Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Овога су спрезања глаголи піако различни, да би и човек могао узео ти све за неправилне према првом спрезању; али према глаголима Грчким и Латинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још суиље и босиље. Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Српске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелипи и у редове поставили; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегледамо:

1) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију неопределеном на епи и (као код првог спрезања ам-али, и код пребег и м - и пи); али планови глагола има у нас врло мало; па и оно што и је, готово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овако правилно као прем, осим жњем, па се и од њега причастије спірадапіелно не каже ж њеп, него жњевен (као мљеве н). Тако и оснали, н. п. мељем , мљепи, мљевен; жа њем, же ти, Же њевен;

уз мем, узели, узе пі; запнем, запе ми, запе п; пењем, пе ми (и пењапі и), пеп (и пењап); попнем (и попење м), попе ш и (и топењапі и), попе п; кунем, клеми, кле п; донесем, донијепи (доне. II и; може бити да би ко рекао и донес и), донесо и доније (доне), донијо (донео; у пјесмама и донесао), донијела, донешнен доније; смијем (сме м), смјели и, смје и смједо, см јео (с миjo), смјела; тако умијем, я сложени од ох; эга: раз у мнјем н п д.

) Текоји на рем имају у наклоненију неопределеном по Ерцеговачком нарјечију ријепи (а по Ресавском и по Сремачком рели), н. п. запрем, запръо, запрла, запроп; тако мрем, прос прем, под у. врем, раздрем и пi. д. мрем има прпии, пір, пръо, првен (а може бити да би ко рекао и.пірпі),

3) ем - сти; ови иду двојако: а) као пресем, који се свршују на бем, зем, пем, се м, н. п. зе бем, зе баб, зебла; гризем, чрі ем, пасеми ні, д. 6) као плетем, који се свршују на дем и пi evi, н. п. предем, прео, прела; метем, мео, мела и п. д. идем, ићи (а говори се ћешто и по правилу испи), ишао, ишла; пaко и сложени од овога: дођем, доби, дошао, дошла и т. д.

4) Који се у садашњем времену свршују на нем, они у наклоненију неопределеном имају двојако (и тіонајвише су савршнпелин, осм нем, вења; понем, гинем, прунем, глунем, че знем, прнем и пi. д.): а) на нуп и, н. п. мелі нем, ме пну от и, ме пну, мені нуо, меліну гії; піаһб з о внуп и, ванну ни, укнути, ишнупін, мазнуі м, 2 љуљнулі 11, дунупін, лінну пі іг пт. д. на днем, падну і н н пас.

пи (према па с т и морало би билія падем, али се код, нас већ не говория); погин:м, погину по и, погину ноги 6ө (као да би било погибем погил спи и) ; окренем, окренуци и, окрену и окрепи е (као да бір

IIі ем, окрес ги и); тако и други ђекоји говоре се двојако, ш. ј. овако и по пређашњему на спи, н. п. срещнем сретну пін, ик

[ocr errors]

било окре

[ocr errors]

спија.

Бителна

садашње.

пекули, руки, снујући, казујући, лijући, прошавше. дигнувши, пекавши, бравши, сновавши, казивавши, лйвши, дателна. дігнут (дижен), печен, оран(opam), снсван(-am), ка зйван(-am), літ(левен) )

елно на ње.

де чење,

драње,

сновање, казивање, лвiјење,

среmем срести; ођенем ођен у тн, ођедем офеспи и пт. д. 6) на нупи (гнути или кнути) и Ки, н. п. дигнем, дигнути и дићи, дигну и диго (диже), дигнуо и дигао, дигнут и дижен; маннем, маннупи и мали , манну и мако (маче), макнуо и макао, макнути (ријешко) мачен; піано, никнути и ники; упрегнути и упреки и т. д. Неколика глагола (на сне м) имају наклоненије неопределено по пређашњему само на нупи, а вријеме скоро прошавше и давно прошавше двојако као и ови, н. п. тиснем, п и снуп и, пі исну и ниско (пише), писнуо и пискао (мисла, лә) ; mако свиснем, прснем.

5) ем (чем и жем) ћи, н. п. печем, пећи, пецијаше (може Сити да би- ко рекао и печаше, меча ше, као и стрижаше, же жаше; али се мени чини да је овако најобичније, п. і пецијаше, пецијаше, пуцијаше и т. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; стрижем, сприћи, сприжаше (не вјерујем да би ко рекао с imризијаше, жезијаше), сприго, (с пригла), с прижи, стрижен и п. д. Речем, говори се и по пређашњему рекне м, али рекн ум и не вјерујем да би ғо рекао. На ове је налик (по наклоненију, неопредјеленом) и вршем, вријећи (врһи), вріша, връо, връао (врла), вршен.

•6) Највише глагола " овога спiрезања имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чепие) по првом спрезању (на апии); и ови су између себе врло различни, али кад се зна вријеміе садашње и наклоне. није неопредјелено, опет се не може погријешипи, н. п. глоқ ем, фи, гло, ући; глода іти, глода, глода, глодао, глодав ши, глодан (глода п), глода іњ e; тако лажем, мага пи; маже м, мазапи; дајем, даваши; зобљем, зобами; капљем, капапи; Клепљем, клепами; кољем, Кла пи; шаљем (шље м), сла пи; и штем, иска пи; мекем, ме пати; вичем, вика по и; мичем, мица ппи; пишем, писа II и и т. д.

2) који се у садашњему времену свршују на ујем, и они (сви готово) иду у ред овије, шпио је о њима сад говорено, а између себе су опеш двојаки : а) који у наклоненију неопредјеленом имају ова ми и, н. п. робујем, робова пи;ђев ује м, $евова пи; пргујем, тргова пи; гладујем, гладова пии; кнезујем, кнезова пі и; момкујем, мо, мкова пн; милујем, милова пи: учи пељујем, учитељовами; зимујем, - и мовами; снујем, снова пи; купујем, куповати; мудрујем, мудрова пти; псујем, псо ва ли и; путујем, пупова пи; паиг ујем, паш ова шии ш. д. 6) і вами (ово су готово све несавршител ни, или да речемо један пуп учащателни (у честни, учесни :), verba frequentativa *), н. п. зама ујем, замаивати; досађујем, досађива+

[ocr errors]

*) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола неса в'p

шипелније (verba imperfectiya) и учаща пелни ie (verba freque i =

[ocr errors]

ми; казујем, називати, послужујем, послужива пи; поданкујем, подвикнва пи; зам амљује м, замамљива т и; да нь ујем, дањивати; намирујем, намиривати; записујем, записивапи; упућујем, упућивати; одбацујем, одбацива ши; поручујем, поручива по и; довршујем, довршива пи и т. д. в) имају неколика на увати и на упі и, н. п. пљујем, пљува ши; бљујем, бљувати; кљујем, кљува пи; чујем, чупи; об ујем, об у ни.

8) Има неколико глагола овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на jем, а у наклоненију неопредјеленом на и ши (по трећем спрезању); такови сви у наклоненију повелителном одбаце и, а причастије страдалелно млоги имају двојако, н, п. лијем, лиі (мјесто лији *), липи, лио, ливши, ливен или п, лијење; бијем, биј, би m , бијен (говори се кашпо и бјен), бије ње; пијем, пиј, пи по и, нијен (и пит); кријем, криј, кри ми, кривен (и кри м); ми је м, миј, мипи, мивен; шије м, шиј, шиши, шивен; ријем, риј, ри ти, ривен ри пі).

Mjme,

ТРЕ. ТЕ С ПРЕ ЗАЊЕ,

(conjugatio III. verborum in-UM) По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свеч шују на им, н. п.

1. наклоненије изјавително
вријеме садашње

јед. број.
мігрм,
држим,

Bpm îm , мупійм, љубим, мјер :u, Ар жиш, вопиш, м умиш

љубліш, мјерії, држів, врти,

ми,

љуби,

млож број. міримо, држимо, вршимо, мупимо, , љубимо мерте, држime, врпише, муминие,

љубинне, мјере, држе, Bpmê,

љубе , вријеме полу прошав ше

јед. број. мјера, држа, Bpka, мука,

љубља, мураше, држаше, Bpkawe, муhаше, љубљаше, мје раше, држаше, врлаше, мукаше, Љубљане,

млож. број. мјерасмо, држа смо,

врКасмо,

мукасмо, љубљсмо, мј расте држаcme, Bpkacme gi мласте, љубљасне, мјерау, држау, врлау, мулау, љубљау,

врије и е скоро прошав ше.

јед. број. міри, држа

Bpke, Mými, љуби, му рі, држа,

Boke,

м , mй, љуби, мјерії, држа , Bpfie,

мумӣ,

љуби,

tiva); зашто је сваки учащателни глагол и несавршителни, а свакіі

несавршителни може бин и учащателни. * А готово би се могло и i изоставишн, па писали само и, н. п.

ди, ли, би, кри и т. д. .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

*) Nil-sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bon

hemis , vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur , de eadem litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur , e. g. ympbo, salpa

Kama, lege u-mr-o, za-r• kati. **) Sonos o et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis ; sed utramque Lterar

os yoces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliapo retiquimus,

весе

веее.

[ocr errors]

ам

амсе

pf.

m.

[ocr errors]

писе

[ocr errors]

ска

зашто капелаң

иси платен UM

нс-
Пламен
ам

Теони

вање

ШТАМПАРСКЕ пQГРЈ ЕщКЕ, У свакој књизи има штампарски погрјешака ; али ја се надам да и у овом вјечнику не ће бити тако млого, као у другим нашим сад?шњим књигама. Ево овље ћу назначиши ђекоје мало веће, које сам ја нашао :

1) условима: нашли ампано. ђе. мјесп о. наш тампано. ће. мјесто: Бентёати

у реду

Бенедіапи | pf. Код повлачити impf. Бойжty код Божји дан Божићу напjесе - полажајник напијесе варење

п.

прашак Бећуа у реду Bekma

- премишљатисе Бідило.

Видило

- преобуватисe impf. код виме

придигу- — придикисе придигнуа Boke уреду Bike

писе Брачати Врачати прилоњаци у реду

прислоњстік Грцање

Врцанье ружа код ружичица Ружица код изрезак

затто

срасхица Козирица у реду Козарица | катет - срез просц- Код колачи просци новццима - тарпош новцима

сирацар

— шворило сирац ли запи

у реду

тоци меркапти.

Срјему код труд Сријему бадавација - мукпација бадавација повуни тупia , повуци pf.

намамљивати impf. узбайца уреду узбрдица намјеравиње. - намеравање намјера- чађење

Код чансање чаћење

четрное- четрнае. четрнаенила напијали била

сліоро спере - сторо jaa

насад jaja годуни - читлуксай- години нашинки уреду Нашински

бија fr..

код осуђивати impf. бур а - шкембе бураг OM. отпучами

соколе

—гласоударе. сокола ум — отријебипи им

нија (стр. XXXVII) fпјан чина - пијанҷина пјанчина 1мёје у склоненију моје

2) у гласу. Овђе сад није вриједно писати оне ријечи ђе је оппао знак гласоударенија (зашто има пакови' ријечи млого, а не чини велике шпeme); него ћу само оне да назначим, ђе знак главоударенија споји криво (други, а не онај који би требало, или на другом мјесту); па и то само бу назна. чипи онако, као што треба да буде, а како је наштампано, може сваки виђени у књизи: банаписе, бежан (мјесто бежан), вамилија, вече, кбванлук (мјесто нованлук), кіно, літапій, мажење , масан, милиши, млечни. ца, мразитисе, надска ківање, оглавина, одаднити, одaпирациисе, Оливера и Оливера, онако, Осто, орёскатисе, помешати, потпомоћи, разгријали, Топчидер, пірнулии (н. н. ватру), пурчати, угарнице, угарчик, двілепти, чарапчина, піетана, штокоји (ии шпоноји);

і пушка у II, склоненију мјесто і пушка
књиге
(у род: јед.)

књиге
змијо (у звап. јед.)

змijo жупној у I. склон. уд. јед.

жупој жутбме

жупобме свију у род. млож,

свију ужи на страни XLVI.

ужи

даљи мањи

шањй јачи

јачи

[ocr errors]

ам

- с.

дами

« PreviousContinue »