Page images
PDF
EPUB

fen,

[ocr errors]

tum.

[ocr errors]

Умеравање, р. (Рес. и Срем.) vidе умје. Умирипи, им, т. pf. Derubigen, расо: равање.,

Умити, умијем, v. pf mајфеn, lауо. умеравани, ам, (Рес. и Срем. ) vidе умјеравање, р. (Ерц.) бав абmejfen, умјеравапн.

Bemessen, demensio. Умерапи, ам, v. pf. ш. ј. восак, wеіф умјеравали, ам, v, impf. (Ерц.) betmef. ziehen, duco ceram,

demetior. Умерипти, им, (Рес. и Срем.) vidе умје- Ўмјерити, им, т. pf. (Ерц.) абmeyet, рии.

demetior. Умесипи, им, (Рес. и Срем.) vidе умн. Ўмјеспили, им, т. pf. (Ерц.) н. јесипи.

развој, поті, telen, statuo. Умести, етем , vide замести. ўмјешан, пана, но, (Ерд.) н. п. Умеспити, им, (Рес. и Срем. ) vide Bek, geschidt, habilis , aptus. умјестиши,

Умјети, умијем, т. pf. (Ерц.) wiffen, Умела, f. Der Rehrlappen, lacinia ad verstehen, intelligo, scio. Boné je ymje.

verrendum fornacem antequam panem ши, него имали. immittas. .

ўмјештање, п. (Ерц.) бав еtеlел, Ўмепак, пікa, m. See $infat, inser- instructio , dispositio.

ўмјештапін, ам, т. impf. (Ерц.) {tel. умепиан, пна, но, (Рес. и Срем.) vide len, statuo. умјетан.

умлатити, им, v. pf. 1) зи ходе без Умешање, п. Вав $infégen, insertio. then, interficio verberibus. 2) berab: ументами, умећем, v. impf. біnсіnfе. schlagen (Dost), decutio. gen, insero.

Умложипи, им, v. pf. permepren, anЎмети, умем , (Рес, и Срем.) vide geo. умјети.

умљети, умељем, v. pf. vіdе самУмел и Муамед* (умети Муамед),

23ple Ruhammebв, populus "Muham- Ўмљетсе, умељece, v. г. pf. fіф eina medis :

mahlen, molendo deteri. „Турци вичу: умеп и Муамед - Ўмо! interj, умо погани једна! бар Уметнути, нем, v. pf. pileintbun, in- dich! vah!

Умолипи, им; v. pf. кога, уоn einem Умецан, ам, v. pf, н. п. јабуку, wеіф. erbitten, exoro. klopfen, contundo.

Умолиписе, имсе у. r, pf. коме, код Умецати, ам, (Рес. и Срем. ) vide kora , erbitten, exoro. умијещали.

Ўмор, m. i) на умору, іn ten testett Умештање, р, (Рес. и Срем. ) vide Zügen, 'moribunda est: умјештање.

„Слара ми је на умору мајка — Умештагти, ам, (Рес. и Срем.) vido 2) die Ermüdung, defatigatio: ne moумјештати.

же од умора (н. п. да једе). Умлівање, n. Ba8 28afen, lotio, lаyаtiо. Умбран, рна , но, mübe, lаѕѕus. Умиваоница, f, дав 23afфbeten, pel- уморити, им, v. pf. 1) təsten, neco. vis.

2) ermüden, lasso : Умцівали, ам, v. impf. maj et, lavo. Малена је пица препелица, Умијесити, им, v. pf. (Ерц.) м. ј. леб, Ал' умори коња и јунака

einteigen, miѕсеrе mаѕѕаm farinaceam, Умошавање, п, дав $inminpen invo. et facere panem.

lutio. Умијешаи, ам, т. pf. (Ерц.) mijФеп, умоплавати, ам, v. impf. 1 einwiteln,

Умомали, ам, v. pf.

s involyo. ўмилиписе, имce, v. P. pf. код кога, Умотриши, им, v. pf. erfehen, conspicor.

sich beliebt machen, gratiam inire apud Ýmorumu, Um, v. pf. eintunken, imaliquem.

mergo. ўмилостивипи, им, т. pf. gеnеіgt, Умрачивање, т. das Finsterwerden, gnädig machen, concilio.

obscuratio. Умиљап, та, пo, einfФmeibeIny, blan- Умрачиватнсе, чујесе, т. т. impf, fina dus. Умиљапо јагње и двије овце умрачитисе, чисе, т. г. pf. I fter

werden, obscuror. Ўмиљен, ni. Tannnamie , Domen viti. Умрежи, ем, умръо, (Рес. и Срем.) Уминути, не, v. pf. н. п. мука, бол, vidе умријепи. nachlassen, remitto.

Умријепи, рем, умръо, v. pf. (Ерц.) "мирање , п. Bas Ctеrbеn, mоrѕ.

fterben, morior. Tмирати, рем, v. impf. ftеrреn, mit Умрли, ла, ло, н. п. час, Todess dem Tode ringen, mori.

aiоrtіѕ : мало ми умрлоtа часа.

sero.

[ocr errors]

misceo.

Посе.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

y hujamkarba, f.}die Unirte, unita.

[ocr errors]

Умуасёрити, им, v. pf. belagern , оф. Хочи (Ф. і. у очи), im 2ngeite , деп sideo, cf. опколипи.

Xag borber, pridie : у очи Божића ; Умукнути, нем, v. pf. 1 vеrfummen, у очи неђеље (п. і. у суботу). Умуки, умукнем, т. pf. Jobnutesco. ўпадање, . дав фіnеinfalen, casus іn ўна , f. Die una (8lup in Sreatien), Unа ўпадати, ам, v. impf. binсinfallen, flumen.

incido. Унакрспi, inв #reuk, іn formaт crucis. Ўпала, f. Die Brunt, ardor. Унапiоч, gumiter, contra (aliquem fа- упалити , им , v. pf. angünven, асcere):

cendo. „Кад смо ћели унаточ чинии, Упалитисе, лимсе, т. г. pf, in pike, „Јера си нас од Зеке искао —

Brunft gerathen, exardesco. Унсти, несем, (Рес. и Срем.) vide y- Упаљенић, m. Der Зrüntige, ardens нијети.

desiderio coitus. Унәтисе, несемсе, (Рес. и Срем.) vi- Упаљеница, f. Die Brüntige, femina ardе унијеписе.

dens desiderio coitus. унізи (у низи), пnten, infra, inferius, упаљивање, р, ) тав 21njunsen, incen; ỹuijam, m. der Unirte, homo-graeci ri- sio. 2) das Entbrennen , ardor.

tus unitus cum ecclesia romana. Упаљивати, љујем, v, impf, angünten, унијалиши, им, т. іmрt. uniren, uni- incendo. re ecclesiae romanae.

Упаљиваписе, љујемсе, т.г. impf, ft) Унијатитисе, имсе, т. г. impf. fіф in Brunst leßen, exardesco. uniren, unire se ecclesiae romanae. Упамтипи , им, v. pf. im @epätnip

behalten , memoria teneo. die

Упарадити, им, v. impf. н. п. војску, Унијатскӣ, кa, кo, 1) н. п. поп, беr in Parade (Reih und Glied) stellen,

unirte Pop, upitorunu sacendos. 2) adv, instruo aciem.
wie ein Unirter, more uniti.

Упарложиши, им, т. г. pf. п. ј. виноУнијаћење, р. дав Иniren, unіtіо. rpan, verwahrlosen, negligo. унајачад, f. (coll.) бie Jugeno per Unir» ўпасти, аднем, v, pf. biпсinfalen, inten, juventus unitorum.

cido. Унијаче, чепка, п. ein junget unirter, Упепељавни, им, , v. pf. mit fфе без juvenis unitus.

fфтивен , cinere macuio. унијеши, унесем, унијо (унијела, ло), упетисе, упнемсе, у. г. pf. im ent.

v. pf. (Epy.) bineintragen, infero. schlossen widerseben, obstinari. Унијеписе , унесемсе, унијосе (уни. Упенсе, ечемсе, т. г. pf. по einta.

јеласе, лосе), у, т. pf. (Ерц.) Die cken, beim Braten an Inhalt einbüßen, Nase in etwas stecken, immiscere se, assando deminuj. Уніки, унићем, vidе уки.

ўпињање, п. бав еntfФloffene Biketa Yhka, f. der Grenzbügel zwischen Bes streben, obstinatio.

fißungen, tumulus limitaneus. Упињапсе, њемсе, v.r. impf. fi) fet ункаui*, m. pie Srbühаng am Cattel, widerseßen, obstinare se.

vorne und hinten, der Sattelenopf. Ùnapâibe, n. das Anlehnen, Stüßen, pila sellae :

innisio. „Он буздован о унвашу носи ўпирати, рем, т. impf. aniebnen, inЎносини, им, т. impf." bіnеintragen,

clino, infero.

ўпираписе, ремсе, т. г. impf. fit аn. Уносинтисе, имсе, т. г. impf. pie 93afe lebnen, innitor. bineinfteen, immisceo me.

Упірипи, им, v. pf. н. п. ватру, ап Уношенье, п, бав ріnеintragen, illаtiо. fachen, succendo. Yhyk, m. der Enkel, nepos, filij filius.

Упiсапии, ишем, т. pf, cinfreiben, унука, f. Die &nfelin, neptis.

inscribo.

Уписивање, д. Тав $infфreiben, inYhympa, drinnen, intus; hinein, intro.

scriptio. Унучад, f. (coll.) бie &ntel, Depotes. Уписівапи, сујем, т. impf. einfфесія Унуче , ета, п. ein &nteltino, Rinдев.

ben, inscribo. kind, nepos aut neptis.

ўписні, на, но, курва, војник, förm. уолажа , f. rіdе уволажа.

lich, verus (q. d. inscriptus protocollo). Урлачити, им, v. pf. in фаn ungв. Уплітати, ам, P. pf, befragen, inter

gesellschaft verlegen, assocüren, associo. rogo. Уоршачиписе, имce, y. r. pf, jih ajjo. Упилцаписе, амсе, т. г. pf. с ким за

ciiren, eine Handlungsgesellschaft eins 3Apabbe, sich begrüssen, salutare se nuBehen, inire societatem commercii. vicem; dare reddereque salutem,

Ee

rector.

te it ,

Упишали, ам,

vidе попишатті. Управитељ, m. See geiter, Register, Уплакатисе , лачемсе, т. г. pf. за ким,

или за чим, su meinen beginnen, illa- Управити , им, v. pf, чим , perfahren, crimari.

trасtо rеm, versor in rе. Управио као Уплашили, им, у. pf. erfrečen, ex- ајдук куком. terreo.

Управљање, в. дав 3erfahren, geiten, Уплести, елем, v. pf. einflechten, Lenten, rectio. implecto.

управљати, ам, v. impf. tegieren, lеі. Уплестисе, епіемсе, т. г. р. fi, per=

rego. flechten, einmengen , immisceor. Yopaso, gerade, recte , recta. Уплетање, п. рas Sinflефten, implexio. Упредање, р. 1) Ваз 21njpinnen, Ans уплетапи, ећепі, v. impf. einflефten, prebeli, torsio. 2) vidе напредање. implecto.

Упрғдати, амі, v. impf. 1) drehen, ўплетаписе, ећемсе, у.. г. impf. fіф (Zwirn, Strick), torqueo. 2) vide ijaeinmeingeni, immisceri.

предаrrіи. Уплетнік, т. 1 pas Bano, дав іn деп Ўпреспи, едем, у. pf. 1). zudrehen, ўплетњак, т. Zopf geflochten wird, intоrqueo (filunm). 2) vide нaпреспи. fascia crinalis.

Упретпін, ем, упръо, (Рес. и Срем.) ўпљачкали, ам, v. pf. erieuten, prae

vidе упријелік. dor, capio. cf, добитн, заплијенити.

Ў.
/принти, им, vide

попржити. упљёапти, ам, v. pf. erfdlagen , interimo. у пригатті и, ам, vidе попригaпіх. Упљеснивитисе, имce, v. г. р. н. ІІ. ўпријепи, рем, упръо, у. pf. (Ерц.) ve6, verschimmeln, situ obduci.

lehnen, stünen, auciino. ўпљувак, вка, т. бie sliegerbrat, nu- упропаспипи, им, v. pf. 3u Brune scarum fetus. Има му некакав у- richten, an den Übgrund führen, everto. пљувак.

Упропастиписе, имce, v. г. pf. pers Упљўватье, п. ) ба бineinfpepen, ip- rinken (vor Schrecken, abscheu), pereo.

sputio. 2) das Gineinschmeißen, injectio ynpocník, m. (cm.) der Brautmerber, fetus muscarum.

petitor puellae, cf, просац : Упљувати, ам, v. impf. Die (Sliegen=) „Ој! и два свала и два упросника.

Brut hineinschmeißen, injicio fetum. Упрскапи , мa, v. pf. befprіgеn, conупљувати, љујем, v. pf. 1) binеіnіреуеп, spergo,

inspuo. 2) bespeyen, conspuo. упрпа, f. D) Ber Riemen (дав 23 ап) Упознавање, р. дав 23eriennen (0. 6. um die mopba, die auf dem Rücken

Unsehen einer Sadhe für etwas, das sie hängt, über die Achseln gu befestigen , nicht ist), malus tactus.

lorum perae. 2) eine solche mop6a selbst, Упознаватисе, најемсе, v. r. impf. у pera.

кога, или у шпо, реrtеnnen, irrig Уприпи, им, v. pf. auf Sen Ruden für etwas halten, credere suum quod nehmen, accipio in dorsum , tollo. est alienum.

Упршњача , f. п. ј. торба, eine Rüs Упізнатисе, амсе,

V. r. pf. у кога, cen torbe, pera in dorso. или у шпіо, - trу fіr fein batten, Упфатисе, амce, v. г. pf. ) til fars credo meum, quod non est.

zen, emitto ventum tacite. 2) in die - упокојнтисе, имce, y. r. pf. in Sries Horen scheißen, den Mutly verlieren,

den dahin fahren, fur Ruhe sich beges expavesco.

ben, terbén, emori, decedo, obeo. Ўпузапи, упужем , v. pf, binеіn frіеѕ Уполезначитписе, чисе, V. г. pf. п. ј. chen, inrepo, irrepo.

кукурузница у вари, ablіеgеn, Ian. Упустипи, им, v. pf. аивајтеn, di

ge liegen, diutius jaunisse, Уполовачити, им, v. pf this kur Spälf: Упу спиписе, имce, y. г. pf. fіф ein: половини , им, т. pf.jte gut (fertig) lassen, immittere se. seyn , pervenisse ad dimidium.

Упўп, fogleid, continuo, Потиљи луУпран, рна, но, wiperfpenitig, per. да на пупі, на ајде за њим упупі. tivax, .

Упупипи, им, v. pf. кога, аnmeife, Ynophocm, f. die Widerfeßlichkeit, per. monstro viam, dirigo. tinacia.

Упућивање, п, дав 2npeifen, directio. Употребипи, им, v. pf. gebrauфен, упућивали, Кујем, v. impf. апweifen, adhibeo,

anieiten, monstro viam. Упопiребљавање, о. Вав шебнаифеп, Упуштање (улуштање), п. Зав 28

lassen, dimissio. Употребљавали, ам, v. impf. geprаи. Упушпати, ам, ч. impf. аивІaffen, фелі, uѕurро.

mitto.

dimitto.

usus.

почетпак.

Упуштапи (упўшпапии и улушппи- Ўрнек *, ю, дав. Rufter , exemplar. cf.

ши), пам (и упуштим), v. pf. vidе упустити.

уровини, им, v. pf. п. ј. прошле , Урављање, п, бав Wingraben per plana Planken, Pflöcke ringraben, infodio Еen, sepimenti genus.

sepem plancarun. Урављали, ам , v. impf, m. ј. прошле, Урдин, ди, т. pf. eintreffeit, in Crs

die Erde aufgraben, für die Planken: fulung gehen, exitum habeo : уродиhecke, sepem plancarum iusero terrae ла моја ријеч. utrinque effossae, et postea rejiсiеndae. Ўрокљив, ва, во, н. п. дијете, bes Урадини, им, v. pf. та феn , perficio. sprechbar, leid): beherbar, incantabilis. Уранак, нка, т. бав frühe aufjteben, fascinabilis (d. i. (dón und zart).

surrectio matutina : срећан уранак, Уросити, им, v. pf. н. п. кошуљу, миран данак. cf. напијали.

скуте, bеtbaueit, irroro. Ўраниши, им, v. pf. früh аuffieben, Уроци, урока, п. pi. Бie Befpreung, surgo mane.

Behepung, fascinatio. Ураниши, им, v. pf. mäften, sagino. Y pou, m. Mannsname, nomén viri. ypoate, n. das Schleifen, demolitio. yc, in der Zusammenseßung, vide y3. Урвали, ам, v. impf. fwleife, demo- ўсадити, им, v. pf. 1)_jtieler, шариlior.

brio insero. 2) feßen, pflanzen, sero. Ўрвина, f. ) дер fteile 26bang, von Усанути, не, v. pf. autroctnen, vers

dem Erde hérabrodt, mons praeceps. corren, exaresco, 2) (сп.) некаква планина :

Ўсебичип , им, у. pf. 8um tägliфев „ППокрај мора Урвином планином Gebrauch bestimmen,incipio uti quotidie. Ўрда , f vіdе грушевина.

Усев , m. (Рес, и Срем.) vidе усјев. Уред (у ред), cf. ред.

уседање , p. (Рес. и Срем.) vidе усјеУредан, дна, но, оrреnfli, mie ji'8

дање. gehört, ut decet.

ўседан, ам, (Ресе и Срем.) vidе усјеpeaba, f. die Einrichtung, institutio.

дати. Уредили, им, Ү. pf, orben, constituo, Ўссјајци, јем, (Рес. и Срем.) vidе усиordino. Уредио као Наспа машке. јали.

2) лан, кудељу, porribten, praeparo. Усёкнуты, нем, v. pf. 1) fфneigen, Уређівање, р. das Einrichten , ordia emungo. 2) fig. schneuzen, emungo. natio.

Усекованије, п. (Рес. и Срем.) vide Уређивати, ђујем, v. impf. einriktеп, усјекованије. ordino.

уселина, f. (Рес. и Срем.) vidе усјеУрезан, зна, но, (Рес. и Срем.) vide

лина. уриjезан.

Уселицисе, нмce, v. r. pf. - fit anfies Ўрезапи, ежем, v. pf. 1) vide заре- deln, einniften, nidum ponere.

запии. 2) pineinfфneiten, (н. п. лўка ўсесіпи, уседем (и уседнем), (Pec. и улонац), addо sectum.

Срем.) vidе усјеспін. Урезивање, п. бав фіnеinfфneiten, in- ўсећи, усечем, (Рес. и Срем.) vide sculplio ; additio, secti.

усјећи. Урезівагии, зујем, v. impf. 1) binеіnе ўсецалии, ам, (Рес и Срем.) vidе усјеIchneiden, insculpo. 2) ein wenig bei. цати. Ben (angene) m), н. п. јабуковача, Усі фелица, f. Die fiken geblіебеn, teinett admordeo.

Mann bekommen, alte Jungfer, virgo Ўрезници, ника, т.

.pl. (bei den Webern coelebs'; a nullo expetita. Das Ende des Zettels, welches nicht Ý cujami, jem, v. pf. (Ep.) 1) fäen, mehr gewebt søerden kann), fiues (?) sero. 2) scherzhaft für: verlieren, jocose texti.

pro: perdo. Уреки, уречем, т. pf. (hеrеnhaft) Без усијали, ам, vidе усјати. fprechen, fascino.

у спjаписе, јемсе, v. r. pf: (Ерц.) fi Уријеҙан, зна , но, (Ерц. ) н, п. нож, hineinmengen, nonvocatus me infero. icharf, acutus.

Усijaтисе , амce, vidе усјаоисе. Урица , f. $rauenname , pomen feminae. усириши, им, v. pf. н. п. млијеко, Ypraibe, n. das Heulen, ululatus.

сират , Fäfen, cogo, coagulo. Урлаги, ам, v. impf, beulen, ululo.

сирийсе, рисе, т. г. pf. gerinner, cogi. Урликање, . дав peulein, ululаtаѕ ўсисање, п. бав 23er orren, 28tco. (österr. das Jodeln).

nen, exsiccatio. Урлiкапи, личем, v. impf. beulen (@fterr. Ўсисати, ишем , v, impf. an 8troёne,

jodeln), ululo. cf, fr. hurles, und it urlare. exsiccor, exaresco. Урнебес, ш. Вав ®etje, strepitus, Ycumuumu, HM, V. pf. Klein, zart, de.

rum:

licat thun (im Gehen, Trinken), facio de- Ускршњй, ња, ње, н. п. пост, ofter a,

licate, affecto elegantiam, venustatem. paschalis.. Усилипинсе, имce, v. г. pf, geoden, Ўслишити, им, т. pf. erhören, exauinfensus sum. cf. укурчиписе.

dio : како и напно, Бог молипіву Усјавање, о. Рав @lübencтaфen, can- услично (кад напијају). defactio.

Усна, f. Die Rippe, labium. Усјавати, ам, т. impf, glübent maфen, Уснапі, па, пo, geoplippig, labeo, candefacio.

labiosus. Усјао, усјала, лo, glübens, candens.

Уснётина, f. augm. р. усна. Усјаши, ам, v. pf. glühend machen, Уснили, им, v.pf. шпа, träumen, somcandefacio.

nio. Ņcjamice, amce, v. r. pf. erglühen, can- Уснипписе, нисе, т. г. pf. коме шпо, defio.

mit hat geträumt, somnio. Ўсјев,

m. (Epg.) die Saat, sementis. Ўсница , . dim, v. усна. Усједање, п. (Ерц.) дав 2luffіgеn, con- співати, ам , v. p. cinjbläfern, sopio. scensio equi.

успављивање, п. бав $infläfern, s0Усједали, ам, у. impf. (Ерц.) н, п.

pitio. на коња, aufftgen, conscendo.

Успављивали, љујем, v. impf, einfФlä= Усједнути, нем, vidе усјести.

fern, sopio. ўсјекованије, (Ерц.)gobannis &nthаир. Успайрили, им, т. pf. кога, іn Иn= tung, decollatio S. Johannis.

ruhe verseken, inquieto. Усјелина, (Ерц.) еіn аbfфüfiger Ort, успайриписе, имce, v. г. pf. unrubig locus praeceps.

werden, excitari. Усјести (може се чупи и усједнути), Ўсперак, рка, m. Der Sinfak (im Bein

усједем (и усједнем), v. pf. (Ерц.) н. kleiðe), panus insertus in latus caligaп. на коња, auffіgеn, conscendo. Усјећи, усиjечем, (Ерц.) 2) fälen, gе. „На усперку пашин делибаша

пиg anbauen , caedo ѕаtіѕ lіgnоruni. 2) Успор, т. ударио успор, беr tleinere hineinschneiden, inseco.

Fluß ist durch das Anschwellen des grös Ўсјецати, ам, v. pf. (Ерц.) dim. bon Bern, in den er sich ergießt, zurüdgetres

ycjeku, anschneiden, indo, inseco. ten, redundatio fluminis. ускакање, р, Вав фіnсinfpringen, tran- Успоредо, пеbеnеinanber, simul. sultus.

ўсправили, им, v. pf. aufriФten, eri. ускакати, ачами, т. impf. Fineinfprin=

go, statug. gen, salto in

ўсправљање, р. Вав 2ufriФten, erectio, Ускидање, р. Зав Гърfluten, decerptio. allevatio. ўскидати, ам, v. impf, abpfluen, ўсправљати, ам, т. impf. aufriФten, Ускинути, нем, v. pf. I carpo.

erigo, allevo. ускисйвање, в. дав баиеrwеrреn, aces. Усправо, aufrефt, erectum (statuo). centia.

Успорезање , п. vіdе узмицање. Ускисівати , cyje, v. impf.fauer mеrѕ ycпpeзaти, ежем, vidе узмицаи. Ускиснути, не, v. pf. joen,acesco ўспрегнути, нем, vidе ўзмали : Ýckok, m. (cm.) der Entsprungene, Emi- „Ништа Турци успрегнупи не ће grant, exul, fugitivus,

усрати, усерем, . pt. anјфсіреп, „Пије вино ускок Радоица усколебаписе, амce, v. г. р. ft per= Усред, mitten, in medio: усред села;

rien, dimoyeor: усколебаосе свијет. усред куће. Ускопавање, п. Фав 2ufgraben, fossio. Ўepo, m. hур. Би Eleiner eфeiger, cacaУскопавати, ам, . impf, aufgraben, tor parvulus. fodio.

Ўспа, п. р. 2) беr Runo, os. 2) Зав Ускопати, ам, v. pf. aufgraben, re- Лаut, Die 3gе, има зла успia, est fodio.

dicax. ускотрљати, ам, v. pf. Bermüblen, ўспава, f. Sіе ефIeuge, caralis claudurcheinander werfen, diruo.

sus ad tempus : меље воденица на Ускочити, им, v. pf. entfpringen, effa- уставу. gio, aufugio. .

ўспавиги, им, v. pf, bеттеп, aufbal. Ускрс, m. vіdе васкрсеније.

retineo. Ускрсовање, vidе васкрсовање.

Ўстављање, р. Зав Лufbalten, retеntiо.

Устављати, ам, v. impf. aufbatten, Ускрсован, сујем, vidе васкрсовати,

retineo. Ўскршиши, им, У. pf. абоrефеn, de- ўстављатисе, амсе, т. г. impf. ) fringo.

verweisen, remoror,

concaco.

ten,

« PreviousContinue »