Page images
PDF
EPUB

UM ,

[ocr errors]

tum.

епи.

Умеравање, а. (Рес. и Срем.) vidе умје. Умирипи, им, т. pf. Derubigen, расо: равање. .

Умии, умијем, v. pf Фајфеn, lауо. умеравани, ам, (Рес. и Срем. ) vidе умјеравање, р. (Ерц.) дав абmejfen, умјеравапн.

Bemessen, demensio. Умерапи, ам, v. pf. п. і восак, wei Умјеравами, ам, v, impf. (Ерц.) Беmеjа ziehen, duco ceram.

ren, demetior. Умерипти, им, (Рес» и Срем.) vidе умје- Умјерипи, им, т. pf. (Ерц.) абmeffen, рити.

demetior. Умесипи, (Рес. и Срем.) vide умн. умјестпипи, им, v. pf. (Ерц.) н. в јесипи.

развој, поті, іtеlеn, statuo. Умеси, етем, уide замести. ў мјешан, пна, но, (Ерд.) н. п. Умеспити, им, (Рес. и Срем.) vide Bek, geschidt, habilis , aptus. умјеспипи,

Умјети, умијем, v. pf. (Ерц.) wiffen, ỳrema, f. der Kehrlappen, lacinia ad perfteben, intelligo, scio. Боље је умје.

verrendum fornacem antequam panem пи, него имапи. immittas.

ўмјештање, п. (Ерц.) дав еtеlеn, Ўметак у піка, m. See &іnfаt, inser instructio , dispositio.

ўмјештапн, ам, т. impf. (Ерц.) {tel. умепіан, ина, но, (Рес. и Срем.) vide len, statuo. умјетан.

Умлатити, им, v. pf. 1) зи ходе без Умешање, р. бав $infésen, insertio. (then, interficio verberibus. 2) berabs ументами, умећем, v. impf. pineinfe. schlagen (Dost), decutio. gen, insero.

Умложипи, им, v. pf. Fermebren, anмети, умем , (Рес, и Срем.) vide geo. умјелін.

умљети, умељем, v. pf. vіdе самУмел и Муамед* (умети Муамед),

23pIF ORuhammebв, populus Muham- Умљенсе, умељесе, т. т. pf. jim eine medis :

mahlen, molendo deteri. „Турци вичу: умет и Муамед - Ўмо! interj, умо погани једна! бар Уметнути, нем, v. pf. hineinthun, in dich! vah!

Умолипи, им; v. pf. кога, урп einem Умецан , ам, v. pf, н. п. јабуку, wеіф. erbitteri, exoro. Klopfen, contundo.

Умолиписе, имісе , у. r, pf. коме, код Умещати, ам, (Рес. и Срем. ) vide кога , erbitten, exoro. умијешапій.

Ўмор, m. i) на умору, іn Sen testett ўмештање, р, (Рес. и Срем. ) vide Zügen, 'moribunda est": умјештање.

„Слара ми је на умору мајка – Ўмешталти, ам, (Рес. и Срем.) vido 2) die Ermüdung, defatigatio: He Moумјештати.

же од умора (н. п. да једе). умнівање, в. дав 23afфеn, lotio, lavаtiо. Умбран , pнa, нo, müse, lаѕѕus. Умиваоница, f. дав 23afфbеctеn, pel- уморити, им, у. pf. 1) tödten, neco. vis.

2) ermüden, lasso: Умнівали, ам , v. impf. mafet, lavo. Малена је пица препелица, Умијесипи, им, v. pf. (Ерц.) м. ј. леб, „Ал' умори коња и јунака einteigen, miѕсеrе mаѕѕаm farinaceam, Умошавање, п, тав ($inminet - invo.

lutio. Умијешати, ам, v. pf. (Ерц.) mifфеп, Умоmавати, ам, . impf. 1 einviteln, misceo.

Умомали, ам, v. pf. Умилиписе, имce, v. r. pf. код кога, Умотрипти , им, v. pf. erfehen, conspicor. sich beliebt machen, gratiam inire apud Ýmouumu, um, v. pf. eintunken, imaliquem.

mergo. Умилостивити, им, у. pf, gеnеіgt, Умрачивање, т. das Finsterwerden, gnädig machen, concilio.

obscuratio. Умиљап, та, то, einfфmeibeIno, blan- Умрачиватисе, чујесе. у. г. impf.l fina dus. Умиљапо јагње и двије овце умрачитисе, чисе, т. г. pf. After

werden, obscuror. "миљен, п. 2 annBnanie, nomen viri. Умрели, ем, умръо, (Рес. и Срем.) Уминути, не, v. pf, н, п, мука, бол, vidе умријепти. nachlassen , remitto.

Умријепи, рем, умръо, v. pf. (Ерц.) ўмирање , n. Das eterben, mоrѕ.

fterbent, morior. Умирати, рем, v. impf. tеrреn, mit Умрли, ла, ло, н. п. час, ходев , dem Tode ringen, mori.

aiоrtіѕ : мало ми умрлоса часа.

sero.

[ocr errors]
[ocr errors]

et facere panem.

посе.

Умуасериши, им, т. pf. Vela gern, ob. Ўочи (О. і, у очи), im angelite , деп sideo, cf. опколипи.

Xag borber, pridie : у очи Божића ; Умукнути, нем, v. pf. 1 herfiummen, у очи неђеље (п. і. у суботу). Умући, умукнем, у. pf. Jobmutesco. ўпадање, п. дав фіnеinfalen, casus in уна , f. Die una ($lup in Srpatien), Unа ўпадати, ам, Ү. impf. bineinfallen, flumen,

incido. Унакрслі, іnѕ $reus, in formaт crucis. ўпала, f. Die Brunt, ardor. Унаmоч, зumiter, contra (aliquem fa. Ўnалити, имі, v. pf, anşünven, асcere):

cendo. „Кад смо fели унаточ чинити, Упалитисе, лимсе, т. г. pf, in pike, „Јера си нас од Зеке искао —

Brunft gerathen, exardesco. Унепи, несем, (Рес. и Срем.) vide y- Упаљеник , m. Der Brüntige, ardens нијети.

desiderio coitus, Унәтисе, несемсе, (Рес. и Срем.) yi- Упаљеница, f. die Brüntige, femina ardе унијеписе.

dens desiderio coitus. Унізи (у низи), unten, infra, inferius, упаљивање, p. 2) Рав 21njunsen, incen, Ýhuijam, m. der Unirte, homo-graeci ri sio. 2) das Entbrennen , ardor.

tus unitus cum ecclesia romana. Упаљивали, љујем, v, impf. angünken, Унијалиши, им, т. impf. uniren, uni incendo. re ecclesiae romanae.

Упаљиватисе, љујемсе, т.г. imрt fіф Унијатиписе, имсе, т. г. impf. + in Brunst leken, exardesco.

uniren, unire se ecclesiae romanae. упамплити, им, v. pf. im @ev@tnip Унијапіка , f. Унијаткиња, f.j die Unirte, unita.

behalten , memoria teneo.

Упарадити, им, v. impf. н. п. војску, Унијатскӣ, кa, кo, 1) н. п. потп, бет in Parade (Reih und Glied) stellen,

unirte Pop, unitorunu sacendos. 2) adv, instruo aciem. wie ein Unirter, more uniti.

упёрложипи, им, y, r, pf. п. ј. виноУнијаћење , p. дав Цniren, unіtіо. град, verwabelofen, negligo. Унијачад, f. (coll.) Die Sugeno per Unir» ўпаспи, аднем, v, pf. bineinfalen, inten, juventus unitorum.

cido. Унијаче, чета, п. ein junger Unirter, Упепељавипи, им, v. pf. mit 2 (фе без juvenis unitus.

schmußen, ciuere maculo. унијеши, унесем, унијо (унијела, ло), Упәтисе, упнемсе, т. г. pf. Sim ent.

pf. (Epy.) hineintragen, infero. fchlossen widerseben, obstinari. Унијеписе , унесемсе, унијосе (уни. Упёкисе, ечемсе, т. г. pf. it einta. jenace, voce), v. r. pf. (Epy.) die den, beim Braten an Inhalt einbüßen, Nase in etwas stecken, immiscere se,

assando deminuj. Уніки, униђем, vidе уби.

Упињање, п. Зав еntfФloffene Bitera Унка, f, per 3 rеп 3 bügel 3wifen Be: streben, obstinatio.

fißungen, tumulus limitaneus. ўппињаписе, њемсе, т. г. impf. jih feft Ункаш*, m. Die Srböhung am Cattel, widerseßen, obstinare se.

vorne und hinten, der Sattelknopf, ynupaibe, n. das Anlehnen, Stüßen, pila sellae :

inuiѕiо. „Он буздован о ункашу носи

ўпирати, рем, v. impf. anlebnen, inУносити, им, v. impf. pineintragen,

clino. infero.

пиратисе, ремсе, ч. г. impf. fit ans Уноситиҫе, имсе, т. г. impf. pie 9afe lehnen, ipnitor, hineinfređen, immisceo me.

Упірити, им , v. pf. н. п. ватру, аn= Уношенье, п, бав фіnеintragen, illаtiо.

fachen, succendo." Yuyk, m. der Enkel, nepos, filij filius.

Упiсапи, ишем, v. pf, cinfфreiben , унука, f. Die &nfelin, neptis.

inscribo. YHympa, drinnen, intus; hinein ,

Уписивање, д. Тав $infфreiben, inintro.

scriptio. Унучад, f. (coll.) бic &ntel, nepotes. Уписівапи, сујем, т. impf. einfфесія Унуче , ema, n. ein Snteltino, sinceв. ben, inscribo. kind, nepos aut neptis.

Уписні, на, но, курва, војник, fört уолажа , f. rіdе уволажа.

lich, verus (q. d. iuscriptus protocollo). Ўртачили, им, у. pf. in $andlungs. Ynumamu, am, v. pf, 'befragen, inter

gesellschaft verfeßen, assocüren, associo. rogo. Уөршачиписе, имce, v. r. pf, fit ajjo» Упипашисе, амсе, т. г. р. с ким за

ciiren, eine Handlungsgesellschaft eins здравље, fit begrüffen, salutare se u» Behen, inire societatem commercii, үсеш ; dace rcddereque salutem,

V.

2

Ee

teil, rego.

Упішали, ам, vide пoпишаттии. Управишељ, m. Ber geiter, Regieret, Уплакатисе, лачемсе, т. г. pf. за ким, rector.

или за чим , su meinen beginnen, illa- Управити , им, т. pf. чим, verfahren, crimari.

trасtо rеm, versor in rе. Управио као ўпланиили, им, v. pf. erfфreten, ex ајдук кубом. terreo.

Управљање, р. дав Деrfahren, geiten, Уплести, ептем, v. pf. einflechten, Lenten, rectio. implecto.

Управљапи, ам, v. impf. regieren, l¢і. Уплестисе, еniемсе, у. r. pf. fiper=

flechten, einmengen , immisceor. Ynpabo, gerade, recte, reeta. Уплешање, п. бав $inflеtеn, implexio. Упрғдање, п. 1) ваз 21njpinnen, Xus плетапи, елепі, т. impf. einflефten, Brebeit, torsio. 2) vidе напредање. implecto.

Упрёдали, ам, v. impf. 1) drehen, ўплетаписе, ећемсе, т. г. impf. (1) (wirn, Strid), torqueo. 2) vide naeinmengen , immisceri.

предати. Гллетнік, т. 1 pas Bano, дав іn деп ўпрести, едем, v. pf. а) ҳи reben, ўплелињак, m, j 3opf geflофten wiro, intоrqueo (filum). 2) vide нaпреспи. fascia crinalis.

Упретпін, ем, упръо, (Рес. и Срем.) ўпљачкали, ам, у. pf. erbeuten, prae

vidе упријелil. dor, capio. cf. добити, заплијенили. Упржиinи, им,

vidе попржити. упљеапти, ам, v, pf.. erflagen , interimo. у пригати, ам, vidе попригamir. Упљеснивитисе, имce, v. г. pf. н. п. упријепти, рем, упръо, у. pf. (Ерц.) pe6, verschimmeln, situ obduci.

lehnen, stüren, adclino. ўпљувак, вка, m. pie sliegerbrut, mu- Упропастили, им, v. pf. 3u Brance scarum fetus. Има шу некакав у richten, an den Ubgrund führen, everto. пљувак.

Упропасшитписе, имce, v. г. pf. pers Упљуванье, п. 1) Бав біnеinfpeyen , ip fingen (vor Schrecken, Abscheu), pereo.

sputio. 2) das Hineinschmeißen, injectio Ý npochủx, m. (cm.) der Brauiwerber, fetus muscarum.

petitor puellae, cf. просац : Упљувати, ам, v. impf. Sіе (Sliegen) „Ој ! и два свапа и два упросника.

Brut hineinschmeißen, injicio fetum. Упрскапи , мa, v. pf. befprіgеn, conупљувати, љујем, v. pf a) bin einfpереп, spergo.

inspuo. 2) bespeyen , conspuo. Упра, f. ) деr Xiemen (бав ап) Упознавање, в. дав 23erennen (О. Б. um die miopa, die auf dem Rücken

Unsehen einer Sache für etwas, das sie hängt, über die Achseln fu befestigen, niche ist), malus tactus.

lorum perae. 2) eine solche mopoa selbst, Упознаватисе, најемсе, т. е. impf. у pera.

кога, или у шпо, реrtеnnen, irrіа Упртини, им, v. pf. auf Sen müden für etwas halten, credere suum quod nehmen, accipio in dorsum , tollo. est alienum,

Упршњача , f. ш. ј. торба, еіnе іѕ упізнатисе, амce, v. r. pf. у кога, centor bé, pera in dorso. или у шпо, - trу für fein batten,

irr y für sein halten, Ynyamuce, ance, v. r. pf. 1) stid fars credo meum, quou non est.

zen, emitto ventum tacite. 2) in die - Упокојитисе, имce, y. r. pf. in Sries Hosen scheißen, den Mutlj, verlieren,

den dahin fahren, zur Ruhe sich beges expavesco.

ben, sterbén, emori, decedo, obeo. Упузапи, упужем, т. pf. bіnеіn frica Уполеягачигансе, чисе, ч. г. pf. п. ј. chen, inrepo, irrepo.

кукурузница у ватри, аblіеgеn, Ians Упустипи, им, v. pf. audla Ten, dige liegen, diutius jaenisse.

mitto. Уполовачити, им, у. pf. bis zur Hälf Упустиписе, имce, y. r. pf. fi ein? Уполовити, им, v. pf.jte gut (fertig) lassen, immittere se. seyn , pervenisse ad dimidium.

Упjm, foglei), continuo. Пошљи луУпран, рна, но, тіреrfpenftig, per. да на пупі, на ајде за њим упупі. tinax.

Упутипи, им, у. pf. кога, аnmeife, Ynophocm, f. die Widerseßlichkeit, per. monstro viam ; dirigo. tinacia.

Упућівање, т. дав Дnmeifen, directio. Употребни, им, v. pf. gebraифен, упућивати, Кујем, v. impf. апweifen, adhibeo.

anieiten, monstro viam. Упопiребљавање, о, баз шебецифеп,, Упуштање (упуштање), п. Зав Лив

lassen, dimissió. Употребљавапiн, ам, v. impf. geprай. Улушпати, ам, у. impf, au81ajen, феt, uѕurро.

dimitto.

,

us.

у.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Упуштапи (упўшптапни и улушпін. Ўрнек *, m, дав. Ruter , exemplar. cf. ши), пам (и упуштимі),

pf. vidе упустити.

Уровини, им, v. pf. п. ј. прошће , Урављање, п, бав $ingraben per plans Planken, Pflöcke ringraben, infodio ten, sepimenti genus.

sepem plancarum. Урављати, ам, у. impf, п. ј. прошле, Уродити, ди, т.-pf. eintreffeit, in @rs

die Erde aufgraben, für die Planken: fullung geben, exitum habeo : уродиhecke, sepem plancarum insero terrae ла моја ријеч.

utrinque effossae, et postea rejiсiеndae. Ўрокљив, ва, во, н. п. дијете , без Урадиции, им, v. pf. тафеn, perficio. (prechbar, leid): beherbar, incantabilis. Уранак, нка, m. Tag frühe aufjteben, fascinabilis (d. i. (dón und zart). surrectio matutipa : срећан уранак, урдсипи, им, v. pf. н. п. кошуљу, миран данак. cf. напијали.

скуте, betyaнeit, irroro. ранили, им, v. pf. früh aufjteben, Ўроци, урока, м. р. дie Befpreђип, surgo mane.

Bebefung, fascinalio. Ураниши, им, у. pf. mäften, sagino. Ў

pour, m. Mannsname, nomen viri. Уевање, п. Вав СФleifen, demolitiо. yc, in der Zusammenseßung, vide y3. Урвати, ам, v. impf. fФleifen, demo- ўсадити, им, v. pf. 1)_jtieler: , napulior.

brio insero. 2) reßen, pflanzen, sero. Ўрвина, f. 1) беr fteile abbang, von Усанути, не, v. pf. ашёtroenen, vera

dem Erde herabrolt, mons praeceps. Corren, exaresco, 2) (сп.) некаква планина :

Ўсебичип, им, т. pf. 8um täglike „Покрај мора Урвином планином Gebrauch bestimmen, incipio uti quotidie. Ўрда , f. vіdе грушевина.

Усев , m. (Рес, и Срем.) vidе усјев. Уред (у ред), cf. ред.

Уседање , p. (Рес. и Срем.) vidе усјеУредан, дна, но, orbentlik, wie jiф'8

дање. gehört, ut decet.

Ўседати, ам, (Рес. и Срем.) vidе усјеУредба , f. die Sintitung, institutio. Уредили, им, х. pf. orine, constituo, Ўссјаци, јем, (Pec. iн Срем.) vidе уси

ordino. Уредио као Наста пашке. јали.

2) лан, кудељу, porriten, praeparo. Усікнупы, нем, v. pf., 1) fфneigen, Уређивање, п. das Einrichten , ordid emuugo. 2) fig. schneuzen, emungo. natio.

Усекованије, . (Рес. и Срем.) vide Уређивали, ђујем, v. impf. einriФеп, усјекованије. ordino.

уселина, і. (Рес. и Срем.) vidе усјеУрезан, зна, но, (Рес. и Срем.) vide

лина. уриjезан.

уселитисе, нмce, v. r. pf. - fi) anfies Ўрезапи, ежем, v. pf. 1) vide заре deln, einniften, nidum ponere.

2) bineinfфneiben, (н. п. лука ўсеспи; уседем (и уседнем). (Рес. и. у лонац), addо sectum.

Срем.) vidе усјести. Урезивање, п. газ фіnеinfфneiben, in- ўсећи, усечем, (Рес. и Срем.) vide sculplio; additio secti.

усјећи. Урезіватии, зујем, v. impf. 1) bineine :ўсецали, ам, (Рес и Срем.) vidе усје

Ichneiden, insculpo. *) ein wenig bei. цати. Ben (аngеnеpm), н. п. јабуковача, усі: Уелица, f. Die fіtеn gебfieben, Reineit admordeo.

Mann bekommen, alte Jungfer, virgo Ўрезници, ника, m, pl. (bei Sen 23epern coelebs ; a nullo expetita.

das Ende des Zettels, welches nicht Ý cujami, jem, v. pf. (Epr.) 1) säen, mehr gewebt serden kann), fiues (?) sero. 2) scherzhaft für: verlieren, jocose texti.

pro: perdo. Уређи, уречем, т. pf. (begenhaft) без усијали, ам,

услјали, ам, vidе усјали. sprechen, fascino.

у сијаписе, јемсе, v. г. pf: (Epy.) rich Уријезан, зна , но, (Ерц.) н, п. нож, hineinmengen, nonvocatus me infero. icharf, acutus.

Усијаписе , амссе, vidе усјатисе. рица , f. Srauenname, pomen feminae. Ўсирипи, им, v. pf. н. п. млнјеко, урланье, . pak Seulen, ululatus.

сиратц , Fäfen, cogo, coagulo. Урлалпи, ам, v. impf, beulen , ululo. усириписе, рисе, т. г. pf. gerinnen, cogi. Урликање, и. дав peuleri, ululatus ўсисање , п. бав 23ersorren, 2488tcod• (österr. das Jodeln).

nen, exsiccatio. Урлйкатпи, личем, v. imрt. beulen (@ftеrе. Ўсисати, ишем , v. impf. austroёnen,

jodeln), ululo. cf, fr. hurles, und it.urlare. exsiccor, exaresco. Урнебес, ш. Рав Betje, strepitus, Усипниши,

v. pf. Flein, zart, des

запи.

2

им ,

[ocr errors]

werden,

rum :

lісаt thun (im Beben, Srinten), facio de- Ускршњи, ња, ње, н. п. пост, ofter a,

licate, affecto elegantiam, venustatem. paschalis.. усилилисе, имсе, т. г. pf, geolen, Ўслишити , им, т. pf. erhören, exauinfensus sum. cf. укурчиписе.

dio : како и напио

Бог молипіву Усјавање, п. Вав ülübensmaфen, can услишио (кад напијају). defactio.

Ņcha, f. die Lippe, labium. Усјавапи, ам, т. impf. glübens тафе, Уснапі, піа, пo, grоplippig, labeo, candefacio.

labiosus. Ņcjao, yojana, 10, glühend, candens.

Уснёпина, f. augm. р. усна. 7cјаши, ам, v. pf. glüбепь тафе, уснити, им, v.pf. шпа, träumen, somcandefacio.

nio. ўсјаписе, амce, y, z, pf, erglüben, can Ўснитисе, нисе, т. г. pf. коме шпо, defio.

mit hat geträumt, somnio. Ўсјев, m. (Ep4.) die Saat, sementis.

Ўсница , f. dim, p. усна. усједање, п. (Ерц. ) бав 2ufjikent, con- Успівати, ам, v. pf. einfФläfern, sopio.. scensio equi.

успављивање , D. ъав &infФläfern, s0Усједаши, ам, т. impf. (Ерц.) н, п. pitio. на коња, aufftgen, conscendo.

Успављивати, љујем, v. impf, einflä= Үсједнути, нем, vidе усјести.

fern, sopio. ўсјекованије, (Ерц.)gobannis &ntаир. Успайриши, им, т. pf. кога, іn Ида tung, decollatio S. Johannis.

ruhe verseßen, inquieto. Усјелина, (Ерц.) cin abfфüffiger Art, Успайриписе, имce, v. г. pf. unrubig locus praeceps.

excitari, Ўсјеспи (може се чупи и усједнупи), Ўсперак, рка, m. Der infas (im Bein

усједем (и усједнем), v. pf. (Ерц.) н. kleide), panus insertus in latus caliga

п, на коња, auffіgеn, conscendo. Ўсјећи, усиjечем, (Ерц.) 2) fälen, gе. „На усперку пашин делибаша

пид аnbauen, caedo ѕаtіѕ lіgnorani. 2) Успор, m. ударио успор, беr Eleinere hineinschneiden, inseco.

Fluß ist durch das Anschwellen des grös Усјецати, ам, у. pf. (Epy.) dim. von Bern, in den er sich ergießt, zurüdgetres

ycjeku, anschneiden, indo, inseco. ten, redundatio fluminis. ускакање, р, Вав pineinfpringen, tran- Успоредо, переnеinancer, simul. sultus.

Ўсправили, им, v. pf. aufrimten, eri. Ускакати, ачам, у. impf. hineinsprins

go, statug. gen', salto in

ўсправљање, п. Зав ДufriФten, erectio, Ускидање, р. Вав 2bpfludеn, decerptio. allevatio. ўскідати, ам, v. impf. abpfluen, ўсправљати, ам, т. impf. aufriФten, Ускинути, нем, v. pf. . carpo.

erigo, allevo. ускисівање, р. бав баиermerten, aces. Усправо, aufrефt, erectum (statuo). centia.

успiрезање , п, vidе узмицање. Ускисівати, сује, у. impf.1 fauer mеrѕ ycпрезапи, ежем, vidе узмицапи. Ускиснути, не, v. pf. jpen, acesco ўспрегнути, нем, Ýckok, m. (cm.) der Entsprungene, Emi: „Нишша Турци успрегнупи не ће grant, exul, fugitivus,

Ўсрали, усерем, v. pi. anfфеigen, „Пије вино ускок Радоица

concaco. усколебаписе, амce, v. г. р. ftpers Усред, mіttеnt, in medio: усред села; riten, dimoyeor: усколебаосе свијеп.

усред куће. Ускопавање, п. дав aufgraben, fossio. Ўсро, m. hyp. Bu kleiner Gфеiper, cacaУскопавати, ам, у. impf, aufgraben, tor parvulus. fodio.

Ўспа, п. р. ) беr Runo , os. 2) бав Ускопати, ам, v. pf. aufgraben, re Xaul, pie Зunge, има зла успа, est fodio.

dicax. ускотрљати, ам, v. pf. Bermuhlen, Ўспава, f. Sіе ефIeupe, canalis claudurcheinander werfen, diruo.

sus ad tempus : меље воденица на Ускочити, им, т. pf. entpringe, elfa уставу. gio, aufugio.

уставини, им, у. pf. hemmen, aufhals Ускрс, m. vіdе васкрсеније.

retineo. Ускрсовање, vidе васкрсовање.

Ўстављање, п. бав 2ufbalten, retеntiо. Ускрсорапи, сујем, vidе васкрсовами,

стављати, ам, т. impf. auf, atten,

retineo. Ўекришиши, им, v. pf. абоrефеn, de- ўспављаписе, амсе, т. г. impf. ji fringo.

verweisen, remoror,

ten,

« PreviousContinue »