Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

*) Истина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gerundia, н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе смојећи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причаслија (као прилагателна имена), н. п. играјући, играјућа, игра јуће; зашто је и народ ђекоје узео и обратио у прилагателна имена, н. п. текућа вода, стајаћа кошуља, спаваће аљине, племика игла и т. д. **) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у говоpy Kao gerundia, и то понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, око) у кућу рече му; поиг гравши мало

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Овога у спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у са дашњем времену ам, а у наклоненију неопредјеленом ами; него само ово треба упамтити код њега:

1) Да ђекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, мам, пам, могу имати двојако у садашњему времену (и у осталом, што је од његове чете), м. ј. по овом спрезању, и по другом (на ем н. п. Гибам и гибљем; дозивам и дозивљем; узимам и узим љем; сипам и сипљем и т. д. К овима иду ђекојн и савршителни и несавршителни, који се свршују на мам и на кам, н. п. мешам и шећем, дошемам и дошећем;' пљескам и пљешмем (у Босни по варошима и пљешћем), попљескам и попљешем и т. д.

3) Дам и дадем, знам и знадем, имам н имадем, имају по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро прошавше, н. п. (не) дадија, знадија, имадија; дадо, знадо, имадо; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшемс Еремену, осим од имам може се чути у млож. броју и масмо, имаше; а у скоро прощавшем времену говори се и по овом спрезању: да (дасмо, дасше, даше); зна (знасмо, знасме, наше); има (кмасмо, имасме, имаше).

.

3) Код овог спрезања може се упамтиши и за остале све глаголе (сва три спрезања), да савршителни глаголи немају (ними могу имати времена полу прощавшега, ни дјејствителног причасмија садашњег времена, ни суштествителнога на ње (као што је и приje омануто).

сједе; рекавши мо узе га за руку; порадивши даћеБог
и т. д. Ја се опомињем, да се од поћи говори и без ши: по шав,
(м. ј. кад се пође) узбрдо има
н. п. од винограда пошав
једна оскоруша; од куће путем пошав у планину им. д.
А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од јесам каже
се, н. п. бивши кнез, бившему кнезу; б и в ш и војвода и т. д.

[blocks in formation]

број.

дигнемо, печемо(-чемо), оремо, снујемо(-јемо), казујемо(-јемо),лијемо(-јемо) дигнеме, печете(-чеше),орêме, снујете(-јеле), казујете(-јеше),лијете(-јеmе

дугну, пеку,

дру, снују,

казују,

лију.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

број.

пећи ћу, браку, сноваћу,

дићи ћу (дигнућу), казивану, ліку, дићи ћеш(дигнућем), пећи ћеш, ораћеш, сноваћеш, казиваћеш, му ћеш, дики ке (дигнуће), пећи ће, ораће, сноваће, казиваће, лике,

број. дићи ћемо(дигнућемо), пећи ћемо, ораћемо, сноваћемо, казиваћемо, лићемо, дићи ћете(дигнућеме), пећи ћеше, ораћеме, сноваћеме, казиваћеше, ликеme, дићи ће (дигнуће), пећи ће, ораке, сноваће, казиваће, лиће.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »