Page images
PDF
EPUB

како жалостиво мати на..

Труо, прула, лo, morfф, perfault, putris. accusatio. 2) das Kragen nach einein Труп, m. Der Xumpf, truncus.

Todten, ululatus de mortuo. Трупина, f. 1) augm. р. піруп, 2) Der Тужити, им, v. impf, плакати за "flot, caudex.

гласа (особито за мрцем) и на ри. Трусина, f. Berg іn See Terzegovina : цами, пі. i. говорили: јаој Божо

„Други мејдан под горомТрусином — (или како му буде име) моје грдне Трупі, m. Тестина, augm. I

ране! јаој ко ће твога пуста коња, .

jamи ? јаој ко ће твоје аљине но. труцкање, n. ефutteln (im 234. сити ? јаој ко ће твоје оружје паgen, quassatio.

сами и т. д. einen gotten pemeinen, Труцкатисе, амce, v. r, impf, gefфut. plango. Мапи за сином и сестра за telt, werden, quassor.

братом мужий кашто по двије и Tpr spy, interj. von der Verfegenheit ei. по три године : кад је сама код куnes durch Einwürfe und Fragen Uebers fe , или кад изиђе куд у поље, а

wiesenen , detergiversatione convicti. она тужи и нариче као да пјева. Трюч на поље, шеп у кућу (биће Доста пупа би суза из камена у.

hokac), scherzhaft für Lapiren, alvus fluet. дарила , Трчање , п. Вав gaufen, cursus.

риче за сином , или сестра за бра. Трчати, чим , y. impf. Laufen, curro. пом. у садашње вријеме срамота Точкарење , p. dim. b. трчање.

је жени тужити за мужем , а још Грчкариши, , им, dim. р. печати.

већа испрошеној ћевојци за момком; Трчуљак, љка, m. cf. висуљак (само у али се у пјесмама пјева да су и жеоној загонетки).

не тужиле за мужевима и ђевојке Tý, dort, da, istici

за момцима, н. п. Týr*, m. der Rofich weif (als Ghrenftans y,TIуче пушка из кола другога darte der türkischen Paschen), insigne удари у колу Дамњана. caudae equinae.

Дамљан паде, а љуба допаде : Týra, f. 1) myra me je, es fchaudert mich, „Мој Дамњане, моје јарко сунце ! cohorresco :

„Л'јепо тій ме беше обасјало! „Те је сама, а не има друга,

„Ал' ми брже за горицу зађе „Да је није од ѓорице пуга

Марка жали и оrtац и мајка, 8) пуго и невољо! jagt pie unwilige, A Андрију ни отац ни мајка, aber immer liebende Mutter zum Kinde „Него једна из села девојка, das ihr Si u ' mmer und Noth macht,

„Жалила га, па је говорила: convicium inatris amantis in infantem. „Јаој Андро моје чисто злато! Тугаљив, ва , вo, Piselig, titillationem „Ако би пе у рукаве везла,

aegre sustinens, titillabilis. cf. YKÁKDHB. „Рукав ће се одма издерапи, Туговање, в. дав lagen, BebFlagein,

„Ла ће твоје нме погинути; lamentatio.

„Ако би пе у песму певала, Туговани, гујем, v. impf. wеbеrаgen,

,,Песіма иде од уста до уста, Tamentor.

„Па ће доћи у погана уста ; Туговарисе, гујемсе, т. г. impf. Pfa.

„Ако би ме у књигу писала, gen, lamentor :

„Књига иде од руке до руке, „Поче им се укић пугован

„Па ће доћи у погане руке Туђ, ђа, ђе, fremo, alienus.

„Боже мили чуда великога! Туђење, n. бав ефіmеn, 23eriegen fepit „Ко л' је ово кога ожалио ? in einem fremden Hause, verecundio

„Ил' је мајка јединога сина ? in domo aliena.

„Ил' сестрица брата рођенога? Tykus, m. der Fremdling, peregrinus.

„Ил' је снаа ручнога ћевера? Туканка, f. Die Sremse, peregrina :

„Ил Бевојка првог заручника ? „Али ми не да туђинка,

Түжиши, тужим, Ү. impf. кога, Plas „Туђинка добра Ћевојка :

gen (vor Gericht), accuso. „Ја добра коња оседлам,

тужиписе, имce, v. r. impf. коме , на „Туђинка ми га раседла

Kora, sich betragen, klagen, conqueror. Тућитисе, имсе, т. г.

impf. fich fremd Ty'kthaba, f. die Wehrlage, ululatus : betragen, verlegen seyn wie ein Freme Tyana", t. 2) das gefottene Salg, sal

der, verecundor. Тужан, жна, но, беft@bt, arm, unjёlig,

excoctum ex aqua salifera. 2) (tom a no

rôpma) Namen einer Stadt in BoßТужна jадна да сам вода ладна nien, wo so eine Siederen besteht, 10Тужба, f. Die stage, accusatio.

meн oppidi. Тузланин, човек из Туз. Týmene, . 2) das Klagen (vor Gericht)

ле. Тузлански, ка, ко, рри Тузла.

Da

miser :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Timatio ligni.

тук, т. 1) ber 2Bintel, angulus, cf. Турање, п. Зав erfein, jactivs... кут. 2) ударио пук на лук, тер турали, ам, v. impf. merje 1, jacio. barte Steine kind aneinander gerathen, Týpamuce, avce, v. r. imp. werfen, dignus dignum reperit.

jacio, jaculor. тука, f vіdе будија.

Тургуља, f. (једни говоре и пургуња) Тукац, кца, т. vіdе будац.

пі. ј. шљива , Urt. frühzeitiger Praus Тукнути, немі, v. pf. 1) ein menig

men, pruni genus. (&noblau)) ftofert, contun do. 2) flas Туриши, им, . pf. wеrfеn, jacio. gen (dem Geruche nach), oleo, suboleo: Typumnuce, umce, v. r. pf. werfen, jaово месо пукне мало.

culor. Тулум vidе мјешина..

Туркање, n. (dim. р. турање) бав Sort. тулумина ,

f.
augm. . mулум.

jtopen, promotio. . туљак, љка , m. 1) бie Sinjte#rübre in Туркапи, ам, (dim. р. турапи) fort, туљац, љца, m. Joer каблина, fistula topen, promoveo (8. B. wenn viese minor inserta majori (in mola). 2) eine beisammen igen, und einer den ans Art Falle für Füchse u. dgl. genus de- dern zumn Weiterrücken stößt). cipulae, laquei.

Туркеruaњa, f. augm. р. Турчин. Тумарање , n. Das porwiѕige Umbergts туркиња, f. Die Surfin, Turca, femina gen, vagatio curiosa.

Tarcica, Tyvåpami, am, v. impf. vorwißig um: тркињин, иа, но, беr fіrtin, Tutcae herschlendern, vagor curiosus.

туркињица, f. din. 2. Туркиња. Тумарити, им, у. pf. bineinplumpen турко, т. vide Турак: Турко мала (in ein Haus, ohne anzuklopfen), iutro пара некршена вјера (у приповиimprovisus.

јелки). Тумба, adv. ppm Sap, wenn e8 ayf= т, рнупи, нем, v. pf. (з. 3. mit бет recht steht, de dolio Grecto.

Ellpogen) stoßen, impello. Тумбање, п. Раз Илilegen (einев Saffe8), Турпија*, f. Vie polfeile, lima lіgnaria. inversio,

Турии јање, п. рaв зеіlen (ee8 polje8), Tymhac*, m. der Ponton (Sdiff zur Soiffbrücke), ponto.

Турпијапии, ам, у. impf. feiten, limо. Тумбали, ам, у. impf. н. п. буре, турпијца, f. din. р. пурпија. unlegen, umdrehen, everto.

турска , f. Die Sürtey, Turсiа. Туна , vide пу.

турски, кa, кo, i) türtii, turcicus. Тња, f. vіdе гуња.

3), adv. türkisch, 'turcice. Тўп (comp. тупљії), rta, пo, jumpf, турлија, f. 1) еіnе tiireifфе 24rie , modus "hebes.

cantilenae turcicus. 2) Die Türkey, Ture Тупара, f. myria cјеќира, eine 21st

ft u m p fer vacken, securis obtu- „Мало јада по "Турбији радиш, siori

„Ја што пражиш по земљи Тупипи, им, y. impf. abitumpfen, ob

Њемачкој — tundo, hebeto.

Typrano, m.der gewöhnlich türkisch spricht, Тупкање , n. Вав ©tampfen (ber 3iegen), fingt, Turcicus. tundo , supplodo.

Турчалов, ва, во, бев турчало, Turсісі, тўпкани , ам, х. impf. mit Ben Süpen Турчање, п. бав Хürtifфгреефеn, Turtampfen, supplodo.

cismus. тўпљење, п, рав, 20 jumpfen, bebe- Турчати, ам, v. .mpf, türtifФГрrефеп, tatio. ."

loqui turcice. Туноглав, ва, вo, jrumpfen Ropfев, Турчење,

stumpfen Kopfes, Typuêre, n.' das Bertürken, turcizatio. capitis obtusi: иди погани птупогла- Турчин, m. per Surfe, Turca, ва ! (кажу ђептепу, н. п. кад не мо- Турчинак, нка, m. papaver rhoeas Lino. же што да упами).

трчинов, ва , во, без Türten, Turcae. Typ , m. Der poferlag, tеgumentum brас- турчили, им, т. impf. хит 3ürten ma=

chen, facio esse Turcam. Тура*, f. 1) н. п. кордована, или и- турчиписе, имсе, т. г. impf. ein gira

Opnuna , ein Bündel, fasciculus. 2) Ee. feyn, Turca fio aut sum. auf der Münze die Kopfseite, pars ad- Typja*, f. Aufbewahrung der Früchte Versa numi.

in Wasser, Wein , adservatio pomoТура дија, f. (coll.) дie Trten, Turca. rum, uvarum, in aqua, vino. y mypiuisтурак, рка, беr für#e (6efonser& men ју се меће грожђе, крушке, јабуке, man die Deutschen redend einführt; краставци и т. д. Benn gut Terbij beipt et Турчин, р. Тупа, 1)птупа вура* (п. і држи, уд? Турци), Tarca.

ри; , или, потегни, повуни); 2) у за.

cia :

[ocr errors]

carum.

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

гонетки: Тута памо, тутиі” ова.
мо, myma пе за врата? п. і. же-

6. на кад чиспіи собу или кућу па смеплиште смеппе за врапia, 3) у дру» тој загонетки : Јаше пулта на бау; Та! (in ber 2tnersote vom Siren),

ри ? лі. ј. сврака на крмачи. Týmuro, in der Nedensart: my u my- 'ein Nuf an den Ochsen, daß er fort

Mund (und dabei ist’s geblieben, nec gehe! vox impellentis Turcae boven ; praeterea quid fасtum). cf.лани (како ћа шароња, kа ! онда, н лани).

Faba*, f. die heil'ge Stätte (Mekka bei туткал*, m. Der sifФІerleim, gluten. den Türken, Jerusalem bei den Chris тупікалили, им, y. impf. Leimen, glu- jten), locus dеѕidегіі: отишао на бабу; tino,

„Док запалим Рачу украј Дрине, тъпкаљење, р. Вав geimen, glutinаtiо. „И погубим Аци – Меленија Тукање, п. vіdе дршкање.

„Кој' је иш'о преко мора сињег Тукати, амг, vidе дршкан.

Те је влашку Кабу полазио Tỳnauki, m. eine Art eiförmiger Kürbisse, Háuja *, f. rine Art gefüllter Kuchen, pla'cucurbitarum genus.

centae genus. Туки, учем, v. impf. ) fфTagen, tundo. Тайјција*, m. See Жифenbäder, placen2) stoßen (Salz, Kaffee), tundo. 5) B0- tarius. лове, бикове, соntundo tauri testi- Тайјцијнн, на, но, бев Жифеnhäders, culos..

placentarii. Тубисе, учемсе, т. г. impf. :) fit fфа. Такиница, к дie Seau Be8 Како (in Ser

gen, pugno. 2) јајима (зи Оjtern). Anekdote).
Туфегџија*, m. vіdе пуфекчија (mit al. Тако, m. 23&tеriеn, tata.
Ten ableitungen).

Талов, т. vіdе будала.
Туфекчибаша m. Ber gemeifter per Taн бm, піа, пio, (im Behirne) anges
Büchsenmacher, praefectus collegii tor- brannt, Pedant, angeschossen, non sanis
mentariorum.

simae mentis. cf, сулудасп. Typèkynja *, m. der Büchsenniacher, tor- hap*, n. der Handel, commercium. cf. "mentarius. cf. пушкар.

трговина. Туфекчијин, на, но, бев пуфекчија. hápeme, n. das Handeln, commercium. Туфекчајнски (пуфекчијски), на, ко, Париопиг, им, т. inpf. banoein, con

Büchlenmacher :, Tormentariorum. mercium facio, exerceo. Туу, муц, cf. при мрт.

Тарка:ье, п. din. p. fіарење. Туцак, m. per 25ettlet, mendicus (ск. Каркати, ам, dim. 2. Кариппин. просјак) :

Тірција m. der Handismann, merça„Удијели муцаку јунаку —

tоr, cf. тірговац. Тўцањ, цња, m. vіdе пучәк. Taca*, f. Art einer tiefer Schüssel, lanx Туцање, n. dim. р. пучење 1.

profundior. . Туцали, ам , dim. р. пући і.. Касица, f. dim. 6. Каса. туцапнсе, амce, dim. р. пукисе 2.

Kana , .

(Рес. и Срем.) vidе fаmо. Туцачки, кa, кo, 1) Bettler a", mеndісі. Капин, на, но, бев Калia, scribae.

2) adv. wie ein mynak, more mendici. Hámuha, f. des fama Frau, uxor Тупции дан, на днe, m. vіdе пучин дан.

scribae. Ty4, m. die Glockenspeise, Bronze, aes

hämo*,

(Epu.) der Schreiber, sériba. (campanarium, tormentarium). туча, f. vіdе град.

Татов, ва , eo, бев famo, scribae. Тучак, чка, т. 1) Die RörfetPeule, pi- Taka, m. per 25ater, tata. stillum. 2) das Dfierey, das die ans Таћин, на, но, де 23 аtеr$ , 'patris. dern zusammenschlägt, ovum poschale ha kiý! Lari fari! nugae? mo je ka ky! forte,

Тебail *, m. vіdе fевап. Týnete, n. das Schlager, Stoßen, tunsio. 66e*, eina, n. die Soße, wollene De Тучни дан, на дне , m. Sеt tag yor #e, gausape, amphitapa. cf. губер.", dem 6aqib dah, der Schlachttag, dies Héberuja * , m. der Kopenmacher, gausa.

mactationis: cf, печеница. Тўчилисе, имce, v. P. pf. auf einan mевал*, m. eine Art &raten, frusta

der stoßen (von Armeen), concurro. carnis simul assata (sine ossibus). Тушла (ори тисушпа ? oper cf. Erai. Тевкање, п. vide жeвкање. піfе дўкај ?) ипä6ligviet, insumerus. Тевками, ам, vide жeвкапи. А. Има ли рака у том цошоку ?

vidе fеф. 5,

. Има

Теиф *, м. мушта.

Dada

m.

cf. писар.

parius.

he*,

m.)

vus.

[ocr errors]

на.

more.

Teja! interj. sagt man zum Rinde, wenn Териписе, имce, vidе цериписе.

man es von etwas entfernen will, vox Тёрка, f. Pa8 ёфteren, fliola. Maj. rejicientis buvem.

ка ћерку кара, снаши приговара. тела*, f. Die Blake, calvities.

ТЕркин, на, но, беr fерка, filiolae. Тіла, m..

(Рес. и Срем.) vide. fело. Tupny, m, der ungebrannte Ziegel, laТелав, ва, вo, tabi, glasis, calvus. ter crudus. Телавац, вца, ш. Оer BlagЁopf, cal- перпови *, м. р. bie Balten jum päи.

ferbau, trabes, tigua. Телавиши, им, т. impf. Payt mergen, Перца, f. dim. p. Ќерка. calyus fio.

Tiерчиво*, п. Ber Senierrahm, margo Телавица, f. 1) table@pfige Seau, fe- ligneus fenestralis.

mina calya. 3) Schimpfwort für die Zies Fieca, f. vide Keca. ge, convicium in capram.

Кесар, т. п. і. Њемачки, или Бечки, Желављење, р. бав ablmerten, cal- der (teutsche) Kaiser, der Wiener Kais vities.

ser, Caesar (der türkische und rumische Телепір*, m. Die Beute, praeda. cf. до- fiнд цареви) : бил, плијен.

„Цар и Кесар кад се завадине, Телепірење, . Ba8 3euteтaфen, prae- „Код Кесара обршлери бише datio.

„Св'jепла круно од Беча Кесаре! Телепирипи, им, y, impf. и. pf. Зер. Кесарев, ва , вo, vide Кесаров. te machen, praedor.

Кесаревина, f. 1) дав Raifеrtаnѕ, terra Tienerów, m. eine tegelartige Siappe, Caesaris. a) das Kaisergut, res Caesaris. Müße, galeri genus.

Tecapuga, f. die Kaiserin, imperatris. Телепуш, т. (у Сријему, у Бачк. и Кесаричин, нa, нo, Der Raifеrіn, im

y ban.) die Müße der Geistlichen un- peratricis.

jer dem Hute, mitra sub pileo. Tecâpos , Ba, Bo, des Kaisers, Caesaris. Ћелија, Е. (хелло») бie 3ele, cellula mo- Кесаровина, f. vіdе кесаревина nachi.

Тіесарски, кa, кo, 1) Paifеrlih, caesaћелије, f. р. намастир у Србији (у reus, 2) adv, wie der Saiser, Caesaris

Ваљевској наији). Келијца , f. dim. pon fелија, cellula. Tieckih*, adj, indecl. feurig, ardens, héo, m. (Epy.) der Kabllopf, Glaßkopf. igneus, н. п. коњ, дуван, cf. љуп, calvuş.

ватрен. Телупача, f. (ст.) ein Gфimpfwort, Recмa, f. vіdе шупљика. von ferab gebildet:

Тесмање, n. Ba® DurФlümern er aera A jeпрве келупаче

mel - Enden, 'u. dgl. mit Stickérey, cfe Кемер* m. 1) vidе свод. 2) беr Wel. шупљика. gärtel, die Geldkake, zona.

Песман, ам, . impf, Burlüфеrn ftie Темерли*, adj. indecl. н, п, кула (п. ten, acu pingo perforatu. ј. на свод):

тепен m yidе лан. „Већ он ода по Кемерли кули

Кешенішше , п. vіdе ланишпе. Тенар*, m. 1) vide kpaj:

Теменов, ва; вo, vidе ланен. „Ал су Турци брижни и срдити, Remи, оfy, (Ерц.) molen, volo. Отишли су земљи по ћенару h¢¢*, m. das Belieben, die Lust, lua 2) vidе крајац.

bitus, libido.
hého, m. Hundsname, nomen canis. Tiem*, m. die Beschau eines gewaltsam
Келенак*, икa, m. Ber gaдenflügel (паф Gestorbenen, inspectio occisi. cf. KPB-
türkischer Art), valva tabernae.

нина.
Тёпица, . бав $äppen, mitra parya. Кешење , п. Вав Befфаиеп еіnев &r=
Tfp, f. die Tochter, filia. cf. kki. mordeten, inspectio occisi.
Терана, f. Seauenname, nomen muliebre. Тешипи, им, т. impf. Pen Crmpres
Терање, и. (Ерц.) Das Treiben, agіtаtіо. ten beschauen, inspicio occisum,
Керами, ам, v, impf. (Ерц.)treiben, agito. Тешке * р. yidе кешке.
Кератисе, амce, v. impf. (Ерц.) ) Кибретт*, м. беr Сфеfеlfaben, рав

rammeln (von Hasen), coeo. 2) rich Schwefelhölzchen, filum sulfuratum, asa
perfolgen (mit Projeffen), per sequi se sula sulfurata. cf. сумпорача.
in foro. cf. гонитисе..

Тивопі, т. (хәрәтis) pie Religientruђе,
Керемида, f. von gr. хєрар іѕ neuet херз. cista in qua servantur sanctorum ossa.

Mida, der Dachziegel, tegula, cf. qpujėn. Hina, f. 1). Der Pulverbeutel, crumena терење, п. vіdе церење.

pulveri iguiferi, 2) 048 Bled an dessen Жерећелија*, *, vide узвод.

Mündung, lamina orificii crumenae ila hepas, va, no, der Tochter, fline Lius.

[ocr errors]
[ocr errors]

*

[ocr errors]

enia ,

Тилер * m. die Speisekammer, penus. ве пута, кад у јутру свaнуло за Тілим* m. der Teppich, 'tapes. cf. по у њега коњ слијег у оба ока. А 1uaреница.

у другога опет тако исто осванур Тілін *, m. vіdе капанац.

његов коњ у рукама. Тимане*, нема, п. vіdе егеде : Foca*, m. (Pec. n Cpem.) vide koco. „Погубише сина иманета Focab, Ba, Bo, bartlos, imberbis, der Reis Піноплина, f. вода у Ерцеговини : ne Barthaare hat, cui non crescit barba: „И Тројицу надомак Таслице, Tóce, f.pl. das Schachspiel (englisch chess), „Украј воде украј Киотине

lusus latrunculorum. Tipa, m. (Рес. и Срем.) vide Тиро. Косин, на, но, бев Коса, hominis deТирилов дан, m. i per Clamen 2 роftеt pilis. 2isiрил философ. ЎЖpriй. Срби при- восиница , f. Die Srau eines foca, uxor поспједају, да пице на Тирилов

hominis depilis. дан пораже друга свака себи да гра. Підсо, т. (Epy.) der Bartlose, depilis. де гнијездо и да носе јаја; па која Тосов, ва, во, бев foco, hominis deне нађе друга, она се објеси.

pilis. Тириш*, і) eine 21st Bau yol, mate- Кошак*, шка, m. Зав &t, Die &#e,

тiae genus. 2) ба8 Офuterped, pix hdue*, ела, p. Jangulus. cf. рога». Sutoria.

Tourenn*, adj. indeclin. edict, angulosus. Тирјак, m. Zannéname, nomen viri hy, fya, m. per pau), spiritus : нема (von Cyriacus?)

вјетра ни Куа. Tipko, m. Mannsname, nomen viri Hy6a, f. der Schopf (dec Henne), cirmis. (топ Кирјак).

hy6a, f. die Schopfhenne , gallina cristata. Тиро, m. (Ерц.) Xanhвпате , nomen тубасп, та, по, н. п, кокош, geviri (von Cyrillus ?).

haubt, cristatus. Типат*, m. pa8 В иф, бie Sibel (ber Кубица, f. dim. р. Куба. Seoran), biblia.

TýA, f. 1) das Natureü, indoles : A06pe Кифта , m. Cеr främer (verähtliФ), ta- Куди; beruarius..

„ој ћевојко и зла куди твоја Тіфтин, на, но, бев лифта, taber- 2) није ми по пуди, ёв іft mir nimt narii. .

recht, non placet. Тіфтинскії, кa, кo, a) зидеn , Judaeo Тудање, п. das Scheuwerden (des

rum (als Schimpfwort von Kaufleuten). Pferdes), consternatio.

2) adv. mie ein ћифта, more tabernarii. Будаптисе, амсе, т. г. impf. fфеи werТифшица, f. dim. В. Кифта.

der, constenor. Тора m. (Рес. и Срем.) vide коро. Кудљив, ва, во, н. п. коњ, fфеи, Пора, f. н. п. кобила, еіnаugig, allero pavidus, facile

expavescens. oculo captus.

Týk, m. Name einer Urt Nachteule, Topas, ba, Bo, einäugig, oculo captus. (vom laute ky!), ululae genns. Торавац, вца, m, Ser Cinäugige, аltеrо тук! Кук! interj. fo ruft man bie pub = oculo capta.

ner berbey , vox galliņas vocantis Topaвипи, им, т. impf. einduѕіg wer. Кўкање , в. дав сфереn wie ein Кук, den, oculo capi.

clamor bubonis (kyk). Kopasnija , f. die Einäugige, unocula. Тукање, р. дав реrbеіrufen per -übnet. Порављење, р. дав $inäugigperдеп, advocatio gallinarum. oculi amissio.

Тукали, учем, v. impf. fфеереn wie Корин, на, но, бев Кора , unoculi. der kyk, clamo ut kyk. Корин, на , но, деr fора, unoculae. Тукапи, ам, v. impf. Die Süpner bera Көрница , f. Die Srаи бев Кора, иxor beirufen, allicio gallinas. unoculi.

Тукнупи, нем , v. pf. einmap ty Корлансапи*, лайшем, у. pf. mit gе. icreyen , dico ky.

fФlofferen Mugen binettrennen, clausis Tукнуппи, нем, v. pf, cinmah! Кук rus oculis peto, impetum facio.

fen, dico kyk. Коро, m. (Ерц.) Jer ©inäugige, oculo Жуков, ва , во, бев Кук, bubonis. captus.

Тула, f. (у Бачкој) vidе кијача. Коров, ва, во, бев Коро, unoculi. Пулав, ва, во, vide

чулав.. Корпазар*, m. per pavel ungefehens, Кулиши, им, v. impf, п. і. уши, fpigen

mercatus quin vіdеаѕ. По панађури» (die Ohren), arrigo aures. на кашпо пазарују шако ноћу ко- Кулумак, мка, ш. . eine eleine Reute, ње. Приповиједају да је некакав

'clavula. човек одвео на панађyp hopaвa қo- Туљење, п. Зав Сpisen (bet Obren, ња, па га пазарио за једну ноќ де- arrectio aurium.

[ocr errors]
« PreviousContinue »