Page images
PDF
EPUB

queo. }

*

у.

Пуца му срце (за ким, или за чим), Суза, f. Die Spräne, 3äfre, lacryma. као көбили за сувачом.

Сузиши, им, v. impf. tbranen, lacrymot Сувачак, чка', кo, dim. 2. сув. Сузица, f. dim. . суза. Сувӣ кашаљ, ш. беr trotene uten", Сукање, n. Bas Oreben, torѕiо. tussis sicca.

Сукати, учем, т. impf. Dreben, torсувише, guiet, nimis. Суво грожђе, п. 1) отишао у суво Сунија f. der lappen, mit dem man rporte, er ist zu Grund gerichtet, periit: die Ladung in der Flinte feststopft. опремио га" у суво грожђе. 2) cf. Суклата, f. grор йno ungefфісtt unt банатисе.

träg, convicium in hominem longum Сувоњав, ва, вo, etwas bürr, subari

et pigrum. dus, macilentus.

Сукљање, п. бав реrроrmаnеn tbek Raua Сувопаран, рна, но, престафе, иә ches, der Bienen), provolutio. gewürzt, condimento carens.

Сукљати, ам, impf. herauswaden, Сувопан, тна, но, беr ni+ts hat als рrоvоlvі: сукља дим из пећи ; суFastenspeisen, cibis pinguioribus desti- љају челе из кошнице. tutus.

Сукнен, на, но, bоn раивtu, e panСувдпиња, f, Die Zotyfate, jejunium no domi facto. ex egestate.

Cykhaume, n. Haustuch, panni domeСувоповање, т. бав сувопан = fen,

stici. Tò carere cibis pinguioribus.

Сукно, п. бав Xud (вав біe Srauen за Сувоmовати, пујем, v. impf. aus Roth Hause weben), pannus domesticus, vi. faften, prae miseria jejuno.

lior. Сўгреб, m. pon unen oper Sufen Сукнути , нем, v. pf. 1) н. п. мач, саб

aufgescharrte Erde, terra effossa a cane sy, gücken, stringo. 2) herausströmen, aut vulpe. Нагазио на сугреб. Кад proүolyor : сукнуше челе из кошнифеца нађу сугреб у пољу, онда пљу- це. ну у њега ; зашто кажу да могу Сукња, f. Der Untereo (Ser Seauen), изићи по човеку некакви шклопци tunica. кад нагази на сугреб па не пљуне Сукњeтина, f. augm. 2. сукња. у њега.

Сукњица, f. dim. р. сукња. Суд (gen. сўда, р. судови), . Вав Сукобили, им, vide скобити. Gericht, judicium, jus.

Суковица,

f. die Materie, das Eiter mit Суд, (gen, суда, р. суди и судови), Blut, sanguine mixtum pus. m. das Gefäß, Geschirr, vas.

Сукурчина , f. kalbfфеrѕаftев СфеltСудац, суца, m. per RiФter, judex. wort auf einen großen und trägen Mens судија, т. 2) беr XiФter, judex. 2) (f.3 Ichen, q. d. sat magaus penis.

das Gerichtswesen, res judiciaria : Cyamán, m. der Sultan, Sultanus. „И да друга постане судија - Сулпанија, f. Die Cultanin (pringejје), Судијин , на, но, бев Rihterв , judicis. regia virgo : Судини, им, т. impf. (коме шта) „Молиле се двије султаније richten, urtheilen.

„Своме брату султан Ибраиму — Судитисе, имce, v. impf. Bor Berimt Султанијнн, на, но, беt “биlianit, stehen, in judicio constitisse : cyance regiae virginis. с њим и судесе.

Султанов, за, во, бев Cultang, ѕulсудик, m. dim. р. суд (сӯда). Судбван, вна, но, н. п. вино, па Султански, кa, кo, i) fultanij, sul

dem Faß ciechend, redolens doliumi. tanicus. 2) adv. sultanisch, more sulCyhenúk, m. der Bestimmte, destinatus

tani. (ben дав Офіс#fal einem ORäsфеn аlѕ Сулудаспі, та, то, еtmав gefфоfen, Rann beftimnit bat): Кад дође суђе- mit dem gesunden Verstande etwas gera ник, нек' изједе говно куђеник ; kriegt, substultus. „Злату fе се кујунџија наkur, Сулундар*, m. Sіе Хайфеёprе am Ofет, „А мени ће мој суђеник дои сум

миња, f. Seauеплате, pomen femiСуњеница , f. Die Belimmte, destinata. Сужањ, жиһа, т. (сл.) Der Befаngеnе, у млата, f. . vide cуклата. qui est in vinculis :

Сумља, f. Der 3weitel, dobium. „Процвиљео сужањ Милутине Сумљање, п. Зав 3weifeln, dubitatio. .

Ў mавници бана Задранина . Сумљати, амі, v. impf. 8weifeln, duСужа, співо (сужањство), p. bie @e.

bito. fangenschaft, captivitas.

Сумљаписе, амсе, у. г. impf. зweifelm, Сужење, д. pas &bränen, lacrymаtiо.

tani.

nae.

" dubito.

sus.

mestica

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

laceret

Cymnop, m. der Schwefel, sulphur. entgegen auf die Brust, yerbero in

Сумпорача, f. gefфwefelter appea, pan. tergo et vice versa. ві.

nus (lacinia) sulphuratus (ta). Сусретање, п. дав Зеgegnen, occurCympák, m.] die Dämmerung, crepu. Сумрачје, m. sculum :

Сусретапи, ам, v. impf. begegnen, „Сунце зађе, сумрачје се ваша obviam fieri. Сунашце, p. dim. р. сунце.

Суспати, анем, v. pf. ermüben, decj'uem*, m. die Beschneidung, circum- fatigor. cisio.

Су стигнуп, нем, vide сустни. Сўнепити, им, т. impf, befфneiten, Сустизање, п. Зав (@inbolen, assecutio.. circumcido.

су стизапии, ижем, у. impf. einbolen, Сунелење, п. Зав Веfфneiven, circumutio

assequor. . cisio,

Сустиз

изaтисе, ижемсе, y, z, impf. (роп Cymentuja *, m. der Beschneider, circum- dem Pferde) mit dem hintern Fuße an тел.: cisor.

den vordern anstoßen, offendere pede Сунђер * m. der Sdramm, spongia. posteriori anteriorem. Вси, 1

Суноврат, беr paiв ипі $opf, prae- Сустићи (говорисе и сустигнути), ceps. .

игнем, у. pf, ein, olen, assequі. pani de

Сунупи, нем, т. pf. ein menig giepen, çстићисе (говорисе и сустигнутиschütten, fundo.

се), игнемсе, v. r. pf. (роп деm pfer. і ва Сунце , р. дie Conne, sol.

de) mit dem Hinterfuße an den Vorders Сунцокрепi, m, pie Connenblume, he- fuß anstoßen , oflendo pedem anteriolianthus annuus Linn.

rem posteriore. Сунчани, на, но, Connens, solis. сумлија f. ein Gericht von Reis und Сунчаница, f. Der Bonnentrah! (im Зіт» Milch, tühl zu essen, cibi genus.

mer), solis radius (cubile illustrans). Cymor, m. tiefe Dämmerung, crepuscu.

сунчање, р. Вав Connen, apriсаtiо. Tom obscurius.'
си ја сунчатисе, амсс v. r. impf. fich sön: Cympa, vide cjympa.
nen (ionnen), apricor.

Сутрадан, vide cјутрадан.
Суочити, им, у. pf. саставити кога сутрашњи , ња, њё, vidе ejупирашњи.

с ким да говори један другом у очи, суmредан, vide сутрадан.
gegenüberstellen (zwei Aussagende), cons Cyyyk

vidе көбасица.
frontiren, committo.

Суша, f. Pie Ourre, ariditas, siccitas. Супрот, gegen, contra.

Сушан, шна, но, н. п. година, бие, Супротиписе, имтсе, y.r, impf. коме, 'sіccus, aridus. fich widerseßen, obsisto.

Сушење, в. дав $rodnen, Djrren, sicСупробење, р. Кав ідеrfesen, Der 213i. catio, arefactio. derstand, repugnatio.

Сушипи, им, v. impf. .) trodnen, sice in 1 Сургун *: m. vіdе проћераница. co. 2) dörren, arefacio.

-Сург уни сати, ишемi , vidе проћерати. Сўшци, шака, m. p. pie përrern Cyp, pa, po, blaß (von Farbe), coloris Weinbeeren, die man besonders ef't, pallidi:

um daraus Liqueur zu machen, uvae „Сура сукња, мадри конци :

sicciores. „Жив бию, ко је шно

Сципатисе, пасе, т. г. pf. н. п. вода, Sub cậpna, f der Rújjel, rostrum (suis), cf. sehr fest zufrieren, congelari.

киша, Куша.
1. Суродица , f. ein menig bеrwаnѕt, quo-

dammodo propinquus.
Cypca6B, m. der Grobschneider, sartor

Т.
vulgaris.
Сурутка, f. За& Safema fer, Die Rol.
fen, seram lactis.

Та, 1) imtеrj. Боф, sane: па нећеш ли с снежица , f. (Рес. и Срем.) vide cy- по учинин, већ ако ја умрем ; па Сњежица.

немој човече; па помози ако си чоCycњежица , f. (Ерц.) ефnergeji über mit Regen, Glatteis, nives mixtae plu- А. Те си био ? viis.

Б. Та ишао сам да зовнем Мирка,
Сусреспи, решем (и сусретнем), у. па га нема код куће.
pf. begegnen, obviam fio; occurro.

А. Јеси" ли ручао ?
Сусрепі, п. 1) опишао му на сусреп,

Б. Та јесам (али —).
entgegen, obviana.
2) битам кога на

2) couj. et et -, fowohl -- als cycpem, fuerft auf den Rücken, dann аиф — : пила по шији, а по врашу;

ba.

[ocr errors]

m.

[ocr errors]

1 pus,

Dates o :

[ocr errors]

Su 28

знше

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

век!

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

poris. .

[ocr errors]

*

daß ijt ja (im Grunde) alles eins. 3) ha Tabana, f. die Dunkelblit, Finsterniß, неким мјеспима (у пјесмама) не tenebrae : значи ништа, него се само дода" „Момче ми промче кроз село, да је пуна врста, н. п.

Тавнина бјеше, не виђе „На руци му при златна прстена, Тавнипи, им, (Срем.) vide павњени. „Та звaтри му цркла на прстима Тавница, f. Bas (fintere) Befängnip, viu„Кад погледа војвода Вуица

cula, carcer : : „Та ће Чупић грозне сузе лије , „Тавница је кућа необична „Чупић слуша па сузе прољева Тавнички, кa, кo, н. п. врата, Жех.

„Та од јада гледају очима Тавнични, на, но ,Pers, carceris. Ta, diese hier, diese da , ista, gen. fem. TaBhollane, f. das liegen im Gefängnis Топ мај, па, по.

Be, vincula, captivitas. Табак, ш. 2) ein Bogen (Papier), pla- Тавноваги, нујем, v. impf. im efäng.

gula. 2) * der Lederbereiter, Gärber, cer- niße liegen, schmachten, in vinculis esse. do, coriarius.

Тавњени, ним, v. impf. (Ерц.) бuntel Табакана *, f. Sie Barberey, officina

werden,

obscuror. coriaria.

Тада (једни говоре и падај), Зап, Табан, т. 1) bie Bohle, ѕоlеа, 2) ein - damals, tum.

Theil des Pfluges, pars aratri. 3) vide Taqawi, ha , Ho, damalig, illius tem.
піабанце.
Табанце*, цепа, п. ба ёФlop at Sеr Тадија, m. Xannaname'nomen yiri (Thad-
Slinte, claustrum, cf. гвожђа.

daeus).
Табање, р. дав Хrten, etampfen, cal- Тадијца, m. dim. Ф. Тадија,
catio.

Тазбина (роп паспи), f. Die Gф wieger? Taapka, f. die Kühlwanne (beim Brannt: eltern, das Haus (die Familie) dee weinbrennen), lacus.

Schwiegereltern , domus soceri: OmkТабати, ам, у. impf. trеtеn, tampfen, шао у тазбину (ad soceros). calco.

Тазе frid, rесеns. cf. пријесан. Табља, f. Das Webäufe für Die Sanone, Таин m. die Ration, demensum cibacasa tormenti.

riorum. Табор (у пјесмама и паобор), m. Рав Таинција *, m. Bee Proviantommijjär, Lager, castra:

cibariorum praefectus. „Да разбијем пабор на Мишару – Taj, mа, по, беr ба, iste. . Бе је чадор силног цар? Мурата, Tajame, n. das Geheinhalten , celatio. „У сред Турског силна паобора Тајање, р. дав Gintern, stillаtiо. Тава*, f. Die pfannе, trulla. cf. пигањ. Тајали, тајимі,y.impf.geheim ba Iten, celo. Таван *, м. 1) беr Зодеn, plafon, Die Tajали, паje, v. impf. fіntеrn. , stilla Selberete , lacunar: ударио главом Тајење, р. vіdе mајање. у паван, 2) беr Воден, tabulatum su. Тајипи, им, vide majапи. premam : на павану. 3). Єфіфt, 2а. Тајна, f. Ba€ @ebеіmnів, secretum. ge, tabulatum, stratum : један таван Тајн, на, но, geheim, ѕесrе tus. купуса, један таван меса. 4) ёtpd. Tajov, beimlid , secreto, clara. werë, tabulatum :

Такав, ква, вo, folmer, talis. „Кулу гради од двадесті павана Таки, (у Сријему, у Бачк. и у Бан) yi. Таван (піаван), вна, но, fіnіtеr, obscu- dе одма, сад.

rus. Tавној ноћи нема свједока. Таки, кa, кo, folфеr, talis, cf. таковн. Таванипии, им, v. impf. böome, fundo Такнуппи, нем, v. pf. беrühre, n, binсine aut lacunari iustruo.

fahren (mit der Hand), tango. Таванскія, кa, кo, н. п. врата, 80= Тако, лијо или тако? uiigleid oper dens, ad tabulatum pertinens.

gleich, par: Тавањење, п. 348 8јдтеп, fundi aut Тако, fo, sic. tabulati adstructio.

Тако, јь (make id, febе t. Dat.), ita (me Тавица , f. dim. р. пава.

dii ament): шако ми вјере; тако ми Taвнa, f. 1) ријека у Босни у Зворнич- жив бралі ; піано пія Бога;

кој наији. 2) намаспир на пој рије- „Вјера моја ако ми помсогла ци (тпај се намастир зове и Троји- „Ој ако ме не родила ма јка, ца).

„Већ кобила која ђогу мога Тавнава, f. Slupuno Megens in Ser Ша. Таковіі, ва, вo, dе така.. бачка наија. Тавнавац (вца), човек Такса, f. Die $are, taxatio, pretium. из Тавнаве. Тарнавски, кa, кo, von Такум *, м. дав 65 efcbirr, sieräth, ar"Гавнава.

mamenta. cf. оправа, н. п. акум Хавнещи, хим, (Pec.) vide шавњеши, коњски, ш. ј. оправа (с едло, узда

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Epama, !

carceris .

dünn,

[ocr errors]
[ocr errors]

Soceri:

при t"

em su

[ocr errors]

и остало.); дао му коња под свим мо њему ипд памо њој (рекавши) пакумом, п. ј. под свом оправом, eine Art Euphemismus, wenn man ers Târ, in der Theil, Antheil, pars, por

zählen will, wie der oder die geschimpft tio : на мој фіал дошло полико. habe, um zu verhüten, damit der Zus

Таламбас m. die Paule, tympanum. börer dieses nicht auf sich beziehe: maauch Tanac, m. (Salacca) die Fluten, Wo: мо њему (или њој) матер! тамо gen des Meeres, fluctus :

њему рекавши једи говна ; мамо „Погна шесе по небу облаци,

њега ујела гуја; шамо њу и т. д. „А по земљи проклети вјетрови Тамошњй, ња, ње, боrtiq, qui isthic „Подигоше на мору таласе

est. с. Влд Талија *, f. vіdе среќа: рђаве сам па- Танак (comp, mањй), нка , кo, fein , лије.

subtilis. E. im Bi Tânuja, f. Italien, Italia :

Танан, на, но, fein, Sunn, tenuis, e„Из Талије земље преко мора

xilis, Е. „Дневи даје у земљу Талију – Танасија, т. Tawah, m. der Italiener, Italus. Танасије, т.

, . на), Талијана, нца, т. vide Талијан. Танау, нца, m. bie Beife, Relopie

Талијанка, f, die Stalieneriit, itala. (gani), modi, moduli: g, iшia: Талијанск? , кa, кo, 1) italienif, ita- Опа уупа панца

lus, italicus. 2) adv. italienisd), italice. Tånaiko', m. Mannsnamé", nomen viri en val Taanjep, m. (Epy.) der Thaler, thalerus. (von Ганасија). Талгір, т• vide палијер.

Тандара, f. 1) (у С ријемӯ) vide прцTánor, m. der Niederschlag, Bodensat, варница. 2) жандара мандара, дифе sedimentum.

eino der, sus deque. jaris Таљіган, т. п. ј. коњ, деr @infpän. Тандрі, т. 1) Зав'Sepolter, strepitus :

ner (Pferd, das allein eingespanrit ist), споји пандек. 2) вјечнаја му паceros, .

equus solitarius, sine socio junctus тарица и блажени пандр, ав Фах currui.

robie zu памјап ипд покој, jocosa
Тањиге, f. pl. ein einfpänniger 28 agen, parodia Toj requiescat in pace.
currus unijugis. ,

Тандркање, п. дав роltern, strepitus.
Тањижице, f. pl. dim. . паљиге. Тандркали, дрчем, т. impf. poltern,
Táma, f. 1) die Finsternis, tenebrae. 2) strepo. ,
der Nebel, nebula :

Тандркнупи, нем, v. pf. einmal pol. „Сву је Мачву мама приптиснула :

tern, strepo. „Није пама ода зла времена,

Тане нета, п. п. і. пушчано, или „Ни година што родии не fе; поповско, бie Rugel, globas (plum„Већ је шама од пра” пушчанога

beus). cf. зрно.
Таман *, gеrаде, ебеп, juft, commode, Танка, f. ein панак љеб, panis sub-
recte, nec justo minus, nec plus: ma- tilis.
ман до кољена ; паман си дошао Танковијасп, та, по, Фlant, gracilis.
кад преба;

Танкове, връа, ръо, fФІanЁen ipfets,
А. Јелi9 m дугачка па аљнна? verticis tenuis et gracilis ,
Б. Није, него паман.

„Међу њима панковръа јела Тамбура, f. Die Samburine, citharae Танкопреља, f. (ст.) бie Seinfpinnerin, genus.

quae

subtile net : . Тамбурање, п. Вав хатбиrinfpielen, „Ја сам чуо да си панкопрема cithara'e lusus.

Танкоса,

Frauenname, nomen femi-
Тамбураши, ам, у. impf, pie Sаmbilə nae (q. d. subtilis.comae ?).
rine ipielen, cithara cano.

Танкосава, f. Seauenname, nomen femi-
Тамбурица, f. dim. р. тамбура.
Тумбурски, кано, н. по жица, Xania Танушан, шна, но, dim. 9. шанак.
burins, cithararum.

Танцање, д. ба8 2ufiрielen, cantatio
Tamum, m. die Temesch, Temesis. (fistulae).
Tamjah, m. der Weihrauc, thrus (qu. Tautams, am, v. impf. aufspielen, cana

ріагра). Не би дао ни Богу памјана ad modulos.
(који је врд).

Танҷица, f. dim. 9. панка.
Тамјаника , feine airt mоblei emens Taњeњe, n. дав ойпnen, extenu аtiо.
Тамјанка, f. jper frauben, йүае оdo- Тањйр, m. Der Teler, orbis.

Тањипи, им, т. impf. н, п. меб, дрво,
Тамљан, m. vіdе тамјан.

dünn machen, exteņuo.
Тамљаника, f. vіdе піамјаника.

Тать ӯр, ш. vіdе тањир.
Тамо, і) дәrt, ibi; Berthiit, eo. 2) пта. Таобор, ш. ride пабор.

[ocr errors]

te.

[ocr errors]

И.

Secreta secrelli,

clas talis.

- ну да

übres,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ru).

2

ruo.

с

[ocr errors]

Тва

Т. Tapa, f. eine der beiden Flüffe, die nach мјесто њи мање кајте, с којима је ihrer Vereinigung die Driną ausmas лакше бјежапи по шумиг.

TE деп. Наша "Тара не воји се Тур- Тарпањ ш. (у Сријему) говори као скога цара.

y mapman, in den Tag hinein spres

Тв Тараба*, f. Die BerplanЁung, septum chen, incomposite. tabulinum. Tap'ør, m. eine größere Riementaschen

Тъ Тарањ, pња, т. бав njtrument See

perae genus, e соrіо. Мрка капа зла би

ТвBoticher, um die Vertiefung für den љега: масан шарчуг, а јарета нема, Boden in die Dauben zu schneiden, scal- Taç*, m. 1) eine Taile, patella. cf. capri genus (vietorum).

плак. 2) Bie Caffe, per keler gur Rit
Таркање, р, дав Єфüren (bek feuer8), chencollékte, patella.
irritatio ignis.

Тасић, m, dim, p. trac.
Таркани, ам, у. impf. (Seuer) fфüren, Тасламсапти, ишем*, v. impf. dtouieren,

superbio : vіdе jордамити : Тірніт (парня), нa, нo, vide піарнични. „А"субаше паслаишу

cf, поскоTáphuge, f. pl. ein beschlagener Meyers

чица. iDügen, plaustrum.

Tacnak, m. das unbearbeitete Stüd Holy Таркични, на, но, н. п. коњи, бie (um daraus Schäfte, Wagenach sen u. {

Тв Wagens Pferde, equi vectarii.

w. zu machen), der Block, codes, lie Тарнупи, нем, у. pf. ($euer) fфüren, guum.

ТВ Таслачина, f, augm. р. маслак.

F Тарпош, p. eine 21st Srauenmüke, vit- Таслица*, f. vide Плевље.

Твtae genus. Тарпоше носе жене у Звор- Тасп, m. Der Bфwiegerwater, socer. ничкој нанји по Јадру и по Рађеви• Тастов, ва , во , бев ефwiegerpateri, т. ни, и то је може бити у свему soceri. свијету највећа женска капа : она Tama (mama), m. vіdе отац.

ТВ је округла као погача, и ђекоја је Татар, m. vide Татарин шира од артинна, па се не носи од Тапаран, m. (сп.) беr gatat • Ssan, Озго на глави, него распраг па Tatarorum rex:

TE споји од главе горе у право (голо- Тапарана од Татарбуцака во као на Слованки господина До- Татарбуцак*, м. (bet atarwintel) сів бровскога), а испод грла је држи Landešname, nomen terrae:

TB подбрадњик да не спадне на праг. „Тапарана од Таптарбунака Кад саспраг дува вјетар, или кад Татарин, m. 1) Ber gater, Tatarus. 2) Тв оfe жена да се сагне, онда треба der Tater (Courier), tabellarius, eques i да држи сіријед тарпоц рукот да tatarus. не спадне преда њу; а кад вјетар Татарка, f. ш. ј. папарканција, дува спријед, онда треба да га Тапарканција *, per kataren • Жапојди, држи руком саспираг: зашло оке

flagellum tataricum. вјетар подбрадњиком да откине Татарски, кa, кo, 1) tatarija, tatarглаву, или да завали жену напраr; cus. 2) adv. tatarisch. tatarice. кад оfe жена де уђе на каква вра. Талқн (шашин), ңа , но, в папта, онда треба да се сагне и да

tatae. укоси главу. Тарпош је оплелен Тапица, m. dim. 2. папа. од бијеле лозе, па је на лозу навуче- Tamo, m. cf. Злапоје. на велика капа од црвене чое і по татомир , m. Лаппвате, поmеn viti. чои је пришивена шамија (тако да Татула, f. dаturа ѕtrаmonium Linn. се чоа и не види), а преко шамије Тацлије, f. р. (у Сријему; у Бачк. прибодена иглама (препчанима и

österr. die Tazeln) die Mans колачарама) бијела марамица ; па

schetten, manicae linteae. је марамица спријед сва искићена тачка, f. Die et u kе (з. 3. Беr sifolet парама, препчаним ислама, смиљем

Rebe), fulcrum, statumen. cf. и ружама (начињеним); $екоје газ- Тачкаш, m, vide причаник. динске жене носе и каицу спри- таша, . (Рес, и Срем.) vide Ташо. Te јед; а младе начине наоколо око Ташо, m. (Ерц.) 2iannвпате, вошев Te свега шарпоша као вијенац од ру- viri.

Te \же и од смиља; осраг , виси низ Ташта, f. vіdе пуница.

1 леђа један крај од шамнје (накићен Ташци, шака, m. парама и осталим бијелим новицима) и зовесе перо. Прошавшије

и у Бан.) eine tebiјрене (еtwa cherr.

Bror - Strudel), placentae genus. Ypes година (од.1803

1814) млоги су

дио као Наста ташке. тарпоши укинуши, и постале су

TBâp, f. das Geschöpf, ereatura.

Тв

[ocr errors]

на ,

н

д

у Бан. .

пришка.

рі. (у Сријему, у Бачң

« PreviousContinue »