Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

more.

у.

tuo.

[ocr errors]

Удзвичица, f. dim, p. удовица. узaвница, f. (ст.) vidе званица : Удовичкії, кa, кo, 2) 18itmens, vidaa „У Марка је млого узавница rum. 2) adv. wie eine Witwe, viduae yzabpemin, pu, v. pf. i) aurrieden, ebul

lio : лонац, вода. 2) узаврше људи, діе Удомили, им, v. pf. н. п. hep, ber» Leute fingen an zu lärmen, ortus est beuraten, colloco filiam.

tumultus. удри, удрипте, беr Зmperativ pоn уда- узаиманье, п. Зав ntlebnen, mutuatio.

рити, wiemоbl удари аut portonimt. узаимапи, ам (и узгимљем), v. impf. Удржал, им, v. pf. erhalten, conser borgen, entlehinen, mutuor.

vo: шпно піи Бог дао, Бог пи и у- узайматисе, амсе (и узаимљемсе), држао (кад се напија) ; досла је, v. r. impf. fich gegenseitig bei der Felds да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuam opem fero. Удробили, им, т. pf. pineinbroden, ўзаједно, (сп.) т. і. у једно (заједно), infrio.

fusanimen, simul: Удружитисе, им се V. r. pf. ride zu: „Узаједно шићар понијеше –

fammеngеfеlеn, socior: удружили смо узајмили, им, pf. entlehnen, mu.

се по удружио сам се с њим. ўђену пін, нем, vidе уђеспи. ўзак (comp. ужи), ускa, кo, eng. Enapp, ўђење, п. 1) дав 3erituten, dispertitio. angustus.

2) das Schaden , Uebelthun, noxietas. ÝsaiỹA, umsonst, vergebens , frustra. Ўђести (говорисе и уђенути), уђе- ўзан, на, но, еnge, angustus.

нем, у. pf. (Epiy ) н. п. конац у иглу, ўзаю (п. і. уза - ю, уз њега), переn ibni, einfadeln, insero filum.

Узао, зла, m. per knotein, nodus. ўже па (и ужа), в. дав Ceil, funis.

узачак, чка, кo, dim. . узак, ужећи, ежемi, v. pf. angün ein, accen узбацивање, п. дав фinaufwerfen, subdo.

jectio, jactatio in Ужелисе, ужежесе, v. г. pf. fit (our Узбацигван, цујем , v. impf. binauf= &&brung) entsünen, corrumроr fеr. узбации, им , v. pf. I werfen,

subjicio', sursum jacio. ўжизање, а. бав Insйндеп, ntgünbеп, узбијање, а рав зейіфTagen, rejectio. accensio, succensio.

узбијапіи, ам, у. impf, juriffФІagen, ўжизали, ужнжем, v. impf. angiinen, rejicio. entzündeni, accendo, incendo.

Ўзбипи, бијем, v. pf. Buru#fф!agen, ўжизалишсе, ужижесе, v. г. impf. fіф rejicio.

entsiin ein, succendi, н. п. ђубре. Ўзбирати, берем, vidе узабрати. Ўжина, f. Die зaufe, mеrеndа:

ўзбраица, f. Die Anhöbe, clivus, decliУжгіна, f. Vie Snge, angustia.

vitas. Колико је низбрдица, полико ужинавање, п. бав Saufnen, sumtio и узбрдица. merendae.

узбузиши, им, v. pf. aufmie geIn, conУжинавати, ам, v. impf. jaufnen, sumo merendam.

узбучати, чи, v. pf. н. п. млијеко ўжинање, п. дав Заufnen, coenatio me wenn sie sauer wird, acesco (de lacte), ridiana,

Ўзвератписе, амсе, (Рес. и Срем.)vide ужінара, f. п. і піорба, бie Eafфе, узвјераписе.

morin bie pirten ibre аbіз еіt (Brot узвёсии, ведем, . pf. 1) бinauffübя und Käse) tragen, pera merendaria. rei, duсо „Sursum. 2) планіно (памужинати, ам, v. impf. 1. pf. mittag= ком или пирипликом), еіngеttela, malen (österr. jausnsn), prandeo (?). stamini insero. Rule, n. Stadt und Festung in Sers Y3B:íjame, n, das Hinaufwinden, suho bien. Ужичанин, човек из ужнца. latio. Ужичка, жена из Ужица. Ёжичків, узвијати, ам, у. impf. Finaufminsen, кa, кo, von Ужице.

succingo. Ўз, a) auf, in, (sursam): оде уз бр- Ўзвити, вијем, т. pf. binaufwinten, Ўза, здо; уз воду, уз дрво. 2) спао tollo.

уза ме, neben, pone : опишао уз Узвішлати, шли , vidе узбучали. господара. 3) a1& Borfekfn16е bеі бет Ўзвјератисе, амсе, т.г. pf." (Ерц.) fфеи verbis impf. mit futurer Bedeutung: um rich schauen, oculos pavidos cir. ако узиде; ако уздолази; ако узје cumferre. дем; ако успишем; кад узиміам; Ўзвод, т. платно узведено, еіnе mit кад ускоси мо и т. д.

gefärbten Streifen durchzogene Leina Узабрати, берем, v. pf. pfludеn, dе. mond, linteum vario colore intexlum. cerpo.

Узволиши, им, v. iropf. 1) binauffube

cito,

ctio super

tatio.

ctio.

ren, duco sursum. 2) eingetter, inters dere invicem manus ; conjugium ineo. sero stamini,

2). Seuraten, connubio jungi. 3) ride Узводлија, f. кошуља од узгода. уватитисе, у звеђење, р. 1) бав фінантibren, du- узигравање, р. ба8 24ufböpfen, exu).

2) das Einzetteln, intersertio in stamen.

узигравали, ам, т. impf. aufböpfen, Узврапипи, им, v. pf. н. п. рукаве, exulto,

zurückschlagen, recingo, succingo. узиграли, ам, v. pf. aufböpfen, exulto. узвраћање, т. дав фінаuftebren, suc Ýsumano, m. der gern wegnimmt, qui cingo, rejicio.

solet prehendere. cf. давало. ўзвраћапій, ам, v. impf. binaufferen, ўзимање, п. 1) дав ертеп, ассерtіо, succingo.

suntio. 2) daš Kaufen, emtio. Ўзврдаптисе, амсe у. г. pf, yerlegen узиман, ам (и узимљем), v. impf, werden, tergiversor.

1) nehnien, sumo. 2) kaufen, emo. Узглавље , п. баз Жорffiffen, pulvinar. ўзицца, f. ein Strid, restis. узгред, im Borbeigeben; ва ди доrt Узичица,

dim. р. узица. ohnehin vorbeigehst, ob iter, in transitu. Ýsjaamu, jawem , vide y3jamus Узгрнули, нем , v. pf, binauffфаtren, „Да Бог да га узјаалин Турци —

zurüdschieben, rejicio, subjicio. Ўзјайвање, п. раз 21uffіgеn, conscensio Узграње , п, дав Зurütfфiebeit, reje equi.

Узјавати, jayјем, у. impf. auffigen ўзгрпати, гркем , v. impf. guruсtfфіс. (aufs Pferd), conscendo equum, ben, rejicio.

Узјали, јашем, pfaufjigen (aufs Y39a, f. der Zaum, frenum, habena. Pferd), conscendo equum. узданупи, нем, v, pf. auffeufsen, in- ўзлић, m. dim. р. узао. gemo, suspiro.

ўзмайвање, п. Зав ЭВinten, Gфwingen уздање, о. Ра8 3äи теп, injectio freni. (des Schwerts), agitatio, Уздање, т. дав роffеn, spes, fiduсіа. узмайвани, маујем, v. impf. Winten, Yaapje, n. das Gegengeschenk, donum fchwingen, agito sursum. wutuum :

Узмакнупи, нем, vidе узмаћи. „Кума куму свилену кошуљу, Узмануїти, нем, v. pf. Winten, innuo. „Кум уздарја куми ни динара ўзмаћи (говорисе и узмакнути), акуздали, ам, v. impf. gäumen, freno. нем, v. pf. jurürüden, removeгi, reуздантисе, амсе, т. г. impf. у кога, cedo, у што, boffen, confido.

Узмешање, п. Сав бinaufmеrfеn, subуздигнути, нем, vidе уздики.

jectio , jactatio sursum. уздизање, п, дав -2uf6eben, elevatio. Узмепати, мекем , v. impf. н. п. жито уздизапи, ижем, v. impf. aufbeben, нсламу, на гувну кад се врше, allevo.

aufwerfen, jacio sursum. ўздисање, о. Вав беufsen, suspiria. Ўзмепнути , нем, т. pf. binaufmеrfеnt, уздисати, дишем, v. impf. feufsen, subjicio. suspiro.

Tзмицање, р. бав Зurudweiben, rе. ўздићи (говорисе и уздигнути), уз

cessio. дигнемь, v. pf, aufbeben, allevo, tojo. Ўзмицати, мичем, т. impf. kurürüə уздица, f. 1) dim, p. узда. 2) уздице

сеп, recedo. (р.), сie 3gеl bев 93agenpferces, fre- Узмлачивање, п. Зав aumaфen, tepena equi currum trahentis.

factio. уздук (уз дуж), пдф Pet gänge, in Узмлачивали, чујем, v. impf. Tаи та» longitudinem. cf. дуж.

chen, tepefacio. узенђија *, f. Der eleigbüge, stapia, cf. Узмлачиши, им, v. pf. Iаи тафеn, teстремен.

pefacio. узепспін, узебе, v. pf. н, п. воће, er: Узмутити, им, т. pf. trüben, turbo. frieren, gelu corrumpi.

Узмутиписе, имсе, т. г. pf. trib pers Гузепи, узмем, v. pf. 2) перmеn, acci den, turbor.

pio. 2) Бевојку, cin käven, . і. ftе ўзмучилисе, имсе, т. г. р. инжujig heuraten, ducere uxorem. 3). kaufen, werden, inquietor. emo ; daher der Scherz, H, 11.

узнемирівање, а. баѕ еtören. Бев Sele. А. Узећу и капу.

dens, pacis turbatio. Б. узео би и ја, да ми ко да, него узнемиривати, рујем, v. impf. кога, и мени кутии.

den Frieden stören, beunruhigen, узётисе, узмемсе, т. г. pf. 1) піф перузнемирипи, им, v. pf. en Erіеден men (bei der Hand, zur Ehe), prehen stören unter den Leuten, turbo

pacem.

2

cresco.

[ocr errors]

certe

2

mo hui.

Узодатисе, амсе, т. г. pf. аnfаngеn јu Ујармљівали, љујем, v. impf, in Şоф mandeln, inambulo.

fpannen, jungo jugo. узорати, рем, т. pf, aufаdеrn, exaro. Ўјати, ујам, °у. impf. auBraftеn, анв. Wspach, m. (cm.) der Wuchs, statura , schnaufen, respiro. cf. pacm:

Ујати, ујим, v. impf. eulen (vom Xeet, „Красна пи си спаса и узраста

2iBino), ululo. узрасши, сшем, v. pf. aufmaфjen, ex. Ўјац, yјца, m. vіdе ујак.

Ујдурисати*, ишем , v. pf. einrichten, узрок, m. Die urfафе, caussa , ratio. ordino, instituo. cf. уреднпіи, опраузроковање, р. бав Веrurfaфen, effi. випи, намјестипи.

Уједање, р, ба8 23eigen, morsus. ўзроковати, кујем, у. impf. и. pf, werУједати, амі, v. impf. beigen, mоrdео. ursachen, in caussa sum:

Ујединипи, им, v. pf. einig тафет, узур, m. (у Сријему и у Бачк. mit al. reddo concordem : не уједини Боже

Ten Ableitungen) in der Redensart: xn Влаа (кажу да се тако Турци моле ви на узуру; по је узур, дie Хире, Hory, wie dort Tacitus G. 33. maneat. otium.

quaeso, duretque gentibus узурење, п. Зав Оливеlеbеn, otiatio.

odium sui). узурипи, им, т. impf. Rupe baben, Ўјести, уједем (може се чупи и ујем otiari.

и уијем), v. pf. beigen, mоrdео. Ўисати, уише, v. inpf. gut anfteen, Ўјин, на, но, бев уja, arunculi.

decet, cf, доликовали, личин. Ујкање, р, Вав биі ! frepen, clamor hui! Yuukuanmu, UIM, v: pf. (imNingspiel) ers Ујкапи, ам , v. impf. buj fbreyen, cla-

ratben, divino, cf, погодити. Ýi! yj! interj. schrent man zu den Krä: Ýjko, m. vide yja.

hen, die man verscheuchen will, yox YjKOB, BA, BO, deb yjko, ayunculi. dispellentis cornices.

ујна, f. материна брата жена , дев Уja, m. hyp. v. ујак.

Dheims Frau, uxor avunculi. Ўja, f. Die aft;" sryolung, -Тав Див. Ўјнин, на, но, деr ујна, ауunсuli uxofфnaufen, respiratio, requies.

ris. Ујагмити, им, v. pf. ermitmen, ethаѕ Ујнули, нет, v. pf. bui fagen, dico hui.

јфеn, apprehendo. cf. уграбипти. Ујутру (7 јутру), бев Xorgen, mane : Ујак, т. материн брапі, беr Speim, рано у Јупру, summo mаnе. avunculus.

Ўјчевина, f. Ort, mo Ser Sheim (unə Ујакариши, им, v. pf. erfaljen, appre rein Anhang) wohnt, terra avunculi. hendo.

Ука, f. дав @efфеер, сlаmоr. Ујаков, ва, во, беҙ OnteІВ, avunculi. Ўканиписе, имce, vidе наканинсе. үјаловити, йм, ү. pf, perfфneisen, ўкапи, учем, v. impf. 1) but! fфеереп, castro, exseco,

dico hu! (vocati sodalis gratia in sala Ýjam, yjma, m. die Mühlergebühr, por tu). 2) bu! machen (in die Hände voe tio debita molitori. Понијо човек жиі

Kälte). що у воденицу да меље, Кад је до. Унебапии, ам, v. pf. erTaueen, ex insiшао пред воденицу и опазио да је

diis capio. његов кум воденичар, онда поми- Укізање, п. 1) das Anschmieden, incu. слио у себи: „Благо мени! ево мо sio. 2) das Verleßen durch Beschlagen, га кума, самљеће ми без уjvta.” А laesio equi solearum. кад воденичар угледа свога кума Уківали, ам, v. impf. 1) аndіебеп, са Житом, онда опет он рече у

incudo, concudo. 2) im Beschlagen vers „Благо мени! ево мога кума, leßen, laedo dum munio equi soleam. даће ми два ујма.”

Укідање , п. Вав 2ufbебеп, аbоlіtіо. Ујање, р. бав заftеn, 24ив fфnaufen, укидати, ам, v. impf. aufbeben, aborespiratio, requies.

leo. Ўјање, п. Зав eulen (ber 23ogen, бев Ўкинупін, нем, т. · pf. aufheben, aboleo. Windes), ululatus.

і ўклањање , p, vidе уклоњање. Уjapaчипи, им*, v. pf. п. ј. коња за уклањапи, ам, vidе уклоњали. moky, (ein Pferd) zum Wettrennen ykánate, n. das Hineinfügen, insertio. vorbereiten, exerceó ad cursum (durch ykánamı, am, v. impf. hineinfügen , Diät u . w.)

insero. Ујармити, им, v. pf. einjофеи, іnв Уклонили, им, v. pf. megranamen, bei Foch spannen, jungere jugo.

Seite bringen, removeo. Ујармљівање, п, рай ерапnen in Soф, уклонишисе, имce, v. r. pf, au8 рет impositio jugi.

Wege gehen, decedo de via.

себи: 2

removeo.

[ocr errors]

vide cреспи.

accu

— : ско

[ocr errors]

уклоњање, п. Вав Веgräumen, remo Укочиши, им, v. pf. н. п. почак кад tio.

се иде низ брдо, баѕ Rap jperren, ўклоњапи, ам, т. impf. megtäumen, hemmen, retiveo, impedio rotam.

Уквчитисе, имсе, т. г. pf, ftarr wers уклоњатписе, амce, v, г. impf, aив wеія

den, torpesco. chen, decedo de via.

Украсити, им, у. pf, perfфönеrn, red. Уклопиши, им, v. pf. Fincinsrufen (а.

do pulerius. B. in die Hand), adprimo in

Украситисе, имее, у: г. pf. (im Scher: Ўкнули, нем, v. pf. ). Би! frepen ze) sich schön machen, i. e. Tich einen mäsa (im Walde), dico hui. 2) hu! machen sigen Kauích trinken, inebriari.

(vor Kälte, in die Finger), facio hui. Украсти, адем, v. pf. fteylen, furor. Укобини, им,

Украстисе, адемсе, v, г. pf, fі, дая укобилисе, имce, vide cрeсписе. von ftetlen, clam abeo. уковапи, кујем, v. pf. D) im Sefфаз Укресапи, решем, v. pf. 1) ($euer)

gen verwunden, laedo dum mụnio equi chlagen, excutio ignem. 2) H. 11. Alpedes. 2) Münzen auf eine Halskette сла купуснога, луковије пера, ар. anschinieden, incudo, concudo,

pflücken, decerpo. do.

Укропили, им, v. pf. 3änmen, domo. Уковішлац, burgelno, praeceps

Укрспилии, им, у. pf. Übers freus lea чио уковиплац.

gen ,

decusso. Ўковица, f. auf Draf аngе fф mi e5e. Укрупити, им, v. pf. feftbaltet, strip

te Münzen als Kopfzierde, ornatus ca go. pitis e nunris.

Укршћавање, п. vіdе укршћатье. Ўкоп, m. vіdе погреб.

Укрнавати, ам, тіdе укрiufати. укопавање, п. дав $ingraben, 23ergrа. Укршћање, п. дав $reu jen, freugweia ben, defossio.

Teiegen, decussatio. Укопавали, ам, т. impf. vergraben, de- Уприбати, ам, v. impf. Preugen, tren;" fodio.

weise legen, decusso. Укопаваписе, амce, v. r. impf. ft) pers Укръатин, ам, v. pi.- erflagen, violen(changen, circumvallor:

ta morte perimo. укопати, ам, Ү. pf. eingraбen, dеfо- Укубурипи, им, v. pf. in oth uns dio.

Kummer gerathen, ad miseriam redigi. Укопатисе, амсе, т. г. pf. fit verfфаn. Ўкували, ам , v. pf. 1), љеб, vide y. zen, circumvallor.

мијесипи. 2) foфen (oak &fen), социо, Ўкопній, на, но, штаб., Зеgraoniва, paro. funerarius.

Укўрчиписе, имсе, т. r. pf. (6a16 овУкопница, f. п. і. укона кошуља. söön) sich in den Kopf seken, pertendo. ўколнPци, m, pl. Die goptengriber, ye- Ўкукунин, m. Ber gnmobner, dietbe. spillones, defossores.

wohner, inquilinus. Ўкор, m. bie Borwürfe, exprоbratio, cri- Ўкућанка, г. pie Rietbemopherin, inminatio.

quilina. Укоравање, п. 1) бав Зоrmеrfеп, сгi. Ула, f. Der Solunte, nebulo.

minatio. 2) бав ефalen Дев Хејfеrѕ, улав, ва , во, уло улава! би бипов: cultri incorticatio, munitio.

tischer Holunk, nebulonum maxime. Укоравати, ам, v. impf. 1) кога, etа улагање, п. 1) бав $ in ein ft eden (Бев

nein Vorwürfe machen, criminari quem. Geldes in eine Unternehmung), collo2) бритву, ein Rеffеr fаlеn, manu. catio (pecuniae). 2) das Einrichten (des brium cultelli cortice firmo.

gebrochenen Fußes), das Einrenken, re. Укоренитисе, имce, (Рес. и Срем.), stitutio. vidе укоријенилисе.

улагапи, лажем, v. impf. 1) binetnjitta Укоријенишисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) cken, colloco.

2) einrenken, restituo sich einwurzeln, radice ago.

(membrum fractum). Укории, им, v. pf. faien (sas Ref. Улагалисе, лажемсе, v. r. pf. код коfer), cortice firmo.

ra, rich (durch Lügen) einschmeicheln, Укорипти, им, у. pf. кога, einen Bors insinuari. würfe magen, criminor quem.

улагiвање, п. 388 Sinfф meiben, inУксипи, им, v. pf. 1) vidе накоси sinuatio.

мн. 2) feitmärts beugert, incurvo, obli. Улагиватисе, гујемсе, , r. impf. fi) quo.

einschmeicheln, blanditiis se insinuare., Ўкосници, m. pl. faartetten mit Riinўлажење, п. Тав біnеіngeben, igitus, zen, Perlen u. dgl. als Kopfput, ca. ingressus. tellae crinales.

уіdе ула.

Улазак, уласка, m, Ber &intritt, in- улогории, им, v. pf. н. п. војску, gressus.

lagern, colloco exercitum. улазити, им, v. impf. біnеіngeben, in улогоримінсе, имсе, т. г. pf. fich las gredior.

gern, castra pono. Улазнутисе, немсе, т. г. pf, fit mef. уложити, им, v. pf. 1) hineinlegen,

sen (an einem Baume, dessen Ninde hineinstecen (Geld auf eine Unterneh: man beled t), metiri, comparare ma mung), colloco. 2) einrenken, restitoo. gnitudinem.

ўлози, улога, m. p. bie &liexerfumt, улак*, m. (сп.) Der &urier, puncius, ta arthritis. bellarius :

улукавиписе, ймсе, т. г. pf. fich vers „Посла Јанко два лака улака

stellen, simulo уландатисе, амce, v. г. pf. ф рів ўља , f. (у Сријему, у Бачко и у Бан.)

ans Knie beich mußen (im Thau, Foth), máculer yagando.

yranita, m. das Bienenhaus, der Bies ўлање, р. Bas Bleihen, umbеrfirei nenstand, alvearium. chen, suspensus gradus.

уље, п. (у (Ерц.) дав Зактёt, oleum. улар*, m. per palftet, capistrum cf. пово- уљез, m. човек, који уђе жени у кудац

ky, der in das Haus seiner Frau eins Ўлатисе, амce, v.r, impf. berumjtei. gebeuratet hat, qui nupsit uxori suae, den, circumrepto.

quem quasi uxor duxit. уленти, им, (Рес. и Срег.) vidе ули ўљепак, пика, m. Die ёфтееrtаppе, сајетити.

callus pinguedine maculatus. улепшапи, ам, (Рес. и Срем.) vide Ўљепшати, ам, v. pf. (Ерц.) perfфі. уљепшати.

nern, pulcrius 'reddo. улепешн, улепим,

ўљести, уљезем , v. pf. (у Ерц.) бina v. pf. (Рес.)

eingehen, intro улепипи, улетим, біnеіnfliegen, in- уљудии, им, v. pf. fфіn mафеn, fav. pf. (Срем.) pólo.

cio pulcre, ingenue, ut hominem улс Келли, улетим,

decet. v. pf. (Ерц.)

уљуђівање, п. Рав fan bere Зuriten, Ynekuce, yrexence, v. r. pf. fich ein: comtio (?): nuen, sedem pono, nidifico.

уљуђівапій, ђујем , v. impf. (von љуулећнсе (улс Кисе), лекнесе, y, r. pf. Al, wie es Menschen haben) sauber sich senker, deprimor.

zurichten, humane praeparo. ўллҙак, улиcкa, m. Ваз etit, ter RIите Ým, m. 1) der Verstand, intellectus,

pen Salz, den man dem Viehe zu le mens. 2) das Gedächtniß, meus, meden gibt, salis frustrum linctui expo

moria: паде ми на ум; ум за морем, situm.

а смрт за вратом (ars longa, vita Улiзапи, улижем, v. pf. ableten, de brevis); ни до сто умга , i, babe et lingo.

auf den Tod vergessen, f. d. si cene Улiзаписе, улижесе, y. т. pf. н. п.

tum mentes haberem, non meminis, - 40a , sich ablecken, abreiben, deteri. Улизівање , p. Bag 24nlechen Se8 5аи тв, ўмазати, умажем, у. pf. beschmugen,

um daran die Größe zu messen, com. commaculo. paratio magnitudinis.

Умакање, п. Зав Cintungen, immersiox Улизніватисе, зујемсе, т, г. impf. 2) fi Умакати, мачем, y, impf. eintuate, messen, wer größer ist, experiri magui

immergo. tudiem. 2) fig. experior uter рluѕ ya- Умакнути, нем, vidе умали. leat

ман, мна , но; perftäntig, intelligens ? ўлизн уписе, немсе, vide

улазнутписе. „Не бојсе мајко, не бојсе, улијетіипи, им, v. pf. (Ерц.) beЁleiben, „Ја са?vІ пін умна разумна illino.

Умаћи (говорнсе и умакнути), акнем, Улітати, ам, v. pf. befuseln (mit wе. pf. entmisdhen, effugio. chem Stuhlgang), concaco.

Умацу папи, ам, aug 9. Умазати. ўлиши, улијем, у. pf. hineingießen, in Умайнин, им, v. pf. febien (іт банаfundo.

muce: Spiel), aberro. улица, f. Der of, die $lur, aula , area. ўмекнупти, нем, v. pf. mile, wei) Уличипи, им, v, pf. ini Bejtte fфün werden, mitesco. machen, como.

Умекшівање, р. Уав &rwеіфеп, emolУлічиписе, имсе, т. г. pf. Sie Coilette litio. machen, 'comi.

Умекшівали, ам, т. impf.) ermeiben, YAOBUMII, UM, v.pf.fangen, eriagen, capio. Умекшaши, ам; т. pf. j emollio.

sem.

[ocr errors]

ү.

« PreviousContinue »