Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

est

nus.

сва.

шао стегна.

Старјешинин, на, но, (Ерц.) бев спа chary, begann , coepi. 7) koste:i, con

јетнина, illius qui est спарјешина. sto: спало ме дeсeпі гроша. Спарјешинство; п. (Ерц.) Дmt uno Спапівіца, f. eine деr ѕwер статве. 23 неде де 8 спарјешина, dignitas то, Ствар, f. ) дав 23ing, res. 2) није спарјешина.

cmapu, nidts besonderes, Спарјешовање, п. (Ерц.) бав 5efekten quod admirere.

al8 спарјешина , imperium more Embápaie, H. das Erschaffen, creatio. спарјешина.

Співарами, ам, v. impf, erfфаffen, creo, Старјешовали, шујем, v, impf. спарје- Створ, m. Das Улаф mert, Arbeit, Bert, шина feyn, sum старјешина.

opus. Старјешство (старјештво), n. (Ерц.) Співорење, в. дав @efфipf, creatura : vide старјешинство :

какво је по створење ? „Ако ћу је напипі' по старјештву, Стів бритељ , m. Sеr ефöpfer, creator.

„Напилу је старом Југ' Богдану Співоритиељев, ва , во, без ёфöpferё, Спгармалі, лога, т. бer 3mеrgе, ра creatoris.

Співорити, им, v. pf. fфаffеnt, creo. Спаровлашки, кa, кo, vot tet Begeno, Створитписе, и усе , y, r. pf. fit per= Стари Вла.

wandeln, verwandelt iverden, mutor. Старојко, m, vide стари сват. Стврднулисе, немсе, у. r. pf, t) bart Старосватица, f. жена старога свата. werden, duresco. 2) yart, karg werden, Спаресватски, ка, ко; і) ftarofma» avarus, tenax fio.

tifФ. 2) adv. pie cin cпaри сватці. Cmera, f. berschärfte Polizer, Cordon Старосватство, р. бав Дmt unў діе (gegen Käuber, Pest), circumventio.

Виете бев спари свалi, diguitas тон Стегно , n. Bee Gф entel, crus : попистари Староседилар, диоца, m. (Рес, и Срем.) Сптегнути, нем, v. pf. 2) angieben, vide спаросједилац.

(ftraff), attraho. 2) н. п. село, eng итСмаросидилаад, диоца, m, vide спа ringen, circumdo , cingo; cmerau ra роседилац.

дужници. Старосіђелац, сидиоца, т. Ser Ilt. Спёгнутисе, немсе, vide стиснуписе. (Ерц.)

fasse, qui Cmesaibe, n. das Anziehen, attractio. Старосједилац, диоца , т. diu jаm Спезали, ежемi, y. impf, angieben, at(Ерц.)

alicubi traho contraho. sedet.

Сёзапінсе, ежемсе, v. r. pf.Pein Sreune Старосп, f. 2) бав аltеr, senectus, 2) feon von Ausgaben, frapp thun, parco die Sorge, sollicitudo.

sumtibus. Спіароспавне књиге, f. pl. (ст.) alt. Cneљa, f. .) Bie Sutterung Вев Сайта verfaßte Bücher, libri antiqui (oder fattels, munimentem interius clitellamäre eв ftatt цaрoстaвне ?) :

rum. 2) die jefen, faex. „У Марка су књиге староспавне :

Стељка, f, онај кочић, што на њему „Марко знаде на коме је царство споји влао кад және сучу прећу, Спарчев , ва , во , бев старац, senis. das Fufgestell des Haspels. aut soceri

Cmeнa, f. (Рес и Срем.) vide спијена. Старчекања, f. augm. р. старац. Спеница , f. (Рес. и Срем.) vide спјеСтарчина, f. angm. 2. спараіц.

ница. Спарчић, m. dim. р. старату.

Супењак, 1њка ,

m. (у Сријему) vide Cmâč, m. der Wuchs, der Statur, statura,

cf.
раст.

Сењак, m. (Рес. и Срем.) vide cmjcСпасати, ам (и спашем), vidе приспјели.

Спшењање, п. бав еtöynen, genitus, Стасина, f. (око Мораве) vidе кли. suspiratio. јен.

Cmењаши, њем, y, impf, ftone, surCmambe, f. pl. die aufrechtstehenden piro. 8wer Baizen in Benen per Beberbaum Стење, п. (Рес. и Срем.) vide спиiјење. lieat.

Cmење, п. (Рес, и Срем.) vide спијење. Стати, анем, v. pf. 1) tehen beiben. Спепсисе, племсе, у. . pf. fid, per»

consisto. 2) há umo, treten, insisto. schlagen, verkommen, nescio quo abiit. 3) коме на путі, іt Ben Beg trеten, Cmeрaњe, n. Bas Breiten, ѕtrаtiо. verbintern, impedio. 4) није ми спало, Стерапи, рем, v. impf. breiteit, petit, Bran liege, interest. 5) стаде га вика, , sterno, и. f. Ф. ёв entitant, bеgаnn, coepi. 6) Спорапи, ам, (Рес. и (©рем..) vide" сшао виноград на род, момак на шћерапи.

[ocr errors]

ЖИЖак.

њак.

[ocr errors]

com.

an, adest.

[ocr errors]

Стеривање, . (Рес. и Срем.) vidе шће. Списківатисе, кујемсе, vide слеза.

ривање. Смеривали, рујем, (Рес. и Срем.) Списнути, нем, т. pf. sufammen ručen, vidе шћеривати,

comprimo. Смесапи, ешем, т. pf. абзimmer, Списнутисе, немсе, у. r. pf, ftein. behauen, exascio.

foränten (in Ausgaben), contraho ved Сећи, ечем, т. pf. ermərben,

la (quoad sumtus). раго, н. п. новаца, кућу.

Спіки (говорисе и стигнупи), епигСпекисе, печемосе, v. r. pf. 1) зи= нем, v. pf. erreident, einbolen, asse

sammenlaufen, concarro. 2) werden, in quor. 2) сад спиже, іst tommt er Erfüllung gehen, fio : „Шпогођ рекли,код Бога се спекло Сптицање, das Zusammendrücken Стигнули, нем, vide спики.

(der Feuerbrände), admotio. CmA, m. die Scham , pudor.

Спицами, ичем, v. impf. #ufammens Спідак, пка, т. 1) caucalis grandi Drücken, admoveo.

flora Linn. Ова права има бијел цви- Спјеница, f. (Ерц.) Sie Bane , cimex. јет у сриједи мало црвен ; Србљи Спјењак, m. (Ерц.) дie Selв рапс, saприповиједају, да је оно црвено од

ха,

series saxorum. прије веће било, па сад сваки дан Сто, bunbert, centum. бива мање: зашто већ нестаје Спо, стола, m. 1) Оer Ctubt, eeрel, спида међу људма, 2) дав Іeste sella. 2) (cm.) der Tisch, mensa: Stück in der Schüßel, das jeder sich „У Павлову скептом нама спиру fchämt zu nehmen, cibi ultimum fru. „Постављени од злата спіолови stum.

Cmor, m. der Getreideschober, acervus Спидан, дна, но , fфатаft, pudens. frugum. Спидење, р. (Pec.) уide спиђење. Стожер , m. Sex Baum in ter Ritte, Спидемисе, димсе,(Pec.) vide спи. Спожина, f. jper kenne, um pie prefфеи. Спидишисе, имce, (Срем.) / ђеписе. den Pferde daran zu binden, cardo. Сидљив, ва, вo, fambaft, gefфаmіg, Cmоин, ш. RannBname, pomen viri. pudibundus.

Споисава, f. Seauenname, поmеn femi. Сиднofia, f. Die Gфат, pudor : „На љепоту као и њевојка,

Cmonk, m. Mannsname, nomen viri. „На спидноћу као и непјеспа Cmoja, f. hyp. 2. Стојана. Сђење, р. (Ерц.) бав сфämen, pu- Cmoja, m. (Рес. и Срем.) vide Стојо. dor, die Scham, pudor.

Спојадин, т. Этапівпате, поmеn vini. Cmikеписе, спидимсе, т. г. impf. Спојак, m. Лаппвпате , поmеn yiri. (Ep.) fich fchämen, padet, erubesco.

Спојан, т. 9Rann&name , nomen viri, Стизање, п. бав &rreihe, Sinbolen, Спојана , f. Srauenname, pomen femi.

consecutio. Спіі запи, ижем, т. inpf. erreikent, Стојанка, f.$rauenname,nomen feminae. assequi.

Cmojka, f. Frauenname, nomen femiСтијена, f? (Ерц.) бie Selfenmano, per Fels, saxum.

Cmojko, m. Mannsname, nomen viri. Спијење, п. (coll. Ерц.) бie Selfent, Стојна , f. Srauenname, pomen femiСпијење , п. (Ерц.) See Dokt (6efonverв Стојница, f. 1) pag Cteben, statio :

die einfachste und ärmste Art davon), прођнсе спојнице, тав jtebit би immer ellychnium.

са? geh до jort. 2) dim.. . Спојна. Списнутисе, несе, v. r, pf. н. п. лој, Cпojo, m. (Ерц.) hyp. 2. Спојан. gerinnen, congelasco.

Cmojwa, m. Mannsname, nomen viri. Cmunca, f. der Hlaun , alumen.

Cпoкa, f. 1) деr perpenreiФtbum, coСпипсање, п. Oas Cieben in 2jaun, pia armentorum et pecorum. 2) Waas coctio in alumine.

renreich thum, merces. Сипсати, пішем, v. impf: іn аlаut Cпoкa , m. (Рес, и Срем.) vide Стоко. sieden, coquo in alumine.

Споко, т. (Ерц.) hyp. . Стојан. Списак, ска, m. pie gufаттengebru#. Спокућанин, ш. беr potenträger, Slate

te Faust, pugnus compressus : oken scher, garrulus, qui commissa prodit, списак!

hocque modo vicinos inimicat. Спискивање, п, баѕ gufaттепərücte, Слпонуканка , f. Die Фоftеnträgerin , decompressio.

latrix. Списківати, кујем, y, impf, sufam» Спола, f. hyp. р. спіолица. mendrüden, comprimo,

Солар, савца, д. 2) vide дубам,

nae.

[ocr errors]

nae.

nae.

2

saxa.

uae.

[ocr errors]

2) град у Ерцеговини (између Мо partes : он је с моје стране. 3) {ovie стара и Требиња).

als брдо, Serg, mons : уза спрану, Столица , f. "per Ceffel , etuhl, sella. преко спиране , велика страна и Столичица, f. dim. р. столица.

ПІ. д. Спісловаmа чаша, f. das Kelchglas, ca Спранчица , f. din. 4. страна. lix vitreus.

Спрадвипі, та , пo, vide страшан. Cmonora, f. die Scolopendra (ein viel. Cmipaoma, f. fürchterlich (zu jeben), terfüßiges Insekt).

rible visu, dісtu : спраота Божја. Cmona, f. 1) der Tritt, länge eines Fu. Cmpamump, m. Mannsname , ponien Bes, pes. 2) die Winde, artemo.

viri. Стопало, п. беr ѕuр im engftеn 23er» Страпор, m. (сп.) Дrt Reaut, herbae stande, pes.

genus. Столипи, им, т. pf. 1) fфтelsen, li- Страторов, ва, во, (ст.) :

quefacio. 2) човека, реrnіtеn , ad ni „Стари свапне спираторова грано! hilum redigo, tollo.

„Једна врспта босиљкова, Cmдпишисе, имсе, V. r. pf. schmelzen, „Друга врста невенова, liquesco.

„Трећа врста спрапорова Спица , f. dim, p. спіопа.

„Која врста спіраторова, Спопу рина, f. augm. р. стопа, „Та је врста крајобера. Стопійна, f, дав дипдеrt, centum (ft. Спрашан, шна, но, frесtli , für. la centaine).

terlich, terribilis. Стоиница , f. 1 dim. 2. спіо- Страшёње, п. 548 Сфесtеn, torrіtіо. Стотињак, “њка, т. і пина: има је. Спрашив, ва, во, vidе спрашљив. дан сотињак дуката.

Спирацивац, вца, m, Ser pafenfup, bie Стра, раа, т. ) беr Green , terror. Memme, ignavus: 2) die Furcht, timor.

„Да ми рече дружина остала : Cmpasa, f. der Scred (eine Kraugeit) „Гле спрашивца Бошка Југовића!

dās Uuffahren vor Schrecken, terror. Спрашивица , f. Der pajeinfup, timiСтрадање, п. Вав Reisen, perpessio.

dus: Страдапти, ам, у. impf, leicii , paii.

„Топал - паша љута страшнвица, Стража, f. Sіе 23афе, excubiac , vi „Он Кулаша не смје погубипа giliae.

Од Кокора и од Јездимира Стражанин, m. vіdе стражар.

Спрашило, и. дав©фre@biie, edyred. Стражар, т. бer Büter, excubitor. männchen, die Vogelscheue, terriculaCmpaikapa, f. die Wachthütte, das Wachta

mentum. haus, vigiliarium.

Страниіпи, им, V. impf. fchrecken, Спиражарев, ва , во, 1 фев 213äфters, terreo. Спиражаров, ва , вo, 3 vigilis. Страшљив, ва , во , frесthaft, formiСтражарскі, кa, кo, 1) Bäфters, vі.

dolosus. gilum. 2) adv. wie ein Wächter, vigilis Cmpailareal, Bija , m. vide cmpawla

вац. Стражарче, чеmа, . дав 213äФterlein, Страпиљивица, f. vіdе спрашивица. parvulus vigil :

Спіранній суд, m. Das jingfte Berit, „А стражарче долеће са страже judicium novissimum. Спіражњt , ња , ње, беr pintere, posle- Спрв, m. Refte eines ppm Bolfe gefref. rior; најстражњи (н. п, човек, посао), Tenen Viehes, reliquiae cadaveris : hem der leßte, schlechteste, postremus,

ма му спірва; не нађе му се стрв. Стражњица, f. Der pintere, podex. Спрван, вна, но, н. п. пас , рип, бес Страиња, m. Ran18пате, поmеn yiri. vom Aas gekojiet, canis qui cadaver Спірампупница, f. Ver Ceiteneg, se

gustavit, ferox. mita.

Сарвина, f. Dав 2ав, cadaver. Cmpawnymiųe, adv. auf einem Seitens Cmpra, f. der Dachvorspruna, pars tecti wege, extra viam,

prominens: шта піи стојиш под Спрампупичење, п. ба& Beben auf стреом, пе не идеи у кућу? Seitenwegen, deviatio.

„Сниска спреа, висок Бувєгија Спірампупичити, им, т. impf. auf Стрёка, f. пруга на женским кеце.

Seitenwegen, Abwegen gehen, devio. љама, беr еtreif, yirga : Страна , f. 1) bie Ceite. latus : с ове

„Кецељице лепе піи ои стреке спиране Дунава ; fogar с ове спране Стрела, f. (Рес. и Срем.) vide стриБожића, б. і. ppr —; једна страна јела. брашна, т. і. pie eine Ceite per pier. Спрелица, f. 1) dim. т. спрела. 2) vilast (50 Dia). 2) die Seite, d. l. Partei, de cupieлица 2.

more.

[ocr errors]

2)

Спірёљање , n. (Рес. и Срем.) vide спіри- Стрмке, f. pl. Sie Beutetfфnur, funi• јељање.

culus crumenae. Стрељати, ам, (Рес, и Срем.) vide Стрмо, 1) auf pie Srbe, ) alab, deorспријељапи.

sam : спірму, брду, bergab , bеrgаn, Cmpemen, m. (cm.) der Steigriemen (?), deorsum, sarsum. lorum stapiae:

Стрмоглав, аdv. . l mit бет Ropf pot. „Онђе і пала крвца од јунака Стрмоглавце, adv.j an, praeceps. „Та доброме коњу до спремена, Спирмоглеђа, m. per por fi bin fieft,

До стремена, и до уз ёнђије, deorsum tuens. „А јунаку до свилена паса

Стрмогуз, за, зо, н. п, коть, ein pfero Стрепити, им, y, impf. ersittern, et» von steilen Hinterbaden, equus prae. beben, contremisco,

ruptis natibus. Стрепљење, р. Вав Сезittern, trеmоr. Cmpнaдица, f. Die Bolsammer, embeСтресање, в. дав 28fbüttein, decus riza flava KI. sio, excussio.

Стрні, на , но, н. п. љеб, жипто , воп Стресали, ам, v. impf. н. п. poj, bet. Salm getreide, frugum. abschütteln, decutio.

Спірніше, в. Вав ёtoppelfels, ager Cmресантисе, амсе, v. r. impf. ftch stipulatus. fmüttein, excuti.

Стрњика, f. Die toppen, stipulae: Cmp'спи, семі, v. pt. berapјфütten, „Ако си ми снопље повезао, decutio.

„Твоје овце по спрњики пасу Спрестисе, семсе, v. г. pf. fich schüt: Cmpobásumu, UM, V. pf. über den Haus

teln, Ichaudern, excuti, cohorrescere, fen werfen, everto. Стрижење , п. Вав сфеrе, tоnѕiо. Спровайвање,р. дав1Imperfen, eversio, Спиріза, f. 1) зав Sud fфnigel , segmen. Спіроваљівапії, љујем , v. impf, uper tum pauni. 2) vide свиша.

den Haufen werfen, everto. Спіризица, f. din. . стариза.

Спрово, в. деr paufen vom Sturme ab Стријела, f, (Ерц,) :) Der Pfeil, sagit geschüttelter Früchte, pomorum decus.

ta, 2) громовна , деr Donnerteil, sorum acervus : лежи спрово (испод fulmen.

јабука, испод шљива и п. д.). Спријељaњe , p. (Ерц.) Вав ефіевеn Спрішили, им. v. pf. D) serprojein,

mit Pfeil und Bogen, jactus sagittae. contero. 2) ausgeben , 'erogo: Стријељати , ам, v. impf. (Ерц.) 1) mit ,,Строши ацо иљаду дукапта

Pfeilen fфіеgеn, jaculor. 2) очима, et Спирпати, ам, т. pf, gujаmmеnverfen, blickt scharf umher, oculis configo. coujicio. Спрінка , f. hyp. р. стрина.

Стрпепти, пим, v. pf. (Рес.) ацёbal. Сприко, m. hyp. 2, сприц.

Спирпипи, им, v. pf. (Срем.)teli, uber Спріна, f. очина брата жена, Вев Српепи, пим , v. pr. (Ерц. jige»

Vetters Frau, uxor patrui (fratris pa winnen, sustineo : ne morý cmpn.bemut tris mei). Поуздаласе спріна у си да му не кажем. новца, па остала јалова. Кад се Струг, m. per pobel, runcina,

устрине иште, у очи се гледа. Empyra, f. Riß in einem Baune, diru. Спринин, на, но, веr сприна, ихoris ptio sepis. patrui.

Стругање, п. За8 ©фабет, гаѕiо. Стрићи, ижем, v, impf. fфеrеn, ton. Спругати, ужемі, v. impf, faben, rado. deo.

Стругач, п. 1) Der C) abеr, rasor. ) Čmpau, m. 1) Vetter (Vaters Bruder), jedes Instrument zum Schaben, iustru

patruus. 2) Unrede an einen altern mentum rasorjum. Mann, patruus.

Спружица, . dim. 2. струга. Сприцкање, п. dim. р. спірижење. Стружница, f. Die pobelbane, scamСпірніцкати, ам, dim. р. спирићи. num (?) runcinatorium. Спiрiчев, ва , во, бев спіриц, patrui. Cmpyja, f. Frauenname, nomen feminae. Спірнічевић, m. vіdе браптучед. Струк, m. 1) Оer Gtängel, caulis. 2) лиСпрјелица , f. (Ерц.) 1) dini. р. спірије. јепа струка, pon fфünem 23ифje,

na. 2) der Donnerkeil (ein vermeinter staturae pulcrae, Stein), fulmen.

Струка, *. . ein grober Rantel ver Cmрѕами, спрчем, v. pf, bеrаblaufen, albanesen und Herzegowiner (wie ein decurro.

Chaml), pallii genus. 2) камција од Cmpmên, f. die Steile, locus arduus et

при струке, eine preyfафе &arbat: praeceps.

fфе, triplex. 3) 24rt, Battung : сваке Спирмен, на, но,

fteil, arduus,

струке , alert any, omni farius. Споменипі, па , що, praeruptus. Супрунилисе, имсе, т. г. pf. 24rt Заифа

[ocr errors]

dico ciny:

curro

grimmens bekommen, certis ventris do Cmyksimamiace, myje muce, ibel fenn,

efeln, faСтруњивање, п. бав Веtоmmеn pot Cmўжишисе , жи ми се, einer Art Bauchgrimmens, ventris per v. r. pf.

stidio. versio et dolor.

Стување (спукање), п. За спуСая Струњиватисе, њујемсе, y, r. impf. gen, usus vocis cmy!

eine 24rt заиф grіmmеnѕ bеfоттеп, Сукати , учем, т. impf.п. ј. вола, ventre laborare."

С у капіи, ам, у.. impf. Tcmiy fagen, Cmpyhuga, f. eine große Tasche(Tornister)

von Biegenhaaren, peгa e lana caprina. Спіўкнути (стўкнути), нем, т. pf. Стручак, чка , m, Һур. р. спiрук.

пі. ј. вола, рет оfen cпу 3urufen, Стручић, m. din. у. спрук.

boyi impero vocе cпту. Стручица , f. dim. р. струка.

Cmon, m. 1). der Hauptast, ramus. 2) die Спрцаљица, f. Die Sprise, paвeprik

equle, columna , в. п. ступови од Спрцаљка, f. Jфеn, siphunculus. камена по црквама намастирским. Спрцање, п. Вав Сprisen , sparѕiо. Ступа, f. 1) ein bölkernet Dörjet, pie Спрқали, ам, у. impf. fprisen, spar Stampfe, mortarium ligneum, tudicu.

la. 2) eine Mashine zum Hanfbreden, go, spargor, emico. Спірцатписе, амсе, т. г. impf. Tprisen

machina cannabi frangendae. (spielen), spargo invicem.

Ступање, п. Вав etampien, etofe, Спецкање, n, dim. р. спрцање. уй 2

tusio. Спірцкали, ам,

dim.

р, стрцати. Ступање, п. дав $reten (in бав фаив), Спірцнуппи, нем, у. pf. (prißen, spar ingressio. go semel,

Ступапи, ам , y. impf. tampfen, tundo.. Спирчаши, чим, т. pf. Retablaufen, de4 Ступапи, ам, v. imрt. trеtеn, calco.

Cmўпац (ступац), пца, ш. бie etüs. Спіршење, п. Зав $mporiträuben (bes säulchen am Schlitten, columellae tråHaars), erectio comae.

hae. Спіршити, ши, т. impf, träuben (Бав Ступипіи, им pf. treten, calco. Haar), erigo (comam).

Ступица , f. dim. р. ступа. Спршљен, ш. vіdе сршљен.

Стурање, о, бав реrаbеrfеn, deje. Cmy! Laut, um den Ochsen zurüd zu

commandiren, yox ad bovem ut regre- Emy pama, asma, vipi } deficios

diatur. Cmyat, m. По Ерцеговини припови- Спући, учем , vi pf. seejtoвen, contun

једају, да се стуаћи (као виле или do, comminuo. ђаволи) налазе по великим плани- Cy, vide ca, н. п. су два, су при друнама и по камењацима, и имају на ге (у Ерцеговини). ногата гужве од љуцкије жила: да Субаша f. 1) vidе пољак. 2) беr una им се ноге не клизају по страни

terpafфа, vicarius башае, рrо баша: и по камењу; кад се коме преки- Субашин, на, но, бев субаша, pro

bassae. не гужва, а он увати човека и извуче му жиле из ногу, ше начини Субашовање, п. Вав субаша = fepn, staдругу.

tus той субаша. Суб, m. vide ступ.

Субашовании, шујем, т. impf. субаша Cmy6a, f. die Baumleiter (aus einem Кеуіп, sum cубайна.

nicht knapp bebauenen Baumstamm), Cy6oma, f. der Samstag, Sonnabend, scala ex arbore.

saturni dies, dies sabbati. Сту бица , f. dim. 9. спуба.

Суботица, f. Raria , Eberefiope, TheCmy6auna, f. ein holer aufrechter Stamm, tesiopolis. Су бопичанин, човек из

ais Wasserbehälter, truucus cavus aquae Суботице. субопиҷии, кa, кo, point colligendae.

Суботица. Спубоком, pon Bruno au8, funditus :: Сув (сотр. сувљі), ва, вo, troen, пропао стубоком.

Dürr, siccus, aridus.' Студён, f. Die Rälte, frіgus.

Сў ва болестi, f. Die Dörrfut, 24 вебСптуден, нa, нo, tаlt, frigidus. Студенац, нца, m. Die Suede,

fons. Cyba A, f. (coll.) dürres Holz, ligna arida. Студепи, ди, v. impf. (Рес.)

kalt seyn,

Суварак , pкa, m. einetiit putteв рози Студии, ди, у. impf. (Срем.)

lignum aridum. Стўѣепи , ди, v.ipt. (Ерц. / frigеб.

CyBamka, f. ein durres Holz, lignum Спуживање, дав цебеlfeyit, pie uebliga aridum. keit, Uebelkeit, nausea.

Cysaya, f. die Rozmühle, mola equaria.

ҫс

[graphic]

ctio.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

rung, tabes.

« PreviousContinue »