Page images
PDF
EPUB

[ocr errors]

seus.

Рсуз *, m. 15er Dieb, fur. cf. крадљи. Рудник, m. @tast in Gerbien. РудииРсузин, т. / вац.

чанин, човек из Рудника. Руднични, Рсузлук *, m. per Diebital, furtum. кa, кo, von Рудник. &f. крађа."

Рудњак, m. код кола, ђе се четири фсуски, кa, кo, 2) Diebва, furum. 2) коња ватају, два се стражња зову adv. diebisch, more furum.

Рудњаци, бie Deifelpferse, equi Pm, m. der Windhund, vertagus.

ad temonem juncti. Ртањ, Рња, т. grореr tеgеlfürmiger Ружа, f. 2) бie оfe , rosa. 2) Хrauena

Serg іn per Црна ријека; ѕаltus in name, nomen feminac.
Serbia.

Ружан, жна, но, bütlid , turрis,
Реница , f.
Рењача,
ber #u#grat, spina dorsi. Pжин, на, но, беr ружа, гoseus et

Ружење, п. дав potten, ludіfісаtіо. f.j Ртина, f. augm. 2. рт.

Rosae. Ралица , f. Die 23inopünlin, vertuga (?). Ружини, им, v. impf. кога, verfpotten , Ричин, на, но, беr pтина, vеrtаgае.

illudo cui, Ртмача, f. Der Sofenlag, apertuғa tegu- Ружиписе, имce, v. г. impf. fpottеи, menti braccalis.

ludifico, . Рпник, m. pie erften Angreifer im See. Ружица, f. 2) dim. . ружа. 2) црква

te, velites: изгинули раници; уда у Бијограду у доњем граду (сад се рише најприје раници.

у њој не служи): Pmanija, f. Der erste (stärkste) Brannts „и Ружицу цркву насред града wein, vinum ustum primum.

Ружнічало, п. vіdе дружпчало. Ртов, ва, во, рев двіnvjpiel, vertagi. Ружапчасіп, ma , o, rofenfarben, гоPmoboha, m. der Windhunde führt, vertagi duсtоr, (сів Зоrmurf für einen Ружичица, f. diа. 2- ружа.

Edelmann, der immer nur jagt). Ружичнӣ, на, но, Xojens, roseus. Руба, f. yidе роба.

Рузмарин, m. (у Сријему, у Бачк, иу Рубетина, f. i) augm. 6. руба. 2) augm. Бан.) Xoвтarin, rosmarinus. 2. рубина.

Pyj, m. Rhus cotynus Linn. Рубина , f. vіdе кошуља.

Pyje, Ba, B9, von pyj. Рубиница, f. dim. 2. рубина.

Рујевина, f. Das poli vo.. Rhus cotynus. Рубити , им, v. impf. 1) einjäumen, lim- Рујевно вино, п. (сп.) vide pујно : bo circumdo. 2) wman, einen Stab Сува љеба и рујевна вина

ober zuglätten , zuründen, rotundo. Рујница, f. п. ј. гљива, ein epbarer gel. Рубљење, п. 1) дав &infäumeh, circum ber Sowam, fungi galbini genus. jectio limbi. 2) 48 26platten, laevi. Рӯјно вино, в. (см.) gelbliфее 25ein, vigatio.

vinum fulvum : Руг, m. 15er ёpott, lеdibrium : не сми. „Те јунаци рујно вимо пију Рўга, f. Jје од руга да изиђе на поље ; „Јес” видео рујно вино.

pyгaлaсе руга, па јој била друга. Pýka, f. 1), die Hand, manus: AOLILAO Ругање, п. бав броttеn, illusio.

му испод руке, иаtеr, per pano, in$ Рўгаписе, амсе, т. г. impf. коме, че geheim; не иде ми од руке; није ми

My, spotten , illudo, ludibrio habeo. на руку; учинипи коме
Ругоба, f. Sie igliteit, turpitudo (3a8 руу, 2) од сваке руке, аlеrban, varie.
Begentheil von љепота).

Pyka, 'f. das Brummen des Bären , vers Руда, f. ) са8 ©rs, aes , minera. 2) pie wundeten Odsen, mugitus.

Deid, selitange am Pferdewagen, témo. Pykâb, m. der Ermel, manica. Руда, т. бite, sufammenbängeupe 23ola Рукавац, вца, ш. 1) am 28einbrения le. lana spissa et crispa.

Ressel die Pöhre, die in die Kühlwanne Рудаст, па , по, н. п. овца, біфts führt, fistulae genus. 2) an der Nave wolig, lanae spissae.

der vorderste Theil, modioli rotae pars Рудина, f. дie Slur, pratum :

antica. „Док се гора преођене листом,

Рукавина, f. augm, p. рукав. А рудине правом ђепелином Рукавић, m. dim. p. рукав. Рудине, f. р. Begeno in per peregomi. Рукавица, f. Der panofфиқ , ehirotheca.

na an der Gränze von Montenegro. Рукање, в. дав rülen дев Bären Рудіница, f. dim. 2. Рудина.

Ochien, mugitus ursi, bovis vulnerati. Рудница , f. 1) dim. v. руда. 2) gefärtte Рукапи, ручем, т. impf. brulen, mugiya Wolie, lana fucata.

Рукнути, нем, v. pf, aujbrülen, mulРудни, на, но, н. п. коњи, Deichsela, gitum edu.

ad temonem constitutus, 3. B. wenn Pykobane, 2. das Handgeben, porrectin man mit Vieren oder Sechsen fährt.

:

IUM10 na

manus.

Руковаписе, кујемсе, v. pf.

impf.

ручаница, f. Die &fesett, tempus coenandi. einander die Hände geben (als Collegen ручано доба, п. vіdе ручаница.

in einem Fehler, Unfall), manus jungere. Pyrams, am, v. impf. u. pf. fpeisen, Руковелі , f. Die panpool, manipulus. Mahlzeit halten, coeno. Pjxonic, m. 1) die Handschrift, scri

ручина,

f. vіdе ручурина. ptura. 2) codex manu exaratus. ручити , им, v, impt, (сп.) п. ј. руPykocaa, m. ein von mir selbit angeleg Ke, die Hände reichen , jungere dextras:

ter Weingarten, vinea manu mea prin Руке руче, у лица се љубе mum consita (non emta).

Ручица, f. 1) dim. p. рука. 2) ручице Рукотворина, f. Bas Bett (metner) фäns Ha pyry, die Pflugfterze, stiva: 3) kyde, opus manuum mearum.

ђеље, или лана, cin Sunə . Slаф8, Рукуница, f. 1) бie janobabe, Ser Briff, fasciculus' cannabis aut lini.

ansa. 2) Pykyunge, die Deichselstange Ручкoнoша, f. Die деп Офnittern 1. f. eines einspännigen Wagens, temones w. das Effen vom Hause bringt, currus unijugi.

quae adfert coenam. Руљање, о. Рав Зrülen (einев ипаrtіgеt ручни, на, но, н. п. ћевер, Set Beaut. Kindes), mugitus.

führer, paranymphus. Руљати, ам, v. impf. brunet, plorо. ручурина, f.

augm. p. рука. Рума, f. варош у Сријему.

pyuta, f. ein venetianischer Dukaten, Румен, нa, нo, toth, ruber,

Рушпија, f. (zecchino), ducatus Venetus. Руменило, р, дав Яoth, pie rоthе ефmin.

рўшпеви, m. р. (у Сријему) eine art Pe, purpurissum.

Kirschen, cerasi genus. Руменипи, им, т. impf. tot, fфminter» Pчак, чка, m. eine et Xatten (in 203ein. purpurisso fuco.

gärten),, muris genus. Руменипписе, имее, т. г. impf. ), fi Pче, рчета, в. віn junger 93in punk,

roth schminken, purpurisso fucari. 2) , catulus vertagi. roth aussehen, rubeo.

Pшава, f. Defфара. Pшавскӣ, кa, кo, Руменкаспі, па, пo, rütblic, subruber, pon Pцава. Румљанин, m, човек из Руме. Pшке да! говоре чобани, кад оһе Румски , кa, кo, о. Рума.

да пободу волове. Руно, п, баBlіев, rеllus.

Pшум, ш. здрав момак као ршум.
Руњав, ва, вo, vide pупав.
Ру ње,
Pyo, n. das Gewand, die Kleider, vestitus.

С.
Рупа, f. бав go, foramen.
Руп ёшина, f. augm. p. рупа.
Рупипи, им, vide бaнути.

11) mit, cum: с побом, са мном. 2) Рупица, f. dim. 2. рупа,

Ca, Joon, de: с брда, с коња, с коРупчага, f. vіdе pyrіеліина.

сова, са земље, с пута. 3) с мебе Рус, ш. vide Москов.

сам пропао, биф бid, per, te; c мога Руса, f. vіdе pосопас.

не смијем да , бев феgеn, ob hoc. 4) Руса глава, f. (ст.) аl be ft önige 8

одс

ило сунце скопља ; дебела Beiwort des Kopfes, wie im Homer das сланина с подланица, fo grop a18 -, purpurne Meer, u. F. m.

„Са два прспа тупак преvгашила „и русу му осијече главу

5) с вечера, 2бетов, vesperi, 6) ја ни„А ја волим моју русу главу.

јесам с раскиде ; није с горега. „Нег све благо цара честитога - Саба*, indel. ујутру кад забијели зоРусвај“, т. 2xt чудо, rei mirae genus. ра и почнесе дијелитни дани ноћ, Русија, f. vide Московска,

онда се попне оца на џамију пое Русијски, кa, кo, vide Московски. учи саба (пі. ј. виче да иду Турци Pyonîp, m. Mannsname, nomea viri. у цамију да се моле Богу). Русмира, f. Srauenname, nomen feminae. Сабаиле*, рано у јутру. Pýma, f. ruta graveolens Linn.

Caujate, n. das Stopfen, Drängen, denРушав, ва, вo, gottelia, villosus..

satio, Pyme, f. pl. die Haarpotteln, villi. Сабијали, ам, v. impf. ftopfen, SiФt Руфепи*, m. Ber gunftgenop, socius

machen, denso. "collegii.

Сабијатисе, амсе, т. г. impf. ft pit Руцељ, т. (у Серијему) vidе бабак.

zusammendrängen, denseor. Ручавање, а зав брeifen, coenаtiо. Сабірање, п. 1) сав бат mein, collePyuábam, am, v. impf. Mahlzeit bals ctio. 2) das Falten, plicati. · ten, coeno,

Сабйрапи, ам, у. impf. 1) fammeIn, Ручак, чка, m. pie ? а)seit, coena. colligo. 2) falten, in Falten legen, plice,

f. vide pyme.

С.

[ocr errors]
[ocr errors]

2)

cornuum.

agu in

CaGuipamice, amoce, v. r. impf. fich fam. Cabnya, fo die Sabbadfaste, jejuniuni S: meln, confluo.

Sabbae.
Сабини, бијем, P. pf, fopfen, sufатя Савладаг, ам, vide складати.

menbrängen,dense; н. п. брашно, суки- Саво, т. vide: Сава.
ју у пушку.

Савршівање, п. vіdе свршивање, Сабитисе, бијемосе, у. r. pf. ft räna Савршівати, шујем, vidе свршиватни.

gen, depseo :: сабилисе људи. Савршипи, им , vide, еврнити: Сабља , f. Der Böbel, acinaces. ,

„И рішћански заҳон савршимо Сабљарка, f . . Göbelgiege, a forma Савсни, кa, кo, н. в. вода, деr tave Savi.

Саганлија*, f. vide пребранац. ... .. Сављепина , f. angm, p. сабља. Сағибање, д.24€ 9іедеt be gen, inсіnаtіо Сабљица, f. Hm.. . сабља.

Cariбатпи, ам (и сагибљем), у. impf. Сабов, т. (уєријему, у Бачл. и у. Бан.) niederbeugen, inchino.

Schneider für gröbere Arbeit, sartor Caruamu, am, v. pf. hineintreiben, aço inrusticus. cf. абација.

Сагнути, нем , v, pf. nieperbeugen, inСабовљев, ва , во, да сабов, sartoris.

clino , н, п. главу: Сабовски, кa, кo, 1) фneilers, sartorius. Сагснити, им , v. impf. bineintreiben ,

2) adv. wie ein Schneider, more sartoris. Сабор, ш. 1) бie , irbengerfammlung, Cагоњење, а. Бав біnеintreibet, actio дав Concilium, synodus: сабор сабо (bovis in 'stabulum). рисаше и Арију проклеше. 2) бер Саградини, им, v. pf. Бацеn, construo. Zusammenlauf des Volkes (der Wals Carpéum, MV, (Pec. # Cpm.) vida fahrter) an Walfahrtsörtern, conflu саrријешити. xus populi, populus congregatus; cou- Сагријешини, им , , Y. pf. (Ерц.) Богуз cio. cf, намастир.

fündigen. pecco. Саборење, n, vide сaбoрисање. Caryonmu, um, pf, umbringen, in Саборисање, n. Pie Waltung eines Cons terficio, ciliums, congregatio concilii.

Cãa, maneve Pflanzung (besonders neu Сабрисати, ишемо, v. impf. сабор angelegter Weinberg), vigea recens. halten, concilium habeo.

сад, ligi, nunc. cf. јако. Саворилт, та, по, (сп.) sufammer Сада ,

qefaltet, ipplicas collectus, cf. сабрали: Садаљка, f. Das eetbol, etеdy bolv „Те ми реза борну сукњу:

i. e. das Werkzeug, um für die Pflana „У скупови развориту,

ze ein Loch zu fiechen, rutri gcnus. „у појасу савориту —

Садањй, ња, ње, іfіg, qui Саборити", им, vide" саборисапiн. Садашњи, ња, ње. est. Саборні, на, но, н. п. оци, црква Саде(једни говоре, као у шали, ис ад €..

(у Карловцима),Cynopal., synodalis. ка, садёкар и садекарена), vide сад. Сабрати, берем , v. pf. 1) vеrjаmmеlаn, Садёвање, д. (Рес. и Срем. Бvide садие

colligo. 2) cykly, in Falten legen, plieo. јевање. Сав, сва, све, 1) aler, omnisa) sans, totus. Садерапин, ам, (Рее. Срем.) vide -саСава , m. Cabbag, Sabba.

дијевали. Сава, f., 2) Per Capeffrom, Sayus. 2) Хradə. Садка (садёһар, садекарена), cf, саде: enname, nomen feminae.

Саденушін, нем,

vidе cадеспи. Савап*, m. bit ©фтеlgarbeit, vitrum Садење, n. vіdе cађење. inetallicum.

Садёралін, рем, v. pf. abreifen, dеrіpio. Савапленсање, n. Sав (mailiren, colo- Садеси (говорисе и саденули), деrum metallicorum obductio.

нем , (Рес. и Срем.) vide сађеспи. Саваплеисати, лением, v. pf. и. impf. Садијевање , в. (Ерц.) бав Дuffфоbeen, Савијатье, р. 1) дав Вешget, lexio. foeni compositio.

2) Zusammenlegen, complicatio. Садијевалілі, ам, v. impf. (Ерц.)(oaвфеи) Савнізати, ам, v. impf. i) Deugen, inflecto, aufschobern, metum facio foeni.

incurvo. 2) Зufammеnіеgеn, complico. Садитин, v, impf. н. п. купус, шљиве, Савијача, f. 1) eine 21st Speife , pie виноград, pfiansen, fesen, sero. ftеn bе tаrtig gemitelt it, cibi genus, Caдно, в. рана (од седла или од са. placentae genus. 2) колиба, еіnе selt мара) у коња на леђимta, Sie Cattel. artige Hütte, tugurii genas.

oder Saumwunde, des Pferdes, vulnus Савина , f. намаспир у Даr tацији. equi a sella aut a clitellis. Савини, вијем, т. pf. ) beugen, bie. Садреши, ем, садръо, (Рес, и Срем.)

gen, flecto. 2) zusammenlegen (Brief, vidе садријети.. Tuch), complico.

Садријепи, рем, садръо, vide саде. Савица, m. dim. 2. Сава.

раїни.

2

nunc

2

Аа

[ocr errors]

tio ,

nen,

cremo.

Сађенути, нем, vide сађесіт.

tengebet, zwischen Ostern und Himmel. Сађење, п. Вав веgеn, sаtiо.

fahrt, inferiarum genus. Сађести (говорисе и сађенути) ,ђе. Салата, f. See Galat, lactuca oleracea:

нем, у. pf. (Ерц.) н. п. сијено; auf: Салаш, m. Der Renerbof, villa. cf. мајур. fфореғn (eu); foenum in metas dis- Салеп *, *m. Salep (ein warmes Ge. pono.

tränk mit Honia), potio mellita. Сажалиписе, ли ми се, т. г. pf. 40 Салёшање, п. (Рес. и Срем.) vide - са. jammert, miseret.

лијепшање. Сажваmаши, ваћем, v. pf. Berfauen, Салётатии, ећем, (Рес, и Срем.) vide maudere:

салијетапи. Сажећи, ежем, v. pf, gerbrennen, com Салепепти, тим, у. pf. (Pec.) anrens buro.

Салетити, им, v. pf. Срем.) иеn, аn Сäжизање, п, ба& Berbrennen, crema Салелепи, лепим, т. pf. Ерц.) falen, , combustio.

invado. Саясизати, жижем, т. impf, bеrрrеnа Саливање, п. (Срем.)vidе cаљевање.

Саливали, ам, (Срем:) vidе cаљевати: Саздана, f. $ravenname, nomen feminae, Салијевање, п. (Ерц.) дав 2nfalen, Саздалік, ам, у. pf. erschaffen, creo.

invasio.. Сазнајтуі, ам , у.

pf. erfahren, rescio. Салијетапти, ећем, impf. (Ерц.) аtе Сазрепти, рим, v. pf. reif merten, tna. fallen, invado. • turesco.

Салипи, лијем, . pf, 2) giepen (з. 3. Сайбија*, m... Herr, Eigenthümer, do eine Kanone), fundo. 2) bineingießen, minus. cf, господар.

furdo in Сайбијин, на, но, бев &igenthйтев, Салитра, f, vidе шалиңира. domini.

Салма*, f. vіdе попуз. Çáuja *, m. der Fußbote, tabellarius. Caro, n. 2) das Fett (von Schweinen) . cf. књигоноша.

adeps. 2) из бундеве, ба8 &ietrofe, Caja, f. eine Art feinen rothen Tucho, intestina cucurbitae. panni purpurei genus.

Саломити, им, уide сломити. Cakaruja *, f. eine Pferdekrankheit, genus Caim*, indeck allein, solus. morbi equorum:

€алпација*, т. (у Бачкој) деr Suhrs Сакагљив, ва , во, н. п. коњ, mit Ber mann, der Menschen(ohne Wuaren)führt,

cakarnja behaftet, equus laborans tv qui solos vehit сакагија.

Саљевање, п. (Ерц.) Зав вiepen, Tuѕiо. Сакат*, md, mo, lapm, perfrüppelt, Саљевали, ам , v. impf. (Ерц.) gіереп, saucius, debilis.

fundo. Сакатими, им, v. impf. Tökmen, saucio. Сам", сама, само, 1) alein, ѕоlus; сам Cakakebe, n. das lähmen, sauciatio. самцит (самцап), gang uns gar саклаптисе, сакољемосе, vide скла allein, plane solus. 2) selbst, ipse. 3) Писе.

сам. cf. јесам. Саклотипи, нм, vide

Cam@p, m. der Saumfattel, sagma, cliСако, т. hyp. 2. Сава,

tellae. Саковапіи, кујем, vide сковали. Самарење, р. Зав Лuffäumen, slitellaСакрівање, п. Pa® 23erbergen, absconsio, rum impositio. Сакривати, ам, v. impf, perbergen, oc- Самарина , f. augm. . самар. culto.

Самариши, им, т. impf. auffäитеп, Сакрити, ријем, v. pf. i gerbergen, ab. satteln, clitellas impono equo. scondo.

Самарић, m. dim. р. самар. Сакројили, им, vide скројити. Самаруша, f. п. ј. игла, "дie PanaСаврўпитни , им, vide

скрушипн.

del, acus consuendis fasciculis. Саксија *, *. vіclе пека.

Самарција, m. der Saumfattelmacher, Саксијелійна , f. augm. , саксија confector clitellarum. Саксијца , f. din. у. саксија.

Самарцијин, на , но, бев самарција, Сактијан, m. per Cafian, corium sa clitellarum confectoris. phianum.

Cámay, Mia, m. der allein lebt, solitaсаклисати

Huem, v. pf. verderben, rius, caelebs. 3erftören, destruo, cf. поквариши :

Самдокаc, m. (сп.) ein erpiФtetев Жrout Қада Марко саклиса оружје.

(3u şefereyen), q. d. herba quae coСакупиши, им, vide скулни.

gat ut ipse accurrat amicus amicae: Canamypa, f.die Salzlake, salsura, muria. „Самідокaсa и околочена Саландар , m. Тав , almofen an bie Sa. Самљети, мељем, v. pf. таblеn, molo,

lugier auf 40 (von oupáxta) Tage Tods Càmo, nur, solum, nonnisi.

склопиппи.

[ocr errors]
[ocr errors]

Самовољан, љна, но, беr na feinem Санан, на, но, fФldfrig, поф во ефlaf.

Willen handelt, pertinax, suae volun (beim Aufstehen), somni plenus. tati indulgens :

Сандал*, m. Дrt Beugs , texti genus: '. Удовица свака самовољна

Cahaanrake, f. pl. 7(cm.) Beinkleider(für Самовољац, ма, m, Per Stepwilige Сандалије, f. р. /Хrauen)yot сандал, (Soldat), volo

braccarum muliebrium genus : Самодрежа црква, f. (ст.):

„Украшћу јој сандалгаће -„Самодрежи цркви на рочиште

„На ногама гаће, сандалије Саможив", ш. беr @goift, Gelbilling, сандук*, m, vide ковчег. qui nonnisi se amat.

Сандучина , f, augm, b. сандук. CamomuB, Ba, Bo, egoistisch; felbstisch, non Сандучић, m dim. р. сандук. * nisi sui amans: иди, погани саможива! Çанљив, ва, вo, Der Ben еф1af liebt, CàMOKOB , m. eine Stadt in der Bulgaa die Schlafmüße, somuiculosus.

rey, nomen oppidi in Bulgaris. Са- Сüнта, f. н. п. леда, Житреп, massa.

моковски, кa, кo, pon Самоков. Canwpân, m. Urt Faschine, cratis genus. Самокрес, m. (сп.) pitole pie von febit Санчић, m, din. р. сан. chießt, telum spontaneum :

Санџак*, m. Baвeansfфаtаt, praefectura: „За појасом девет самокреса,

„Седам пазна са седам санџака „Све и девет једна вапіра пали

Санџак – алајбег, m. (спи.) Самониклица, f, 24rt wеiper füper Zepfel, „И чепирин санақ – алајбега pomi genus.

Щанције*, f. pl. vіdе прописли. Саморан, на, но, Sie jih fe1bft пähren C4њкање, ш. бав зафіеn аuf ефtitt en muß, qui se ipse alit:

vectio in traha.. „Па iшio ie и саморана мајка

Сањкатисе, амce, v, r, impf. emlit Саморасп , т. Фав аuf bеm аtеr, wо ten {abren, vehi traba.

eine Getreideart angebaut war, nach Cámaiht., n. das Träumen, somniatio. der Ernte aus verstreutem Samen von Cámami , am , v. impf, träumen, somuio. selbst nach w ä сh st,

Càohn, f. pl, der Schlitten, traha. Самосазданіп Боже! felbft erfфаffener Gaьнік, m. pie BФlittenbah, via aperGott! qui se ipse creavit.

ta trahis.
Самотвор, pa, po, aus einem etüd, Санице, f pl. dim. 9. саони.
ex upå,
contingus.

Сап , m. vіdе држање.
Gamoka, f. die Einsamkeit, solitudo. Сапалици, им, vide
Самоуп, m, bеr celblernence, auto- Сапаљивање , п. vіdе спаљивање.
didactus.

Сапаљивалін, љујемі, vide спаљивали. Самоуче, чета, р. м. ј. ђаче, еіn Сапети, пнем и сапењем), v. pf. .).

Kino, das ohne Meister, von selbst, guknöpfen, claudo. 2) anknüpfen (einem lernt,pner autodidactus,

Pferd auf der Wiese die Vorderfüße), Самоп, f. vide смрт.

adligo pedes : скаче као сапет. Самран, пна , но, (ст.) беt Beffor: Сапетљаtін, ам, v. pf subafteln, fibene, defunctus :

bulo; aber - салепљава и иир са „Чапи Марку,шпо самрзну преба —

пешљавање. Самртни, на, но, н п. час, свијећа, Сапи, f. р. Вав Хreus te8 Рfеrев, Sterbe: , mortis , morientium.

clunes equi. Cancól, m, der Fleischerhund, molossi Canubame, n. 1) das Buknöpfen, clau, genus.

sio. 2) das Anknüpfen, adligtio. Самсовљев, ва, во, бев Sleifфеrрипоев, Сапињати, њем, v. impf. 1) sutnöpfen, canis molossi.

claudo. 2) anknöpfen, adligo. Camyp*, m. Der Zobel, mustela zibellina Caninaya, f. das Knüpfband, der finüpfs Linn.

faden (bei den Bauernhemden statt des Самур -калпак, im. п. і. од самуро

Knopfes), funiculus fibulae loco.

Can йшпе, т. vіdе сап. „Самур - - калпак на очи намінче

Cannak, m. die metallene Trinkschale der Самуровина, f. Das 3obеlfea, pellis zi Reiter, phiala equitum. bellinae.

Сапон, m. Тав 3inofeil, funis. Самципі (самцамі), па, по,

cf. сам.

Сапретн, ем, v. pf. 1) кога на суду, Сан, сна, m. ) "per ОФlaf, somnus. geyen jemand vor Gericht gewinnen, 2) der Traum, somnium.

vinco causam. 2) сапрела га со" и љуб, Cân*, m. eine kupferne Schüßel, scu er ift für seine Undankbarkeit gestraft, tella aenea.

poenas dedit ingrati animi. Санак, нка, т. 1) һур. р. сан. 2) Xann. Сапун, m. Die Beife, sapo. name, nomen yiri.

Сапунање, и. давеeifen, iglitus' sapopis.

спалити.

вине калпак :

2

« PreviousContinue »