Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Сапунажи, ам, v. impf. feifen, illino Càсипâже, n, das Hineinschütten, infu-,

[blocks in formation]

Сапунџијин, на, но, без Seifenfñедев, saponarii.

Cапунчйjнида, f. 1) die Seifenfiederin, saponarii uxor. 2) die Seifensiederey, saponaria taberna.

Сапунцијнски, ка, ко, 1) feifenfiebe. Сапунцајски, ка, ко, J tif, saponarius. 2) adv. feifenstederisch, more saponarif.

Сапуњење, n vide сапунање. Capaj, m. das Serail (der Hof), aula. Capajeвo, n. Stadt in Bosnien. Capaјевка, жена из Сарајева. Сарајлија, човек из Сарајева. Сарајевски, ка, Ho, von Capajeво. Саранити, им, v. pf. begraben, sepelio, tumulo condo. Сарањивање, n baš Begraben, sepul

2

[blocks in formation]

sio.

Сасипати, ам (и сасипљем), v. impf.

hineinschütten, infundo.

Сасјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) 1) аб hauen, herunterhauen, decido. 2) zus fammenhauen, concido.

Сасјецати, ам, v. pf. (Ерц.) hinein schneiden, incido.

Cacayшamи, aм, v. pf. hören, audio. Cacma, fehr, valde, nimis. cf. вeoma. Саставити, им, v. pf. zusammenbrin= gen, facere ut sint simul. Састављање, п. дав Зufammenbrin= gen, collectio, congregatio, junctio. Caсmавbаmи, ам, v. impf. zusammen. bringen, jungo.

Саставци, вака, m. pl. der Ort, wo z. B. zwei Flüße zusammenfließen, confluentes junctura.

Састајање Cacmajâme, n. das Zusammentreffen, conventio.

Састајашисе, јемсе, v. r. impf. ¿ufam mentreffen, convenio.

Састанак, нка, m. bie Bufammen unft, der Congreß, conventus. Састанушисе, немсе, vide састаписе. Састаратисе, амсе, v. г. pf. sich um um etwas bemühen, Sorge tragen, curam habeo.

Сасmamисе, анемсе, v. г. рf. zusam menkommen, convenio.

Cacmpâr (ca empar), von hinten, a tergo. Cacmpиa, f. eine Art Hülsenfrucht, leguminis genus.

Cacnipýramu, yжeм, v. pf. abschaben, abrado, derado.

[ocr errors]

Сасути, спем, v. pf. hineingießen, schütten, infundo.

Cacýшиmиce, шnce, v. r. pf. eindorren,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Сашираши, рем, v. impf. abreiben, de- Свадбен, на, но, hochzeitlich, nuptia

tero.

Camuk, m. dim. . cam.

Çáшьик, м. (österr. das Seitel) der vierte Theil der Maß, quadrans, quarta

pars mensurae,

Сатри мачка и булумаћа, antwortet man (im Scherze) auf die Frage, was man gespeiset habe. Es scheint auf die Сатрица anzufpielen, cf. булумаћ. Campuga, f. eine Art Mehlspeise der Landleute. Yenеcе мало воде y meнично брашно, па се онда добро сатре рукама, те се начини готово као шарана. Сатоши, рем, сатрьо, v. pf. 1) аб. reiben, detero, zerreiben, contero. 2) кожа, zu Grunde richten, eneco. Сатршисе, ремсе, сатръосе, v. r. pf. zu Gründe gehen, enecor. Cake, n. (coll.) die Honigscheiben, favi. Cakeрami, am, v. pf. (Epu.) hineintrei. ben, ago in

Cakepiвabe, n. (Ep.). das Hineintrei ben, adactio, immissio. Cakeрúвamи, рyjem, v. impf. (Еp.) hineintreiben, adigo. Сákи, сaheм, vide cиkи, Cahypa, f. der ströherne. Korb, worin die Laibe Brot stehen, bis man sie in den Backofen schießt, sportae genus. Cakуpa, f. dim. v. cahypa. Câч*, m. der metallene Deckel, worin z. B. die numa gebacken wird, opercu lum ferreum.

Сачма f. 1) der Schrot, grando plumbea. 2) сије сачмом (н. п. кукурузе), wie Schrott, während andere ökonomischer damit umgehen. Сачуваши, ам, v. pf. behüten, bewah. reu, praeservo, caveo. Сачути, чујем, vide саслушати. Саџак m. das Fußgestell unter einem Keel, tripus ahenum sustinens. Cánuja, m. der Uhrmacher, horologiarius. Саџијин, на, но, бев Истachers, horologiarii.

[ocr errors]

Caшémamи, aм ( caшrekeм), v. pf. Сашиши, шијем, v. pf. zufammennä= hen, consuo.

Cва, cf. cав.

Cвaгдa, immer, semper.

Свагдашњи, ња, ње, immermären, sempiternus.

Свагде, (Рес.)

CвагAI, (Cрem.) Cвarhe, (Epu.)

überall, ubique..

Cва46а, f. Die Hochzeit, nuptiae. Cвадбарна, f. (cm.) die Hochzeitsgebühr, pecunia nuptiaria:

„Ваља да је ђе наш'о ђевојку,
Па нам иде, носи свадбарину -

lis.

Свадбовâже, п. das Hochzeithalten, nuptiarum actio.

Свадбоваmи, буjем, v. impf. auf einer Hochzeit seyn, interesse nuptiis. Свадити, им, v. pf. кога с ким, ent» zweien, inimico, discordes reddo. Свàдишисе, имсе, v. г. pf. sich entzweien, rixari.

Chaha, f. der Bank, discordia, discidium. Сваhâшe, n. das Entzweien, discordia. Свађати, ам, v. impf. ent¿weien, facio

ut dissideant. Сваhашпсе, аmce, v. r. impf. sich ents meien, discordes fimus. Csahe, (Epy.) vide cвarhe. Сваја, 1. һур. 9. сваст. Свак, m. vide својак. Свак, свакога, vide свашко. Свакад, vide свагда.

Cвak, ka, ko, ein jeder, omnis, quis,

que.

[blocks in formation]

Свакоjâко, allerlet, varie.
Свакуд,

Crakya,} überall hin, quaqua versus. Свáлиmи, им, v. рf. herabwälzen, devolvo.

Свалншисе, имce, v. r. pf. sich hinwäl zen, provolvor.

Свáьашн, ам, v. pf. 1) herunterwälzen, devolvo. 2) (das Trh) walken, subigo. Cваbиваше, n. das herab-, Hinwälzen, devolutio, provolutio.

Сваљивати, љујем, v. impf. Беrabmäl= zen, devolvo.

Сваљиватисе, љујемсе, v. r. impf. hinwälzen, provolvi.

Сьануши, не, V. pf. tagen, dilucescit. Сванýhе, n. der Tagesanbruch, diluculum.

Сварати, ам, vide

преварити. Сварити, им, vide скувати. Сваст, f. 1 женина сестра, ber Srat Свастика, f.)Schwester, die Schwäge= rin, soror uxoris.

Свастин, на, но, деr сваст, sororis uxoris.

Cвam, m. einer der Begleiter des Bräutigams bei Abholung der Braut, sponsi comes e sponsi cohorte, cf. keнидба.

[ocr errors]
[ocr errors]

Сватити, им, v. pf. hinreichen, sufficio, pertineo. Свашко, свакога, jeder, omnis, quisque.

Eвamовaе, n. das cɛam seyn, comi tatio sponsorum. Сватовами, тујем, v. impf. сват seyn, comitor sponsum.

Сватовац, вца, m. eine 2Xrt Бофеite. melodie, carmiais nuptialis genus: CBHра сватовца.

Сватовски, ка, ко, 1) ber сватови, comitum sponsi. 2) adv. wie eś сватови maфen, ut solent sponsorum

comites.

Сваћање, п. баš Sinlangen, extensio justa.

Свађати, ам, v. impf, hinreichen, attingo, sufficio.

Свачиј (свачији?), чија, чије, cines je= den, cujusque.

Свашта, свачега (и свашта), «es, Свашто, свачега (и свашта), ошна,

quaecumque.

Све, сf. сав.

Сведок, т. (Рес. и Срем.) vide свједок. Сведочанство, п. (Рес. и Срем.) vide свједочанство.

Сведочба, f. vide сведоцба.

Сведочење, п. (Рес. и Срем.) vide cnje

дочење.

[ocr errors]

Сведочити, им, (Рес. и Срем.) vide свједочити.

Сведоцба, f. (Рес. и Срем.) vide свје доџба.

Свежањ, жња, m. ein Sünbel, fascicu-
lus, н. п. траве, сијена.
CBeзa, f. das Band, ligamen.
Свезати, еҗем, v. pf. binden, colligo.
Свезатисе, ежемсе, ѵ. г. pf. in Ber
bindung Fommen, necessitudine jungi.
Свезнали, ла, ло, allmifferif, omni-
scius; Купи ти свезнали.
Свезналица, m. u. f. ber Wlmiffer, qui
se omnia profitetur scire.
Свекар, кра, m. berhmiegerbater (дев
Maunes Bater), socer, mariti pater.
Свеколико, аle, quodcumque.
Свекрва, f. bie Shmiegermutter (без
Mannes Mutter), socrus, mariti mater.
Свекрвин, на, но, ber hwiegermut=

ter, socrus.

Свекрвица, f. dim. 9. свекрва. Свекров, ва, во, дев © wiegervaters, soceri.

Свемогућа, ћа, ће, allmätig, omnipotens.

Свесрдно, von Herzen gern, ex animo, Свест, f. (Рес. и Срем.) vide свијест. Свести, везем, v. pf. zufammen, тед= führen, develio.

Свести, ведем, v. pf. 1) berabführen, deduco. 2) zusammenführen (Braut und Bräutigam), committo conjuges; daher 3) fuppeln, committo. 4) mölben, fornicem duco.

Свет, т. (Рес. и Срем.) vide свијет. Свет (говорисе и сеш), m. (Рес. и Срем.) vide свјет.

Свет, ша, що, heilig, sanctus,

[ocr errors]
[blocks in formation]

Светиња, f. bie Keliquie, baš Deilige thum, sanctorum reliquiae. Светиши, им, v. impf, 1) н. п. водиuу, weihen, consecro. 2) vide светковати: господине четвртине! пусти мене, тебе ће бака свешити. cf. четвртин.

Светишисе, имсе, v. r. impf. 1) не свеme ce caд, ist lebt man nicht so, daß man heilig würde, non sunt tempora sancta. 2) свещи се он мени, er hat Schadenfreude an meinem Unfall, laetatur de injuria mea.

Светковање, п. даš Seyern, celebratio, feriatio.

Светковати, кујем, v. impf. 1) feyern, celebro. 2) febern, ferior,

Светковина, f. baš eyern, feriae, diei festi celebratio.

Светлити, им, (Рес. и Срем.) vide свијетлити.

Свешлитисе, лисе, (Рес. и Срем.) viде свијеплишисе.

Светлица, f. (Рес. и Срем.) vide свјет

лица.

Светлост, f. (Рес. и Срем.) vide свјет

лост.

Светљење, п. (Рес. и Срем.) vide сви јетљење.

Светњак, т. (Рес. и Срем.) vide сви јелњак.

Световање, ц. (Рес, и Срем.) vide свје

товање.

Световати, шујем, (Рес. и Срем.) viде свјетовати.

Светогорац, рца, m. ber Seiligenbers ger, Mönch vom heiligen Berge, manachus montis sancti (Atho). Светогорски, ка, ко, 1) vom heiligen

Berge, de monte sancto. 2) adv. wie ein Heiligenberger, more monachi de

monte sancto.

Свећа, f. (Рес. и Срем.) vide свијећа. Свећење, п. 1) дав Beihen, consecratio. 2) das Heiligwerden, apotheosis, inter coelites aduumeratio. 3) die Schas benfreube, gaudium de malo alterius. Свећица, f. dim. у. свећа. Свечани, на, но, н. п. дан, Beyertag,

festus.

Свечаник, m, ber Beyertag, dies festus. Cвечaр, m. der eine Mahlzeit zu Ehren des Familienheiligen gibt, qui convi

vium praebet ob diem festum sancto gentilitio. cf. крено име. Свечарев, ва, во, vide свечаров. Свечаров, ва, во, дев свечар. Свечарски, ка, ко, ber свечари. Свечарско, кога, п. они новци, што свечари дају пону, што прекади и очати кољиво. cf. крсно име. Свербати, ам, (Рес. и Срем.) vide свјеџ

бати.

Свештавање, п. (Рес. и Срем.) vide свјештавање.

Свештавати, ам, (Рес. и Срем.) vide свјештавати.

Свештати, ам, (Рес. и Срем.) vide свјештати.

Свештеник, т. der Geistliche, sacerdos. Свешшило, п. (Рес. и Срем.) vide свје

шпило.

Свидетисе, дисе,
. v. r. pf. (Рес.).
Свидитисе, дисе
v. r. pf. (Срем.)
Свиђетисе, дисе,
v. г. pf. (Ерц.)
Свијање, п. vide савијање.
Свијати, ам, vide савијати:

ако ми се не свиди,
ако ти се свиди,
behagen, gut gefals
len, arrideo, pro-
bor, videor.

,, Капу скида, до земље се свија Свијест, 1. (Ерц.) даš Bewußtfeyn, bіе Вейпинд, mens: није у свијести; изгубио свијест.

Свијет, т. (Ерц.) 1) біе Belt, mundus : оде у бијели свијет; из бијелог свијета. 2) viel geute (franz. du monde): навалио свијет; има ли млого свијета код намастира? од свијета нијесам могао да приступим. 3) онај, или они свијет, јене Belt, alia vita (post mortem). 4) das Tages, licht, dies.

Свијетао (comp. свјешљи), тла, ло, (Ерц.) glängend, fulgens : свијетао ши образ! свијетли царе! дисфи tiger. Kaifer!

Свијетлити, им, v. impf. (Ерц.) leuchten,

lumen praefero, admoveo, ministro. Свијетлитисе, лисе, v. r. impf. (Ерц.) leuchten, glänzen, fulgeo, luceo. Свијетљење, п. (Ерц.) 1) дав Leuchten, luminis praelatio. 2) баз Leuchten, fulgor. Свијетњак, т. (Ерц.) ber Reuter, can

delabrum:

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

"Држи Вуче мога свиленгаћу, ,, Док ја идем цара да потражим CBHAOKос, ca, co, seidenes Haar habend,

capillis sericis (delicatis, mollibus). Свилорун, на, но, feibenmolig, lanam sericam gestans (ovis):

„Те побила свилоруне овце Свињ, m. vide свињац. Свиња, f. діе Shwein, sus. Свињар, т. 1) ber Ghweinhirt, subulcus. 2) der Schweinhändler, porcarius. Свињарев, ва, во, vide свињаров. Свињарина, f. čas utgelo an ben Saue hirten, merces subulci.

Свињаров, ва, во, без свињар, рог

carii.

Свињарски, ка, ко, 1) дег свињари, рогcariorum. 2) adv. mie ein свињар, more porcarii.

Свињац, њца, m. ber hweinital, hara, Свињетина, f. weinfleich, caro suilla.

Свињећи, ћа, ће, hweine, suillus. Свињски, ка, ко, 1) fäuif, mіnі, Schweines, suillus. 2) adv. säuisch, suis

more.

hwein,

Свињче, чета, n. ein Stüd Borstenvich, una sus. Свирала, f. 1) bie Slöte, fistula. 2) сви рале, vide двојнице ипд гадље. Свиралица, f. dim. 9. свирала. Свираљка, f. vide свирка. Свирање, п. дав löten, cantus fistulae. Свираши, ам, v. impf. 1) flöten, fistula cano. 2) (bie Sauglođe läuten), не мој свираши (курцу), седе пicht fo unanständig, noli obscoene loqui.Свирац, рца, т. дег Дubelfa@pfeifer, qui utriculo canit.

Свирач, m. ber lötenfpieler, tibicen. Свирачев, ва, во, дез свирач, tibici

nis.

Свирење, n. vide свирање. Свирити, им, vide свирати. Свирка, f. baš Blafe Suftrument, fistula in genere. Свирчев, ва, во, без свирац, utricularii. Устани попе, нека седне свирчева мати (у Сријему). Свиснути, нем, v. pf. berften, rumpor. Свита, f. bie Berzierung der weißen Bau.

ernröcke mit vorn an der Brust anges brachten blauen und rothen Streifen, clavus coeruleus aut ruber. Свитање, п. дав Хибсефеп бев Zages, diluculum.

Свитати, свиће, v. impf. anbrehen (vom Tage), dilucesco; daher der zweis Deutige Calembour:

Свекар. Устани снао, свиће. Снаа. "Бога ми! кад ће сви, не ке ни један.

Свитац, свица, m. 1) дав до аппів. würmchen, cicindela. 2) der Wachsstock, glomus cereum.

Свити, свијем, vide савии. Свићи (говорисе и свикнути), свикнeм, v. pf. sich darein finden, intelligo, accommodo me, assuesco: нe Moгy да свикнем ове пушове. Свици, свитака, m. pl. òіе Gehnen дев Hausen (die als Fastenspeise gelten), nervi husonis.

Cвjeдо, m. (Ep) der Zeuge, testis. Свједочанство, п. (Ерц.) vide свједоџба.

Свједочба, ₤, vide свједонба. Свједочење, п. (Ерц.) дав Зеngen, testificatio.

Свjедочиши, им, v. impf. (Epu.) zeus gen, testor, testificor. Свједорба, f. (Ерц.) дав eugniß, testimonium.

Свјет (говорисе и сjem), m. (Ерц.) бес Rath, consilium.

Свјешина, f. 1) augm. 9. свијет. 2) eine Menge Leute, multitudo: навалила свјетина.

Свjemлича, f. (Epn.) der Blik, fulgor: меће (сијева) свјетлица. Cвjemлoсm, f. (Epy.) der Glanz, fulgor. Свјетовање (говорисе и сјетовање), n. (Epu.) das Rathen, consiliatio. Свјетовати (говорисе и сјетовати), myjem, v. impf. (Epi.) rathen, consilior. Cвjekиuа, f. dim. v. свиjeka. Свјеџбати, ам, (Ерц.) vide свикнути. Свјештавање, п. (Ерц.) діе Stiheilung

der leßten Oelung, extrema unctio.. Cвjeшmáваmи, aм, v. impf.(Epu.) m. j. Свјештаваши, Свјештати, ам, v.pf. 1 масла, діе lehte Delung ertheilen, extremam un. ctionem impertiri. Свјештеник, ш. (Ерц.) vide свештеник. Свjeшшило, n. der Docht, ellychnium. Свладати, ам, v. pf. meistern, die Oberhand bekommen, supero, superior discedo.

Cвлâн, m. die abgelegte Haut der Schlan.

ge, exuviae serpentis. Свлачеже, n. 1) das Herunterschleppen, tractio de-. 2) das Ausziehen, exutio. 3) das Zusammenschleppen, contractio, comportatio.

Свлачити, им, v. impf. 1) Беррен, traho de. 2) zusammenschleppen, contraho. 3) ausziehen, exuo. CBOA, m. das Gewölbe, die Wölbung, Cводшши, Hм, v. impf. 1) wölben, con

fornix.

camero. 2) herabführen, deduco. 3) zus fammenführen (Brautleute), committo. cf. женидба.

Свођење, п. 1) баš Jerabfiiheen, de

[blocks in formation]

Свозиmи, им, v. imрf. herunter, zu sammenführen, deveho, conveho. CвOj, Cвojа, Cвоje, 1) sein, (mein, dein), suus. 2) он ми је своје, чесmandt, cognatus.

Својак, т. Schwager (in Rücksicht der Schwester meiner Frau), sum Cвojaк sorori uxoris meae.

Својаков, ва, во, без својак, adinis. Crojâm, f. (coll.) die Verwandten, pinqui.

pro

CвоjеBODно, freiwillig, sponte, Своjébe, n. das Zueignen, arrogatio. Своjиши, им, v. impf. sich zueignen, arrogo; ја га и својим и мојим (лиф zweideutig) hilft alles nichts, frustra tentavi omnia.

Своjão, m. (cm.) der Liebesverwandte (?), tuus (?):

„Дај ђевојко да пољуби својко Cвojсk, adv. wie einen der Seinigen, ut suum: ударио га својски (üф. tig); частио га својски (mie feinen recht guten Freund).

Својта, f. ber Bermanbte, propinquus. Свр (Ерцеговци говоре и сврг), 1) f0

hoch als, altitudine: сBρ човека. 2) jeдно сBρ другога,über's andere,sus deque. Caрâб, m. die Kräße, scabies. Сврабање, n. baš nfteđen mit Aräße,

infectio scabiosa.

Сврабаши, ам, v. impf. mit Kräge an
stecken, inficio scabie.
Сврабашисе, амсе, v. r. impf. Sräge
bekommen, infici scabie.
Свраблыив, ва, BO, Fräßig, scabiosus.
Cврaka, f. die Elster, pica.
Cврámиmи, им, v. pf. ablenken, deverto.
Cвpámшисе, имсе, v. r. pf. einen Ab-
stecher machen, ablenken, devertor.
Свраhâе, n. das Ablenken, deversio.
Cвpahamu, am, v. impf. ablenten, deverto.
Свраhаmисе, aмce, v. r. impf. ablens
ken, abschweifen, devertor.
Cврáчак, чка, m. Name eines kleinen
Zaunvogels, aviculae nomen.
Сврачина, f. стражњи крај срчанице.
Сврачић,m.bie junge сврака, pullus picae.
Cврàчjûî, чja, uje, der Elster, picae.

jucken,

Слабо, као сврачји мозак. Cвpбemи, би, v. impf. (Pec.) Свобити, би, v. impf. (Срем.) Сврбљети, (Ерц.) Cepбory3, m. erdichteter Name einer Efwaare, q. d. pruriet anus. Свогнути, нем, vide сврћи. Сведао, дла, m. ber Bohrer, terebra,

CBбemi, бi, v.impf. (Epn.) prurio.

[ocr errors]
« PreviousContinue »