Page images
PDF
EPUB

Pauýh, m. a) die Rechnung, ratio. cf. Prámicka, f. Kroatien, Croatia.

ракам. 2) отишли на - рачун (у Ја- Pвапски, ка, қо, 1) Proatifф, croaticus. Apy), zur Versammlung, Verabreduug, 2) adv. Croatifch, croatice, colloquium.

PBây, m. der Ringer, luetator. Рачунање, п. vіdе рачуњење.

Pвачев, ва , во , бев Ringer, luсta, Рачунапти, ам, vide рачунитін.

toris. Рачункти, ам, v, impf. rednen, com Präње, баѕ breiben, 246nüber, deputo.

tritio. Рачунипписе, имce, v. г. impf. fі, беа ёгапии, ам, v. impf. абееіtеn, аnugen,

rechnen, rationes computare mutuo. detero, Рачуњење, п. Бав 9tenen, Berebaen, Pha, f. 1) Der Roft, aerugo, rubigo, fercomputatio.

rugo. 2) рђа пе убила! möget by Parna, m. (Рес. и Срем.) vide Paшо. elend werden, dii te perdant. 3) pho Pánua, f. Frauenname, nomen feminae, једна ! du Nichtswürdiger! pho u Рашеnѕіриписе, имce, v. r. pf., im 24n= чаbо ! zuge Trolgieren, superbió vestitu. Pa- Phab, Ba, Bo, elend, schlecht, miser. шенириласе као пауница.

Рђање, в. даѕ Rojlen, inductio rubigiРашивање, п, дав 2iufeinansernaben, nis, rubigo. resutio.

РБалти, ам, v. impf. roften, rubigine Рашивати, ам, т. impf. auBeinanser obduci.

näben, trennen, suturam retexo, resuo. féa, f. dünn stehende Wolle, lana rara. Раширзівање, p. . pas 2lu#breiten, dilаr Ребарце, п, дав Rippen, costula, tatio.

Ребрење, п. Вав Оeben auf Ceitenwe= Раширівати, Рујем, v, impf. 1) breiter

gen, deviatio. magien, dilato. 2) ausbreiten, dilato. Ребрици, им, у. impf. auf Seiten we Рашірити, им, v. pf. ) breiter mas gen wandeln, devio. -. chen, dilato. 2) ausbreiten, dijalo. Ребро, п. бie Rippe, costa. Pamumu,, wujem, v. pf. losnähen, re- Pabamu , Bem, v. impf. seitwärts gehen, suo , retexo.

eo oblique. Реве на страну, као МарРашка , f, luр bеі Нови пазар.

ково рало. Пјевају и приповиједају Рäшо, m.. (Ep4.) Mannsname, nomen како је Марка Краљевића наговоviri,

ряла мајка да оре. , али он није Рашпа (ради шпа), meg wegen, quam ћео да оpе као што људи ору, по obrem..

њивама, него по путу куда људи Рашћерапи, ам, v. pf. (Ерц.) aut&eina иду: ander jagen, dispello.

Он не ope брда ни долине, Рашћерепіантисе, амce, v. r, pf. Luftis Већ он ope цареве друмове

ge Dinge erzählen, uugas narrare. Pera , f. das Knurren und Zahnfletschen Рацћернівање, р. (Ерц.) ба Зеrjаgen, des Hundes, murmuratio canis, dispulsio. :

Peremehma , f, das Regiment, legio, oder Paukeривали, рујем, v. impf. (Ерц.) regimentum quod dicunt. auseinander jagen, dispello.

Регемеңпски, кa, кo, н. п. заповијест, Рашчисипи, им, у. pf, megfфаffеп, Regiments: , regimenti.

um reinen Plaß zu machen,, expurgo. Регнути, нем, . pf. einmal tnurrent , Рашчупавање, п, дав 3erraufen , diyel immurmuro. licatio.

Реграција, f. (у Сријему, у Бачк. и у Рашчупавати, ам, т. impf. deer aufen, bah.) die Recreation, studiorum interdivellico.

missio. cf. играција. Рашчупапи, ам, т. pf. 3erraufen, di- Регула, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан. vellico.

mit allen Ableitungen) die Regel, reебап, m. Ser Rücien, dorѕца.

gula. Pбина, f. Der Bфеrbеn, pie ®феере, Регулаш, т. п. і. солдап, der Liniens testa.

soldat, miles ordinarius. Pвалиште, п. деr lingeplas , locus lu- Регулацкій , кa, кo, Ber gіnіеntruppen, ctae, circus.

militum ordinariorum. PBâlbe, n. das Ringen, luctatio, Ред, m. 1) vie Reihe, оrdo. 2) један Pbám, m. der Kroate, Croata.

ред, два ред, einmal, sweimal, ѕе. Pвати, m. pl. Srpatieit, Croatia :

mel, bis. 3) у ред, у ред! gefфwinə „Па ни зовни у Pвате равне ,

hieher, ades. „Побратима од Pваша Мапу реда , f. (сп.) vide ред 1.: Pваписе, кемсе, т. г. impf. ringen, „Чија ј' реда за гору на воду luctor,

„Чија реда по говеда

[ocr errors]
[ocr errors]

petasites.

Уг аше

Редак, пікa, кo, (Рес, и Срем.) vide Реља, m. Xannname, nomen viri. риједак.

Рен, m. Ber Reerretig (trainiјф хрен, Pegapa, f. die Frau, die die Reihe der österr. der Kren), armoracia Linn.

Haushaltung trifft, materfamilias or- Pen, m. der Schwang, cauda. dinatrix. Бе је млого жена у кући, Репа, f. Die Xüse, rара, онђе једна редује (пі. ј. голови је. Репал , та, то, gefфwängt, caudatus. ло, пере судове и мијеси љуб) јед. Репата звијезда, f. Der Somet, coну неђељу дана (и па се зове онда metes, stella crinita.

редара), а друга другу и пп. д. Репина, f. augm, p. реп. Редарин, на, но, беr аnоrtnerin, оr. Репић, ш. dim. p. рен. dinatricis.

Репица , f, dim. p. репа. Редипи, им, v. impf. н. п. куђељу, Репіше, п., ДИer, auf бет еіnіt Xй. wan, den Flachs bereiten (durch alle ben angebaut waren , locus olim rapiz Operationen, bis er gesponnen werden consitus, ғапn), linum praeparo, Пошто се ку: Репині, на, но, н. п. лист, Nübelts, ђеља (или лан) извади из мочила и rapilius. осуши, онда се на бија ступом Репу, m. pie Pejtilensburs, tussilage (а лhан пре прлицом); па се попом почне редити : најприје се Репурина , f. augm. p. репа.

на н а љци , па се онда Репушина, f. augm. p. репу. огребље на огребло, послије Реса, f. ) на дрвепту, бай Хавфen (4. 3. огребла перјасе на гвозденој am Rußbaum), iúlus, nucameptum. дерајици, послије мога перја 2) das Süngelchen (in Munde), linјусе повјесма малом пера gula. 3) pece, Fransen, fimbria. јицом, па су већ онда повјеєма Ресава , f. 1) наија ћупријска. 2) вода уређена. А оно што остане на

шпо пече кроз шу наију. Ресавац огреблу и на перајиції, г.

гребена се

(вца), човек из Ресаве. Регäвкиња, гребени ма, и од онога бива жена из Ресаве. Ресавскі (Ресав. влас (мали и велики); а што'о скӣ), кa, кo, 1) Reffаmеr. :) аdу. ref= стане на гребенимда, оно су већ familch. кучине.

Pecah, m. Mannsname, nonen viri. Рёдња, f. eine ensemifфе Wrantheit, Pecaњe, D. ъав Веrоmmеn еr &&&феп, morbus grаѕѕаinѕ.

nucatio (?), Редњії, ња, ње, ја сам редњу (п. ј. Pecaciп, mа, по, н. п. 103a, gesina чашу) полио, дen Beer, per per Rei.

gelt, lingulatus (?). be nach mich getroffen hatte.

Pécamı, am, v. impf. Kißchen bekoma Редовање, в. оie umreibe, оrdo domus

men,

nucari. administrandae.

Ресица , f. dim. . реса. Редовати, дујем, v. impf. Ser Reibe Pескање, п. dim. . реање,

наф баираіtеn, rem familiarem admi- Pёскапи, ам, dim. р. резати. nistro ex ordine,

Реснат, па, по, н, і, грана, = Редуша, f. vіdе редара.

chen tragend, iulatus. Редушин, на, но,

vide

редарин, Рели, рече (и рекнем), v. pf, fagen, Рећање ,, p. ca8 xeiben, ordinatio, ,

dico, Ређации, ам , v. impf. reiben., ordino, Рефена*, f. Die gee, rata , symbola. Ређење, в. рав 5ereiten pев $1афјев, Реч, m. (Рес. и Срем.) vidе ријеч. lini praeparatio.

Речеt,ha, fe, berett, eloquens cf.pjeҷии. Режање, в. дав 3ähnefletfфеt, deptium Речип, па, що, (Рес. и Срем.) vida ostensio, nudatio , rictatio.

Рјечиш.
Режани , жим, У. impf. Die 3&pnefitet. Речица, f. dim. 2. река,
Ichen, ringi, rictare.

Речца, f. dim. p. реч.
Pesa*, f. vide epeza.

Pewenane, n. das Neitern, cribratio. Резанци, наца, т.

pl. die Nudeln, tu- Peme'mamı, am, v. impf. reitern, lieben, rupdae (farinaceae).

cribro. Резање, р, дав ефneisen, scissio. Pewtemka, f. ein Gitterwerk, cancelli. Резали, ежем, у. impf, fфneisen, scindo, Решето , в. Der Reiter (@iet), сrіbrum, Резница, f. п. ј. лоза (на чокоmy). рзање, р, ба8 вiebern, hinnitnѕ. Рек, m. (Рес. и Срем.) vidе ријек. Рзати, ржем, т. impf. Wiebern, hindio. Река, f. (Рес. и Срем.) vidе ријека. Риба, f. Der Sift, piscis. Двије се риРекла, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) бе на једној валри пеку, па једна

der Weiber rod (Röckel), tunicae genus. другој не вјерује. Paikyna, w. Mannsname, gomen Yari. Рибање, р. (у Сријему, у Бачк, и у Бак.)

[ocr errors]

bas Reiben (des Brauts), sectio ope Piknymu,hem, v.pf. brüllen, mugitum edo. ferri rasorii.

Рям, m: Хот, Roma, cf. благочастиви, Proap, m. der Fischer, piscator. Римљанин, m: 1) Der 9Römer, Romanus, Рибарев, ва, во, 1 бев $ifфеr, pis 2) der Römer (Lateiner, dem Ritus Рибаров, ва , во, саtоriѕ.

nach), homo ritus Romani : Рибарскir (рибарскі), кa , ko, See $і. Тако моја вјера не подноси,

icher, piscatorum. 2) adv. nach Fischer „Да ја копам 2rt, mоrе piscatorio.

„Ришћанина поред Римљанина Рібапи , ам,

ү. impf. м. ј. купус, Римпaпa , m. Der papit von Rom, Pap. (Kraut) reiben, brassicam contero. Romanus. Рибетина , f. augm. 2. риба.

Римскі, ка, кo, rémift, romanus. Рибiзле, f, pl. (у Сријем. у Бачк, и у Ріпатье, и бав tarte paftеn, tаssіtіо

Baw.) die Ribesbeeren, ribes rubrum anhela,
Linn.

Ріпапи, ам, Ү. impf. Рефеn, tart биә Fubuk, m, das Kleine vom Fisch, der ften, tussio.

junge Fird, pullus piscis, pisciculus. Punga, f. Art Kirchenkandelabers, canКбица, f. dim. p. риба.

delabri sacri genus, Рібљи, ља, ље, $ifф., piscarius.

Pic, m. der luche, lynx. Pulunga, f. ein Flecken an der Donau, Pucho, n. Stadt in Dalmatien:

Peretf, gegen über. Piiбничанин,човек „Па пи прчи Рисну на крајину — из Рибнице. Рібнички, кa, кo, pot

Рісовина, f. Die Québaut; baB Qиф 8. Рибница,

fel, pellis lyncis : Pabibîk, m. der Fischteich, piscina,

„Рисовина и самуровна Риб урина, f. vіdе рибелина.

Рисла, m. (Рес, и Срем.) vide Ристо. Puraibe, n. das Rülpsen, ructatio, Psicma, f. Frauenname, nomen feminae. Рігати, ам, ч. impi, aufitopen, rulpfen, Piстан, т. таппвпате, поmеn viri. ructo.

Распивоје,

m. Mannsname, nomen viri. Ридање ,

sn. das Wehkragen, ululatus. Pйсто, т. (Ерц.) hyp. 6. Ристан. Ридати , ам, у.

impf. wehktagen, ululo. Pricmob, Ba, Bo, Christi, Christi. Psih, ka, ke, fuchsroth, rufus.

Piстос, Риста (и Риспоса), m. Chris Puha, f, n. ј. Коза, еіnе rоthе giege, stus, Christus.

Pm, m. das Nohr, Möhrig, arundinePuba, m. Pес. и Срем.) vidе риђо.

tum. Ласно је ђаволу у риту свира. Pйђан, п. іdе риқо :

пи (у карабље). „Доведоше Мару на риђану Рила , 'f. 1 рипава кошуља, зеrfеѕtеѕ Prißo; m. Epu.)' der "Fuchs (Pferd),

рето, indusium lacerum. 2) рище, т. і.

дроњци, дie Segen, laciniae. Різница, f. (7 пјесмама и по нама- Ріпав, ва, во, дроњав, зеrfekt, laceras, COMPIMA") de Kammer (Schap - und laciniosus, Kleiderkamme), conclave:

Раши, ријем, v. impf. mühlen, ruo. Ти отиди у ризницу 6°јелу, Рипинар, m. vіdе дроњо. Те ми узми кутије дукатпа Риф; m. (у Сријему, у Бачко и у Бан ) „Од Стојана узима оружје,

біe ($de, ulna , cubitus. cf. аршин. Па оружје носи у ризницу

Ришњанин, m. 'човек из Рисна :
Pilja, m. (Рес. и Срем) vidе ријо. „Поклонио Рашњанин Ивану;
Риједак (comp. pjesї), тка, но, (Ерц.) „Ришњани су на гласу јунаци
і) дüni, пit piсi, rarus, 2) jeiten, Piњанск іп, кa, кo, von Рисно :

„Што ќе мени Рашњански мачеви — Ријек , (Ерц.) шпоно ријек (m. j, шпо- Piiшћанин, ш. беr chrift, christianus. но ријеч ?), wie таи, 3u fagen pflegt, Калуђери зову свакога човека риш

ћанином (кад му не знаду имена), Ријека, f. (Ерц ) деr Заф, Eleiner $lup, као и жену ришћаницом, или ришampis.

банком. ријење, п. бав 23ühlen, rutio (?), Рішћанинов, ва, во, бев &briften, cbriPuijen, f. (Epy.) das Wort, vox, verbum. stiani. Ријечца , f. "dim. м. ријеч.

Рішћаница, f. eine Shriftin, christiana. Pijo, m. (Ерц.) һур. р. Рістивоје (?). cf. ришћанин. Рика , f. дав шебеüle, mugitus. Ришћанка, f. vіdе ришћаница. Рићавац, вца, т. п.

1. ј. каша»,

der Ришћанлук, m. Die &brittenheit, popuKeuchhusten , tussis genus.

lus. christianus: Рикање, n. Bas Brülen, mugitus. Ришћански, ва, ко1) фrifli, chriPsihаши, ричем, т. impf. bruЙen, mugio. stiayus. ) adv. christlic, christiane.

futa capa.

equus rufus

rarus.

ut ajunt.

с

[ocr errors]
[ocr errors]

1

Рјечит, та, то, (Ерц.) беrеkt, elo- Ровљење, п. дав Braben eineв ров, quens.

perfossio. Рјечица, f. dim. . ријека.

POBIJH, m. pl. Gegend in der Herzegos Pka, f. 1) das Schnarchen, rhonchus. 2) wina an der Grenze von Montenegro :

(cherzhaftes Schimpfwort auf ein gro: „Равна Брда и камене Ровце bes großes Kleid), convicium in vee Pôr, m. 1)das Horn, corou. 2) Ha kyku, stem rudem.

der schiefe Dachbalken, trabs tecti obPrale, n. das Sonarden, rhonchus, liqua. 3) гадљарски. To stertere.

Poraь, гља, m. pie ge, angulus. Ркапи, ечем, у. impf. fфnarфеn, sterto. Рогат, па, пo, gehörnt, corniger. Ркнути ; нем, P. pf. fфnarmen, rhon- Рогач, m. cine art tieinet Sifolen, faseli chum emitto.

genus. дњав, ва, во , mit aufgefФlisten Rippen, Рогобатан, тна , но, bütelig, аnceps. labiis diffissis.

Р.гожина, f. Die ©фilfmatte, tеgеѕ. Рњага, f. велика гомила, ein groper Рогоз, р. рав Lietgrав, typha latifolia.. Haufe, magnus acervus.

Рогозан, зна, но, рои рогоз, typhae Рњак, m. Sann&name, nomen viri.

latifoliae. Рњање, n. Ba8_Reiben (з. 3. бев Офfet Pогоња, m. ein Sф8 mit qfvеn . am Baume), attritio, frictio.

nern, bos cornutus , cornibus ingraxРњаписе, амсе, т. г. impf, ftp reiben, tibus praeditus. adteri.

Pory be, f. pl. Art Heugabel (mit wei PHngga , m. einer, der eine aufgeschliste Baden), furcae genus. Рњ0, m. J Rippe

ebat, labiis diftissis. Рогуљице, f. pl. din. - рогуље. Po6, m. der Sklave , servus (bello capa' Poryoreßè, n. das Stußen, stupor, artus). Робом икад, а гробом никад.

rectio aniriam. Ваља роба (н. п. крава).

Рогушигии, им, т. impf. п. і уши, Põ6a, f. (ital. roba) die Paare, merx. frußen, stupeo , aures arrigo. cf. руба.

Род, 1) он ми је род, еr ijt mir bе. Po6wja, f. die Robot, Frohnarbeit, opera freundt, est propinquus meus ; Omwservilis.

ла у род; господскога рода, farai. fo6ujái, m. der Frohnarbeiter, opera liae, Übkunft. 2) die Frucht, fructus: rins servus.

купио виноград под родом; Робиња , f. Die Clapin, ѕеrva,

„Вишњичица род родила, Робињин, на , но , Per Зғlayit, ѕеrvae. „Од рода се подломила Pбињица , f. dim. у. робиња.

Рода, f. Der Storm, ciconia. Робити, им, г. impf. su etlaven mas Poдaквa, f. vіdе рониква. chen, in servitutem abduco.

Родан, дна, но, н. п. година, дрво, Робље, п. (coll.) бie eflaven, ѕеrvi bel fruchtbar, frugifer. lo capti.

Родбина, f. Vie Berganotet, Beftеnад. Робљење , п. бав ефIeppen in bie &tlas ten, propinqui. verey, abductio in servitutem.

Родин, на, но , бев Ctor)в, ciconiae. Робов, ва, во, бев eflaven, servi, Родитељ, m. Der &rseuger, Bater, ра

mancipii. Робовање, т. дав Сәlavenleben, ser- Родипи, им, v. pf. 1) gebästen, pario.. vitus.

2) Frucht bringen, aerathen, gedeihen, Робовали, бујем, т. impf, Cefabe fерп, provenio, respondeo spei : родила годиservio.

на , родно жир, родиле јабуке и т. д. Ров, m. pie ufgrapung (unter рет Єфnее, Родиписе, имce, v. г. pf. родило се

oder der gefrornen Erde) damit die Aujeme, geboren worden, natus est; Schweine dann weiter nach Wurzeln aber auродило се сунце, іft aufgeә mühlen, perfossio.

gangen, ortus est sol. Poвaru, m. 1) der Einschnitt am Dhr des Poduna, f. die Verwandte, cognata :

Schweins, als Kennzeichen, incisura, „Ој ћевојко пип си ми родица , nota. 2) das Kerbholz, talea.

„Кад е видим вата ме грозница Ровашиши, им, v. pf. зеіфnen, marti. Рођа, f. hyp. р. рођака. ret, notо крме..

Рођај, m. п. - j. сунчани, беr Conne Kufa Ровине, f. pl. vіdе pов.

gang, ortus. Ровими, им, v. impf. einen poв graben, Рођак, m. 1) маптерине, или очине се. perfodio.

empe cih, der Vetter (Sohn der Ta! Pobumo jaje, 2. ein weiches Ey, ovum te oder des Dheims), matruelis, consorbile.

sobrinus. 2) ein weitläuftiger Verwande ter, subcoguaťus.

rens.

2

[ocr errors]

2

Рђака, f. тепкина, или ујакова кћи, Ромрипи, им, y, impf. нити ротори die Muhme, consobrina,

ни говори, ее іft mäивфеnti , silet Рођакање, п. Зав 23ettern (Begrüffen als plane.

Better), salutatio nomine consobrini, Pohay, hija, m. 1) der Zaucher, urinae Рођакатисе, амce, v, г. impf. fid, pet. tor. 2) ein Infect, bestiolae genus.

tern, salutare se invicem domine cou. Ронишч, им v. impf. 1) tanen, urio sobrini.

nor. 2) (cm.) сузе, $branen per. Рођаков, ва, во, бев 23etfere, conso. gießen, lacrimas fundo: brini.

„Рони сузе низ бијело лице Рођачење , n. Рав 23ettern, adoptatio mu. Ронитисе, имсе , . г. impf. н. п. брич tua iu cognationem.

jer, binabrollen, delabor. Рођачитисе, имce, v. r. impf. с ким, Роньењ9, п. 1) ба# $au сhеn, urinаtiо. mit jemand Vetter werden, necessita 2) das Vergießen der Ihränen, lacrydinem ineo.

matio. 3) das Hinabrollen, devolutio. Рођени, на, но, н. п. брал, сестра, Ропчад , f. (coll.) junge Cəlaveit, verдае, - син, Teibli), germanus.

Ролче, чела, п, еir junger Gflave, verРожан, на, но, yörnen, corneus.

па, ѕеrvulus. PoxahcmBo, n. das Fest der Geburt Poca, f. der Thau, ros. Glyrifti. cf. Божић.

Póca, f. Frauenname, nomen feminae. Рожење, р. реrурtоrіngung eineв Xon в Росан, сна, но, tbaus, roscidus.

am Dudelsack, genus soni utriculi mu. Pocum, NM, v. impf. bethauen, irroro. sici.

Росиписе, имсе, т. г. impf. int Xқай Рожипи, им,

vi impf. einen gewissen herumgehen, irroror. Laut des Dudeffaces hervorbringen, eli- Picuga, f. dim. v. poca.

cio soni genus ex utriculo musico. Póconac, f. das Schelkraut, chelidonium Рожњак, m. прсти, што се њим рожи, majus.

л. і. удара у пошљедњу рупицу на Росуља, f. (ст.) реr Xbourеgеn, pluria карабљама гадљарским.

roscida: Розга, f. Sеr рrоt, pie Otange, аn bее. „Удри киша росуља, 8. B. die Kürbisse hinanranken, pertica.

На ћевојици кошуља Poj, m. der Bienenschwarın, examen. Punkba, f. der Rettig, raphanus sativus Pojembe, n. das Schwärmen, emissio fe Liun.

Ротквенії, на , но, н. п. листі, Ројипінсе, роjесе, т. г. impf. н. п. че tias , raphani sativi. ne, Ich wärmen, fetum emitto.

Ропіквица, f. dim. 2. ротква. Ројте, f. pl. (у Сријему, у Бачко и у Ротквиште, n. ein сhеmаlіgев Хеttіg Бан.) vide pece (cf. реса).

bett, locus olim raphano consitus. Pôk, m. der Termin ,' die Zeit, tempus PİYumuce, umce, v. r. pf. fich bestellen, , constitutum: сад му је рок да дође; Rendezvous geben, constituo tempus et „Закукала ситьа кукавица

Jocum. „Прије рока и прије земана

Рочиште , п, мјеспіо, ѣе смо се догоРока , f. (у крајини Неготинској) (бав ворили с Ким да се саспанемо, per Röckel) die Joppe, tunica.

Ort der Bestellung, locus constitutus. Pókca, f. Frauenname, nomen feminae. Рошење, т. дas Betl) auen,

irroratio. Poxcânya, f. Frauenname , nomen femi- Poumo, m. der Rost, crates.

Рошчић, m. 1) dim. р. рог. 2) рошчиРоклање, п. Зав шеилеп, grunnіtus. ku, die Bockshörner, das Jobannið: Рокпапи, кћу, v. impf. п. і. свиње,

brot, ceratium, siliqua graeca. grunzen, grunnio.

Pra, f. der Haufe, cuinulus, acervus. Роља, f. (у Сријем. у Бачк. иу Бан. mit Pпица, f. dim. p. pпа.

allen Ableitungen) die Rolle (Man- Prime, n. Ort, wo ein Haufe (Kuku: ge), torcularlintearium.

rug) gestanden, locus ubi acervus fuit. Рёљање , дав Xolet, Ranget, laeviga- Рnњак, m. eine 24rt Betreige: Rap, mentio.

surae genus. Рољали, ам, y, impf. rolen, laevigare. Рскање, п. pas #raфen (einiger Френ Pon, Ma, Mo, lahm, hinkend, claudus.

sen) zwischen deu Zähnen, stridor cibi Романија, f. Bera in Bonіеn:

inter dentes. „Веселсе горо Романијо!

ёскатли, ам, v. impf, mit fraфen ger» Ромињање, п. нав Хiefeln (be8 Regen8) ? beißen, cum fragore comedo. pluviae lenes.

ёскатисе, касе, т. г. impf. зwifфеn bett Ромењати, ња, v. impf. п. і киша, Zähnen krachen, fragorem edo inter ziefeln, pluvia leniter cadit.

deutes.

tus.

Rets

22

nae,

« PreviousContinue »