се од поли говори и без ши: пошав,
н. п. од винограда по шав (пі. ј. кад се пође) узбрдо има
једна оскору ша; одну fе путем пошав у планину и пт. д.
А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже...
се, н. п., бивши кнез, бившему кнезу; бивш и војвода и п..д.

с пPE ЗА ЊЕ, verborum in - eM)

у садашњем времену сврагују на e м, н, п. изјави пелно.

садашње број. дигн?м, печем, Срем, сніем (-ем), лазујем (-јем), лијем (Gjём), дигнеш, печеш,

орш, сн еш (-jёш), казујеш (-ёші), лијеш -јеш. дигне, пече,

Сре, снује (-*), казује (-je), лије-е), број. дигнемо, печёмо(-чёмо), ремо, снујемо-јемо), казујемо(-jємо),лијемо(-jёмо) диснете , печете(-чеше),оріше, снујеше(Gјелце), казујепе-реще), лијепе-еше дигну, пеку, ору, снују,

лију,

Казу),

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

прошавше. број.

пеција, ора,
пецијаше, ораше ,
пецијаще, браше,

снова,

казва, лија, сноваше, казваше, лијане, сноваше, казваше, лијаше,

број.

пецијасмо, орасмо, сновасмо, казивасмо, лijacмo, пецијаспе, орасте, снсвäспе , казівіспе,

» јаспе, пецијау, орау, CHOBây, . казіву, лиjау,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

дигао сам,

Кла, о.

olje,

obje,

смо, Сте,

е, а,

е, а, су,

пропавше. број.

1сам, пекао, (-гнус) си,

пекао,lsам, драоlsамсновао сам, назіі- сам, "ліо, 2сам,

ала, гла, о, Јје,

ала, о је, ала,д, Јје, ліла,ој је, број. дигли смо,

пекли, брали, смо снова-1смо, нази-1 сма, лійли, смо, (гнули), Успе,

Scше, вали, сме, Cmey е, а, су,

,
Scy,' nu, ea, scy,

су, е, а, су, будуће. број. дићи ћу (дигнућу), пећи ћу, браку, сноваћу, казиваћу, лhy, дики беш(дигнућеш), пећи ћеш, браћеш, сноваћеш, казіваћеш, лhеш, дићи ће (дигнуће), пећи ће, opake, сноваће, казівafe, лике,

број. дићи ћемо(дигнућемо), пећи ћемо, браћемо, сноваћемо, казіваћемо, лікемо, дики Кепејдигнућете), пећи ћете, браћепе, сні ваћете, казіваћете, лheme, дићи ће (дігнуће), пећи ће, драке, сноваkе, казівake, лике.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

дигни,
пеци, ори, снуі,

кізуі,

лиј (in), нека дигне, нека пече, нека бре, нека снује, нека казује,нека лије,

број. да дигнемо, да печемо, да дремо, да снујемо, да казујемода лiјемо, дигните, пеците, орите,

снује, казује, лӣјшелите нека дигну, нека пену, нека брӯ, нека снују, нека казују,нека лију, неопределено дићи (дигнушн), пеки, ораци,

сновати, називати, ліпти,

« PreviousContinue »