Page images
PDF
EPUB

more.

tuo.

Удзвичица, f. dim, 6, удовица. узaвница , f. (ст.) vidе званица : Удовичкії, кa, кo, 1) Bitmens, vidua- „У Марка је млого узавница rum. 2) adv. wie eine Witwe, viduae Узаврегіи, ри, v. pf. 1) aufieben, ebul

lio : лонац, вода. 2) узаврше људи, Die Удомили, им, у. pf. н. п. ћер, ver» Leute fingen an zu lärmen, ortus est heuraten, colloco filiam.

tumultus. удри, удрилie , Der Smperativ pоn уда- Узаимање , п. Зав &ntlebnen, mutuatio.

рити, wiepost удари au, ortommt. узаимали, ам (и узгимљем), т. impf. уаржали, им, v. pf. erhalten, conser- borgen, entlehnen, mutuor.

yo: шпо паи Бог дао, Бог пи и у- узаимнаписе, амсе (и узаимљемсе), држао (над се напија); доспа је, v. r. impf. sich gegenseitig bei der Felds да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuam opem fero. Удробилни, им, v. pf. pineinbrodent, Ўзаједно, (сп.) п. і. у једно (заједно), infrio.

zusammen, simul: Удружитисе, имтсе, . г. pf, fіф зия „Узаједно шиһар понијеше

fammеngеfеdеr, ѕосior: удружили смо узајмили, им, у. pf. entlebnen, mu. се по удружно сам се с њим. ўђену пін, нем, vidе уђеспи.

Узак (comp. ужи), ускa, кo, eng, Enapp, ўђење, п. 1) дав 3erftincten, dispertitio. angustus.

2) das Schaden, Uebelthun, noxietas. Ýsanya, umsonst, vergebens, frustr Ўђести (говорисе и уђенути), уђе- Ўзан, на, но, еnge, angustus.

нем, v. pf. (Epix ) н. п. конац у иглу, ўзаю (п. ј. уза - њ, уз њега), neben ibm, einfadeln, insero filum.

узао, зла, m. per knоtеіn, nodus. ўже , па (и ужа), n. дав ееії, funis.

ўзачак, чка, ко , dim. р. узак, Ужећи, ежем, v. pf. angüпреп, ассер- ўзбацивање, п. Вав inaufiverfen, sub

do. Уженсе, ужежесе, v. г. pf. fi) (ur) узбаци'вати , цујем , v. impf.t binauf.

8 brung) ents ünsen, corrumроr fеr. узбацилии, им , v. pf. T werfen, mentatione.

subjicio, sursum jacio. Ўәкизање, п. Бав 2Insйреп, ntsйптеп, узбијање, р. Вав Зuruсtflagen, rejectio. acceusio, succensio.

узбијапии, ам, у. impf. 3uru#flagen, ўжизали, ужинжем, т. impf. angiin en, rejicio. entzünden, accendo, incendo.

ўзбити, бијем, у. pf. Зurüfф!agen, ўжизалишсе, ужижесе, т. г. impf. fіф rejicio.

entsiinbet, succendi, н. п. ђубре. Ўзбірапи, берем, vidе узабрати. ужина, f. die Jause, merenda.

Ўзбраица, f. "Die Anbəbe, clivus, decliЎЖіна, f. Vie ($nge, angustia.

vitas. Колико је низбрдица, полико ужинавање , п. ба Saufnen, sumtio и узбрдица. merendae.

узбузилии, им, v. pf. aufwie geIn, conУжинавати, ам, у. impf. jausnen, su- cito, mo merendam.

узбучати, чи, v. pf. н. п. млијеко Ужинање, п. дав Saufnen, coenatio me- wenn sie sauer wird, acęsco (de lacte). ridiana.

Ўзвератписе, амсе, (Рес. и Срем.)vide Ужгінара, f. п. і піорва, бie Eafфе, узвјераписе.

morii pie pirten ibre on abiseit (Brot узвёси, ведем, v. pf. 1) binauffibв und siáse) tragen, pera merendaria.

duco „Sursum. 2) платно (тіаму. ужинати, ам, v. impf. 1. pf. mittage ком или припликом), einettela,

malen (österr. jausnsn), prandeo (?). stamini insero. Ужице, п. Бtast uno Seitung in Gers узвгijaњe, p. Bas pinaufminen, sub.

біen. Ужичанин, човек из ужнца. latio. Ужичка, жена из Ужица. Ужичкіі, узвijaпи, ам, v. impf. binaufmіntеn , кa, кo, von Ужице.

succingo. Уз, 12) auf, in, (sursum): оде уз бр- Ўзвити", вијем, т. pf. binaufwinten, уза, здо; уз воду, уз дрво. 2) стао

tollo. уза ме, пеbеn, pone : опишао уз Узвішптапи, шпии , vidе узбучали. господара. 3) a1в Зоrfegip1bе bеі бет ўзвјераписе, амсе, т. г. pf." (Ерц.) fфеи verbis impf. mit futurer Bedeutung: um sich schauen, oculos pavidos cir. ако узиде; ако уздолази; ако узје- cumferre. дем; ако успишем; кад узимам; Ўзвод, т. платно узведено, еіnе mit кад ускоси мо и т. д.

gefärbten. Streifen durchzogene Leina узабрапи, берем, у. pf, pflucten, de- mond, linteum vario colore intextum verpo.

Узволиши, им, y, inopf. 1) binauflub

rell,

ctio super

rén, duco sursum. 2) einzetten, inter, dere invicem manus; conjugium ineo. sero stamini,

2) Jeniraten, connubio jungi. 5) vide Узводлија, f. кошуља од узеода.

уватитисе. у зв'ђење , п. 1) бав фінантibren, du- Узигравање, п. бав 2ufböpfeit, exu).

2) das Einzetteln, inter- tatio. sertio in stamen.

Узигравани, ам, т. impf. aufböpfen, узвратипи, им, v. pf. н. п. рукаве, exulto,

zurückschlagen, recingo, succingo. узиграли, ам, v. pf. aufböpfen, exulto. узвраћање, п. бав фінацffebren, suc- Ýsumano, m. der gern wegnimmt, qui cingo, rejicio. .

solet prehendere. cf. давало. ўзвраћапій, ам, v. impf. binaufferen, ўзимање, п. 1) дав ертеп, ассерtіо, succingo. .

suntio. 2) das Kaufen, emtio. Узврдаптисе, амсe у. г. pf, yerlegen узималап, ам (и узимљем), v. impf. werden, tergiversor.

1) nehnien í sumo. 2) kaufen, emo. Узглавље, в. "Ба8. kopffiffen, pulvinar. ўзица, f. ein Strid, restis. Узгред, im Borbeigeben ; за ди Воrt Узичица, dim. 2. узица.

ohnehin vorbeigehst, ob iter, in transitu. Ý 3jaamu, jaiuem, vide yzjamus, Узгрнути, нем , v. pf, binauffфаrreit, „Да Бог да га узјаалгi Турци

zurückschieben, rejicio, subjicio. Ўзјавање, п. Ваз 21uffіgеn, conscensio Узграње, п, бав Зurüctfфiebe, reje- equi. ctio.

Узјавати, jayјем, v. impf. aufigen Узгртатит, грћем, у. impf. gurutјфіса (aufs Pferd), conscendo equum. ben, rejicio.

Узјални, јашем, v pf. aufjiken (aufs 398, f. der Zaum, frenum, habena. Pferd), conscendo equum. ўзданули, нем, v. pt. auffeufsen, in. Ўзлић, m. dim. р. узао. gemo, suspiro.

ўзмайвање, п. бав 28inten, Gфwingen уздање, n. Das gäumen, injectio freni. (des Sdwerts), agitatio, Уздање, п. Зав роffеn , spes, fiduсіа, Узмаивали, маујем, v. impf. Winten, V3Aapje, n. das Gegengeschenk, donum chwingen, agito sursum. mutuum :

Узмакнупи, нем, vidе узмаћи. „Кума куму свилену кошуљу, Узманули, нем, v. pf. Winten, innuo. „Кум уздарја куми ни динара ўзмаћи (говорисе и узнакнути), акўздали, ам, v. impf. säumen", freno. Hem, v. pf. zurückrüden, removeri, reуздатисе, амсе, т. г. impf. у кога, cedo. у шпio, offen, confido.

Узмешање , п. бав фinaufmеrfеn, subуздигнупи, нем, vidе уздики.

jectio , jactatio sursum. уздизање, п, бав -2lufbeben, elevatio. Узмеmати, мекемi , v. impf. н. п. жито уздизапи, ижем, v. impf. aufbeben, нсламу, на гувну кад се врше, alleve.

aufwerfen, jacio sursum. ўздисање , в. дав @eufsen, suspiria. зменупи, нем, v. pf. binaufmеrfеп, уздисати, дишем, . impf. feufsen, subjicio. suspiro.

ўзмицање, п. бав Зurudweiben, reуздићи (говорисе и уздигнути), уз- cessio.

. дигнем, v. pf, aufbeben, allevo, tojo. Ўзмицати, мичем, т. impf. 8urürüг ўздица , f. 1) dim. 6. узда. 2) уздице cken, recedo.

(pl), сie 3iigel бев 93agenpferces, fre- Узмлачивање, р. Вав gaumaфen, tepena cqui currum trahentis.

factio. уздук (уз дуж), паф Оet gänge, іn узмлачивали, чујем, v. impf. Tau mа. longitudinem. cf. дуж.

chen, tepefacio. Узёнђија *, f. Der eteigbögel, ѕtарia, cf. Узмлачипи, им, v. pf. Шаи тафеn, teстремен.

pefacio. . узепспін, узебе, v. pf. н, п. воће , er: Узмупити, им, у. pf. trüben, turbo. frieren, gelu corrumpi.

Ўзмўпиписе, имсе, т. г. pf. früb wer» Гузепи, узмем, у. pf. 2) пеђmen, acci- den, turbor.

pio. 2) февојку, сіn täофеп, . і. fie Ўзуучиписе, имce, v. r, pf, иптирід beuraten, ducere uxorem. 3). kaufen, werden, inquietor. emn; daher der Scherz, H, 11. Узнемирівање, п. Зав @törent. Бев Setc. А. Узећу ти капу.

dens, pacis turbatio. Б. узео би и ја, да ми ко да, него узнемиривати, рујем, v. impf. кога, и мени кутии.

den Frieden stören, beunruhigen, turbo. уз€шнce, узмемсе, т. г. pf. 1) fia neba узнемирипи, им, v. pf. Ben Stiebet

men (bei der Hand, zur Ehe), prehen- stören unter den Leuten, turbo pacem.

[ocr errors]

cresco.

[ocr errors]

certe

узддатисе, амсе, у. г. pf. аnfаngеn 31 Ујармљівати, љујем, v. impf. inѕ gоф mandeln, inambulo.

spannen, jungo jugo. узорати, рем, v. pf, aufactern, exaro. Ўјатн, ујам, v. impf. аивraftеn, анв. Ýspācm, m. (cm.) der Wuchs, statura, schnaufen, respiro. cf. pacm :

Ўјали, ујим, v. impf. Neulen (vom ? eet, „Красна пи си стаса и узраста Wind), ululo. Узрасти, спем, v. pf. aufшафjen, ex. Ўјац, ууца, m. vіdе ујак.

Ујдурисати*, ишем, v. pf. einritten, Òspok, m. die Ursache, caussa, ratio. ordino, instituo. cf. уреднпіи, опраузроковање, р. Зав Зеrurfафеп, еffі. випи, намјестипти.

Уједајње, п, ба8 Beigent, mоrsus. ўзроковати, кујем, у. impf. и. pf, per. Уједати, ам, v. impf. beigen, mоrdео. ursachen, in caussa sum:

Ујединипи, им, v. pf. einig mафеп, узур, т. (у Сријему и у Бачк. mit al. "reddo concordem : не уједини Боже

Ten Ableitungen) in der Redensart: au- Влаа (кажу да се тако Турци моле ви на узуру; по је узур, pie Ливе, Hory, wie dort Tacitus G. 33. maneat. otium.

quaeso, duretque gentibus узурење, п. Вав Ливеlеbеn, otiatio.

odium sui). Ўзурити, им, v. impf. Rupe baben, Ўјести, уједем (може се чупи и ујем otiari.

и уијем), v. pf. beigen, mоrdео. Ўисати, унше, y. impf. gut аnуteben, Ўјин, на, но, бев уja, aruuculi.

decet, cf. доликовали, личин. Ујкање, о, бав фиi - frepen, clamor hui! уншћилипти, нм, v. p. (im 2Xingfpiel) er. Ујкапи, ау, т. impf. bui fфrepen, cla-rаthеn, divino, cf. погодити.

mo hui. Ýj! ýj! interj. schrent man zu den Krä: Ýiko, m. vide yja.

bел, бie man perfфеифеп wil, yox Ўјков, ва, во, бев ујко, аүunculi. dispellentis cornices.

ўјна , f. материна брата жена, без Ўja, m. hyp. . ујак.

Dheims Frau, uxor avunculi. ўја, ғ. бie Raft;'Srbоlung, •Вав Див. Унин, на, но, беr ујна, ауunсuli uxofфnaufen, respiratio, requics.

ris. Ујагмили, им, v. pf. ermiihen, erhаѕ Ўјнупи, нем, v. pf. buj fage, dico hui.

fфеn, apprehendo. cf. уграбити. Ўјутру (у јутру), бев Xorgens, mane : Ујак, т. материн брапі, беr Opeim, рано у јупру, summo mаnе. avunculus.

Ўјчевина , 'f. Ort, mo er Sheinm (une Ујакарипи, им, v. pf. erfaljen, appre- rein Anhang) wohnt, terra avunculi. hendo.

ūka, f. das Geschrey , clamor. Ујаков, ва, во, без ДntelB, arunculi. Ўканиписе, имce, vidе наканипінсе. үјаловипін, им, v. pf. perfфneiben, ўкатли, учем, v. impf. 1) bat: fфеереп, castro, exseco.

dico hu! (vocati sodalis gratia in salЎјам, урма, т. бie Ruhlergebüt, por- tu), 2) hu! madhen (in die Hände vor tio debita molitori. Понијо човек жи

Kárte) то у воденицу да меље, Кад је до. Унебали, ам, v. pf. erlauerit, ex insiшао пред воденицу и опазио да је

diis capio. његов нум воденичар, онда поми- Укізање, п. 2) бав Дnfфтieben, incu. слио у себи: „Благо мени! ево мо- sio. 2) das Verlegen durch Beschlagen, га кума, самљеће ми без ујма.” А laesio equi solearur. кад воденичар угледа свога кума Уківати, ам, v. impf. 1) аnjd mіебеп, са жипом, онда опеп он рече у

incudo, concudo. 2) im Beschlagen vers себи : „Благо мени! ево мога кума, leßen, laedo dum munio equi soleam. даће ми два ума.”.

Укідање , п. ба8 21ufbебеп, аbоlіtіо. Ујање, т. бав Kaften, 21ив fфnaufen, укидаши, ам, v. impf. aufbеbеіn, abo

respiratio, requies. Ўјање, п. Зав реulen (0er 23ogen, бев Ўкинутін, нем, v. pf. aufbeben, aboleo. Windes), ululatus.

Уклањање , p, vidе уклоњање. Уjapaчипи, им pf. п. ј. коња за уклањапи, ам,

vide

уклоњати. тірку, ( ein pfer) sum Bettrennen уклапање, п. Вав pineinfügen, insertio. vorbereiten, exerceo ad cursum (durch ýkánamı, am, v. impf. hineinfügen, Diät u 1. w.)

insero. Ујармити, им, v. pf. einjофеи, іnв Уклонии, им, v. pf. Wegräunen, bei Foch spannen, jungere jugo.

Seite bringen, removeo. Ујармљивање, п, рав ераппен іn в Зоф, уклонитисе, имce, v. г. pf, aus peo impositio įugi.

Wege gehen, decedo de via.

leo. .

[ocr errors]
[ocr errors]

removeo.

accu

get , decusso: .

[ocr errors]

Уклоњање, п. Вав Веgräumen, remo- Укөчиши, им, v. pf. н. п. почак кад tio.

се иде низ брдо, бав Хай реrrеп, уклоњапи, ам, т. impf. megtäumen, hemmen, retineo, impedio rotam.

Укӧчитисе, имсе, т. г. pf, fiarr wers ўклоњаписе, амce, v, г. impf, aив wеі.

den, torpesco. chen, decedo de via. .

Украсити, им, v. pf, perfфönеrn, red. Уклопипи, им, v. pf. Nintinoriten (8- do pulerius.

B. in die Hand), adprimo in Украсиписе, имce, vi r. pf. (im eфera Ўкнупи, нем, v. p. 1). Би! freyen ze) sich schön machen, i, e. sich einen mäsa

(im Walde), dico hui. 2) hu! machen sigen Kauích trinken, inebriari. (vor Kälte, in die Finger), facio hui. Украсти, адем, v. pf. fteylen, furor. Укобитни, им,

vide
среспи.

Украстисе, адемсе, т. г. pf. fіф Рая укобилисе, имce, vide cрeсписе. von ftehlen, clam abeo. уковати, кујем, v. pf. 2) im Sejla. Укрёсати, решем, v. pf. 1) (Seuer)

gen verwunden, laedo dum munio equi Ichlagen, excutio ignem.. 2) H. 11. AHpedes. 2) Münzen auf eine Halskette ста купуснога, луковије пера, аЫ. anschmieden, incudo, concudo,

pflücken, decerpo. do.

Укропили, им, v. pf. 3kmen, domo. уковиплац, burgelno, praeceps —: ско- Укрспилии, им, у. pf. Übers freus le=

чио уковитілац. Ўковица, f. auf Drat аngе f mi ee. Укрупипи, имі, v. pf. feftbaltet, strin

te Münzen als Kopfzierde, ornatus ca- go. pitis e numis.

Укрuhaвaњe, n. vіdе укршћатье. Ўкоп, m. vіdе погреб.

Ўкришћавати, ам, гidе укршати. укопавање, n. дав іngraben, 23ergrа. Укршћање, п. дав $rеи зеn, frеизwei= ben, defossio.

seiegen, decussatio. укопавали, ам, v. impf. pergraben, de- Укрошкали, ам, v, impf. Preusen, Ereus. fodio.

weise legen, decusso. Укопаватисе, амice, v. r. impf. ft) pers Укръалн, ам, v. pi. erflagen, violen(dhanzen, circumvallor.

ta morte perimo. укопали, ам, v. pf. eingraben, dеfо- Укубуриши, им, v. pf. in Xoth и по dio.

Kummer gerathen, ad miseriam redigi. Укопатисе, амсе, т. г. pf, fiФ verfфаn. Ўкували, ам, т. pf. 1), љеб, vide y. zen, circumvallor.

мијесии. 2) foфen (a® Sifen), coquo, Ўкопній, на, но, Brap., Begraonige, paro. funerarius.

Уһурчитисе, имce, v. r. pf. (6 alb ob. укопница, f. п. і. укотна кошуља. föön) sich in den Kopf leßen, pertendo. Ўколници, m, pl. Die Xoptengräвее, че- Ўкуһунин, n. Ber gamobner, Rietbe. spillones , defossores.

wonner, inquilinus. Ўкор, m. Bie Borwürfe, exprоbratio, cri- укућанка, f. Die Rietbewohnerin, inminatio.

quilina. Укораватье, п. 2) Бав 23ormerfen, cri. Ула, f. See $pTunfe, nebulo.

minatio. 2) та еф aІen be8 9XefferB, ўлав, ва , во, уло улава! Bu fundfü cultri incorticatio, munitio.

tischer Holunk, nebuloaum maxime. Укоравати, ам, у. impf. 1) кога, еја улагање, п. 1) дав $ i ne in fteten (бев

nein Vorwürfe machen, criminari quem. Geldes in eine Unternehmung), collo. 2) бритву, ein Rеffеr fale, manu. catio (pecuniae). 2) das Einrichten (des brium cultelli cortice firmo.

gebrochenen Fußes), das Einrenken, reУкорениписе, имce, (Рес. и Срем.), stitutio. vidе укоријениписе.

улагали, лажем, v. impf. 1) bineinfte= Укоријенипінисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) cken, colloco. 2) einrenken, restituo lich einwurzeln, radice ago.

(membrum fractum). Ўкоригии, им, v. pf. fфalen (oas Lef. Улагалисе, лажемсе, т. г. pf. код коfer), cortice firmo.

ra, rich (durch Lügen) einschmeicheln, Укорипін, им, v. pf. кога , einem 23pes insinuari. würfe machen, criminor quem.

улагнівање, п. 343 @infф meieInt, inУкосити, им, v. pf. 1) vidе накоси. sinuatio.

ми. 2) feitmärts beugen, incurvo, obli. Улагиватисе, гујемсе, y, r. impf. ft) quo.

einschmeicheln, blanditiis se insinuare. укосници , m. pl. faartetter mit Rünə ўлажење, п. Тав ріnеіngeben, initus,

zen, Perlen u. dgl. als Kopfpuf, ca. ingressus. tellae crinales.

vide yaa.

.

Ўлазак, уласка, m. Bеr intritt, in- улогории, им, v. pf. н. п. војску, gressus.

lagern , colloco exercitum. ўлазити, им, v. impf. bіnеіngeben, in- улогоритисе, имce, v. r. pf. fit las gredior. .

gern, castra pono. улазнутписе, немсе, v. г. pf. fit mеjа уложили, им , v. pf. 1) біnеіnеgen,

sen (an einen Baume, dessen Ninde hineinsteden (Geld auf eine Unterneh: man beledt), metiri, comparare ma- mung), colloco. 2) einrenken, restituo. guitudinem.

ўлози, улога, m. pi. Бie Blіеvеrfumt, ўлак*, m. (сп.) Der &urier, nuncius, ta- arthritis. bellarius :

улукавитисе, ймсе, т. г. pf. 71, ver= „Посла Јанко два лака улака

fellen, simulo. Уландатнсе, амce, v. г. pf. film, biв ўља , f. (у Сријему, у Бачко и у Бан.)

and Knie beich mußen (im Thau, Koth), máculor yagando.

yranik, m. das Bienenhaus, der Bies ўлање, р. бав бleiben, umberitrei. nenstand, alvearium. chen, suspensus gradus.

ne, n. (y (Epy.) das Baumöf', oleum. улар*, m. per palfter, capistrum cf. пово- уљез, m. човек, који уђе жени у кудац.

ky, der in das Haus feiner Frau eitis ўлашисе , амсе, ї. r, impf. berumfфlei. gebeuratet hat, qui nupsit uxori suae, den, circumrepto.

quem quasi uxor duxit. улепни, им, (Рес. и Срем.) vidе ули- уљепак, пка, m. Die @meerappe, cuјепити.

callus pinguedine maculatus. улепшаги, ам, (Рес. и Срем.) vidе уљепшали, амі, v. pf. (Ерц.) perfф. уљепшати.

nern, pulcrius 'reddo. улелепи, улетим,

ўљести, уљезем , v. pf. (у Ерц.) bins v. pf. (Рес.)

eingehen, intro. улепни, улетим, біnеіnfliegen, in- уљудии, им, v. pf. fфӧп тафеn, fav. pf. (Срем.)

polo.

cio pulcre, ingenue, ut hominem улс Кети, улетим,

decet. v. pf. (Ерц.)

улуђівање, п. Вав fanbere Зuriten, улебисе, улежемсе, т. г. pf. fit eine comtio (?): niti eii, sedeni pono, nidifico.

уљу, івали, ђујем, v. impf. (von љуулећнсе (улс Кисе), лекнесе, y, r. pf. All, wie es Menschen haben) (auber sich jenken, deprimor.

zurichten, humane praeparo. ўллҙак, улиcкa, m. Раз etit, Ser Slum. Ўм, пі. 1) дer 23efton, intellectus,

pen Salz, den man dem Viehe zu le- mens. 2) das Gedächtnif, meus, me den gibt, salis frustrum linckui expo- moria : паде ми на ум; ум за морем, situm.

а смрт за вратом (ars longa, vita улiзапи, улижем, v. pf. ableten, de- brevis); ни до спо ума, id) babe t$ lingo.

auf den Tod vergessen; q. d. si cen. улмiзаписе, улижесе, y. r. pf. н. п. tum mentes haberem, non meminis.

: 40a, sich ablecken, abreiben, deteri. Улизівање , p. дав 2nteёеп бев 25aumв, Ўмазали, умажем, v. pf, bеfmusen,

um Daran die Größe zu messen, com. commaculo. paratio magnitudinis.

Умакање, n. Вав Wintunten, immersiox Улизніватисе, зујемсе, т. г. impf. 1) і Умакапти, мачем, y, impf. eintuntel,

messen, wer größer ist, experiri magui-
tudiem. 2) fig. experior uter рluѕ ya- Умакнути, нем, vidе умаћи.
leat

Ýmah, mka, ho; verständig, intelligens: ўлизнуписе, немсе, vidе улазнутписе. „Не бојсе мајко, не бојсе, Улијетіипи, им, y. р. (Ерц.) betteiben, „„Ја са: пн умна разумна illino.

Умаћи (говорисе и умакнути), акнем, Улітапи, ам , v. pf. DefuseIn (mit wеі. v. pfi entrischen, effugio. chem Stuhlgang), concaco.

Умацу папи, ам, augm. 2. умазапи. ўлиши, улијем, v. pf. bіnеіngiepen, in- Умайнпин, им, v. pi. fehlen (ium банаfundo.

mice: Spiel), aberro. улица, f. Der of, die $lur, anla, area. Ўмекнуппи, нем, v. pf. mile,

weich Уличити, им, v, pf, int Bеfіtе fфün merden, mitesco. machen, como.

Умекшaвaњe, p. as &rmeiфеn, emolулічиписе, имсе, т. г. pf. Sie soilette litio. machen, 'comi.

Умекшaвaти , ам , v, impf. ermeibert, уловии, им, v.pf.jаngеn, eriagen, capio. Умекшaши, ам; v. pf. j emollio, ,

[ocr errors]

sem.

immergo.

« PreviousContinue »